PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Dodatnega protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k Evropski uniji

  29.9.2014 - (06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE)) - ***

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: Jan Zahradil

  Postopek : 2014/0019(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0012/2014
  Predložena besedila :
  A8-0012/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Dodatnega protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k Evropski uniji

  (06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06035/2014),

  –       ob upoštevanju osnutka Dodatnega protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k Evropski uniji (06037/2014),

  –       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 91, 100(2), 167(3), 207 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0113/2014),

  –       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

  –       ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0012/2014),

  1.      odobri sklenitev sporazuma;

  2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republiki Koreji.

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  6. marca 2014 je Svet Evropske unije odločil, da bo v imenu Evropske unije (EU) in njenih držav članic sklenil Dodatni protokol k Sporazumu o prosti trgovini, ki je bil podpisan 15. oktobra 2009 med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani. Evropski parlament je 17. februarja 2011 z 465 glasovi za, 128 proti in 19 vzdržanimi sprejel zakonodajno resolucijo, s katero je dal privolitev k sklenitvi tega sporazuma.

  1. julija 2013 je Republika Hrvaška pristopila k EU in postala 28. država članica. Dodatni protokol k Sporazumu o prosti trgovini med EU in Korejo, ki upošteva pristop Hrvaške k EU, je bil podpisan in se od 1. julija 2013 tudi začasno uporablja. Zato je namen tega sklepa Sveta v skladu z Aktom o pristopu hrvaške k EU zagotoviti, da ta država članica še naprej v celoti sodeluje pri Sporazumu o prosti trgovini med EU in Korejo, ki ostaja v veljavi.

  Privolitev Evropskega parlamenta k temu sklepu Sveta je nujna sestavina za dokončanje postopka ratifikacije Dodatnega protokola in prispeva k zaščiti celovitosti notranjega trga Unije.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  24.9.2014

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  William (grof) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Georgios Katrungalos (Georgios Katrougkalos), Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Paul Rübig, Joachim Zeller