Procedura : 2014/0019(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0012/2014

Teksty złożone :

A8-0012/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/10/2014 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0037

ZALECENIE     ***
PDF 158kWORD 61k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Jan Zahradil

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (06035/2014),

–       uwzględniając projekt dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06037/2014),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody skierowany przez Radę zgodnie z art. 91, art. 100 ust. 2, art. 167 ust. 3, art. 207 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0113/2014),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0012/2014),

1.      wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Korei.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2014 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zawarciu w imieniu Unii Europejskiej (UE) i jej państw członkowskich dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, podpisanej w dniu 15 października 2009 r. W dniu 17 lutego 2011 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą, w której wyraził zgodę na zawarcie tej umowy (zwanej dalej „umową o wolnym handlu UE-Korea”) 465 głosami za, przy 128 głosach przeciw i 19 głosach wstrzymujących się.

W dniu 1 lipca 2013 r. Republika Chorwacji przystąpiła do UE jako 28 państwo członkowskie. Podpisano dodatkowy protokół do umowy o wolnym handlu UE-Korea, uwzględniający przystąpienie Chorwacji do UE, i jest on tymczasowo stosowany od 1 lipca 2013 r. Dlatego też celem obecnej decyzji Rady jest zapewnienie, zgodnie z Aktem przystąpienia Chorwacji do UE, by to państwo członkowskie nadal było pełnoprawną stroną pozostającej w mocy umowy o wolnym handlu UE-Korea.

Zgoda Parlamentu Europejskiego na tę decyzję Rady jest obowiązkowym elementem umożliwiającym zakończenie procesu ratyfikacji dodatkowego protokołu, a ponadto przyczynia się do ochrony integralności unijnego rynku wewnętrznego.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Paul Rübig, Joachim Zeller

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności