Procedūra : 2014/0019(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0012/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0012/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 22/10/2014 - 4.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0037

IETEIKUMS     ***
PDF 154kWORD 63k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Jan Zahradil

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06035/2014),

–       ņemot vērā papildprotokola projektu Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (06037/2014),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 167. panta 3. punktu, 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C7-0113/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. pantu 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0012/2014),

1.      sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Korejas Republikas valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienības Padome 2014. gada 6. martā nolēma Eiropas Savienības (ES) un tās dalībvalstu vārdā noslēgt papildprotokolu Brīvās tirdzniecības nolīgumam, kas 2009. gada 15. oktobrī tika parakstīts starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses. Eiropas Parlaments 2011. gada 17. februārī ar 465 balsīm „par”, 128 ─ „pret” un 19 deputātiem atturoties pieņēma normatīvo rezolūciju, kurā tas sniedza savu piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai (turpmāk „ES ─ Korejas BTN”).

Horvātijas Republika 2013. gada 1. jūlijā pievienojās ES un kļuva par tās 28. dalībvalsti. Tika parakstīts ES ─ Korejas BTN papildprotokols, kurā tika ņemta vērā Horvātijas pievienošanos ES, un tas tiek arī provizoriski piemērots kopš 2013. gada 1. jūlija. Tādējādi šā Padomes lēmuma mērķis saskaņā ar Horvātijas Pievienošanās aktu ES ir nodrošināt, ka šī dalībvalsts turpina pilnībā piedalīties ES ─ Korejas BTN, kurš joprojām ir spēkā.

Eiropas Parlamenta piekrišana šim Padomes lēmumam ir papildprotokola ratifikācijas obligāta sastāvdaļa un veicina arī Savienības iekšējā tirgus nedalāmības aizsardzību.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.9.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Rübig, Joachim Zeller

Juridisks paziņojums - Privātuma politika