Betänkande - A8-0012/2014Betänkande
A8-0012/2014

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

  29.9.2014 - (06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE)) - ***

  Utskottet för internationell handel
  Föredragande: Jan Zahradil

  Förfarande : 2014/0019(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0012/2014
  Ingivna texter :
  A8-0012/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

  (06035/2014 – C8-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av utkastet till rådets beslut (06035/2014),

  –       med beaktande av förslaget till tilläggsprotokoll till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06037/2014),

  –       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 167.3 och 207 samt artikel 218.6 andra stycket leden a och v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0113/2014),

  –       med beaktande av artikel 99.1 första och andra stycket, artikel 99.2 och artikel 108.7 i arbetsordningen,

  –       med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0012/2014).

  1.      Europaparlamentet ger sitt godkännande till ingåendet av detta avtal.

  2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Korea.

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Den 6 mars 2014 beslutade Europeiska unionens råd att ingå, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet som undertecknades den 15 oktober 2009 mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan. Europaparlamentet antog en lagstiftningsresolution i vilken det gav sitt godkännande till ingåendet av detta avtal (nedan kallat frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea) den 17 februari 2011 med 465 röster för, 128 röster emot och 19 nedlagda röster.

  Den 1 juli 2013 blev Kroatien medlem i EU och dess 28:e medlemsstat. Tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea, med anledning av Kroatiens anslutning till EU, undertecknades och har också tillämpats provisoriskt från och med den 1 juli 2013. Syftet med det nuvarande rådsbeslutet är således att säkerställa, i enlighet med Kroatiens anslutningsakt, att denna medlemsstat fortsätter att fullt ut delta i det frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea som fortfarande gäller.

  Europaparlamentet erkänner att detta rådsbeslut är en obligatorisk del i slutförandet av ratificeringen av tilläggsprotokollet, och att det också bidrar till att garantera integriteten för unionens inre marknad.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  24.9.2014

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Paul Rübig, Joachim Zeller