HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område

15.9.2014 - (14011/2013 – C8-0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes

Procedure : 2013/0151B(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0009/2014
Indgivne tekster :
A8-0009/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område

(14011/2013 – C8-0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14011/2013),

–       der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (7076/13),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 79, stk. 2, litra b), artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0106/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0009/2014),

1.      godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Ukraines regering og parlament.

KORT BEGRUNDELSE

Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Ukraine er i øjeblikket baseret på partnerskabs- og samarbejdsaftalen, der trådte i kraft i 1998. På topmødet i Paris i 2008 blev EU's og Ukraines ledere enige om, at en associeringsaftale skulle være efterfølgeren til partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine er den første i en ny generation af associeringsaftaler med lande i det østlige partnerskab. Associeringsaftalen har til formål at fremskynde udvidelsen af de politiske og økonomiske forbindelser mellem Ukraine og EU. Forhandlingerne om denne brede, ambitiøse og innovative aftale mellem EU og Ukraine startede i marts 2007 og blev afsluttet med positivt resultat og parafering af aftalen i 2012.

Da Rådet i juli 2014 besluttede at opdele indgåelsen af ​​associeringsaftalen mellem EU og Ukraine i to afgørelser, én om associeringsaftalen, uden bestemmelsen vedrørende behandling af tredjelandsstatsborgere, og én om bestemmelsen vedrørende behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område, jf. aftalens artikel 17, med den begrundelse at sidstnævnte falder ind under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 79, stk. 2, litra b)), er det Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), der har ansvaret for Europa-Parlamentets godkendelse af aftalens artikel 17.

Denne betænkning vedrører derfor kun aftalens artikel 17, som indeholder særlige forpligtelser vedrørende behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område. Der vedtages parallelt hermed en særskilt betænkning om de øvrige bestemmelser i aftalen af Udenrigsudvalget.

Danmarks, Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige stilling er nævnt i præamblen.

Under hensyntagen til de tætte historiske bånd og de gradvist tættere forbindelser mellem Den Europæiske Union og Ukraine og den aktuelle politiske situation i det europæiske naboskab støtter ordføreren ønsket om at styrke og udvide forbindelserne på en ambitiøs og innovativ måde med denne associeringsaftale og anbefaler derfor, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet giver sin godkendelse.

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB

For

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Imod

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Hverken/eller

 

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.9.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

10

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski