AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések tekintetében az Európai Unió nevében való megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

15.9.2014 - (14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Claude Moraes

Eljárás : 2013/0151B(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0009/2014
Előterjesztett szövegek :
A8-0009/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések tekintetében az Európai Unió nevében való megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács határozattervezetére (14011/2013),

–       tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásra (7076/13),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikke (2) bekezdésének b) pontjával, 218. cikkének (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdése első albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8–0106/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0009/2014),

1.      egyetért a megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Ukrajna kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió és Ukrajna közötti kapcsolatok jelenleg az 1998-ban hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodáson (PEM) alapulnak. A 2008-ban Párizsban tartott csúcstalálkozón az Unió és Ukrajna vezetői megállapodtak abban, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe társulási megállapodásnak kell lépnie.

Az EU–Ukrajna társulási megállapodás az első a keleti partnerség országaival megkötendő új generációs társulási megállapodások között. A társulási megállapodás célja, hogy felgyorsítsa és elmélyítse az Ukrajna és az Unió közötti politikai és gazdasági kapcsolatokat. Az Unió és Ukrajna közötti átfogó, ambiciózus és innovatív megállapodásra irányuló tárgyalásokat 2007 márciusában kezdték meg, és a tárgyalások a megállapodás 2012-es parafálásával sikeresen lezárultak.

Mivel a Tanács 2014 júliusában úgy döntött, hogy az EU–Ukrajna társulási megállapodás megkötését két határozattal fogadja el oly módon, hogy az egyik határozat – a harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos bánásmódról szóló rendelkezés nélkül – a társulási megállapodásra vonatkozik, míg a másik határozat tárgya a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódról szóló, a megállapodás 17. cikkében foglalt rendelkezés, és mindezt azzal indokolta, hogy az utóbbi az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. része V. címének hatálya alá esik, a megállapodás 17. cikkének európai parlamenti jóváhagyása pedig az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE bizottság) hatáskörébe tartozik.

Ez a jelentés ezért csak a megállapodás 17. cikkére vonatkozik, amely meghatározott kötelezettségeket tartalmaz a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozóan. A megállapodás többi rendelkezésére vonatkozóan a Külügyi Bizottság párhuzamosan egy külön állásfoglalást fogad el.

A megállapodás preambulumbekezdései utalnak Dánia, az Egyesült Királyság és Írország sajátos helyzetére.

Az előadó, figyelembe véve az Európai Unió és Ukrajna közötti szoros történelmi kapcsolatot és egyre szorosabb kötelékeket, valamint az európai szomszédságban fennálló jelenlegi helyzetet, támogatja azt a célt, hogy a társulási megállapodással ambiciózus és innovatív módon megerősítsék és kiszélesítsék a kapcsolatokat, és ennek megfelelően azt javasolja, hogy a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága támogassa a jelentést, és a Parlament adja hozzájárulását.

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS

Mellette

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Ellene

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Tartózkodás

 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.9.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski