Ziņojums - A8-0012/2014Ziņojums
A8-0012/2014

  IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

  29.9.2014 - (06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE)) - ***

  Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  Referents: Jan Zahradil

  Procedūra : 2014/0019(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0012/2014
  Iesniegtie teksti :
  A8-0012/2014
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

  (06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06035/2014),

  –       ņemot vērā papildprotokola projektu Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (06037/2014),

  –       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 167. panta 3. punktu, 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C7-0113/2014),

  –       ņemot vērā Reglamenta 99. pantu 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

  –       ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0012/2014),

  1.      sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

  2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Korejas Republikas valdībai un parlamentam.

  ĪSS PAMATOJUMS

  Eiropas Savienības Padome 2014. gada 6. martā nolēma Eiropas Savienības (ES) un tās dalībvalstu vārdā noslēgt papildprotokolu Brīvās tirdzniecības nolīgumam, kas 2009. gada 15. oktobrī tika parakstīts starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses. Eiropas Parlaments 2011. gada 17. februārī ar 465 balsīm „par”, 128 ─ „pret” un 19 deputātiem atturoties pieņēma normatīvo rezolūciju, kurā tas sniedza savu piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai (turpmāk „ES ─ Korejas BTN”).

  Horvātijas Republika 2013. gada 1. jūlijā pievienojās ES un kļuva par tās 28. dalībvalsti. Tika parakstīts ES ─ Korejas BTN papildprotokols, kurā tika ņemta vērā Horvātijas pievienošanos ES, un tas tiek arī provizoriski piemērots kopš 2013. gada 1. jūlija. Tādējādi šā Padomes lēmuma mērķis saskaņā ar Horvātijas Pievienošanās aktu ES ir nodrošināt, ka šī dalībvalsts turpina pilnībā piedalīties ES ─ Korejas BTN, kurš joprojām ir spēkā.

  Eiropas Parlamenta piekrišana šim Padomes lēmumam ir papildprotokola ratifikācijas obligāta sastāvdaļa un veicina arī Savienības iekšējā tirgus nedalāmības aizsardzību.

  KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  24.9.2014

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  2

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Paul Rübig, Joachim Zeller