PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice

15.9.2014 - (14011/2013 – C8-0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Claude Moraes

Postopek : 2013/0151B(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0009/2014
Predložena besedila :
A8-0009/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice

(14011/2013 – C8-0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14011/2013),

–       ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (7076/13),

–       ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet predložil v skladu s členom 79(2)(b), točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8–0106/2014),

–       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0009/2014),

1.      odobri sklenitev sporazuma;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Ukrajini.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odnosi med EU in Ukrajino trenutno temeljijo na sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki je začel veljati leta 1998. Voditelji EU in Ukrajine so se leta 2008 na vrhunskem srečanju v Parizu dogovorili, da bi bilo treba sporazum o partnerstvu in sodelovanju nadomestiti s pridružitvenim sporazumom.

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino je prvi pridružitveni sporazum nove generacije z državami vzhodnega partnerstva. S tem sporazumom se skuša pospešiti poglobitev političnih in gospodarskih odnosov med Ukrajino in EU. Marca 2007 so se začela pogajanja za celovit, ambiciozen in inovativen sporazum med tema stranema, ki so se uspešno zaključila, tako da je bil ta sporazum parafiran leta 2012.

Ker se je Svet julija 2014 odločil, da se bo pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino sklenil ločeno v dveh sklepih, in sicer z enim, ki se nanaša na pridružitveni sporazum brez določb o obravnavanju državljanov tretjih držav, in enim, ki se nanaša na obravnavanje državljanov tretjih držav, ki so kot delavci zakonito zaposleni na ozemlju druge pogodbenice, kakor je navedeno v členu 17 sporazuma, obravnavanje slednjega sodi v področje uporabe tretjega dela naslova V Pogodbe o delovanju Evropske unije (člen 79(2)(b)), za odobritev Parlamenta v zvezi s členom 17 tega sporazuma pa je pristojen Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE).

Zato se to poročilo nanaša le na člen 17 sporazuma, ki vsebuje posebne obveznosti pri obravnavanju državljanov tretjih držav, ki so kot delavci zakonito zaposleni na ozemlju druge pogodbenice. Odbor za zunanje zadeve pa bo obenem sprejel posebno resolucijo za druge določbe sporazuma.

V uvodnih izjavah so opredeljene posebnosti Združenega kraljestva, Irske in Kraljevine Danske.

Poročevalec na podlagi tesnih zgodovinskih odnosov med EU in Ukrajino ter njune vse tesnejše povezanosti in zaradi sedanjih političnih razmer v evropskem sosedstvu podpira prizadevanja za ambiciozno in inovativno okrepitev in razširitev odnosov s tem pridružitvenim sporazumom in zato priporoča, da člani Odbora za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve podprejo to poročilo in da Evropski parlament poda odobritev.

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU

Poslanci, ki so glasovali za

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Poslanci, ki so glasovali proti

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Poslanci, ki so se glasovanja vzdržali

 

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.9.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

10

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski