RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți

15.9.2014 - (14011/2013 – C8-0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Claude Moraes

Procedură : 2013/0151B(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0009/2014
Texte depuse :
A8-0009/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți

(14011/2013 – C8-0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14011/2013),

–       având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (7076/2013),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 79 alineatul (2), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0106/2014),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0009/2014),

1.      aprobă încheierea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Ucrainei.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina se bazează în prezent pe Acordul de parteneriat și de cooperare care a intrat în vigoare în 1998. La summit-ul de la Paris, din 2008, liderii UE și Ucraina au convenit ca Acordul de asociere să succeadă Acordului de parteneriat și cooperare.

Acordul de asociere (AA) dintre UE și Ucraina este primul dintr-o nouă generație de acorduri de asociere cu țările din cadrul Parteneriatului Estic. Acordul de asociere urmărește să accelereze consolidarea relațiilor politice și economice dintre Ucraina și UE, negocierile pe marginea acestui acord cuprinzător și ambițios între UE și Ucraina au fost lansate în martie 2007 și finalizate cu succes prin parafarea acordului în 2012.

Deoarece Consiliul a decis în iulie 2014 să împartă încheierea Acordului de asociere UE-Ucraina în două decizii, una privind Acordul de asociere, fără prevederea referitoare la tratamentul resortisanților țărilor terțe, și una referitoare la prevederea conținând tratamentul resortisanții țărilor terțe, angajați legal în calitate de lucrători pe teritoriul celeilalte părți, la articolul 17 din acord, argumentând că cea de a doua prevedere intră în domeniul de aplicare al titlului V din partea a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [articolul 79 alineatul (2) litera (b)], iar aprobarea de către Parlamentul European a articolului 17 din acord intră în responsabilitatea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE).

Prezentul raport se referă așadar, numai la articolul 17 din acord, care cuprinde obligații specifice referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți. O rezoluție separată cu privire la celelalte dispoziții ale acordului va fi adoptată în paralel de către Comisia pentru afaceri externe.

În preambul se ține seama de situațiile specifice ale Regatului Unit, Irlandei și Regatului Danemarcei.

Ținând cont de relațiile istorice strânse și legăturile din ce în ce mai apropiate dintre Uniunea Europeană și Ucraina, precum și de situația politică actuală din vecinătatea europeană, raportorul sprijină dorința de a consolida și extinde relațiile într-un mod ambițios și inovator prin acest acord de asociere și, prin urmare, recomandă membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlament să sprijine acest raport iar Parlamentului European să aprobe acordul.

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

Au votat pentru:

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Au votat împotrivă:

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Abțineri:

 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.9.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski