ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на разпоредбите, отнасящи се до третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна

15.9.2014 - (14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Клод Морайс

Процедура : 2013/0151B(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0009/2014
Внесени текстове :
A8-0009/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на разпоредбите, отнасящи се до третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна

(14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на решение на Съвета (14011/2013),

–       като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (7076/13),

–       като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 79, параграф 2, буква б), член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0106/2014),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0009/2014),

1.      дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Украйна.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Понастоящем отношенията между Европейския съюза и Украйна се основават на Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС), което влезе в сила през 1998 г. На срещата на върха, провела се в Париж през 2008 г., ръководителите на ЕС и Украйна се споразумяха Споразумението за партньорство и сътрудничество да бъде заменено със споразумение за асоцииране.

Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна е първото от новото поколение споразумения за асоцииране с държавите от Източното партньорство. Споразумението за асоцииране има за цел да ускори задълбочаването на политическите и икономическите отношения между Украйна и ЕС. Преговорите по това всеобхватно, амбициозно и новаторско споразумение между ЕС и Украйна започнаха през март 2007 г. и завършиха успешно с парафирането на споразумението през 2012 г.

Тъй като през юли 2014 г. Съветът взе решение да раздели сключването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна в две решения – едно решение относно Споразумението за асоцииране, с изключение на разпоредбите, отнасящи се до третирането на граждани на трети държави, и едно решение относно разпоредбите, отнасящи се до третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна, предвидени в член 17 от споразумението, като се обоснова с това, че второто решение попада в обхвата на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз (член 79, параграф 2, буква б) от него), одобрението на член 17 от споразумението от страна на Европейския парламент попада в кръга на компетентност на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

Следователно настоящият доклад се отнася само до член 17 от споразумението, който предвижда конкретни задължения по отношение на третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна. Успоредно с настоящата резолюция ще бъде приета отделна резолюция от комисията по външни работи относно другите разпоредби на споразумението.

В преамбюла на споразумението се взема под внимание специфичното положение на Обединеното кралство, на Ирландия и на Кралство Дания.

Като се имат предвид близките исторически отношения и все по-тесните връзки между Европейския съюз и Украйна, както и настоящата политическа ситуация в рамките на европейското съседство, докладчикът подкрепя желанието за укрепване и разширяване на отношенията по един амбициозен и иновативен начин чрез настоящото споразумение за асоцииране и поради това препоръчва членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят този доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.

ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Членове на ЕП, гласували „за“

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Членове на ЕП, гласували „против“

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Членове на ЕП, гласували „въздържал се“

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski