ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do postanowień dotyczących traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony

15.9.2014 - (14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Claude Moraes

Procedura : 2013/0151B(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0009/2014
Teksty złożone :
A8-0009/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do postanowień dotyczących traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony

(14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (14011/2013),

–       uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (7076/13),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 79 ust. 2 lit. b), art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0106/2014),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0009/2014),

1.      wyraża zgodę na zawarcie Układu;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ukrainy.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podstawą stosunków między Unią Europejską a Ukrainą jest obecnie Umowa o partnerstwie i współpracy (UPiW), która weszła w życie w 1998 r. Na szczycie w Paryżu w 2008 r. przywódcy UE i Ukrainy uzgodnili, że po umowie o partnerstwie i współpracy powinien zostać zawarty układ o stowarzyszeniu.

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą jest pierwszym z nowej serii układów o stowarzyszeniu z państwami należącymi do Partnerstwa Wschodniego. Układ o stowarzyszeniu ma na celu przyspieszenie procesu pogłębiania stosunków politycznych i gospodarczych między Ukrainą a UE. Negocjacje między UE a Ukrainą w sprawie tego wszechstronnego, ambitnego i innowacyjnego układu zostały zapoczątkowane w marcu 2007 r. i pomyślnie zakończone parafowaniem układu w 2012 r.

W lipcu 2014 r. Rada postanowiła rozdzielić kwestię zawarcia układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą na dwie decyzje: pierwszą w sprawie układu o stowarzyszeniu z wyłączeniem postanowień dotyczących kwestii traktowania obywateli państw trzecich i drugą w sprawie postanowień odnoszących się do kwestii traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony, które to postanowienia zawarte są w art. 17 Układu, z uzasadnieniem, że druga z decyzji wchodzi w zakres części III tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 79 ust. 2 lit. b)); w związku z powyższym za wyrażenie zgody przez Parlament Europejski na art. 17 Układu odpowiedzialna jest Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

Z tej przyczyny sprawozdanie dotyczy jedynie art. 17 Układu, w którym zawarte są szczególne zobowiązania dotyczące traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony. W odniesieniu do pozostałych postanowień Układu Komisja Spraw Zagranicznych przyjmie równocześnie odrębną rezolucję.

W preambule wzięto pod uwagę szczególną sytuację Danii, Zjednoczonego Królestwa oraz Irlandii.

Mając na uwadze historycznie bliskie stosunki i zacieśniające się stopniowo więzi między Unią Europejską a Ukrainą, a także obecną sytuację polityczną w państwach sąsiedzkich Unii, sprawozdawca popiera chęć umocnienia i poszerzenia zakresu tych stosunków w sposób ambitny i innowacyjny poprzez Układ o stowarzyszeniu i w związku z powyższym zaleca, aby członkowie parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wyrazili poparcie dla sprawozdania, oraz aby Parlament Europejski udzielił swojej zgody.

IMIENNE GŁOSOWANIE KOŃCOWE

Głosy za

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Głosy przeciw

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Wstrzymali się

 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski