Betänkande - A8-0013/2014Betänkande
A8-0013/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

9.10.2014 - (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Patricija Šulin

Förfarande : 2014/2064(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0013/2014
Ingivna texter :
A8-0013/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

(COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0515 – C8-0125/2014),

–    med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1],

–    med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 12,

–    med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt punkt 13,

–    med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–    med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–    med beaktande av en skrivelse från utskottet för regional utveckling,

–    med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8‑0013/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.   Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

C.  Spanien har lagt fram ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 633 uppsägningar vid 142 företag verksamma inom tillverkning av metallprodukter i Spanien, av vilka 300 arbetstagare omfattas av åtgärder som medfinansieras av fonden under referensperioden från den 1 april 2013 till den 31 december 2013.

D.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.   Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 4.1 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.   Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 25 mars 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 12 augusti 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.   Europaparlamentet välkomnar att ansökan tar hänsyn till erfarenheterna av tidigare ansökningar från samma region. Parlamentet föreslår att erfarenheter och eventuell bästa praxis från regioner som lämnar in flera ansökningar ska spridas vid de möten som regelbundet hålls med fondens kontaktpersoner och experter.

4.   Europaparlamentet anser att uppsägningarna vid 142 företag som sysslar med tillverkning av metallprodukter i Spanien är knutna till den globala finansiella och ekonomiska krisen. Spanien är en av de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen som ledde till lägre efterfrågan på och minskad produktion av metaller och metallvaror. I Spanien minskade produktionen av metallvaror med 23,3 % under 2009 jämfört med det föregående året och med 36,6 % mellan 2008 och 2013. Parlamentet noterar att omsättningen i sektorn minskade med 38,5 % under perioden 2008–2012 och att de förlorade arbetstillfällena motsvarar 43 % av den sammanlagda sysselsättningen i metallsektorn.

5.   Europaparlamentet noterar att metallvarusektorn är en central leverantör av insatsvaror för ett stort antal olika verksamheter, särskilt varvs-, byggnads- och fordonssektorn, och att alla dessa sektorer i betydande utsträckning har påverkats av den ekonomiska krisen i hela unionen.

6.   Europaparlamentet noterar att denna ansökan på ett typiskt sätt återspeglar det sociala och ekonomiska landskapet i en region vars lokala ekonomi kännetecknas av en stor andel små och medelstora företag, och påminner om de svårigheter de här företagen har när det gäller att få tillgång till finansiering.

7.   Europaparlamentet betonar att de 633 uppsägningarna ytterligare kommer att förvärra arbetslöshetssituationen i Valencia-regionen, som är särskilt bräcklig eftersom metallsektorn utgör 25,4 % av arbetstillfällena i industrisektorn i regionen. År 2008 fanns det 35 868 arbetstillfällen i metallsektorn i Valencia-regionen, medan antalet arbetstillfällen år 2012 hade minskat till 20 873. Detta motsvarar en minskning på 43 %, det vill säga åtta procentenheter mer än på nationell nivå.

8.   Europaparlamentet beklagar att endast 50 % av de stödberättigade arbetstagarna förväntas delta i åtgärderna. Parlamentet anser att denna uppskattning bygger på den ansökande myndighetens erfarenheter från tidigare ansökningar om insatser från fonden i dessa regioner Parlamentet anser dock att fler personer måste delta i utbildnings- och omskolningsåtgärder i regioner med hög arbetslöshet.

9.   Europaparlamentet betonar att sysselsättningen i regionen har påverkats allvarligt av krisens konsekvenser för traditionella sektorer såsom keramik-, sko- och byggsektorerna samt textilsektorn, som är mycket viktiga för den regionala ekonomin.

10. Europaparlamentet välkomnar att arbetstagare som blivit arbetslösa i stor utsträckning förväntas delta i yrkesutbildning och kompetenshöjning. Parlamentet uppskattar att kompetenshöjningen är avsedd att bygga på yrkeskunnande och kompetens som arbetstagaren erhållit i metallindustrin och genom att lära sig ytterligare särskilda tekniker kan arbetstagarna uppfylla framtida behov i metallindustrin.

11. Europaparlamentet ser positivt på att de spanska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 20 juni 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

12. Europaparlamentet välkomnar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas för de arbetstagare som blivit arbetslösa kommer att finansieras till 30 % av den totala budgeten med offentliga medel från Generalitat Valenciana (Valencia-regionens autonoma regering) och närmare bestämt från SERVEF (den regionala regeringens offentliga arbetsförmedling), medan arbetsgivarsammanslutningen Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL och fackförbunden UGT-PV och CCOO-PV tillsammans kommer att bidra med 10 % av den totala budgeten.

13. Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller åtgärder för uppsagda arbetstagare såsom yrkesvägledning, arbetsförmedling, utbildning (yrkesutbildning och kompetenshöjning, utbildning i övergripande färdigheter, arbetsplatsförlagd utbildning), främjande av företagande, incitament för att starta företag, arbetssökarbidrag, bidrag till reseutgifter och anställningsincitament.

14. Europaparlamentet noterar att ett belopp på 3 000 euro förväntas tilldelas 20 mottagare för att uppmuntra deras återinträde på arbetsmarknaden genom att de startar ett eget företag. Parlamentet anser att uppskattningen av antalet arbetstagare som drar nytta av detta incitament även bygger på erfarenheter från tidigare ansökningar om insatser från fonden i regionen.

15. Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har utarbetats i samråd med arbetsmarknadsparterna FEMEVAL, UGT-PV och CCOO-PV och att en jämställdhetspolicy och icke-diskrimineringspolicy kommer att tillämpas under de olika faserna av genomförandet samt i samband med tillgången till fondens medel.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra samtliga arbetstagares möjlighet att söka anställning med hjälp av anpassad yrkesutbildning och erkännande av de färdigheter och den kompetens som har förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds inom det samordnade paketet ska anpassas inte bara efter de uppsagda arbetstagarnas behov utan också efter det rådande företagsklimatet.

17. Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de spanska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

18. Europaparlamentet noterar att den beräknade kostnaden för välkomst- och informationsmötena, som är den första åtgärden i förteckningen över föreslagna åtgärder, har stigit med 50 % jämfört med en ansökan från samma region året innan.

19. Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar att kommissionen slutförde bedömningen av huruvida ansökan var förenlig med villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd inom tolv veckor efter det att den mottagit den fullständiga ansökan.

20. Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 9 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter måste säkerställas att stödet från fonden begränsas till vad som är nödvändigt för att visa solidaritet och tillhandahålla ett tillfälligt engångsstöd för de berörda stödmottagarna. Stödet från fonden får inte ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

21. Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordningen, som speglar den överenskommelse som nåtts mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar inom kommissionen samt av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att inkludera även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta företag.

22. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

23. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

 • [1]   EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]   EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]   EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal))

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1], särskilt artikel 15.4,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och till egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, vilket behandlas i förordning (EG) nr 546/2009[4], eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      I enlighet med artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 får fonden inte överskrida 150 miljoner EUR (2011 års priser).

(3)      Spanien lämnade den 25 mars 2014 in en ansökan om stöd från fonden med anledning av uppsägningar vid 142 företag verksamma inom huvudgrupp 25 (Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater) i Nace rev. 2 i Nuts 2-regionen Valencia (ES52), och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 019 184 euro som Spanien ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för 2014 ska Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas till ett belopp av 1 019 184 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförand

 • [1]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]   EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]   EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  EGT L 167, 29.6.2009, s. 26.

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[1] och artikel 15 i förordning (EG) nr 1309/2013[2], får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], till budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Comunidad Valenciana metal och kommissionens förslag

Den 12 augusti 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Spanien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda i 142 företag verksamma inom tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater i Spanien till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den tionde ansökan som behandlas inom ramen för budgeten för 2014, och den innebär att totalt 1 019 184 euro ur fonden tas i anspråk till förmån för Spanien. Ansökan gäller 633 arbetstagare som har blivit uppsagda eller vars verksamhet har upphört vid 142 företag verksamma inom huvudgrupp 25 i Nace rev. 2 (Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater) i Nuts 2-regionen Valencia (ES52)[4]. Det beräknade antalet stödberättigade som förväntas delta i åtgärderna är 300. Ansökan lämnades till kommissionen den 25 mars 2014 och kompletterades med ytterligare information fram till den 20 maj 2014. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De spanska myndigheterna hävdar att metallvarusektorn är en central leverantör av insatsvaror för ett stort antal olika verksamheter, särskilt varvs-, byggnads- och fordonssektorn. Dessa sektorer har påverkats i betydande utsträckning runt om i Europeiska unionen av den finansiella och ekonomiska krisen. Kommissionen[5] och dess avdelningar[6] har redan tidigare konstaterat detta. Den genomsnittliga årliga tillväxten i industriproduktionsindexet i EU-28 var ca 1,7 % mellan 2000 och 2007, dvs. före den finansiella och ekonomiska krisen. Mellan april 2008 och april 2009 sjönk industriproduktionen i EU-28 med mer än 22 procentenheter. I Spanien följde den genomsnittliga årliga tillväxten i industriproduktionsindexet samma tendens som i EU-28 fram till 2007. Mellan april 2008 och april 2009 sjönk dock industriproduktionen i Spanien med nästan 27 procentenheter (fem procentenheter mer än på EU-28-nivå), och sedan dess har industriproduktionen inte återhämtat sig utan nedgången har varit relativt stadig.

Den minskade produktionen i industrin fick konsekvenser för sysselsättningen. I Spanien gick således nästan 600 000 arbetstillfällen förlorade i industrin mellan 2008 och 2012, varav 150 000 i sektorn för metallvaror. Dessa förlorade arbetstillfällen motsvarar 24 % av den sammanlagda sysselsättningen i industrin respektive 35 % av den sammanlagda sysselsättningen i metallsektorn. Förlusten av arbetstillfällen i metallsektorn i Valencia-regionen har varit ännu större. År 2008 fanns det 35 868 arbetstillfällen i metallsektorn i Valencia-regionen, medan antalet arbetstillfällen år 2012 hade minskat till 20 873. Detta motsvarar en minskning på 43 %, åtta procentenheter mer än på nationell nivå.

De individanpassade tjänster som ska tillhandahållas för de arbetstagare som blivit arbetslösa består av följande åtgärder som tillsammans utgör ett samordnat paket med individanpassade tjänster: yrkesvägledning, arbetsförmedling, utbildning (yrkesutbildning och kompetenshöjning, utbildning i övergripande färdigheter, arbetsplatsförlagd utbildning), främjande av företagande, incitament för att starta företag, arbetssökarbidrag, bidrag till reseutgifter och anställningsincitament.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringsåtgärder. Dessa åtgärder ska inte ersätta passiva socialskyddsåtgärder.

De spanska myndigheterna har lämnat alla nödvändiga försäkringar när det gäller följande:

•   Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering kommer att respekteras när det gäller tillgången till de föreslagna åtgärderna och deras genomförande.

•   Kraven i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning om kollektiva uppsägningar har uppfyllts.

•   De föreslagna åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och kommer inte att användas för omstrukturering av företag eller sektorer.

•   De föreslagna åtgärderna kommer inte att erhålla ekonomiskt stöd från andra av EU:s fonder eller finansieringsinstrument och dubbelfinansiering kommer att undvikas.

•   De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

•   Det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med EU:s förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Spanien meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar Europeiska socialfonden i Spanien. SERVEF kommer att vara förvaltningsmyndighetens förmedlande organ.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 019 184 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 51).

Detta är det tionde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas, i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

 • [1]   EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [2]   EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [3]             EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
 • [5]  COM(2009)0104, 25.2.2009, Meddelande från kommissionen – Insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin.
 • [6]  Eurostat, Statistics in focus 61/2011, Industry, trade and services, "EU-27 Construction activity falls by 16 % from its pre-crisis high by the second quarter of 2011",
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-061/EN/KS-SF-11-061-EN.PDF

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)42748

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Angående: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal från Spanien (COM(2014)515)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende AGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal och antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan bygger på artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och avser 633 arbetstagare i 142 företag i branschen för tillverkning av metallvaror i Valencia-regionen i Spanien som sagts upp eller vars verksamhet upphört under referensperioden 1 april 2013–31 december 2013.

B) De spanska myndigheterna hävdar att metallvarusektorn är en central leverantör av insatsvaror för ett stort antal olika verksamheter, särskilt varvs-, byggnads- och fordonssektorn. Dessa sektorer har påverkats i betydande utsträckning runt om i Europeiska unionen av den finansiella och ekonomiska krisen.

C) Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 86 % män och 14 % kvinnor. 68,7 % av arbetstagarna är i åldern 30–54 år och 23,3 % i åldern 25-25 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Spaniens ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren enligt artikel 4.1 b i förordning(EU) No 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet välkomnar att ansökan tar hänsyn till erfarenheterna av tidigare ansökningar från samma region. Parlamentet föreslår att erfarenheter och eventuell bästa praxis från regioner som lämnar in flera ansökningar ska spridas vid de möten som regelbundet hålls med fondens kontaktpersoner och experter.

3.  Europaparlamentet beklagar att endast mindre än 50 % av de stödberättigade arbetstagarna förväntas delta i åtgärderna. Parlamentet anser att denna uppskattning bygger på den ansökande myndighetens erfarenheter från tidigare ansökningar om insatser från fonden i dessa regioner.

4.  Europaparlamentet välkomnar att arbetstagare som blivit arbetslösa i stor utsträckning förväntas delta i yrkesutbildning och kompetenshöjning. Parlamentet uppskattar att kompetenshöjningen är avsedd att bygga på yrkeskunnande och kompetens som arbetstagaren erhållit i metallindustrin och genom att lära sig ytterligare särskilda tekniker kan arbetstagarna uppfylla framtida behov i metallindustrin.

5.  Europaparlamentet noterar att ett belopp på 3 000 euro förväntas tilldelas 20 mottagare för att uppmuntra deras återinträde på arbetsmarknaden genom att de startar ett eget företag. Parlamentet anser att uppskattningen av antalet arbetstagare som drar nytta av detta incitament även bygger på erfarenheter från tidigare ansökningar om insatser från fonden i regionen.

6.  Europaparlamentet noterar att den beräknade kostnaden för välkomst- och informationsmötena, som är den första åtgärden i förteckningen över föreslagna åtgärder, har stigit med 50 % jämfört med en ansökan från samma region året innan.

7.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

Med vänliga hälsningar

Marita Ulvskog,

ordförande, första vice ordförande

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Till ordföranden

Angående:       Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Två separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Jag tolkar det som om betänkanden om vart och ett av förslagen ska antas i budgetutskottet den 6 oktober.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006, samt i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

–   COM(2014)0515 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 019 184 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 633 arbetstagare som har sagts upp i 142 företag verksamma inom sektorn för tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater i Valencia-regionen (Spanien).

–   COM(2014)0532 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 570 945 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 512 arbetstagare som har sagts upp från Ford-Werke GmbH:s monteringsanläggning i Genk, Belgien, och från tio underleverantörer till Ford Genk i Belgien.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag

Med vänliga hälsningar

Iskra Mihaylova

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

7.10.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea, Ernest Maragall