Ziņojums - A8-0009/2014Ziņojums
A8-0009/2014

IETEIKUMS par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā

15.9.2014 - (14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Claude Moraes

Procedūra : 2013/0151B(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0009/2014
Iesniegtie teksti :
A8-0009/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā

(14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (14011/2013),

–       ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (7076/13),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 79. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 8. punkta pirmo daļu (C8-0106/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu un 108. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0009/2014),

1.      sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ukrainas valdībai un parlamentam.

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienības un Ukrainas attiecību pamatā šobrīd ir Partnerības un sadarbības nolīgums (PSN), kas stājās spēkā 1998. gadā. Augsta līmeņa sanāksmē, kas notika Parīzē 2008. gadā, ES un Ukrainas vadītāji vienojās, ka Partnerības un sadarbības nolīgums būtu jāaizstāj ar asociācijas nolīgumu.

ES un Ukrainas Asociācijas nolīgums ir pirmais jaunās paaudzes asociācijas nolīgums ar Austrumu partnerības valstīm. Asociācijas nolīguma mērķis ir paātrināt Ukrainas un ES politisko un ekonomisko attiecību padziļināšanu. Sarunas par šo visaptverošo, mērķtiecīgo un novatorisko nolīgumu starp Ukrainu un ES tika sāktas 2007. gada martā un veiksmīgi pabeigtas 2012. gadā, kad šis nolīgums tika parafēts.

Tā kā 2014. gada jūlijā Padome nolēma pieņemt divus lēmumus par ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu — vienu, kas neparedz Asociācijas nolīgumā ietvert noteikumu par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, un otru, kurš paredz Asociācijas nolīgumā ietvert noteikumu par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā, kā noteikts nolīguma 17. pantā, norādot, ka uz otro lēmumu attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. nodaļas V sadaļa (79. panta 2. punkta b) apakšpunkts), jautājums par Eiropas Parlamenta piekrišanu attiecībā uz nolīguma 17. pantu ir Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu (LIBE) komitejas atbildībā.

Tādēļ šis ziņojums ir tikai par nolīguma 17. pantu, kurā ietvertas konkrētas saistības par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā. Vienlaikus Ārlietu komiteja pieņems atsevišķu rezolūciju par pārējiem nolīguma noteikumiem.

Preambulā ņemta vērā Dānijas, Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija.

Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības un Ukrainas attiecības vēsturiski ir bijušas ļoti ciešas un tās kļūst arvien ciešākas, kā arī ņemot vērā pašreizējo politisko stāvokli Eiropas kaimiņvalstīs, referents atbalsta vēlmi mērķtiecīgi un novatoriskā veidā nostiprināt un paplašināt attiecības, noslēdzot šo Asociācijas nolīgumu, un tādēļ iesaka Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas locekļiem atbalstīt šo ziņojumu, kā arī iesaka Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.

GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

Deputāti, kuri balsoja „par”

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Deputāti, kuri balsoja „pret”

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Deputāti, kuri atturējās

 

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.9.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

10

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski