ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

29.9.2014 - (06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Ян Захрадил

Процедура : 2014/0019(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0012/2014
Внесени текстове :
A8-0012/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

(06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на решение на Съвета (06035/2014),

–       като взе предвид проекта на допълнителен протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (06037/2014),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 167, параграф 3, член 207, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0113/2014),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0012/2014),

1.      дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Корея.

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 6 март 2014 г. Съветът на Европейския съюз реши да сключи от името на Европейския съюз (ЕС) и на неговите държави членки допълнителен протокол към Споразумението за свободна търговия, подписано на 15 октомври 2009 г. между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна. Европейският парламент прие законодателна резолюция, с която даде своето одобрение за сключването на посоченото споразумение (наричано по-нататък „Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея“), на 17 февруари 2011 г. с 465 гласа „за“, 128 гласа „против“ и 19 гласа „въздържал се“.

На 1 юли 2013 г. Република Хърватия се присъедини към ЕС и стана неговата 28-а държава членка. Към Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея беше подписан допълнителен протокол, с който се отчита присъединяването на Хърватия към ЕС и който се прилага временно също от 1 юли 2013 г. Следователно разглежданото решение на Съвета има за цел да гарантира, в съответствие с Акта за присъединяване на Хърватия към ЕС, че тази държава членка продължава да участва в пълна степен в действащото Споразумение за свободна търговия между ЕС и Корея.

Одобрението на разглежданото решение на Съвета от страна на Европейския парламент е задължителен елемент за приключването на процеса на ратификация на допълнителния протокол и освен това допринася за запазването на целостта на вътрешния пазар на Съюза.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Paul Rübig, Joachim Zeller