Procedură : 2014/0019(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0012/2014

Texte depuse :

A8-0012/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/10/2014 - 4.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0037

RECOMANDARE     ***
PDF 150kWORD 62k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Jan Zahradil

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06035/2014),

–       având în vedere proiectul de protocol adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană (06037/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 91, articolului 100 alineatul (2), articolului 167 alineatul (3), articolului 207 și articolului 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0113/2014),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0012/2014),

1.      aprobă încheierea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Coreea.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 6 martie 2014, Consiliul Uniunii Europene a hotărât să încheie, în numele Uniunii Europene (UE) și al statelor membre ale acesteia, protocolul adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, acord semnat la 15 octombrie 2009. Parlamentul European a adoptat, la 17 februarie 2011, o rezoluție legislativă prin care a aprobat încheierea acordului (denumit în continuare „ALS UE-Coreea”), cu 465 de voturi pentru, 128 împotrivă și 19 abțineri.

La 1 iulie 2013, Republica Croația a aderat la UE, devenind cel de-al 28-lea stat membru al acesteia. Protocolul adițional la ALS UE-Coreea, prin care se ține cont de aderarea Croației la UE a fost, de asemenea, semnat și aplicat cu titlu provizoriu începând cu 1 iulie 2013. Prin urmare, actuala decizie a Consiliului încearcă să garanteze că, în conformitate cu Actul de aderare a Croației la UE, acest stat membru continuă să participe pe deplin la ALS UE-Coreea, care rămâne în vigoare.

Aprobarea de către Parlamentul European a acestei decizii a Consiliului constituie o componentă obligatorie în cadrul completării procesului de ratificare a protocolului adițional, contribuind, de asemenea, la salvgardarea integrității pieței interne a Uniunii.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.9.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Paul Rübig, Joachim Zeller

Aviz juridic - Politica de confidențialitate