Betänkande - A8-0009/2014Betänkande
A8-0009/2014

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad avser bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium

15.9.2014 - (14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Claude Moraes

Förfarande : 2013/0151B(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0009/2014
Ingivna texter :
A8-0009/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad avser bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium

(14011/2013 – C8‑0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (14011/2013),

–       med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (7076/13),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 79.2 b samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0106/2014),

–       med beaktande av artikel 99.1, första och tredje styckena, artikel 99.2 och artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0009/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ukraina.

KORTFATTAD MOTIVERING

Förbindelserna mellan EU och Ukraina grundar sig för närvarande på avtalet om partnerskap och samarbete, som trädde i kraft 1998. Vid toppmötet i Paris 2008 kom EU:s och Ukrainas ledare överens om att avtalet om partnerskap och samarbete skulle följas upp av ett associeringsavtal.

Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina är det första av en ny generation av associeringsavtal med länderna i det östliga partnerskapet. Associeringsavtalet syftar till att påskynda arbetet med att skapa fördjupade politiska och ekonomiska förbindelser mellan Ukraina och EU. Förhandlingarna om detta omfattande, ambitiösa och nyskapande avtal mellan EU och Ukraina inleddes i mars 2007 och slutfördes framgångsrikt genom att avtalet paraferades 2012.

I juli 2014 beslutade rådet att ingåendet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina skulle delas upp i två beslut: ett beslut om associeringsavtalet, utan bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare, och ett om bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium, i enligt med artikel 17 i avtalet. Det sistnämnda beslutet omfattas enligt rådet av tillämpningsområdet för del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 79.2 b), och Europaparlamentets godkännande av artikel 17 i avtalet ingår därför i ansvarsområdet för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

Detta betänkande gäller därför endast artikel 17 i avtalet, som innehåller särskilda krav avseende behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium. En separat resolution om de övriga bestämmelserna i avtalet kommer att antas parallellt av utskottet för utrikesfrågor.

De särskilda situationerna för Danmark, Förenade kungariket och Irland behandlas i ingressen.

Historiskt sett har Europeiska unionen och Ukraina haft nära relationer, och förbindelserna kommer successivt att bli tätare. Med tanke på detta och på den rådande politiska situationen i EU:s grannskap stöder föredraganden önskemålet om att detta associeringsavtal ska förstärka och fördjupa förbindelserna på ett ambitiöst och nyskapande sätt, och föredraganden rekommenderar därför att ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor stöder detta betänkande och att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP

Ledamöter för

Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský; Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon; Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Bodil Ceballos, Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

Ledamöter emot

Beatrix von Storch, Janice Atkinson, Kristina Winberg, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, Udo Voigt

Ledamöter som avstod från att rösta

 

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.9.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janice Atkinson, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski