Procedure : 2014/0019(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0012/2014

Indgivne tekster :

A8-0012/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/10/2014 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0037

HENSTILLING     ***
PDF 145kWORD 58k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af tillægsprotokollen til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Jan Zahradil

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af tillægsprotokollen til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(06035/2014 – C8-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06035/2014),

–       der henviser til tillægsprotokol til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06037/2014),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 167, stk. 3, artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0113/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0012/2014),

1.      godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Koreas regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

Den 6. marts 2014 besluttede Rådet for Den Europæiske Union på vegne af Den Europæiske Union (EU) og dens medlemsstater at indgå tillægsprotokollen til frihandelsaftalen, der blev undertegnet den 15. oktober 2009 mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side. Europa-Parlamentet vedtog en lovgivningsmæssig beslutning, hvor det gav sin tilslutning til indgåelsen af denne aftale (herefter benævnt "frihandelsaftalen mellem EU og Korea") den 17. februar 2011 med 465 stemmer for, 128 imod og 19 hverken for eller imod.

Den 1. juli 2013 tiltrådte Republikken Kroatien EU og blev dets 28. medlemsstat. Tillægsprotokollen til frihandelsaftalen mellem EU og Korea, der tager hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU, blev undertegnet, og den har fundet midlertidig anvendelse siden 1. juli 2013. Den afgørelse fra Rådet, der nu foreligger, søger i overensstemmelse med akten om Kroatiens tiltrædelse af EU at sikre, at denne medlemsstat fortsat deltager fuldt ud i den frihandelsaftale mellem EU og Korea, som stadig er i kraft.

Europa-Parlamentets godkendelse af denne rådsafgørelse er et obligatorisk element i fuldendelsen af proceduren med ratifikation af tillægsprotokollen, og den bidrager desuden til at sikre integriteten af Unionens indre marked.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.9.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paul Rübig, Joachim Zeller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik