Διαδικασία : 2014/0019(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0012/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0012/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2014 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0037

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 149kWORD 65k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Jan Zahradil

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06035/2014),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06037/2014),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 167 παράγραφος 3, 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0113/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0012/2014),

1.      εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κορέας.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 6 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να προβεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της, στη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, το οποίο υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα, μέσω του οποίου έδωσε την έγκρισή του για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας (εφεξής «ΣΕΣ ΕΕ - Κορέας»), στις 17 Φεβρουαρίου 2011, με 465 ψήφους υπέρ, 128 ψήφους κατά και 19 αποχές.

Την 1η Ιουλίου 2013, η Δημοκρατία της Κροατίας προσχώρησε στην ΕΕ και έγινε το 28ο κράτος μέλος της. Το πρόσθετο πρωτόκολλο της ΣΕΣ ΕΕ - Κορέας, το οποίο λαμβάνει υπόψη την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ, υπογράφηκε και τέθηκε προσωρινά σε εφαρμογή επίσης από 1ης Ιουλίου 2013. Κατά συνέπεια, η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου επιδιώκει να εξασφαλίσει, σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ, ότι αυτό το κράτος μέλος θα συνεχίσει να συμμετέχει πλήρως στην ΣΕΣ ΕΕ - Κορέας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

H παροχή έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απόφαση αυτή του Συμβουλίου αποτελεί υποχρεωτική συνιστώσα της διαδικασίας κύρωσης του πρόσθετου πρωτοκόλλου και, επιπλέον, συμβάλλει στη διαφύλαξη της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain, Γεώργιος Επιτήδειος, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Joachim Zeller

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου