ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους

15.9.2014 - (14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Claude Moraes

Διαδικασία : 2013/0151B(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0009/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0009/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους

(14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14011/2013),

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (7076/13),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0106/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0009/2014),

1.      εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ουκρανίας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας στηρίζονται σήμερα στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ το 1998. Κατά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στο Παρίσι το 2008, οι ηγέτες της ΕΕ και της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι μια συμφωνία σύνδεσης θα διαδεχόταν τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας.

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας είναι η πρώτη μιας νέας γενιάς συμφωνιών σύνδεσης με χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Με τη συμφωνία σύνδεσης επιταχύνεται η εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις γι’ αυτή τη συνολική, φιλόδοξη και καινοτόμο συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2007 και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με τη μονογραφή της το 2012.

Δεδομένου ότι τον Ιούλιο του 2014 το Συμβούλιο αποφάσισε να χωρίσει τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας σε δύο αποφάσεις – μία όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης που δεν περιλαμβάνει τη διάταξη σχετικά με τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών, και μία δεύτερη σχετικά με τη διάταξη όσον αφορά τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους, όπως αυτές περιέχονται στο άρθρο 17 της συμφωνίας – υποστηρίζοντας ότι το άρθρο αυτό εμπίπτει στο πεδίο του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο β)), η έγκριση του άρθρου 17 της συμφωνίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Συνεπώς, η παρούσα έκθεση αφορά αποκλειστικά το άρθρο 17 της συμφωνίας, το οποίο εμπεριέχει ειδικές υποχρεώσεις για την μεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους. Για τις λοιπές διατάξεις της συμφωνίας θα εκδοθεί, παράλληλα με την παρούσα, χωριστή απόφαση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Στο προοίμιο της συμφωνίας λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες καταστάσεις της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις στενές ιστορικές σχέσεις και τους ολοένα ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, καθώς και την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην ευρωπαϊκή γειτονία, ο εισηγητής συμμερίζεται την επιθυμία να ενισχυθούν και να διευρυνθούν οι δεσμοί κατά τρόπο φιλόδοξο και καινοτόμο μέσω αυτής της συμφωνίας σύνδεσης και συνιστά, συνεπώς, στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την παρούσα έκθεση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Βουλευτές υπέρ

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Βουλευτές κατά

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Αποχές

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski