Menettely : 2014/0019(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0012/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0012/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 22/10/2014 - 4.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0037

SUOSITUS     ***
PDF 140kWORD 56k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Jan Zahradil

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06035/2014),

–       ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettäväksi lisäpöytäkirjaksi (06037/2014),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 167 artiklan 3 kohdan, 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0113/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0012/2014),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin neuvosto päätti 6. maaliskuuta 2014 tehdä Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden puolesta lisäpöytäkirjan vapaakauppasopimukseen, joka oli allekirjoitettu 15. lokakuuta 2009 yhtäältä EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Korean tasavallan välillä. Euroopan parlamentti antoi 17. helmikuuta 2011 lainsäädäntöpäätöslauselman, jossa se antoi hyväksyntänsä tämän sopimuksen (jäljempänä ”EU–Korea-vapaakauppasopimus”) tekemiselle äänin 465 puolesta ja 128 vastaan 19 jäsenen pidättyessä äänestämästä.

Kroatian tasavalta liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 ja siitä tuli sen 28. jäsenvaltio. EU–Korea-vapaakauppasopimuksen lisäpöytäkirja, jossa otetaan huomioon Kroatian liittyminen EU:hun, allekirjoitettiin niinikään 1. heinäkuuta 2013, ja sitä on sovellettu väliaikaisesti siitä lähtien. Näin ollen tällä neuvoston päätöksellä pyritään varmistamaan Kroatian EU-jäsenyyssopimuksen mukaisesti, että kyseinen jäsenvaltio osallistuu edelleen täysimääräisesti EU–Korea-vapaakauppasopimukseen, jonka voimassaolo jatkuu.

Euroopan parlamentin hyväksyntä tälle neuvoston päätökselle on lisäpöytäkirjan ratifiointiprosessin päätökseen saattamisen pakollinen osa, ja se auttaa myös turvaamaan unionin sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.9.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paul Rübig, Joachim Zeller

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö