Процедура : 2014/2040(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2014

Внесени текстове :

A8-0014/2014

Разисквания :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Гласувания :

PV 22/10/2014 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0036

ДОКЛАД     
PDF 509kWORD 535k
9.10.2014
PE 537.406v02-00 A8-0014/2014(Част 1)

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(12608/2014 – C8‑0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Част 1: Предложение за резолюция

Комисия по бюджети

Докладчици:               Ейдер Гардиасабал Рубиал (Раздел III – Комисия)

                                     Моника Холмайер (Други раздели)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (12608/2014 – C8‑0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–   като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) (Регламент за МФР),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС от 2 декември 2013 г.),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2014 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2015 година, раздел III – Комисия(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 17 април 2014 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2015 година(6),

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет от Комисията на 24 юни 2014 г. (COM(2014)0300),

–   като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приета от Съвета на 2 септември 2014 г. и предадена на Парламента на 12 септември 2014 г. (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–   като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2015 към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, представено от Комисията на 15 октомври 2014 г.,

–   като взе предвид разискванията в Бюрото на 15 септември 2014 г. и преработената докладна записка на генералния секретар от 17 септември 2014 г. относно четенето на Европейския парламент на неговия проектобюджет за 2015 г.,

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд(7),

–   като взе предвид споразумението за сътрудничество от 5 февруари 2014 г. между Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 88 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0014/2014),

Раздел ІІІ

Общ преглед

1.  припомня, че в своята резолюция от 13 март 2014 г. Парламентът подчерта необходимостта от увеличаване на стратегическите инвестиции за дейности с европейска добавена стойност, за да се подпомогне възстановяването на европейската икономика, като се генерират конкурентоспособност, устойчив растеж и заетост, и по-специално младежка заетост, и същевременно се цели задълбочаване на икономическото и социалното сближаване;

2.  изтъква, че държавните и правителствените ръководители се споразумяха отново през юни 2014 г. (което беше потвърдено на извънредното заседание на Европейския съвет през август 2014 г.) относно необходимостта да се инвестира и да се подготвят икономиките на държавите членки за бъдещето посредством удовлетворяване на належащите потребности от инвестиции в транспортна, енергийна и телекомуникационна инфраструктура (в т.ч. завършването на цифровия единен пазар до 2015 г.) от значение за ЕС, както и в областта на енергийната ефективност, иновациите и научните изследвания и уменията; припомня несъмнената роля на бюджета на Европейския съюз за постигането на тези политически цели;

3.  припомня отново, че бюджетът на Съюза по никакъв начин не следва да бъде възприеман и оценяван единствено като финансова позиция, добавена като допълнителна тежест към националните бюджети, а напротив, следва да бъде разбиран като възможност да се даде тласък на инициативите и инвестициите, които са от полза и носят добавена стойност за Съюза като цяло, като за повечето от тях Парламентът и Съветът вземат съвместно решение;

4.  отново подчертава допълващия характер на бюджета на Съюза спрямо националните бюджети и създавания от него стимул за насърчаване на растежа и заетостта и изтъква, че предвид неговата същност и ограничен размер той не следва да бъде възпрепятстван и ограничаван от произволни намаления, а напротив, целевите области трябва да бъдат укрепвани;

5.  отбелязва, че предложеният от Комисията проектобюджет (ПБ) за 2015 г. възлиза (в т.ч. специалните инструменти) на 145 599,3 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) и на 142 137,3 милиона евро в бюджетни кредити за плащания (БКП); изтъква, че общият размер на бюджетните кредити за плащания в ПБ бележи умерено увеличение от 1,4% спрямо бюджета за 2014 г. (като се вземат предвид коригиращ бюджет № 1/2014 и проекти на коригиращи бюджети № 2/2014, № 3/2014 и № 4/2014), но продължава да бъде с 2 милиарда евро по-малко от изпълнения бюджет за 2013 г.; отбелязва, че Комисията предложи да се остави марж от общо 1 478,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения под таваните, посочени в нейния ПБ;

6.  подчертава значението на децентрализираните агенции, които са от първостепенна важност за прилагането на политиките и програмите на Съюза; подчертава, че е необходимо да им се осигурят достатъчно финансови средства и персонал, за да могат те да изпълняват правилно възложените им от законодателния орган задачи;

Позиция на Съвета

7.  изразява съжаление, че при своето четене на бюджета Съветът намали бюджетните кредити за поети задължения с 522 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – с 2,1 милиарда евро, като по този начин определи бюджета на Съюза за 2015 г. на 145 077,4 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 139 996,9 милиона евро в бюджетни кредити за плащания; посочва, че съкращаването на бюджетните кредити за плащания с 2,1 милиарда евро съставлява намаление от - 0,18% в сравнение с бюджета за 2014 г. (като се включат коригиращ бюджет № 1/2014 и проекти на коригиращи бюджети № 2/2014, № 3/2014 и № 4/2014); изразява особена загриженост във връзка с големите съкращения на бюджетни кредити за плащания за фондовете за конкурентоспособност за растеж и работни места по функция 1а, които представляват нечувано нарушение на ангажимента на Съвета за преодоляване на кризата и даване на нов тласък на икономическия растеж;

8.  не одобрява внесените от Съвета промени в бюджета за 2015 г., при които се пренебрегва многогодишният характер на политиките на Съюза и които вместо да решат проблема, биха довели до още по-голям недостиг на бюджетни кредити за плащания и до допълнително забавяне на изпълнението на програмите на Съюза;

9.  отново подчертава, че подходът на Съвета за определяне на равнището на плащанията в съответствие с процента на инфлацията напълно пренебрегва естеството и функцията на многогодишния характер на политиките на Съюза и прави МФР напълно излишна; отбелязва в тази връзка, че нарастващото несъответствие между бюджетните кредити за плащания и бюджетните кредити за поети задължения изостря проблемите с непогасените бюджетни задължения; подчертава отрицателното въздействие, което този подход оказва върху възприемането на Съюза от неговите граждани; посочва по-специално отново, че за да преодолее икономическата криза, Съюзът следва да увеличи инвестициите си;

10. изразява съжаление във връзка с предложените от Съвета произволни съкращения на средствата по бюджетните редове за административни разходи и за разходи за подкрепа, от които се финансира изпълнението на важни програми на Съюза, което би могло да възпрепятства успешното започване на новите програми, тъй като недостатъчният административен капацитет води до сериозен риск от затруднения при изпълнението на политиките на Съюза;

11. изразява дълбока загриженост във връзка с прилагането на двойни стандарти по отношение на бюджета на Съюза от страна на Съвета, който, от една страна, призовава за увеличение на средствата на Съюза в области, които могат да генерират устойчив растеж, а от друга страна, предлага значителни съкращения в такива ключови области като научните изследвания, иновациите, космическото пространство, инфраструктурата, МСП и енергетиката;

12. приветства гледната точка, изразена от 13 държави членки, които са убедени, че одобреното от Съвета равнище на бюджетните кредити за плащания може да се окаже недостатъчно и би могло да доведе до голям натиск по отношение на навременното изпълнение на правните задължения на Съюза и на изпълнението на вече поетите задължения; припомня, че съгласно член 323 от Договора „Европейският парламент, Съветът и Комисията следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни“;

13. счита, че поради неспособността си години наред да събере квалифицирано мнозинство сред своите членове, за да обезпечи равнище на бюджетните кредити за плащания, което да осигурява на Съюза възможност да покрива безспорните потребности от плащания, Съветът носи голяма политическа отговорност за значителното напрежение по отношение на плащанията; осъжда факта, че това постепенно доведе до създаването на структурен дефицит в бюджета на Съюза, което противоречи на разпоредбите на Договора и излага на риск способността на Комисията да изпълнява правните си задължения;

14. отбелязва същевременно, че настоящата структура на бюджета на Съюза, при която бюджетните кредити за плащания са обвързани с националните вноски, може да подтикне държавите членки да вземат неблагоприятни решения, особено в период, когато важността на балансирания национален бюджет стои в центъра на вниманието; подчертава въпреки това, че това равнище на плащанията е прекият резултат от съответно равнище на поетите задължения, което Съветът одобри официално с необходимото квалифицирано мнозинство в рамките на годишните бюджетни процедури;

15. изразява съжаление относно вътрешно присъщия конфликт, който съществува между Съвета, от една страна, и Европейския парламент и Комисията, от друга страна; призовава да се намерят начини за преобразуване на това напрежение в по-продуктивна размяна на мнения; изразява надежда, че откритото отношение към нови подходи и предложения в крайна сметка ще доведе до структурни промени, които насърчават постигането на балансирано споразумение за бюджета, което отразява амбициите и тревогите както на Парламента, така и на Съвета;

Четене на Парламента

16. подчертава, че като се изключи изпълнението на политическото споразумение, постигнато по време на преговорите относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г. във връзка с предоставянето на бюджетни кредити в началото на периода за конкретни политически цели, Комисията не предложи допълнителни усилия за вземане под внимание на приоритетите, които не само бяха очертани от Парламента, но също така и одобрени от държавните и правителствените ръководители в Европейския съвет; взема по тази причина решение да увеличи финансовите средства за политическите цели и стратегическите приоритети на Съюза в редица области;

17. взема решение да предостави повече средства най-вече за програмите, които са в основата на стратегия „Европа 2020“, която цели да насърчи растежа, конкурентоспособността и заетостта, а именно „Хоризонт 2020“, COSME, „Еразъм+“, програмата в областта на цифровите технологии, „Прогрес“ и социалната програма (включително EURES и механизма за микрофинансиране), тъй като тези програми са пример за начина, по който Съюзът допринася за иновативната и просперираща икономика на целия континент; освен това предоставя повече средства за програмите, които са от основно значение за изпълнението на дневния ред на външната политика на Съюза, като например политиката на съседство, развитието и хуманитарната помощ; настоява, че е необходимо също така да се увеличи финансирането на важни програми и политики за борба срещу неравенството, като например Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, програма „Европа за гражданите“ и насърчаването на равенството между половете;

18. определя общото равнище на бюджетните кредити за 2015 г. съответно на 146 348,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 146 416,5 милиона евро в бюджетни кредити за плащания;

Решаване на повтарящия се проблем с плащанията

19. подкрепя предложението на Комисията за пълноценно усвояване на средствата, предоставени в рамките на тавана на плащанията за 2015 г., без да се оставя марж под този таван; възстановява всички съкратени от Съвета бюджетни кредити за плащания въз основа на настоящите и очакваните модели на изпълнение;

20. подчертава все пак, че дори пълното изчерпване на тавана на плащанията за 2015 г. не е достатъчно, за да се решат по подобаващ начин постоянните проблеми на Съюза с плащанията, които възникнаха в бюджета на Съюза за 2010 г. и продължават и до днес; отбелязва, по-специално, огромното забавяне на изпълнението на бюджетните кредити за плащания през последните години, което доведе до безпрецедентно равнище от 23,4 милиарда евро в края на 2013 г. само за политиката на сближаване, и се опасява, че то може да бъде с подобен мащаб в края на 2014 г.; подчертава по тази причина, че трябва незабавно да се намери ефективно решение на повтарящия се проблем с недостига на бюджетни кредити за плащания; взема следователно решение да увеличи предложените от Комисията бюджетни кредити за плащания с 4 милиарда евро по редица бюджетни редове, включително основните „бюджетни редове за приключване за периода 2007 – 2013 г.“ за структурните фондове и научноизследователските програми на Съюза, където положението с бюджетните кредити за плащания е изключително критично;

21. призовава следователно Комисията да има готовност да внесе съответните предложения за мобилизиране на механизмите за гъвкавост, включени в Регламента за МФР; отново посочва намерението си да не приема никакви ограничени тълкувания на разпоредбите относно инструмента за гъвкавост и специалните инструменти, включени в Регламента за МФР и МИС от 2 декември 2013 г., които бяха успешно договорени от Парламента;

22. настоява още веднъж всички бюджетни кредити за плащания, мобилизирани чрез използването на специални инструменти, да се включат в бюджета над тавана на плащанията, посочен в МФР;

23. припомня поразителния пример с крайния недостиг на бюджетни кредити за плащания за хуманитарна помощ в края на 2013 г. и през първото тримесечие на 2014 г., който беше преодолян единствено благодарение на краткосрочни и временни мерки под формата на трансфери в рамките на приетия бюджет; изразява изключителна загриженост, че има вероятност това положение да възникне и в други области на политиката, като например научноизследователската и развойна дейност и иновациите;

24. подчертава факта, че с цел ясно определяне на потребностите за 2015 г., произтичащи от предходни години, преговорите относно допълнителните бюджетни кредити за плащания за 2014 г. следва да приключат преди помирителната процедура във връзка с бюджета за 2015 г.; отново заявява, че ПКБ № 2/2014, № 3/2014 и № 4/2014 следва да се разглеждат като пакет и че Съветът не може да очаква да се възползва от извънредните приходи, произтичащи от включването в бюджета на излишъка и глобите, без да осигури необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, посочени в ПКБ № 3/2014; припомня, че ПКБ № 2/2014, № 3/2014 и № 4/2014, взети заедно и без изменения, имат цялостно отражение върху бюджета в размер само на 106 милиона евро допълнителни вноски от БНД, които държавите членки трябва да предоставят, за да се гарантират достатъчно бюджетни кредити за плащания през 2014 г. за изпълнение на съществуващите правни задължения на Съюза;

25. подчертава, че равнището на бюджетните кредити, особено по отношение на плащанията, гласувано от Парламента по време на неговото четене, се основава на презумпцията, че всички очакващи решение ПКБ за 2014 г. ще бъдат приети в тяхната цялост;

26. подчертава, че за да се осигурят достатъчно средства за инвестиционните планове на равнището на Съюза (посочени по време на Европейския съвет през юни 2014 г. и изтъкнати като основен политически приоритет на новоизбрания председател Юнкер в политическите му насоки(8)), за продължаването на инициативата за младежка заетост, и в частност на европейската гаранция за младежта, считано от бюджета за 2016 г., и за да се намери решение на трайния проблем с бюджетните кредити за плащания, новата Комисия следва да пристъпи възможно най-скоро към следизборното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г. в съответствие с разпоредбите на член 2 от Регламента за МФР;

Функция 1а

27. отбелязва, че функция 1а отново е засегната в най-голяма степен от съкращенията на Съвета както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения (- 323,5 милиона евро спрямо ПБ), така и по отношение на бюджетните кредити за плащания (- 1,335 милиарда евро), независимо от факта, че и през юни 2014 г. Европейският съвет постави растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места сред приоритетите на политическата си програма; подчертава, че някои от тези съкращения не са в съответствие със споразумението относно МФР за периода 2014 – 2020 г. дотолкова, доколкото намаляват значително средствата за програма „Хоризонт 2020“ (със 190 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения спрямо ПБ), на която бяха предоставени значителни средства в размер на 200 милиона евро в началото на 2014 г., както и средствата за програма „ITER“ (- 11,2 милиона евро), на която вместо това би следвало да се предоставят повече средства в началото на 2015 г., за да се компенсира съсредоточеното в края на 2014 г. финансиране;

28. счита, с оглед на подобряването на енергийната сигурност, че насърчаването на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност е особено важно и в контекста на енергийната зависимост от Русия, особено в държавите членки, които са най-зависими от руския газ; призовава за привеждане на целите на изразходване на средствата за енергетика в рамките на програма „Хоризонт 2020“ в съответствие с ангажиментите, поети по време на законодателния процес;

29. оспорва съкращенията на Съвета по отношение на програмата за Механизма за свързване на Европа (- 34,4 милиона евро), които се прибавят към съсредоточеното в края на 2015 г. финансиране на програмата, което вече беше взето предвид в ПБ вследствие на споразумението относно МФР; изразява загриженост във връзка с риска от неуспешен старт на тази стратегическа програма, която е от основно значение за бъдещите инвестиции в телекомуникационната, транспортната и енергийната инфраструктура, които могат да стимулират допълнително създаването на работни места в Европа;

30. взема следователно принципно решение да възстанови равнището на ПБ за 2015 г. във връзка с всички предприети от Съвета съкращения както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания; увеличава освен това сумите по определен брой бюджетни редове в рамките на програмите, които отговарят на приоритетите на Парламента в рамките на функция 1а („Хоризонт 2020“, COSME, „Еразъм+“, програмата в областта на цифровите технологии, социалната програма), като изчерпва маржа (общо увеличение над ПБ от близо 200 милиона евро);

31. счита освен това, че е необходимо да се увеличат над ПБ средствата по бюджетните редове за МСЕ – Енергетика с общо 34 милиона евро с цел частично да се смекчат последиците от съсредоточеното в края на периода финансиране за тази програма за втора поредна година вследствие на споразумението относно МФР; счита, че е приоритет също да се увеличат инвестициите в полза на програмата в областта на цифровите технологии и широколентовите мрежи, и по тази причина увеличава средствата за МСЕ – Телекомуникационни мрежи с 12 милиона евро над ПБ;

32. счита, че увеличаването на финансовата подкрепа за МСП е от първостепенно значение, за да може икономиката на Съюза да се върне към тенденцията на растеж и да излезе от кризата, допринасяйки по този начин за борбата с безработицата; счита, че ролята на иновациите в МСП за конкурентоспособността на Съюза често се подчертава, но страда от недостиг на финансиране; взема съответно решение да увеличи бюджетните кредити за поети задължения в полза на МСП и предприемачеството с 26,5 милиона евро над ПБ; отправя искане към Комисията да гарантира истински възходящ подход при прилагането му; приканва освен това Комисията да отдели достатъчно средства за изпълнението на действията, предвидени в рамките на нейния Зелен план за действие за МСП;

33. увеличава бюджетните кредити за поети задължения за трите надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) с общо 6,1 милиона евро над ПБ;

34. изразява загриженост във връзка с нарастващия брой случаи, при които последиците от недостига на плащания по функция 1а станаха явни, особено в рамките на програма „Хоризонт 2020“, където предварителното финансиране е намалено, значителен брой проекти са блокирани и съществува риск от прекъсване на плащанията по програма „Еразъм+“; изразява тревога във връзка с множеството програми, които почти са изчерпали всички налични средства за 2014 г. месеци преди изтичането на крайния срок за представяне на фактурите;

35. приветства първите стъпки към реформата на Европейската консултативна група за финансова отчетност, но подчертава необходимостта от пълно изпълнение на препоръките на Мейстад, включително искането за ограничаване на работата на групата до МСФО и постепенно преустановяване на работата ѝ във връзка с малките и средните предприятия и данъчните въпроси;

36. подчертава ролята на иновациите в МСП за икономическото възстановяване на Съюза; очаква Комисията да изпълни своите правни и бюджетни задължения по отношение на инструмента за МСП в рамките на „Хоризонт 2020“ и призовава Съвета да създаде условия за това чрез предоставяне на съответен бюджет; отправя искане към Комисията считано от 2016 г. да създаде отделен бюджетен ред за инструмента за МСП, с цел да се даде възможност за по-ясен бюджетен надзор и контрол, и да гарантира истински възходящ подход при прилагането му;

37. приветства пакета за кръговата икономика, публикуван от Комисията на 2 юли 2014 г.(9); призовава да бъдат предоставени адекватни ресурси за осъществяването на съответните дейности;

Функция 1б

38. изразява дълбока загриженост, че Съветът намалява бюджетните кредити за плащания с 220 милиона евро, като определя равнището на бюджетните кредити за плащания на 51,382 милиарда евро, а същевременно запазва равнището на бюджетните кредити за поети задължения на равнището от ПБ (49,227 милиарда евро);

39. подчертава, че по-голямата част от неизпълнените понастоящем поети задължения са в рамките на функция 1б, което пречи на възстановяването на ресурсите, които вече са използвани от бенефициентите – държави членки и региони; подчертава, че тази практика доведе до сериозни последици за държавите членки и регионите, които са най-тежко засегнати от кризата; изразява съжаление, че Съветът изглежда напълно игнорира този проблем; подчертава, че във време, когато повечето държави членки са изправени пред предизвикателства при определянето на източници на финансиране за проекти, които могат да доведат до създаване на работни места, регионалната политика на Съюза е основно средство за преодоляване на този недостиг;

40. взема решение да възстанови ПБ по отношение на бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, посветени на новите програми, които бяха съкратени от Съвета, и да превиши ПБ по отношение на бюджетните кредити за плащания за определен брой бюджетни редове, по-конкретно във връзка с приключването на програмите по МФР за периода 2007 – 2013 г.;

41. взема решение да превиши ПБ със сумата от 20,2 милиона евро за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, пилотни проекти и подготвителни действия;възнамерява да измени предложението на Комисията за мобилизиране на инструмента за гъвкавост, за да допълни финансирането на програмите по линия на структурните фондове за Кипър по функция 1б до достигане на пълната сума от 100 милиона евро, след приключването на преговорите със Съвета;

42. изразява твърдо убеждение, че финансирането от Съюза, особено в рамките на инициативата за младежка заетост, не следва да се използва за субсидиране на национални подходи, а за предоставяне на допълнителна подкрепа за младите хора по начин, който допълва и укрепва националните програми;

43. призовава Комисията и държавите членки да използват напълно финансовите средства, предназначени за подкрепа на безработните млади хора; припомня политическото споразумение, свързано с многогодишната финансова рамка за периода 2014 ‒ 2020 г., за предварително захранване на фондовете по линия на инициативата за младежка заетост, както и съответните суми, планирани по линия на Европейския социален фонд за предоставяне на необходимата помощ през първите години на програмния период; приветства факта, че Комисията и Съветът спазват това споразумение по отношение на предложените цифри; изразява своите опасения във връзка с капацитета за усвояване на някои държави членки по отношение на инициативата за младежка заетост; припомня, че според Регламента за МФР оставените налични маржове под таваните на МВФ за бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014 – 2017 съставляват Общ марж на МФР за поети задължения, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР за годините 2016 – 2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, и по-специално младежката заетост;

Функция 2

44. приветства предложеното от Комисията увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за новата програма „LIFE“ за околната среда и действия във връзка с климата, като очаква тази програма да бъде напълно готова през 2015 г. наред с първия набор от финансови инструменти; изразява съжаление при все това, че по-малките програми, като например програма „LIFE“, както и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), са обект на най-значителните съкращения, предприети от Съвета по тази функция, както в бюджетни кредити за поети задължения, така и в бюджетни кредити за плащания, като по този начин се компрометира постигането на техните утвърдени цели; изразява съжаление също така във връзка с неоснователните съкращения на Съвета по отношение на схемите за плодове и мляко в училище; възстановява по тази причина ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

45. изразява съгласие, че е необходима допълнителна подкрепа, за да се смекчат последиците от руската забрана върху вноса на някои селскостопански и рибни продукти от Съюза; приветства мерките за спешна помощ, предприети от Европейската комисия като първо действие в отговор на тази криза; увеличава следователно съфинансирането от Съюза за мерки за насърчаване в областта на общата селскостопанска политика с 30 милиона евро, за да се помогне на производителите да намерят алтернативни възможности за продажба, като същевременно чрез ЕФМДР се предоставят 5 милиона евро допълнителна подкрепа за рибарите; взема също така решение да увеличи сумата за схемата за плодове в училище със 7 милиона евро, а сумата за мляко в училище с 4 милиона евро над проектобюджета на Комисията;

46. отбелязва, че като се вземат предвид всички изменения по тази функция, в т.ч. 2,9 милиона евро за пилотни проекти и подготвителни действия, общата сума за функция 2 възлиза на 59,3 милиарда евро, като остава марж от 293,4 милиона евро под тавана;

Функция 3

47. подчертава, че въпреки че съответства на едва 1,5% от бюджета на Съюза и съответно е най-малката функция на МФР по отношение на разпределените финансови средства, функция 3 обхваща въпроси от основно значение за европейските граждани, както и за националните правителства, като например политиките в областта на убежището и миграцията и вътрешната сигурност; призовава по тази причина Комисията и Съвета да продължат да увеличават финансовите и политическите усилия по тази функция през следващите години;

48. изразява съжаление, че в ПБ бюджетните кредити за поети задължения са намалени с 1,9% от 2 171,998 милиона евро на 2 130,721 милиона евро спрямо бюджета за 2014 г., като остава марж от приблизително 115 милиона евро; изразява съжаление, че Съветът съкрати допълнително бюджетните кредити за поети задължения с 30,2 милиона евро спрямо ПБ, а бюджетните кредити за плащания – с 28,5 милиона евро спрямо ПБ (съответстващи на - 1,42% в бюджетни кредити за поети задължения и на - 1,51% в бюджетни кредити за плащания); отбелязва, че вследствие на това функция 3 е сред най-засегнатите от съкращенията на Съвета;

49. счита, че допълнителните съкращения, предложени от Съвета, ще застрашат правилното изпълнение на програмите и действията по функция 3; подчертава, че е важно да се запази ПБ за бюджетните редове „Осигуряване на защита на правата и предоставяне на гражданите на възможности за действие“ и „Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството“, предназначени за изпълнението на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г.; възприема по тази причина общ подход на възстановяване на ПБ по всички бюджетни редове в рамките на тази функция; взема решение освен това да увеличи средствата по определени бюджетни редове над ПБ, предимно в рамките на програмите „Творческа Европа“, „Европа за гражданите“ и мултимедийните действия, както и Общата система за убежище (с общо 53,2 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения над ПБ, в т.ч. агенции и пилотни проекти и подготвителни действия);

50. припомня съвместната декларация на трите институции, че прилаганите за МФР за периода 2014 – 2020 г. годишни бюджетни процедури ще включват, по целесъобразност, елементи, свързани с равенството между половете; изтъква необходимостта от допълнителни усилия в това отношение и от общ подход за трите институции, за да се гарантира ефективно интегриране на принципа на равенство между половете в годишните бюджетни процедури; отново призовава анализът на свързаните с пола аспекти да бъде неразделна част от бюджетните процедури на Съюза и да включва активно всички участници на всички равнища на процеса, за да се постигне напредък в изпълнението на ангажимента на Съюза за равенство между половете;

51. припомня, че справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ беше приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до приемането на този фонд; призовава съответно Комисията да увеличи броя на бюджетните редове в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да улесни постигането на по-голяма яснота и прозрачност на начина, по който ще бъдат изразходвани финансовите средства, разпределени за различните цели и следователно за тези бюджетни редове;

52. изразява съгласие, че е необходима допълнителна подкрепа за европейските граждански инициативи; взема по тази причина решение за създаването на нов бюджетен ред по функция 3: „Прилагане на европейски граждански инициативи и други инструменти на демокрацията на участието“ с 1 милион евро в бюджетни кредити за поети задължения;

53. подчертава необходимостта и значението на извършването на постоянни оценки на начина на изпълнение на всички фондове и програми и на усвояването на техните средства с цел да се установят евентуални недостатъци на ранен етап, както и да се оцени тяхната ефективност;

Функция 4

54. изразява съжаление във връзка с предприетите от Съвета съкращения по функция 4 (- 0,83% в бюджетни кредити за поети задължения и - 5,24% в бюджетни кредити за плащания), вследствие на което тя става функцията, която е най-силно засегната от съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за плащания; отново изтъква факта, че макар да представлява по-малко от 6% от общия бюджет на Съюза, функция 4 е израз на международните ангажименти на Съюза в чужбина и поради това следва да се осигурят достатъчно средства, за бъде Съюзът действително фактор от световно значение;

55. осъжда решително предприетото от Съвета съкращение на бюджетните кредити за поети задължения за хуманитарна помощ, което не може да реши проблема с преноса на забавените плащания по неплатени фактури от предходни години и застрашава безпроблемното прилагане на тази политика, като излага на опасност живота на нейните бенефициенти; подчертава, че равнището на бюджетните кредити за плащания за резерва за спешна помощ следва да съответства на равнището на бюджетните кредити за поети задължения и че съответната сума трябва да бъде записана в бюджета над определения в МФР таван на бюджетните кредити за плащания; подчертава, че несъответствието между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за хуманитарна помощ следва да бъде намалено, за да се вземат предвид кратките разходни цикли в тази област и да се преустанови традицията да се пренасят забавените плащания по неплатени фактури от предходни години; категорично отхвърля неблагоприятните последствия от съкращенията на бюджетните кредити за плащания – в т.ч. отложените плащания и забавените операции, вследствие на неправилно бюджетиране – по отношение на хуманитарната помощ, и които са особено тежки, когато толкова много хора са засегнати от нарастващата нестабилност по периферията; счита, че тези събития са тъжен, но силен сигнал за необходимостта от по-реалистично бюджетиране;

56. припомня международния ангажимент, поет от Съюза и от неговите държави членки, за увеличаване на техните разходи за официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7% от БНД и за постигане на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. и поради тази причина призовава за увеличаване на бюджетните кредити за тематичните области, обхванати от Инструмента за сътрудничество за развитие с оглед на напредъка към постигането на ангажиментите по отношение на световното развитие за периода след 2015 г.;

57. подчертава подкрепата си за близкоизточния мирен процес и решимостта си да осигури достатъчно финансиране за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток и Палестинската власт посредством увеличаване на размера на бюджетните кредити за поети задължения с 35,5 милиона евро над ПБ; изразява учудването си от факта, че Съветът е намалил отново предвидените в ПБ бюджетни кредити за плащания за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток и Палестинската власт с 2,4 милиона евро, без да има ясна обосновка за това, и счита, че за този бюджетен ред не са били осигурени достатъчно средства още в ПБ;

58. подчертава, че е необходимо да се осигури подкрепа за източните и южните съседи на Съюза, които са изправени пред огромни предизвикателства по отношение на прехода към демокрация и нейното укрепване, икономическото и социалното развитие, имиграцията и стабилността; подчертава, че са необходими допълнителни усилия, за да се реагира на ситуацията в Украйна; ето защо призовава да бъдат предоставени допълнително 203,3 милиона евро над ПБ за Европейския инструмент за съседство, за да може Съюзът да изпълни задълженията си в източните и южните си съседи;

59. счита, че съкращенията на Съвета по приоритетните за Парламента бюджетни редове са неприемливи, и предлага ПБ да бъде възстановен по съкратените от Съвета бюджетни редове и дори надвишен по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за някои бюджетни редове от стратегическо значение за външните отношения на Съюза с общо 400,55 милиона евро (хуманитарна помощ, Европейски инструмент за съседство, Инструмент за сътрудничество за развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за демокрация и права на човека, Инструмент за стабилност и ПП/ПД); отбелязва, че тези увеличения изчерпват маржа по функция 4, както и допълнително 66 милиона евро, получени от намалени бюджетни кредити по бюджетни редове, които се прехвърлят в бюджета на ЕСВД;

60. счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за турските кипърци, за да се гарантира продължаването на финансовата помощ на Съюза за работата на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър и на Техническия комитет по културното наследство;

61. одобрява прехвърлянето на бюджетните редове за специалните представители на ЕС (СПЕС) към бюджета на ЕСВД, за да се подкрепи по-добрата им интеграция в ЕСВД, в съответствие с предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, направено при прегледа на ЕСВД, препоръките на Парламента от 13 юни 2013 г. и специален доклад № 11/2014 на Сметната палата; очаква прехвърлянето да бъде осъществено до 1 януари 2016 г.;

Функция 5

62. припомня, че ПБ отразява последната реформа на Правилника за персонала, включително промените в изчислението на корекциите на възнагражденията и пенсиите и продължаващото намаляване на персонала;

63. отбелязва със загриженост, че въпреки това Съветът е намалил бюджетните кредити по функция 5 с 27,6 милиона евро, 16,7 милиона евро от които са от административния бюджет на Комисията за разходи, свързани с длъжностни лица и срочно наети служители, вследствие на увеличението на ставката на стандартното намаление;

64. като има предвид, че Комисията намалява общия брой на човешките си ресурси за трета поредна година и че прогнозите за свободните работни места следва да се считат за надеждни и да се основават на действителните очаквания на институцията, счита, че това увеличение на ставката на стандартното намаление (до 4,5% за седалището на Комисията и 6% за делегациите) е произволно;

65. отбелязва освен това изявлението на Съвета, приложено към неговата позиция, относно „значението на стриктното наблюдение на бюджетните кредити за всички категории външен персонал в контекста на допълнителното натрупване на капацитет от увеличаването на работното време“ и направените успоредни съкращения на разходите за подкрепа в различни области на политиката, които възлизат на 20,8 милиона евро; счита, че този вид съкращения не само пораждат заплахи, както вече беше посочено, но и не са обосновани; припомня, че според МИС от 2 декември 2013 г. това предполагаемо допълнително натрупване на капацитет вече щеше да бъде неутрализирано чрез намаляването на персонала с 5% в рамките на петгодишен период; отбелязва във връзка с това, че Комисията вече преизпълнява ангажиментите си, тъй като намалява персонала във всички категории, независимо от това дали финансирането е осигурено от функция 5 или от други позиции;

66. възстановява следователно ПБ по всички бюджетни редове за административни разходи и разходи за подкрепа и по всички бюджетни редове в рамките на функция 5, намалени от Съвета;

67. взема решение да постави част от бюджетните кредити в резерв, докато Комисията измени правилата относно експертните групи и обезпечи тяхното пълно прилагане в рамките на всички генерални дирекции;

Агенции

68. одобрява като цяло прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; отбелязва, че Комисията вече е намалила значително първоначалните искания на повечето агенции;

69. счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха възпрепятствали изпълнението на възложените им от законодателния орган задачи;

70. не може при все това да приеме подхода на Комисията по отношение на персонала, съгласно който не само че щатните разписания на агенциите трябва да бъдат намалени с 1% въз основа на политическото споразумение относно МФР, което се прилага за всички институции и органи, но те трябва освен това да осигурят още 1% за „резерв за преназначаване“;

71. подчертава факта, че като основа за договореното намаляване на броя на служителите следва да послужат персоналът и задачите към 31 декември 2012 г. и че всички нови задачи на съществуващите агенции и създаването на нови агенции трябва да бъдат придружени от предоставянето на допълнителни ресурси;

72. подчертава, че договорената цел за намаляване на персонала с 5% трябва да бъде постигната до края на 2017 г. и че агенциите следва да разполагат с известна гъвкавост по отношение на точните години за въвеждането на тези съкращения, за да могат да използват естествените колебания в щата с цел да сведат до минимум разходите за схемата за безработица на Съюза и другите разходи, свързани с предсрочното прекратяване на трудовите договори;

73. изменя следователно щатните разписания на някои агенции, така че да се приложи договореното съкращение от 1%, да се осигури различно третиране на финансираните чрез такси длъжности и да се съобрази числеността на персонала с допълнителните задачи;

74. взема решение да увеличи бюджетните кредити за 2015 г. на трите агенции за финансов надзор; счита, че тези бюджетни кредити следва да отразяват необходимостта от изпълнение на изискваните задачи, тъй като бяха приети и се приемат повече регламенти, решения и директиви с цел преодоляване на настоящата финансова и икономическа криза, която е тясно свързана със стабилността на финансовия сектор;

75. взема решение да увеличи също така бюджетните кредити за Европейската агенция за морска безопасност и Европейската агенция за контрол на рибарството, както и за няколко други агенции в рамките на функция 3 с оглед на допълнителните задачи, които им бяха възложени (Frontex, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището);

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

76. след като анализира внимателно представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, и с изключение на инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията на приложимостта на проектите, а също така и наличните ограничени маржове, взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД;

Други раздели

77. припомня, че административните разходи на всички институции, пенсиите и европейските училища се покриват от функция 5 на МФР; отбелязва, че предложените в ПБ общи разходи по тази функция през 2015 г. се изчисляват на 8 612,2 милиона евро (+2,5% в сравнение с бюджета за 2014 г.), в резултат на което остава марж от 463,8 милиона евро под тавана, а общите административни разходи на всички институции през 2015 г. – на 6 893,1 милиона евро (увеличение от +1,6% спрямо бюджета за 2014 г.), като по този начин остава подмарж от 457,9 милиона евро;

78. отбелязва позицията на Съвета относно ПБ, която предвижда линейни съкращения, без никаква диференциация, на размера на административните разходи на институциите за 2015 г. до 6 865,6 милиона евро (т.е. - 27,5 милиона евро или - 0,4%), като по този начин увеличава изкуствено подмаржа на 485,4 милиона евро;

79. изразява изненада, че и тази година Съветът предлага линейни съкращения на административните разходи на институциите; отново посочва, че бюджетът на всяка институция на Съюза, поради нейната специфична мисия и положение, следва да се разглежда отделно, без да се прилагат универсални решения, като се вземат под внимание конкретният етап на развитие, оперативните задачи, целите на управлението, необходимите човешки ресурси и политиките в областта на сградния фонд на всяка институция; изразява категорично несъгласие с подхода на Съвета, който предвижда линейно повишение на процента на свободните работни места с един процентен пункт, като по този начин увеличава изкуствено маржа; подчертава, че това увеличение, заедно с вече съкратените длъжности вследствие на намалението на персонала с 1%, би принудило някои институции, които вече са засегнати от горепосоченото намаление на персонала, да замразят наемането на персонал за свободните работни места, като по този начин ще възпрепятства тяхното функциониране;

80. отбелязва, че ПБ включва корекциите с 0,8% на възнагражденията и пенсиите на персонала във всички институции и органи за 2011 и 2012 г. и замразяването им за 2013 и 2014 г.; приветства факта, че повечето институции вече са направили корекциите в своите бюджетни прогнози;

81. подчертава, че от взаимно уважение трите институции – Комисията, Съветът и Парламентът, следва да приемат бюджетната прогноза на двете подразделения на бюджетния орган, без да внасят допълнителни изменения;

82. счита, че Парламентът и Съветът, въпреки че подкрепят всички възможни икономии и повишаването на ефикасността вследствие на постоянната преоценка на текущите и новите задачи, следва да определят достатъчен размер на бюджетните кредити, за да се гарантира безпроблемното функциониране на институциите, спазването на вътрешните и външните правни задължения и предоставянето на високопрофесионални обществени услуги на гражданите на Съюза; припомня, че новите задачи, произтичащи от Договора от Лисабон, трябваше да бъдат изпълнени, без да се предоставят допълнителни средства;

83. приветства всички други институции за икономиите и повишената ефикасност, които вече са включили в своите проектобюджети; подчертава, че точното, ефикасно, прозрачно и отговорно използване на ресурсите на Съюза е едно от основните средства за укрепване на доверието на гражданите на Съюза; приветства усилията, които институциите полагат, за да продължат да насърчават прозрачността, административната ефикасност, доброто финансово управление и степенуването по приоритети; счита, че високите изисквания по отношение на прозрачността следва да продължат да се прилагат еднакво във всички институции на Съюза;

84. възстановява размера на първоначално поисканите от Съда, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Европейската служба за външна дейност ставки на стандартно намаление, които бяха линейно изменени от Съвета, и възстановява ПБ по съответните бюджетни редове;

Раздел I – Европейски парламент

85. припомня, че бюджетната прогноза на Парламента за 2015 г. беше определена в размер на 1 794 929 112 EUR, което съответства на общо увеличение от 2,24% спрямо бюджета за 2014 г.; подчертава въпреки това, че 0,67% от това увеличение са свързани с правнообвързващите извънредни преходни надбавки за приключването на мандата на членовете на ЕП, а 0,4% – със споразумението относно корекцията на възнагражденията и пенсиите за периода 2011 – 2012 г.; подчертава, че поради тази причина размерът на другите разходи се увеличава само с 1,18% спрямо 2014 г.;

86. подчертава, че за да генерират дългосрочни икономии в бюджета на Съюза, Парламентът и Съветът трябва да разгледат въпроса за изготвянето на пътна карта за установяването на едно работно място, както се посочва в няколко предходни резолюции на Парламента;

87. приветства преразгледаната докладна записка на генералния секретар от 17 септември 2014 г., в която се предлага последните решения и технически корекции на Бюрото да бъдат включени в бюджета; посочва, че тези промени нямат отражение върху бюджета; одобрява тези корекции в бюджетната си прогноза;

88. намалява броя на длъжностите в щатното разписание на Парламента, за да се спази договореността за намаляване на персонала в рамките на реформата на Правилника за персонала;

89. подчертава, че дейностите на политическите групи не съответстват на тяхната административна работа; отбелязва, че персоналът на политическите групи не е променян от 2012 г. насам, като потребностите им са били покрити само частично през предходните бюджетни години; настоява, че общото равнище на персонала на политическите групи през 2015 и следващите години не следва да бъде по-ниско от настоящото равнище; припомня, че решение в този смисъл вече беше взето от Парламента по време на предходния мандат(10);

90. отбелязва, че целевата стойност на проекта „KAD“ се оценява на 441,27 милиона евро по текущи цени (406,22 милиона евро по постоянни цени) и че за 2015 г. финансовите нужди за KAD ще възлизат на 128,91 милиона евро (или 29% от общата стойност); подчертава, че, като се вземат предвид вече предоставените и все още неизползвани бюджетни средства, останалите финансови потребности през 2015 г. се оценяват на 84,8 милиона евро; счита, че тази сума може да бъде намалена значително чрез трансфер в края на 2014 г. и че останалата част следва да бъде финансирана чрез заеми; припомня, че заради изграждането на сграда „KAD“ в бъдеще общите плащания на година ще бъдат много по-малко от разходите за наем на съответни сгради;

91. взема решение да увеличи бюджетните кредити за финансиране на европейските политически фондации с 3 милиона евро, за да се гарантира способността на европейските политически фондации да осъществяват пълноценно своите дейности по отношение на всички политически групи, както и за да засилят дейността си в областта на изследванията и застъпничеството с цел да комуникират и да предлагат нови идеи, които да подпомагат процеса на европейска интеграция; подчертава, че това увеличение няма да има отражение върху бюджета, тъй като ще бъде компенсирано от резерва за непредвидени разходи; определя по тази причина общия размер на бюджета на Парламента за 2015 г. на 1 794 929 112 EUR; посочва, че това ще съответства на увеличение от 0% спрямо размера на бюджетната прогноза на Парламента, приета на пленарната сесия от 17 април 2014 г.;

92. приветства решението на съвместната работна група да препоръча на членовете на ЕП да използват икономична класа за полети на къси разстояния; изисква от генералния секретар да представи оценка на резултатите от тази препоръка най-късно до края на 2015 г.;

93. приветства постигнатия резултат от съвместната работна група по отношение на анализа на възможностите за икономии във връзка с разходите за превозни средства и шофьори; очаква икономиите да бъдат реализирани в бюджетите за следващите години;

Раздел IV – Съд

94. подчертава, че въпреки безпрецедентното увеличение на броя на делата, Комисията реши да отстрани от ПБ на Съда 12 нови длъжности, които целят да предотвратят евентуалните пречки и да ограничат, доколкото е възможно, риска решенията да не се издават в разумен срок; подчертава, че по този начин Комисията изложи на риск производителността на трите съдилища в контекста на непрекъснатото и безпрецедентно увеличаване на броя на новите дела и така създаде голям риск за бюджета;

95. одобрява създаването на 12 нови длъжности, както беше поискано първоначално от Съда; увеличава следователно съответните бюджетни редове и коригира щатното разписание на Съда, както беше представено в неговата бюджетна прогноза;

96. коригира ставката на стандартното намаление до първоначалното ѝ равнище от 3%, за да гарантира, че Съдът е в състояние да се справи адекватно с все по-голямото работно натоварване, и за да осигури възможност за пълноценното използване на щатното му разписание; подчертава, че предложеното от Съвета намаление е в пълно противоречие с процента на заети работни места от 98% (98% е най-високата възможна стойност, ако се вземат предвид неизбежните последици от кадровите промени през годината) и с процента на изпълнение за възнагражденията от почти 99% през 2013 г.;

97. подчертава, че въпреки полаганите значителни усилия Общият съд вече не може да се справя с увеличаващото се работно натоварване; подчертава, че тази обща тенденция на увеличаване на натоварването се потвърждава изцяло от отчетените досега данни за 2014 г. и ще продължи, като се имат предвид, наред с другото, промените, внесени от Договора от Лисабон (който ще разшири юрисдикцията на Съда в областта на свободата, сигурността и правосъдието от 1 декември 2014 г.), и присъединяването на Хърватия;

98. подчертава, че въпреки предприетите до момента съществени инициативи за подобряване на производителността, броят на висящите дела продължава да се увеличава (+ 25% през 2013 г., + 6% до края на юни 2014 г.), като междувременно възникна риск от искове във връзка с неспособността за издаване на решения в разумен срок (по-специално по дела, заведени в Общия съд, където степента на натовареност в момента е трудно поносима), като първата жалба на това основание беше подадена през юни 2014 г. и би могла да има сериозни последици за Съюза; подчертава, че забавата при издаването на решения в разумен срок в Общия съд, и в частност, в областта на конкурентното право, сериозно възпрепятства функционирането на вътрешния пазар и би могла да породи значителна заплаха за бюджета на Съюза;

99. припомня принципния консенсус между Парламента и Съвета, съгласно който броят на съдиите трябва да бъде увеличен; подчертава, че при тези обстоятелства е наложително да се постигне съгласие във възможно най-кратък срок относно назначаването на допълнителните съдии в Съда; поставя в резерв 2 милиона евро за назначаването на девет нови съдии и призовава Съда да представи на Съвета и Парламента актуализирана оценка на допълнителните финансови потребности за нови съдии и персонал; очаква в Съвета да бъде постигнато съгласие във възможно най-кратък срок и законодателната процедура да приключи до 1 октомври 2015 г.; настоява необходимостта от допълнителен персонал във връзка с назначаването на девет съдии да бъде оценена по разумен начин;

Раздел V – Сметна палата

100.    коригира ставката на стандартното намаление до първоначалното ѝ равнище от 2,1%, за да даде възможност на Сметната палата да посрещне потребностите си по отношение на щатното разписание;

101.    възстановява ПБ за бюджетните редове, свързани с възнаграждението на другите служители, за да гарантира, че Сметната палата е в състояние да изпълнява своите правни задължения спрямо служителите си;

Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет и Раздел VII – Комитет на регионите

Изпълнение на споразумението за сътрудничество между Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите

102.    припомня, че съгласно споразумението за сътрудничество от 5 февруари 2014 г. до 80 длъжности ще бъдат прехвърлени от двата Комитета в Парламента и че беше договорено увеличение на бюджетните кредити предвид разрастването на тяхната политическа дейност и допълнителни потребности във връзка с възлагането на писмени преводи на външни изпълнители;

103.    потвърждава, че се очаква най-малко 60 длъжности да бъдат прехвърлени в Парламента и че прехвърлянето ще бъде осъществено на два пъти, първият път считано от 1 октомври 2014 г., а вторият – по-късно през 2015 г.; включва в бюджета корекциите във връзка с прехвърлянето на 42 длъжности (30 длъжности от ЕИСК и 12 – от КР), които съответстват на изпълнението на първата фаза, и поставя половината от бюджетните кредити, съответстващи на прехвърлянето на очаквания брой допълнителни длъжности (най-малко 6 от ЕИСК и най-малко 12 от КР), в резерв, който ще бъде освободен след вземане на окончателното решение за второто прехвърляне; очаква последното прехвърляне да бъде осъществено до юли 2015 г.;

104.    приветства непрекъснатото сътрудничество по административни въпроси между двата Комитета и ги насърчава да задълбочават това сътрудничество, тъй като могат да бъдат постигнати нови общи цели и икономии; приканва ЕИСК и КР да проучат начините за координирано продължаване на своята структурна и организационна реформа чрез задълбочаване на двустранното си сътрудничество;

Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

105.    коригира ставката на стандартното намаление до първоначалното ѝ равнище от 4,5%, с цел да даде възможност на Европейския икономически и социален комитет да се справи с непрекъснатото намаляване на персонала;

Раздел VII – Комитет на регионите

106.    подчертава, че за Комитета на регионите бюджетът за 2015 г. ще бъде белязан от разрастване на неговата политическа дейност, тъй като новият (шести) политически мандат на КР ще започне да се изпълнява през февруари 2015 г. и това ще бъде първата година, през която последиците от създаването на петата политическа група в КР (група ECR) ще бъдат изцяло включени в бюджета;

107.    изразява решително несъгласие със съкращенията на Комисията на разходите, които са свързани с политическата дейност на КР, и свързаните разходи или на разходите във връзка с информационната и комуникационната дейност; увеличава, предвид началото на новия мандат на КР, средствата по съответните бюджетни редове;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

108.    отбелязва, че Съветът намали проектобюджета на омбудсмана с 1,7%; подчертава, че това ще наложи голяма тежест върху силно ограничения бюджет на омбудсмана и ще окаже голямо въздействие върху изпълнението на новата стратегия на омбудсмана и върху капацитета на институцията да обслужва европейските граждани ефикасно и ефективно; възстановява следователно всички съкратени от Съвета бюджетни редове, за да се даде възможност на омбудсмана да изпълни своя мандат и своите ангажименти;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

109.    припомня, че като се изключат неизбежните правни задължения, като например разходите, свързани с края на мандата на членовете на ЕНОЗД или корекцията на възнагражденията, основното увеличение спрямо бюджета за 2014 г. е свързано със създаването на работната група на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), както и с новите специфични дейности, определени за периода 2014 – 2020 г.;

110.    възстановява ПБ по бюджетните редове, свързани с новия мандат на ЕНОЗД и със създаването на работната група на ЕКЗД, както и по бюджетните редове, които обезпечават правилното функциониране на институцията, особено предвид нейната нова стратегия за периода 2014 – 2020 г.; подчертава, че последиците от хоризонталните съкращения на разходите могат да бъдат изключително вредни и с обратен ефект, особено за такава малка институция;

Раздел X – Европейска служба за външна дейност

111.    припомня на Съвета, че държавите членки одобриха създаването на ЕСВД и че Службата се нуждае от достатъчно ресурси, за да осъществява дейността си; приканва държавите членки да проучат допълнителните възможности за взаимодействие между националните посолства и ЕСВД, като например ползването на обща сградна инфраструктура, охрана и сътрудничество по административни въпроси;

112.    коригира ставките на стандартното намаление до първоначалните им равнища, а именно 5,3% за централния офис на ЕСВД, 2,7% за делегациите и 27% за военните командировани национални експерти, и възстановява бюджетните кредити, поискани в проектобюджета; подчертава, че това увеличаване на ставките на намаление предполага намаляване на персонала с повече от задължителното съкращение от 1% на длъжностите в щатното разписание и че то съответно ще затрудни функционирането на Службата и ще възпрепятства нейното развитие като нов орган с все повече задачи;

113.    възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни редове, и по-конкретно по бюджетните редове, свързани с бюджетните кредити за сигурност на комуникациите на ЕСВД, за да се даде възможност на върховния представител и на неговите висши служители да участват ефикасно в преговори от особено чувствително естество;

114.    настоятелно призовава системите за комуникации на ЕСВД да бъдат защитени срещу проникване, а системите за комуникации между ЕСВД и държавите членки, от една страна, и между централния офис и делегациите, от друга страна, да бъдат безопасни и модерни;

115.    подкрепя предложението на върховния представител да включи в бюджета на ЕСВД необходимите бюджетни кредити за създаването на нова делегация в района на Персийския залив, където Съюзът не е представен в достатъчна степен(11); увеличава следователно средствата по съответните бюджетни редове, както беше поискано от ЕСВД в нейната прогноза;

116.    прехвърля от раздел ІІІ (Комисия) към раздел Х (ЕСВД) на бюджета бюджетния кредит за „общи административни разходи“ за служителите на Комисията в делегациите; подчертава, че този трансфер е неутрален от бюджетна гледна точка и не оказва въздействие върху бюджетните кредити за административни разходи на Комисията, нито върху условията за работа на персонала на Комисията в делегациите, и че той ще бъде отговор на опростяването на управлението на административните разходи на делегациите на ЕС, поискано от ЕСВД и Съвета и за което беше повдигнат въпрос неотдавна в доклад на Сметната палата; настоява трансферът да бъде изпълнен в условия на добро сътрудничество между ЕСВД и Комисията; призовава Съвета да спазва бюджетната неутралност на това споразумение;

o

o o

117.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи и националните парламенти.

(1)

ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(2)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2014)0247.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2014)0450.

(7)

Приети текстове, P7_TA(2014)0358.

(8)

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_bg.pdf.

(9)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 2 юли 2014 г.: „Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398).

(10)

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година (P7_TA(2013)0437).

(11)

Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно стратегията на ЕС спрямо Иран, приети текстове, P7-TA(2014)0339.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Дати за бюджетната процедура и условия зафункционирането на помирителния комитет през 2014 г.

A.     В съответствие с част A от приложението към Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление Европейският парламент, Съветът и Комисията се договарят за следните ключови дати за бюджетната процедура за 2015 г.:

1.          Тристранни разговори ще бъдат свикани на 10 юли преди приемането на позицията на Съвета;

[Комисията ще се стреми да представи разчета за 2015 г. в началото на юни.]

2.          Съветът ще се стреми да приеме позицията си и да я представи на Европейския парламент до 36-ата седмица (първата седмица на септември), за да способства за своевременно постигане на споразумение с Европейския парламент;

[Комисията ще приеме официално проектобюджета на 24 юни и ПБ за 2015 г. ще бъде публикуван онлайн на всички езици на 25 юни.]

3.          Комисията по бюджети към Европейския парламент ще се стреми да гласува измененията на позицията на Съвета най-късно до края на 41-вата седмица (средата на октомври);

[Заседанията на комисията по бюджети са насрочени за 29 септември – 1 октомври и 6 – 7 октомври.]

4.          Тристранни разговори ще бъдат свикани на 15 октомври, преди четенето в Европейския парламент;

5.          Европейският парламент ще гласува на пленарно заседание в рамките на своето четене през 43-ата седмица;

[Пленарно заседание на 20 – 23 октомври]

6.          Помирителният период ще започне на 28 октомври. В съответствие с разпоредбите на член 314, параграф 4 от ДФЕС срокът, определен за помирителната процедура, ще изтече на 17 ноември 2014 г.;

[Част Д, точка 13 от приложението към МИС гласи, че: „Писмото за свикване на помирителния комитет се изпраща най-късно на първия работен ден на седмицата, следваща края на парламентарната месечна сесия, по време на която е проведено гласуването на пленарно заседание, като срокът за помирителната процедура започва да тече от следващия ден“.

Писмото трябва да бъде изпратено на 27 октомври, т.e. последния възможен ден, за да се гарантира, че общият проект може да бъде приет от двете подразделения на бюджетния орган в 14-дневен срок от договарянето му, като се има предвид, че съответното пленарно заседание е през 48-та седмица.]

7.          Домакин на заседанието на помирителния комитет на 6 ноември ще бъде Европейският парламент, а на 14 ноември – Съветът, като за подготовката на заседанията на помирителния комитет ще бъдат проведени тристранни разговори. Следващите тристранни разговори са насрочени за 11 ноември. По време на помирителния период от 21 дни могат да бъдат проведени допълнителни тристранни разговори.

Б.     Условията за функционирането на помирителния комитет са изложени в част Д от приложението към посоченото по-горе междуинституционално споразумение.

_____________________


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (3.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик по становище: Зигмантас Балчитис

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания по функция 4 в сравнение с текущата година като неотложна необходимост след извършените големи съкращения, но отбелязва, че увеличението все още не е достатъчно, за да отговори на потребностите на ЕС; подчертава, че е от жизненоважно значение да се осигури подходящо финансиране за всички дейности на ЕС, ако се цели постигане на амбициозните цели, заложени в Договора от Лисабон;

2.  отбелязва с особена загриженост намаляването на средствата за Европейския инструмент за съседство, следващо също толкова сериозните съкращения, приложени през миналата година; като признава, че това е в съответствие с многогодишната програма на Европейския инструмент за съседство, подчертава, че настоящата ситуация в съседните източни и южни държави не позволява отслабване на ангажимента на ЕС и настоятелно призовава за значително увеличаване на средствата, отпускани за двата региона;

3.  отбелязва по-специално, че за пореден път се отпуска недостатъчно финансиране за мирния процес в Близкия изток, Палестина и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток; подчертава, че с оглед на продължаващата хуманитарна криза, нарастващия брой бежанци, положението на място и унищожаването на жизненоважна инфраструктура в ивицата Газа е необходимо увеличение на средствата;

4.  подчертава тревожното положение с бюджетните кредити за плащания по функция 4, които въпреки значителното увеличение в сравнение с текущата година, предвидено от Комисията, може да не отговарят на местните потребности; при все това отбелязва с одобрение решението за изравняване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за инструмента за хуманитарна помощ;

5.  отбелязва с особена загриженост големите съкращения на бюджетни кредити за плащания за Инструмента за стабилност и мир, който страда от значителен недостиг на бюджетни кредити за плащания, като вече се ограничава капацитетът на ЕС за реагиране при спешни кризи през текущата година; отбелязва, че това положение може да се изостри още повече в резултат на новите съкращения; подчертава, че ИСМ е жизненоважен инструмент за дейностите на ЕС по управление на кризи и разрешаване на конфликти, например в Украйна;

6.  подчертава, че е важно на Службата на Комисията за инструментите в областта на външната политика да се предоставят достатъчно средства за прилагане на Инструмента за стабилност и мир, операциите във връзка с ОВППС, Инструмента за партньорство и мисиите за наблюдение на избори в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

7.  отхвърля значителните съкращения по функция 4, предложени от Съвета, които само ще изострят и без това критичното положение, по-специално по отношение на бюджетните кредити за плащания; решително се противопоставя на това да се прави каквато и да е потенциална връзка между преговорите за бюджета за 2015 г. и преговорите за проекта на коригиращ бюджет 3;

8.  подчертава, че е важно на ЕСВД да се предоставят достатъчно средства за подготовка за евентуалното създаване на делегация на ЕС в Иран, в случай че преговорите приключат успешно и в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно стратегията на ЕС спрямо Иран;

9.  отбелязва неотдавнашния специален доклад на Европейската сметна палата относно създаването на ЕСВД, публикуван на 30 юни 2014 г., и нейните препоръки за увеличаване на добавената стойност и ефективността на ЕСВД, например чрез сътрудничество с Комисията, с оглед смекчаване въздействието на строгия финансов правилник и Правилника за длъжностните лица върху ефективността на делегациите на ЕС, с цел отделяне на повече средства за политически задачи;

10. отново подчертава, че е важно бюджетният ред за специалните представители на ЕС (СПЕС) да бъде прехвърлен към бюджета на ЕСВД, за да се подкрепи по-добрата им интеграция в ЕСВД, в съответствие с предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, направено при прегледа на ЕСВД, препоръката на Европейския парламент от 13 юни 2013 г. и специалния доклад 11/2014 на Европейската сметна палата;

11. приветства продължаващите усилия на ЕСВД да актуализира своите информационни системи и да подобри своя капацитет по отношение на сигурността на информацията; продължава да бъде загрижен относно непропорционално големия брой служители, заемащи ръководни длъжности;

12. настоятелно призовава Комисията, следвайки примера на ЕСВД, да предоставя ежегодно актуализирани данни за броя на вътрешните и външните служители на Комисията в делегациите, с разбивка по държави и генерални дирекции и като се посочва бюджетният ред, от който те се финансират, за да могат бюджетните органи да преценят по-добре общите дейности на Комисията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

10

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi-Lucian Cristea, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Starbatty, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bodil Ceballos, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norbert Neuser, Helmut Scholz, György Schöpflin, Dubravka Šuica, Traian Ungureanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eva Kaili


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (24.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик: Паул Рюбиг

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   припомня колективните и индивидуалните ангажименти, поети от държавите – членки на ЕС за увеличаване на размера на официалната помощ за развитие на 0,7% до 2015 г.;

2.   подчертава, че основната цел на сътрудничеството за развитие на ЕС е намаляването и, в дългосрочен план, изкореняването на бедността и припомня, че съгласно Регламента за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (1), в процеса на разпределение на ресурсите се дава приоритет на най-нуждаещите се държави;

3.   изразява дълбока загриженост относно недостатъчното финансиране на „бюджетните редове за приключване“ (плащания за редове от предходната МФР) по-специално, и се опасява, че увеличаването на дефицитите, пренесени от една бюджетна година към следващата, ще доведе до загубата на доверие и благонадеждност в отношенията с държавите партньори и изпълняващите организации, и ще заличи част от постигнатия напредък по отношение на управлението и ефективността на помощта; затова призовава за увеличаване на средствата по тези бюджетни редове за приключване, в частност за тематичните програми (продоволствена сигурност, човешко развитие, недържавни участници, както и околна среда и енергетика);

4.   приветства установяването на равни по размер бюджетни кредити за плащания и бюджетни кредити за поети задължения за бюджетните редове за хуманитарна помощ, което ще спомогне да се избегнат прекъсванията в отпускането на хуманитарната помощ, на които бяхме свидетели през 2013 и 2014 г.; подчертава, че е от първостепенно значение да не се пренася дефицит по плащанията от 2014 г. в 2015 г., а вместо това потребностите трябва да се задоволяват чрез коригиращи бюджети през 2014 г.; подчертава също така икономическата ефективност на инвестициите в дейности по предотвратяване и готовност при бедствия;

5.   призовава за увеличаване по време на конфликти на финансирането за хуманитарните агенции като ВКБООН, Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, „Лекари без граници“, и във връзка с това настоятелно призовава за по-голяма бюджетна подкрепа, в частност по отношение на кризите в Ирак, Сирия и Газа, като спомогне за запазването на силен акцент върху потребностите на бежанците, на първо място медицинска помощ, основни комунални услуги и образование, както и по отношение на страните от Западна Африка, засегнати от вируса „Ебола“;

6.   като се има предвид драматичното положение в областта на хуманитарната помощ, настоява, като приоритет, че равнището на плащания на резерва за спешна помощ трябва да бъде значително увеличено с оглед справяне с непредвидени събития, припомня, че плащанията от резерва за спешна помощ се финансират извън МФР, тъй като това е специален инструмент;

7.   счита, че съкращенията, предложени от Съвета, не могат да бъдат приети, тъй като помощта на ЕС за развитие се нуждае от разумно равнище на финансиране, което е надеждно за партньорите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

(1)

   Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44 – 76).


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (4.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик по становище: Раймер Бьоге

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.      подчертава, че следва да се гарантира, че бюджетният ред, предназначен за търговската политика на Съюза, предвижда достатъчно бюджетни кредити, за да може Комисията ефективно да изпълнява амбициозния си дневен ред в областта на търговията, пряко допринасяйки за устойчивото и екологичното развитие, растежа и създаването на работни места във всички държави членки, както и да осъществява по подходящ начин мониторинг върху изпълнението на търговската политика и в частност на търговските споразумения, които са в сила и тяхното въздействие върху икономиката на ЕС и на държавите партньорки на ЕС; за тази цел счита, че бюджетните кредити следва да се допълват от подходящи преразпределения и пренасочвания на служители, ако е необходимо;

2.      приветства увеличението на бюджетните кредити за Инструмента за макрофинансова помощ след рязкото им намаляване при предишната бюджетна процедура;

3.      настоятелно призовава Комисията да положи повече усилия за поддържане на диалог с широката общественост и с всички заинтересовани лица относно текущите преговори и дейността на ГД „Търговия“, особено по отношение на ТПТИ; в тази връзка изразява съжаление, че предвидените в бюджета разходи за информация и комуникация са намалени в сравнение с предходните години;

4.      изразява съжаление за намаляването на бюджетните кредити за Европейския инструмент за съседство (ЕИС); посочва, че това намаляване ще подкопае способността на ЕС да стабилизира и подпомага съседни държави, включително тези, с които Съюзът е сключил, или води преговори за сключване, на задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия (ЗВССТ);

5.      отбелязва лекото увеличаване на бюджетните кредити за Инструмента за сътрудничество за развитие, включително за Помощ за търговия, и увеличаването на скромния бюджетен кредит за Помощ за развитие – многостранно действие;

6.      припомня, че през 2009 г. Парламентът въведе, специално за дейности във връзка със справедливата търговия, допълнителен кредит от 1 милион евро в бюджетния ред, предназначен за финансиране на проекти в областта на международната търговия и призовава Комисията да обмисли повторното въвеждане на този бюджетен ред през 2015 г. за финансиране на действия, свързани със справедливата търговия, както е определено в съобщението на Комисията от 5 май 2009 г.(1);

7.      счита, че следва да се акцентира в по-голяма степен върху съгласуваността на политиките, особено по отношение на обвързаността с условия в търговските споразумения; подчертава, че вътрешното сътрудничество между ЕСВД, ГД „Развитие“ и ГД „Търговия“ следва да бъде подобрено, за да се работи по ефективен начин; следователно настоява в бюджета да бъде надлежно отразена тази необходимост от сътрудничество и съгласуваност на политиките;

8.      подкрепя продължаването през 2015 г. на подготвително действие „Новаторски предприемачи за промяна по линия на Евро-средиземноморското партньорство (Euromed)“, но призовава Комисията да представи оценка на това подготвително действие за 2013 и 2014 г.;

9.      изразява известна загриженост относно ефективността и добавената стойност на бизнес центровете в Индия, Китай и Тайланд и начина, по който те провеждат своите дейности, по-специално по отношение на обхващането на МСП, устойчивостта и допълването със съществуващи публични и частни структури на ЕС и на държавите членки; призовава Комисията да възложи извършването на независима оценка на дейностите на тези бизнес центрове и да съобщи резултатите на Парламента; настоява Комисията да вземе изцяло предвид резултатите от оценката, когато планира бъдещите дейности на тези центрове.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Ionel-Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Kosma Tadeusz Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Fernando Ruas, Joachim Starbatty, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Amjad Bashir

(1)

(COM(2009) 215 final)


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (9.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(C7-0000/2014 - 2040/2002(BUD))

Докладчик по становище: Маркус Пипер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че в условията на недостиг на ресурси поради икономическата и финансовата криза институциите на Съюза и държавите членки следва да си сътрудничат пълноценно, за да се изпълнява ефикасно общият бюджет на Европейския съюз и да се защити адекватно с помощта на превантивни и корективни действия;

Б.   като има предвид, че главната цел на проектобюджета за 2015 г. ще бъде да се гарантира, че в бюджета на Съюза са предоставени необходимите средства, така че той да допринесе пълноценно и в по-голяма степен за пораждането на растеж и създаването на работни места, както и за проявата на солидарност между държавите членки и регионите;

В.   като има предвид, че диалогът между Парламента и Комисията, предвиден в член 318 от ДФЕС, следва да насърчава културата на изпълнение в рамките на Комисията;

Г.   като има предвид, че без да поставя под въпрос своето решение за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, Парламентът подчерта в своята резолюция за освобождаване от отговорност от 3 април 2014 г.(1) своите резерви по отношение на изпълнението на бюджета от страна на някои държави членки и Комисията в областта на селскостопанската и регионалната политика;

Д.  като има предвид, че Парламентът призова Комисията да поеме обвързващ ангажимент за действия, както е посочено в гореспоменатата резолюция за освобождаване от отговорност(2), за да коригира положението;

1.   припомня своята дълбока загриженост по повод факта, че за Комисията става все по-трудно да изпълнява всички искания за плащане през годината в рамките на наличните бюджетни кредити за плащания, гласувани първоначално, и подчертава, че една от причините за това положение е, че бюджетните кредити за поети задължения бяха близо по размер до определения таван, докато бюджетните кредити за плащания се поддържаха на минимално равнище през всеки от периодите; призовава Комисията да предостави информация кога се очаква възникването на произтичащата от това забава на плащанията;

2.   изразява опасения, че през периода 2014 – 2020 г. Съветът ще продължи да следва своята стратегия на съкращаване на равнището на плащанията, без да отчита действителните потребности, за които трябва да бъде намерено трайно решение; призовава Комисията да идентифицира програмите, които не носят европейска добавена стойност и които не са показали, че са ефикасни, за да ги прекрати, като по този начин освободи средства, които да бъдат използвани ефикасно;

3.   подчертава, че тази практика води до необходимостта бюджетният орган да приема коригиращи бюджети и изразява съжаление, че тя нарушава бюджетните принципи, посочени във Финансовия регламент;

4.   отбелязва, че изпълнението на финансовите корекции, наложени от Комисията на държавите членки, които не въвеждат стабилни системи и събиране на вземания, възлезе на около 3,362 милиарда евро през 2013 г., което отбелязва спад спрямо 2012 г. (4,419) милиарда евро(3);

5.   изисква от Комисията ясно да посочи кои възстановени през 2013 г. суми са били осчетоводени като приходи по сметките на Съюза или са били компенсирани и до каква степен финансовите корекции и събирането на вземания, за които е било взето решение през 2013 г., могат да повлияят на потребността от плащания в бюджетите за 2014 и 2015 г.;

6.   припомня, че зависи от множество фактори дали през новия програмен период 2014 – 2020 г. ще бъдат наложени нетни финансови корекции в случай на сериозни слабости при изпълнението на политиката на сближаване и изисква от Комисията незабавно да представи предложение за ограничаване, ако не и за забрана на заменящи проекти;

7.   изисква от Комисията да предприеме необходимите мерки и при необходимост, направо да подложи на одит проектите, за да гарантира, че равнището на риск и грешки при усвояването на бюджетните кредити за регионално финансиране не се подценява;

8.   отново отправя своето искане към Комисията да договори обвързващи двустранни споразумения с държавите членки, които са привлекли особено внимание, по модела на европейския семестър;

9.   приветства отчетите за оперативните разходи на програмата, придружаващи проектобюджета за 2015 г., които са основният инструмент за обосноваване на размера на бюджетните кредити, който предлага Комисията в проектобюджета, и посочва, че тези отчети отговарят на съответните правни основания и предоставят сведения относно средствата, които са предназначени за всяка разходна програма;

10. приветства в частност факта, че както беше поискано от Парламента в неговите резолюции, придружаващи неговите решения относно освобождаването от отговорност на Комисията за финансовата 2011(4) и финансовата 2012 година(5), всеки отчет съдържа числени данни във връзка с добавената стойност на ЕС и приноса към стратегията „Европа 2020“ (водещи цели и водещи инициативи);

11. настоява, че при предоставянето на Парламента и на Съвета на оценките относно постигнатите от Съюза резултати съгласно член 318 от ДФЕС Комисията следва да докладва относно резултатите, които са постигнати чрез оперативните разходи, както са представени в програмните отчети;

12. приветства факта, че Комисията взе решение да продължи да проучва поетите задължения, които всяка година попадат в обхвата на определението „потенциално анормални“, и да докладва за тях с цел премахване на всички неоснователно възникнали непогасени бюджетни задължения (RAL) от сметките и предоставяне на възможност на Комисията да пристъпи, по целесъобразност, към събиране на вземанията и да ускори погасяването на стари текущи задължения.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Markus Pieper, Julia Pitera, Patricija Šulin, Marco Zanni

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Ulrike Trebesius

(1)

       ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 32.

(2)

       Вж. по-конкретно точки 56 и 57.

(3)

       Вж. съобщение на Комисията от 11 юни 2014 г., озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2013 г.“ (COM(2014)0342), точка 4.1.

(4)

      ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 27.

(5)

      ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 32. Вж. по-конкретно точки 310 и 315.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (5.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик: Нилс Турвалдс

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства факта, че Комисията предпочита да постави силен акцент върху иновациите, конкурентоспособността, растежа и работните места, като отдава висок приоритет в своя проектобюджет на подфункция 1.1, която обхваща основните политики за насърчаване на положителни промени в тези сфери;

2.  припомня, че Европейският парламент категорично подкрепи и допринесе много активно за създаването на европейски надзорни органи (ЕНО), и счита, че Съюзът трябва да подобри още повече качеството на надзора в целия Съюз; счита, че, редом с ЕЦБ, ЕНО са основа за пълноценно функциониращите финансови пазари в Съюза и са от съществено значение за икономическото възстановяване и създаването на работни места и растеж в Европа, както и за предотвратяването и справянето с бъдещи кризи във финансовия сектор;

3.  като има предвид целите на стратегията „Европа 2020“ и целите за стимулиране на икономическия растеж и развитие и разрешаване на проблема с безработицата, особено сред младите хора, призовава Комисията да поставя акцент в споразуменията за партньорство с държавите членки и в оперативните програми върху проектите за развитие и двигателите на растежа, като например отварянето на източниците на финансиране за малките и средните предприятия, което ще насочи бюджетни средства към създаването на иновативна, творческа и конкурентоспособна Европа;

4.  като има предвид, че европейският семестър беше създаден с цел координиране на икономическите политики на държавите членки на равнище ЕС и че за тази цел Комисията изготвя подробен анализ на техните програми за икономически и структурни реформи и отправя препоръки, съгласувани с тях, счита, че в рамките на европейския семестър държавите членки могат да се учат взаимно от опита си и по този начин да постигнат по-бързо и по-успешно целите; поради това счита, че е важно бюджетът на ЕС да се използва за насърчаване на програми за изграждане на човешки капацитет, чрез които да се обменят знания и опит във връзка с публичните финанси, финансовата система, структурните реформи, заетостта и социалната политика; призовава Комисията, заедно с държавите членки, да насърчава инвестициите в анализ и научни изследвания и иновации в тези области, както и обмена на знания и опит чрез проекти, финансирани по европейските структурни и инвестиционни фондове;

5.  като има предвид, че доброто финансово управление е от основно значение за изпълнението на бюджета на ЕС и на националните бюджети, тъй като увеличава ефективността на разходите, намалява вероятността от грешки и измами и повишава прозрачността на бюджета, счита, че е важно бюджетът на ЕС да се използва за насърчаване на програмите за развитие на статистическите, отчетните и счетоводните системи на държавите членки, както и на процедурите за одит и надзор и прилагането на системите за финансово управление и контрол; поради това призовава Комисията да използва бързо и ефективно Информационната система за борба с измамите (AFIS) и Европейската статистическа програма (ЕСП) и в сътрудничество с държавите членки да насочва европейските структурни и инвестиционни фондове към изграждането на капацитет и обмена на знания и опит между държавите членки в областта на финансовото управление и отчитане;

6.  като има предвид, че препоръките към държавите членки за целите на Европейския семестър най-често касаят укрепването на системата за събиране на данъци, предотвратяването на укриването на данъци, доброто управление на приходите и изчисляването на данъчните разходи, като основната цел е повишаването на конкурентоспособността, което предполага необходимост от стабилна и предвидима данъчна система и по-добро управление и ефективност на съществуващата данъчна система, счита, че е особено важно държавите членки да обменят опит и знания в областта на данъчната администрация; поради това призовава Комисията да използва бързо и ефективно програмите „Фискалис“ и „Херкулес III“ и в сътрудничество с държавите членки да насочва европейските структурни и инвестиционни фондове към изграждането на капацитет и обмена на знания и опит между държавите членки с оглед на постигането на висок стандарт на прилагането на данъчната политика;

7.   подчертава, че възложените на ЕНО допълнителни задачи, в частност контролът на правилното прилагане на новото законодателство на ЕС и спазването на новите правни актове и новите мандати, произтичащи, наред с другото, от законодателството за банковия съюз, както и бъдещите задачи, предвидени във внесените законодателни предложения, ще изискват подходящи бюджетни средства, които да позволяват на органите да изпълняват своята надзорна и регулаторна роля, както е предвидено в регламентите за ЕНО;

8.  поради това изразява своята загриженост по отношение на предложението на Комисията за значително намаление на бюджетните кредити за трите ЕНО в сравнение със съответните им бюджети за 2014 г., както и по отношение на нейното предложение за запазване на предвидения за 2014 г. брой длъжности в щатното разписание на ЕНО през 2015 г.; не вижда разумна логика в подхода на Комисията в този случай за намаляване на бюджетите на органите, поставени в категорията „нови задачи“;

9.  изразява съжаление, че Съветът е избрал същия прекалено рестриктивен подход като Комисията по отношение на бюджетните кредити за ЕНО;

10. подчертава, че ЕНО се нуждаят от съответните човешки ресурси, за да изпълняват своята надзорна и регулаторна функция по задоволителен начин; подчертава, че увеличенията на човешките ресурси следва винаги да бъдат предшествани и/ или придружени от усилия за рационализация, като например преразпределение с цел повишаване на ефективността; посочва, че тази рационализация не трябва да засяга сътрудничеството с научните институции, провеждането на научни изследвания и анализ или образованието и обучението, и че, напротив, инвестициите и броят на дейностите в тези области трябва да бъдат увеличени; посочва, че ЕНО срещат трудности при назначаването на служители с определен ранг и че при изпълнението на своя мандат са ограничени от факта, че персоналът и другите налични ресурси не отразяват задачите, които трябва да бъдат извършени, по-конкретно изискващата много ресурси работа по изготвянето на единния правилник в кратки срокове;

11. счита, че в краткосрочен план трите ЕНО могат и трябва да увеличат значително човешкия си капацитет в количествено и качествено отношение, за да гарантират изпълнението на всички задачи, възложени им съгласно регламентите;

12. отбелязва, че председателят, изпълнителният директор и членовете на Съвета на надзорниците и Управителните съвети следва да могат да действат независимо, обективно и в интерес на Съюза като цяло; счита, че задължителните вноски на компетентните органи на държавите членки биха могли да противоречат на независимостта на ЕНО; счита, че настоящите договорености за финансиране на ЕНО, които се основават на система на смесено и национално ориентирано финансиране, не са напълно използвани и не позволяват достатъчна гъвкавост за кратките периоди на голяма необходимост, която не е непременно постоянна и която би била преодоляна най-добре с командировани национални експерти;

13. поради тази причина призовава Комисията, ако нейната оценка докаже това, да предложи система на финансиране до 2017 г., която:

     – се основава единствено на въвеждането на такси за участниците на пазара, или

     – съчетава таксите за участниците на пазара с основно финансиране от отделен бюджетен ред в общия бюджет на ЕС;

14. в този контекст подчертава, че тази нова система на финансиране трябва да бъде проектирана по начин, който напълно гарантира независимостта на ЕНО по отношение на участниците във финансовия сектор;

15. подчертава, че е особено важно програмата „Фискалис 2020“ да получи добър старт, по-конкретно с оглед на подобряването на координираната борба срещу данъчните измами и укриването на данъци; отбелязва, че относително скромните бюджетни кредити, предложени от Комисията в тази област, биха могли да се считат за приемливи; въпреки това подчертава, че предложените от Съвета намаления на предложената от Комисията сума биха могли да подкопаят планираните дейности по програмата „Фискалис 2020“ и следователно не следва да се приемат;

16. подчертава, че разпределените за статистика средства трябва непрекъснато да отразяват големия обем работа и високите изисквания за качество в тази област на политиката, особено когато става въпрос за предоставянето на съществени икономически и финансови данни; подчертава, че съответните бюджетни кредити в бюджета за 2015 г. не трябва да бъдат по-малко от предложените от Комисията; поради това изразява несъгласие с подхода на Съвета за намаляване на ключови бюджетни кредити под предложеното от Комисията равнище;

17. ето защо призовава Комисията да обмисли, в рамките на по-широкия преглед на ЕНО, начини за осигуряване на по-гъвкави условия на труд в рамките на ЕНО, които най-добре могат да използват временно значителния експертен опит на надзорните органи в държавите членки, както и за насърчаване на набирането на висококвалифициран постоянен персонал;

18. припомня, че е необходимо да продължи да се осигурява финансиране за изграждането на капацитет на гражданското общество в областта на финансовите услуги;

19. приветства първите стъпки към реформата на ЕКГФО, но подчертава необходимостта от пълно изпълнение на препоръките на Мейстад, включително искането за ограничаване на работата ѝ до МСФО и постепенно преустановяване на работата ѝ във връзка с малките и средните предприятия и данъчните въпроси;

20. счита, че е изключително важно финансирането на Евростат да се запази на равнището, предложено от Комисията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

13

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Johan Van Overtveldt, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Philippe De Backer, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Nils Torvalds


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (4.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик по становище: Мария Арена

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че бюджетът за 2015 г. трябва да изиграе ключова роля за увеличаване на приноса на Съюза за растежа и работните места, със специален акцент върху създаването на работни места за справяне с продължаващия проблем с младежката безработица в Съюза;

2.  отбелязва предлаганото от Комисията и Съвета цялостно увеличение в сравнение с предходната година на бюджетните кредити по функция 1 – Интелигентен и приобщаващ растеж; отбелязва освен това пропорционално още по-високите увеличения по функция 1а – Конкурентоспособност за растеж и заетост;

3.  отбелязва, че предложението на Комисията предвижда увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения по функция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване, до равнището на маржа; изразява съжаление обаче относно намаляването на бюджетните кредити за плащания по посочената функция, влошено още повече от допълнителните съкращения, предложени от Съвета;

4.  твърдо вярва, че финансирането от ЕС, особено това в рамките на инициативата за младежка заетост, не следва да се използва за субсидиране на национални подходи, а следва да се използва за предоставяне на допълнителна подкрепа за младите хора по начин, който допълва и засилва ефекта на националните програми;

5.  счита, че финансирането от ЕС следва да бъде насочено към области, които подпомагат МСП, микропредприятията и растежа на стопанската дейност; същевременно признава, че малките предприятия особено се нуждаят от намаляване на националното регулиране; счита, че програмите на ЕС не трябва да водят до отлагане на необходимите структурни реформи на национално равнище;

6.  настоятелно приканва Комисията да уреди незабавното изплащане на неизплатените искания във връзка със завършването на програмите, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ), за да се гарантира, че предоставените за 2015 г. средства ще се използват за финансиране на нови проекти по линия на ЕСФ и да се избегне демотивиращия ефект на забавянето на плащанията върху националното предварително финансиране на нови операции в държавите членки;

7.  подчертава значението на достатъчното финансиране и доброто бюджетно управление на програмите в рамките на Многогодишната финансова рамка за периода 2014 ‒ 2020 г., които имат за цел борба с безработицата, бедността и социалното изключване, като инициативата за младежка заетост, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), различните оси на Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD); взема предвид по отношение на последния бюджетните кредити окончателно приети в коригиращия бюджет № 3/2014;

8.  призовава Комисията и държавите членки да използват напълно финансовите средства, предназначени за подкрепа на безработните млади хора; припомня политическото споразумение, свързано с Многогодишната финансова рамка 2014 ‒ 2020 г., за предварително захранване на фондовете по линия на Инициативата за младежка заетост, както и съответните суми, планирани по линия на Европейския социален фонд за предоставяне на необходимата помощ през първите години на програмния период; приветства факта, че с предложените цифри Комисията и Съветът спазват това споразумение; изразява своите опасения във връзка с капацитета за усвояване на някои държави членки по отношение на инициативата за младежка заетост; припомня, че според Регламент (EС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(1), оставените налични маржове под таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014 – 2017 съставляват Общ марж на МФР за поети задължения, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР, за годините 2016 – 2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, по-специално младежката заетост;

9.  подчертава факта, че за осъществяването на дългосрочни и ефективни промени на пазара на труда е необходимо да бъдат осигурени благоприятни условия за създаване и развитие на МСП, които създават 65% от цялата заетост в ЕС и следователно призовава Европейската комисия и държавите членки да обезпечат ефикасността на финансирането на програмите в подкрепа на МСП, включително предприятията от социалната икономика, социалното предприемачество и финансирането на стартиращи предприятия;

10. призовава Комисия да приеме без отлагане оперативните програми по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, изготвени от държавите членки и да представи делегирани актове и актове за изпълнение в рамките на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;

11. призовава за увеличаване на финансирането на EURES, тъй като този инструмент играе важна роля в трансграничната мобилност, свързана със заетостта и следователно може да допринесе в борбата срещу безработицата в Европа;

12. предлага стартирането на пилотен проект за електронна европейска работническа карта с цел проучване на ползите от нейното въвеждане и, ако е целесъобразно, предоставяне на разположение на защитен срещу подправяне европейски електронен документ, съдържащ социалноосигурителни данни на работника; обхватът на посочената карта се различава от този на европейската здравноосигурителна карта и той не следва да се смесва с нея; като основа за пилотния проект и за придобиване на необходимите за пилотния проект знания, Комисията следва да започне сравнително проучване относно различните социално осигурителни системи в рамките на 28-те държави ‒ членки на ЕС;

13. предлага стартирането на пилотен проект в областта на горивната/енергийната бедност с цел оценка на въздействието на икономическата и финансовата криза върху енергийната бедност в Съюза, като се обръща специално внимание на държавите членки, в които досега този въпрос все още не е проучен и/или не са били предприети съответните мерки в областта на политиката;

14. предлага стартирането на подготвително действие, озаглавено „Към работни места без азбест в Европейския съюз“ за осигуряване на инструменти за проверка за материали, съдържащи азбест и регистрирането им в съответствие с член 11 от Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(2) и за разработване на пътна карта за цялостно прочистване на работните места от азбест, като същевременно се гарантира информираността на обществеността относно риска и необходимостта от предприемане на действия и на равнището на работните места; действието следва да се вписва в една бъдеща стратегия за забрана на всички форми на азбест и всякакви употреби на азбестови влакна, включително подходящи експортни изисквания в съответствие с Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета(3) и като се вземе предвид принципа на близост, формулиран в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4), тъй като азбестът продължава да е отговорен на значителен брой заболявания, свързани с излагане на азбестови влакна;

15. предлага стартирането на подготвително действие за Подкрепа за активното приобщаване на мигрантите в неравностойно положение с цел оценка на ползите и проверка на възможностите за създаване на местни центрове за социална и икономическа интеграция.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Beatriz Becerra Basterrechea, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Corina Creţu, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Marek Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Georgi Pirinski, Marek Mirosław Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Mircea Diaconu, Tamás Meszerics, Csaba Sógor

(1)

           Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(2)

           Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (OВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 28).

(3)

           Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(4)

           Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (3.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.        отбелязва, че предложеният от Комисията проектобюджет на ЕС за 2015 г. възлиза на сумата от 145 599,3 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) и 142 137,3 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания (БКП), включително специалните инструменти, както и че увеличението на БКПЗ е + 2,1%, а на БКП + 1,4% в сравнение с бюджета за 2014 г., изменен с проектите на коригиращи бюджети от февруари и март 2014 г.;

2.        припомня постигнатото наскоро споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР), включително новите инструменти за гъвкавост, за периода 2014 – 2020 г., която определя основните параметри за годишните бюджети до 2020 г.; очаква Съветът да не се опитва да налага ограничено тълкуване на специалните разпоредби; подчертава факта, че всеки годишен бюджет трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(1), както и на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и не следва да се разглежда като оправдание за предоговаряне на МФР; изразява убеждението си, че високото равнище на защита на околната среда в Европейския съюз, здравето като предпоставка за икономически просперитет, безопасността на храните и фуражите и механизмите за защита срещу природни и предизвикани от човека бедствия представляват основна ценност за всички европейски граждани;

3.        подчертава, че втората година от прилагането на новата многогодишна финансова рамка – 2015 г. ще бъде важна за успешното изпълнение на новите многогодишни програми за периода 2014–2020 г.; подчертава факта, че за да не се възпрепятства прилагането на ключови политики на Съюза, всички програми трябва да се приведат в действие и да се разгърнат напълно във възможно най-кратки срокове;

4.        подчертава, че интегрирането на климата и ефективното използване на ресурсите е от хоризонтално значение за всички политики на Съюза с оглед постигане на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“;

5.        осъзнава, че 2015 година ще бъде важна за успешното прилагане на новите многогодишни програми (третата програма за действие на Съюза в областта на здравеопазването (2014 – 2020 г.), Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) и Механизма на Съюза за гражданска защита (за периода 2014–2020) под отговорността на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; следователно подчертава, че е от съществено значение да се осигурят необходимите бюджетни кредити за разгръщане на пълния потенциал на тези нови програми;

6.        посочва, че трябва да се намери подходящ баланс между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, за да се удовлетворят всички искания на бенефициентите;

7.        отбелязва, че наличните бюджетни кредити за плащания за програмата LIFE, в сравнение с данните в бюджета за 2014 г., представляват увеличение от 23,3 милиона евро (+ 7,67%) за Генерална дирекция „Околна среда“ и от 7,2 милиона евро (+7,13%) за Генерална дирекция „Действия по климата“; отбелязва, че бюджетните кредити за Генерална дирекция „Действия по климата“ следва да бъдат достатъчни за покриване на потребностите през 2015 г., но бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове за финансиране на Генерална дирекция „Околна среда“ могат да свършат през октомври 2015 г.; следователно очаква от Комисията и от Съвета да гарантират осигуряването на достатъчно средства при недостиг на бюджетните кредити за плащания;

8.        подчертава, че е необходимо да се помогне на Европа да се възстанови от кризата; отбелязва, че планът за разходите се опитва да насърчи прилагането и интегрирането на целите за околната среда и климата в други политики и да създаде по-екологосъобразна Европа; напълно осъзнава факта, че тези политики и инструменти за финансиране, които попадат в сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, са малки по мащаб и не получават толкова внимание, колкото други програми и фондове; за тази цел предупреждава да не се приема каквото и да е по-нататъшно намаление на средствата по бюджетните редове, тъй като последиците от това няма да бъдат поносими; призовава по-специално държавите членки и регионите да разглеждат въвеждането на екологосъобразни и щадящи климата политики, действия и проекти като възможност за стимулиране на икономическия растеж, а не като бреме;

9.        отбелязва, че бюджетът за 2015 г. ще бъде по-малък в реално изражение от бюджета за 2013 г.; в тази връзка настоятелно призовава Комисията и държавите членки да положат максимални усилия за гарантиране на бързото приемане на всички споразумения за партньорство и оперативни програми, за да не се губи допълнително време за изпълнението на новите инвестиционни програми; подчертава значението на пълната подкрепа на Комисията за националните администрации на всички етапи от процеса;

10.    припомня, че програмата „Хоризонт 2020“ ще допринесе за постигане на целите, попадащи в сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, с изследователски проекти в областта на изменението на климата, здравеопазването, околната среда, и по-специално производството на възобновяема енергия чрез иновативни решения; потвърждава своя ангажимент за осъществяване на мониторинг по отношение на привеждането на проектите в съответствие с респективните цели и напредъка на изпълнението;

11.      подчертава значението на децентрализираните агенции (Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по лекарствата, Европейската агенция за околната среда, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по химикалите), които са много важни за прилагане на политиките и програмите на Съюза; подчертава, че е необходимо да се направи оценка на всички агенции, разглеждайки всеки случай поотделно с оглед на бюджета и човешките ресурси, като в бюджета за 2015 г. и за следващите години им се осигурят подходящи финансови средства и персонал, за да могат те да изпълняват правилно възложените им от законодателния орган задачи;

12.      счита, че децентрализираните агенции трябва да поемат подобаващ дял във връзка с реализирането на икономии на разходи, подобно на другите институции; напълно подкрепя постепенното намаляване на персонала с 5% до края на 2017 г., като се започне с одобрените щатни разписания от 1 януари 2013 г. като референтна дата;

13.      подчертава, че управлението на безвъзмездните средства, които съставляват по-голямата част от програмата LIFE, ще бъде делегирано на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME); отбелязва, че възлагането на външни изпълнители на тази част от програмата LIFE (+/- 206 милиона евро) е обект на меморандум за разбирателство с EASME във фаза – последен етап от преговорите; подчертава, че след като меморандумът бъде подписан, съответните оперативни бюджетни кредити ще бъдат делегирани на EASME;

14.      наясно е, че в проектобюджета за 2015 г. е заложена субсидия за Комисията в размер на 5,5 милиона евро за Европейската агенция по химикалите (ECHA) за дейности в областта на биоцидите и законодателство относно вноса и износа на опасни химични вещества, въз основа на предположението, че ECHA ще получи 3,25 милиона евро от такси, събирани от промишлени предприятия; приканва Комисията да гарантира осигуряването през 2015 г. на достатъчно ресурси при недостиг на средствата, събирани от такси; призовава междуинституционалната работна група за агенциите да разгледа ясни и прозрачни правила относно финансирането на агенциите;

15.      отбелязва, че приносът на Европейската агенция по лекарствата за 2015 г. възлиза на 31,516 милиона евро, както беше поискано от Агенцията и прието от Комисията; осъзнава, че към тази сума трябва да се добавят резултатите от изпълнението за 2013 г. – 1,499 милиона евро, достигайки общ принос в размер на 33,015 милиона евро за 2015 г.; посочва, че предложеният принос не покрива допълнителната вноска, свързана с прилагането на законодателството в областта на фармакологичната бдителност, тъй като разходите за тази дейност трябва да бъдат покрити от такси; припомня, че Регламент (ЕС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета(3) влезе в сила през юли 2014 г. и че Агенцията ще трябва да адаптира своите съществуващи човешки и финансови ресурси за финансиране на дейностите във връзка с фармакологичната бдителност; подчертава, че Европейската агенция по лекарствата е една от агенциите, които работят в тясна връзка с промишлеността, като през последните четири години тя не е получила нито едно допълнително работно място за прилагането на законодателството относно фармакологичната бдителност, което води до забавяне на обработката на преписките;

16.      подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са ценни инструменти за инициирането на нови дейности и политики; отново посочва, че в миналото бяха успешно реализирани множество идеи на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; следователно ще продължи да използва тези инструменти; насърчава пълното използване на наличните маржове по всички функции;

17.      принципно не е убеден, че възлагането на услуги на външни изпълнители с цел намаляване на персонала в щатните разписания ще е икономически по-ефективно в дългосрочен план, тъй като доставчиците на услуги трябва да се контролират и да им се дават насоки, като същевременно се осигури печалба.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

3.9.2014

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

50

12

0

Members present for the final vote

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Iosu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Syed Kamall, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław Grzegorz Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott

Substitutes present for the final vote

Giorgos Grammatikakis, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose

(1)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)

Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(3)

Регламент (EС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 112).


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (25.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик по становище: Йежи Бузек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   изразява дълбока загриженост във връзка с предложените от Съвета значителни съкращения в проектобюджета на Комисията за 2015 г., особено в такива ключови стратегически области като иновациите, включително иновациите от социално естество, научните изследвания, космическото пространство, инфраструктурата, МСП и енергетиката, особено енергийната сигурност, която изисква значителни инвестиции в енергийна инфраструктура, енергийната ефективност, междусистемните връзки и производството на енергия от възобновяеми източници; е твърдо убеден, че е време не за съкращения, а за значително и смело увеличение спрямо предложения от Комисията проектобюджет, за да се преодолее икономическата криза възможно най-скоро; счита, че предложените съкращения могат да окажат потенциално вредно въздействие върху конкурентоспособността и растежа в ЕС;

2.   изразява загриженост поради факта, че още сега в бюджета за 2015 г. за плащанията липсват значителни суми, одобрени от Съвета по време на преговорите по МФР, и че предложените съкращения ще влошат ситуацията още повече, компрометирайки способността на програмите на ЕС да функционират правилно; подчертава, че следва да се предприемат всички необходими мерки, за да се изпълнят правните задължения на Съюза и да се избегнат закъснения в плащанията към важните заинтересовани страни като изследователи, университети, МСП и предприемачи; призовава поради това за пълно възстановяване на проектобюджета на Комисията и за предоставяне на повече средства в области от стратегическо значение за конкурентоспособността, устойчивостта, растежа и създаването на работни места;

3.   изразява учудване, че докато държавните и правителствените ръководители продължават да подчертават на всяка среща на високо равнище значението, което бюджетът на ЕС има за растежа и създаването на работни места, Съветът продължава да съкращава бюджета на ЕС точно в тези области; припомня на Съвета, че по време на преговорите за МФР по отношение на редица програми беше договорено голяма част от средствата да се предостави още в началото на тяхното изпълнение; е убеден, че съществените съкращения на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по функция 1а са в противоречие с компромиса, който беше договорен в рамките на МФР;

4.   е разтревожен от съкращенията на Съвета по функция 1а в размер на 1,85% по отношение на бюджетните кредити за поети задължения и на 8,57% по отношение на бюджетните кредити за плащания; намира тези съкращения за напълно неприемливи, тъй като маржовете на МФР следва да бъдат изцяло използвани в подкрепа на възстановяването на икономиката и за изплащането на всички дължими суми на бенефициентите;

5.   счита, че е от съществено значение да се осигури по-голяма подкрепа за микро-, малките и средните предприятия (ММСП), като се има предвид, че те представляват 99% от предприятията в ЕС и осигуряват 80% от работните места в ЕС, с цел да се повиши тяхната конкурентоспособност в условията на стабилна стопанска среда, да се сведе до минимум ефекта на господстващото положение на пазара на големите дружества и конгломерати, да се насърчава културата на предприемачество и да се подпомагат създаването и растежът на малките и средните предприятия;

6.   призовава за увеличаване на средствата по бюджетните редове, от които се предоставят субсидии за ММСП и кооперации, като 40% от сумите по тези бюджетни редове да бъдат предназначени за пряка подкрепа за насърчаване на стабилен растеж и устойчиво развитие на ММСП и кооперациите, за да се справят с нарастващите разходи за производствени фактори и да вървят в крак с развиващото се общество на знанието и с развитието, основаващо се на балансиран икономически растеж, особено в държавите членки, в които последиците от кризата бяха по-тежки от гледна точка на закриването на ММСП;

7.   посочва, че е важно да се намали пропастта между субектите, за които се счита, че са източник на високи постижения, и тези, които не са, с цел да се гарантира, че науката и научните изследвания могат да получават подкрепа и в институти, които въпреки че не се считат за източник на високи постижения, отбелязват напредък в тази посока или биха могли да постигнат такова равнище в сътрудничество с други, за които вече се счита, че са го постигнали; счита, че постигането на по-равномерно разпределяне на бюджетните кредити на „Хоризонт 2020 г.“ е цел, която следва да продължи да се преследва с оглед подобряване на положението, създадено от предишните рамкови програми за научни изследвания;

8.   припомня, че многогодишни програми като „Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Механизма за свързване на Европа и Европейската програма за заетост и социални иновации са от решаващо значение за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и по този начин за осигуряване на постоянен растеж в ЕС; счита, че правилното функциониране на програмите е също от основно значение за ефективното усвояване на средствата от цялата МФР; посочва, че няколко от ключовите програми са все още в началната си фаза и че тяхното развитие следва да бъде ускорено; подчертава добавената стойност, която програмите на ЕС могат да носят; счита, че бюджетът за 2015 г. ще бъде от решаващо значение за успеха на новите многогодишни програми за периода 2014 – 2020 г. подчертава, че поради тази причина бюджетът за 2015 г. следва да предвиди всички необходими мерки, като например изтегляне напред на инвестициите чрез първоначално засилено предоставяне на бюджетни кредити за поети задължения, за да се гарантира, че тези програми ще достигнат пълния си темп на работа без по-нататъшно забавяне;

9.   подчертава ролята на иновациите в МСП за икономическото възстановяване на ЕС; очаква Комисията да изпълни своите правни и бюджетни задължения по отношение на инструмента за МСП в рамките на „Хоризонт 2020 г.“ и призовава Съвета да създаде условия за това чрез предоставяне на съответен бюджет; отправя искане към Комисията считано от 2016 г. да създаде отделен бюджетен ред за инструмента за МСП, с цел да се даде възможност за по-ясен бюджетен надзор и контрол, и да гарантира истински възходящ подход при прилагането му;

10. подчертава значението на ключови европейски космически програми, например „Галилео“ и „Коперник“, като катализатори за иновации, растеж и конкурентоспособност и бъдещи доставчици на ежедневни услуги за гражданите на ЕС; изтъква големия потенциал на космическия сектор за МСП;

11. счита, че изпълнението на стратегията „Европа 2020“, която е от жизненоважно значение за постигането на целите ни в областта на климата, като същевременно се стимулират растежът и заетостта в секторите на възобновяемите енергийни източници и на нисковъглеродните технологии, изисква по-добро управление и по-тясна координация между ЕС, държавите членки и регионите и консултации с промишлените и научноизследователските органи; призовава за възможно най-голям синергичен ефект между фондовете и важните за промишлеността гъвкави финансови инструменти на ЕС, както и между разходите на европейско и национално равнище;

12. изтъква, че реиндустриализацията, съчетаваща конкурентоспособността със социално приобщаване и устойчивост, е от съществено значение за стимулирането на растежа и създаването на работни места и че промишлеността следва да допринася за 20% от БВП до 2020 г., цел, която трябва да бъде постигната чрез подобряване на стопанската среда, особено за МСП, и оказване на подкрепа за развитието на здрава, устойчива промишлена основа, която да бъде конкурентоспособна на световно равнище; отбелязва, че фондовете на ЕС могат да допринесат за поддържане на инвестициите в европейската промишленост с цел насърчаване на реиндустриализацията и възстановяването на Европа и че поради това по-нататъшно съкращаване на инвестициите в научни изследвания, иновации и инфраструктура за европейската промишленост сериозно ще забави икономическото възстановяване на ЕС;

13. подчертава значението на енергията от възобновяеми източници и на ефикасно оползотворяващите енергията и ресурсите технологии, които поставят Европа на челни позиции в областта на научните изследвания и иновациите, както и на разработването на такива технологии, като същевременно се засилва дългосрочната конкурентоспособност на Европа; подчертава значението на това да се инвестира достатъчно в горепосочените технологии, за да се подпомогне борбата с изменението на климата, което ще спомогне също и за създаването в Европа на нови устойчиви предприятия и на качествени, добре платени работни места в секторите с висок растеж;

14. приветства пакета за кръговата икономика, публикуван от Комисията на 2 юли 2014 г.(1); призовава да бъдат предоставени адекватни ресурси за осъществяването на съответните дейности;

15. призовава за подходящо финансиране за всички съответни органи на ЕС, които допринасят за конкурентоспособността и растежа в Европа, като Европейския институт за иновации и технологии, наред с други, както и за изпълнителните агенции, за да им се даде възможност да изпълняват правилно задачите, които са им възложени от законодателния орган.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pablo Echenique, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Dawid Bohdan Jackiewicz, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, David Coburn, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Ionel-Sorin Moisă, Dan Nica, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Maria Spyraki, Cora van Nieuwenhuizen, Krystyna Łybacka

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Momchil Nekov

(1)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 2 юли 2014 г.: Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци (COM(2014)0398).


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (9.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик: Катрин Стайлър

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че единният пазар представлява ключова политика и приоритетна област за икономически растеж; счита, че един по-силен и интегриран единен пазар с подходящо отпускане на бюджетни средства е от съществено значение за излизане на Европейския съюз (ЕС) от кризата;

2.  счита, че политиката за потребителите е основен приоритет за ЕС; подчертава, че следва да се предвиди подходящ бюджет в тази политическа област, и счита, че той следва да бъде използван за увеличаване на доверието на потребителите в един по-прозрачен единен пазар посредством: увеличаване на безопасността на потребителите; разширяване на знанията и привеждане на правата на потребителите и политиките в тази област в съответствие с промените в обществото и в икономиката;

3.  отправя искане за подходящи финансови средства, насочени към оказване на подкрепа за стратегия за интелигентен и устойчив растеж и заетост;

4.  подчертава необходимостта от балансиран пакет за подпомагане на функционирането на митническия съюз и борбата с измамите както за защита на потребителите, така и за гарантиране на финансовото възстановяване на собствените ресурси;

5.  потвърждава значението на финансирането на „Форума по въпросите на единния пазар“ и призовава за продължаване на подготвителното действие до 2015 г.; призовава Комисията да предложи създаването на правно основание във вторичното законодателство, за да се гарантира продължаването на „Форума по въпросите на единния пазар“ след 2015 г.;

6.  подчертава необходимостта от насърчаване и от отпускане от страна на държавите членки на подходящо финансиране за SOLVIT, тъй като и гражданите на ЕС, и предприятията от ЕС могат да получават подходящи насоки относно различни въпроси, като например създаване на предприятия, права на издаване на визи и на пребиваване, търговия и услуги, както и семейни надбавки и много други;

7.   настоятелно призовава Комисията да предоставя на Парламента актуална информация относно степента на изпълнение на пилотния проект „Приложение за преносими устройства „Вашето пътуване в Европа“ (YET); подчертава значението, което има повишаването на осведомеността на потребителите за тези видове услуги; горещо приветства предишните действия в това отношение на мрежата на европейските потребителски центрове; изтъква, че приложението следва да бъде включено в постоянна кампания на равнището на Съюза за повишаване на осведомеността относно правата и интересите на потребителите; препоръчва отпускането на финансиране след положителен резултат от проучването за осъществимост;

8.  изтъква необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране за програмата COSME, както и за мрежата „Enterprise Europe Network“ през 2015 г., за да се вземат по-конкретно предвид трудностите, пред които са изправени малките и средните предприятия (МСП) вследствие на икономическите и финансовите ограничения в ЕС;

9.  приветства подобряването на бюджетните кредити за задължения с цел финансиране на увеличаването на иновациите в МСП по бюджетен ред 02 04 02 03, тъй като е убедена, че МСП имат важна роля по отношение на модернизацията, растежа и създаването на заетост, и приветства инструмента за МСП, включен в „Хоризонт 2020“, който представлява нов подход, съсредоточен върху дружествата и ориентиран към пазара, целящ подпомагане на иновационните дейности на МСП и оказване на положително икономическо въздействие;

10. отправя искане за финансиране на нов пилотен проект, озаглавен „Обучение на МСП относно правата на потребителите в ерата на цифровите технологии“; подчертава, че той следва да подпомогне МСП да спазват законодателството за защита на потребителите в онлайн среда; подчертава, че проучвания са показали, че на много МСП липсват основни знания за съответното законодателство на ЕС във вида, в който е транспонирано в националното законодателство; счита, че по-доброто спазване на правилата би намалило проблемите на потребителите и би било от полза за търговците, като се избягват проблемите с правоприлагащите органи;

11.  подчертава, че стандартите са важни инструменти за конкурентоспособността на предприятията и особено на МСП, чието участие в процеса на стандартизация е от съществено значение за технологичния напредък в Съюза; поради това счита, че е важно да се финансират надлежно инициативите, които имат за цел подкрепа за дейностите по стандартизация, извършвани от Европейския комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI);

12.  припомня необходимостта от финансиране на многоезичното приложение за платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС); подчертава, че този многоезичен механизъм беше приет в Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители)(1); подчертава, че добре функциониращите системи за ОРС на територията на целия ЕС ще насърчат потребителите да търсят решения на проблемите, които срещат при закупуване на продукти и услуги на единния пазар и ще увеличат покупките онлайн, по-специално от търговци в другите държави членки; припомня, че увеличаването на обема на онлайн и трансграничната търговия в ЕС ще предостави на предприятията също така нови възможности и ще помогне за стимулирането на икономическия растеж.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Louis Ide, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Diane James, Gabriel Mato, Margot Parker, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Matthijs van Miltenburg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Andrzej Sebastian Duda, Roberta Metsola, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis

(1)

ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1.


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (4.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели

(2014/2040(BUD))

Докладчик по становище: Робертс Зиле

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че транспортният сектор е гръбнакът на вътрешния пазар и основа за свободното движение на хора и стоки, като допринася за насърчаване на качеството на услугите и спомага за териториалното сближаване в рамките на ЕС;

2.  посочва, че инвестициите в транспорта са от първостепенно значение за засилване на ролята и на целите на бюджета на ЕС, а именно стимулиране на растежа, конкурентоспособността и заетостта и преследване на целите на стратегията „Европа 2020“, както и за постигане на по-голяма безопасност на пътуване, с което да се намали броят на произшествията и свързаните с тях жертви, и поради това приветства факта, че програмата МСЕ (Механизъм за свързване на Европа) се оценява като една от основните програми по функция 1а „Конкурентоспособност за растеж и работни места“;

3.  отбелязва, че 2015 г. ще бъде втората година от многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. и че би било важно да се следи за това изпълнението на ТЕN-Т и на финансова програма МСЕ да започне добре и да протича гладко след поставянето на началото им през 2014 г.; освен това отбелязва, че е от жизненоважно значение да се предоставят необходимите бюджетни кредити (поети задължения и плащания) за тези нови програми, за да може незабавно да се разгърне важна транспортна инфраструктура;

4.  при все това обръща внимание върху финансовите затруднения, които изпитват някои от държавите членки в резултат на икономическата криза, което прави подаването на проекти изключително трудно за тях, както се вижда от неотдавнашната покана за предложения, обявена във връзка с програмата за трансевропейска транспортна мрежа, и следователно, с оглед осигуряването на по-балансирано участие, призовава за по-голяма гъвкавост в изпълнението на програмата МСЕ;

5.  подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да бъде насочен към инфраструктурни проекти, които ще осигурят висока европейска добавена стойност чрез премахване на пречките и изграждане/подобряване на трансграничната инфраструктура, както и чрез модернизиране на съществуващата инфраструктура, като например железопътните връзки, с цел развитие на вътрешния пазар на ЕС и подобряване на конкурентоспособността на ЕС като цяло; отбелязва, че предвид на настоящата международна ситуация на източните граници на ЕС от особено значение е държавите членки да се свържат в транспортната мрежа на ЕС с европейски технически параметри, включително стандартно европейско междурелсие, за да могат да се интегрират по-добре в общия пазар на ЕС; същевременно обръща внимание на сериозните проблеми с оперативната съвместимост, които все още съществуват в железопътната мрежа на ЕС, в т.ч. разликите в междурелсието, и призовава усилията да бъдат съсредоточени върху хармонизацията с оглед изграждане на действително оперативно съвместимо европейско железопътно пространство, като подчертава също така необходимостта от изграждане на интермодални връзки на железопътния транспорт с други видове транспорт;

6.  подчертава необходимостта да се гарантира, че Комисията оказва помощ на държавите членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния фонд чрез Механизма за свързване на Европа, да разработят и изготвят подходящ брой проекти с достатъчна степен на зрялост и/или качество, както и да използват ефективно финансирането от ЕС; поради това подчертава, че е важно да се предприемат действия в подкрепа на програмата, насочени към укрепване на институционалния капацитет и ефективността на съответните публични администрации, както и да се организират допълнителни покани за представяне на предложения, за да се гарантира възможно най-висока степен на усвояване на прехвърлените средства в държавите членки, отговарящи на условията за финансиране от Кохезионния фонд; освен това организираните от Комисията покани за предложения следва да разглеждат трансграничните участъци като приоритетни, тъй като подобни участъци често са недостатъчно финансирани, въпреки че в много случаи представляват участъци със затруднения;

7.  отново набляга на значението на използването на европейско финансиране посредством Механизма за свързване на Европа за проекти и оборудване от общ интерес, които отговарят на условията на механизма за трансгранична оперативна съвместимост;

8.  подчертава значението на създаването и ефективното функциониране на единно европейско железопътно пространство без граници посредством подобряване на оперативната съвместимост и безопасността на железопътните системи, като по този начин се повишава конкурентоспособността на железопътния сектор; във връзка с това отбелязва, че четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт предвижда важни нови функции, задачи и отговорности, които предстои да бъдат възложени на Европейската железопътна агенция; счита, че собствените средства, които секторът изразходва, следва да бъдат оценени реалистично и в резултат следва да не излагат на опасност новите задачи на Агенцията, които от своя страна следва да се основават на ясно определени потребности и да са съобразени с графика, договорен от съзаконодателите в края на преговорите;

9.  подчертава, че бюджетните средства за агенциите на ЕС далеч не служат единствено за покриване на административни разходи, а всъщност допринасят за постигане на целите на ЕС, като същевременно имат за цел реализирането на икономии на национално равнище, както и че техният бюджет следва да разполага с достатъчно средства, подходящи за изпълнението на техните задачи; припомня колко е важно в рамките на Съюза да се гарантира най-висока степен на безопасност, сигурност и оперативна съвместимост в областта на транспорта, като същевременно се гарантира и по-добра комуникация и координация, което на равнище ЕС се осигурява от Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската железопътна агенция (ERA) и което преди беше от компетентността на администрациите на 28-те държави членки;

10. обръща внимание на съществената роля, изпълнявана от агенциите, чиято основна отговорност е обезпечаването на безопасността на различните видове транспорт, и следователно отхвърля предлаганите съкращения в оперативните бюджети на агенциите и изразява несъгласие с предлаганите съкращения, които биха могли да подкопаят безопасността на транспорта;

11. подчертава, че в съответствие с решеното в новия Регламент за финансиране на ЕАМБ Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) трябва да бъде оборудвана с необходимите средства за контрол на безопасността и предотвратяване на замърсяването от офшорни нефтени и газови инсталации;

12. изтъква във връзка с ЕААБ, че над две трети от разходите на агенцията се покриват от таксите и данъците, налагани на авиационната промишленост, и че не следва да се правят съкращения на броя на служителите на ЕААБ, участващи в сертифицирането, чиито възнаграждения не са за сметка на бюджета на ЕС и нямат никакво отражение върху този бюджет;

13. изтъква значението на инвестициите в разработването на коридори за товарни превози с цел да се даде възможност за пренасочване на товарните превози от автомобилния към железопътния транспорт, да се повиши устойчивостта на железопътните товарни превози чрез намаляване на настоящите равнища на шум, причиняван от неподходящ подвижен състав, и да се насърчава икономика, основана на превози с ниски въглеродни емисии;

14. припомня значението на обновената програма „NAIADES“ за периода 2014-2020 г., насочена към намаляване на задръстванията и преминаване към нисковъглеродна икономика чрез прехвърляне на превоза на товари към транспорта по вътрешните водни пътища, и счита, че тази програма следва да получи подходящо финансиране; подчертава, че добре структурираната политика с конкретни постижими цели ще спомогне за гарантиране на възможно най-добро използване на финансирането чрез фондове като Механизма за свързване на Европа и „Хоризонт 2020“;

15. подчертава, че съгласно член 195 от Договора ЕС разполага с допълнителни правомощия по отношение на политиката в областта на туризма; ето защо счита, че следва да бъдат предоставени подходящи бюджетни средства за разработването на истинска европейска политика в областта на туризма; поради това призовава Комисията да участва по-активно в тази област и да насърчава завършването на големи проекти в сферата на туризма, мрежи от велосипедни маршрути като EuroVelo, както и защитата на природното, културното, историческото и промишленото наследство; отбелязва също така, че с помощта на ресурсите, предоставени чрез програмата COSME, ЕС е в състояние да реагира незабавно и ефективно на промените, настъпващи в сектора на туризма, но че е налице необходимост от целенасочени програми и експериментални проекти; отбелязва, че по този начин може да бъде постигнат икономически растеж, като същевременно ще бъдат създадени повече – и то устойчиви – работни места, а ЕС ще се превърне в основна международна туристическа дестинация;

16. изтъква ролята на научноизследователската дейност и иновациите в транспортния сектор и в сектора на туризма и посочва, че навременното разработване на интелигентни транспортни технологии, както и на еко-социални знания, в т.ч. устойчива градска мобилност, SESAR и други системи, ще допринесе по-специално за осъществяване на икономии в областта на икономиката, социалната сфера, безопасността и екологията; следователно в рамките на „Хоризонт 2020“ и МСЕ на тези транспортни технологии и знания следва да бъдат предоставени съответни бюджетни средства;

17. изтъква необходимостта от адекватно финансиране на изпълнението на компонентите на SESAR с цел да се осигури разгръщането на функционалните възможности на системата за управление на въздушното движение (УВД), за които се счита, че са от основно значение за подобряването на функционирането на системата за УВД на Съюза;

18. изтъква, че е от значение да се инвестира в регионални летища, тъй като това ще окаже положително влияние върху широк кръг от дейности като износа, ефективността и производителността на предприятията и входящите инвестиции, и следователно ще стимулира пазара в ЕС;

19. отбелязва, че като цяло административните и оперативните разходи постепенно се увеличават; поради това призовава Комисията да следи – с оглед на увеличаването на бюджетните ограничения – за това концепцията за икономически най-изгодна оферта да залегне във всички програми, така че разходите да бъдат внимателно анализирани с оглед на тяхната жизнеспособност, ефикасност и ефективност и парите на данъкоплатците от ЕС да се изразходват за ефективно изпълнение и управление на политиките на ЕС, като ресурсите се съсредоточават върху инвестиционни дейности с необходимия оперативен капацитет и добре функциониращи програми;

20. изтъква необходимостта от включване на водещите проекти за развитието на Дунавския регион в оперативните програми, разработени с държавите членки; освен това Комисията следва да гарантира, че водещите проекти, насочени към развитието на транспорта по вътрешните водни пътища в рамките на стратегията за региона на река Дунав, се финансират от оперативните програми;

21. отбелязва значението на устойчивия транспорт като елемент от по-широкообхватните цели на стратегията „Европа 2020“ в областта на изменението на климата и устойчивостта на енергетиката; подчертава, че политиката на ЕС в областта на транспорта трябва да включва амбициозни цели за опазване на климата; поради това посочва, че предоставянето на подходящо финансиране за транспорта спомага в решаваща степен да се гарантира, че съобразените с околната среда мерки в областта на транспорта се прилагат успешно;

22. подчертава, че политиката на ЕС в областта на транспорта трябва да насърчава равнопоставеността, най-вече чрез осигуряване на достъп до транспорт за хората с увреждания, и изтъква, че това трябва да се постигне чрез значителни инвестиции в обществения транспорт в целия ЕС.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

Проектобюджетът за 2015 г. ще се съсредоточи върху подпомагането на заетостта, предприятията, образованието и научните изследвания. Комисията предложи бюджет, възлизащ на 145,6 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения и 142,1 милиарда евро бюджетни кредити за плащания. В сравнение с 2014 г. това представлява увеличение с 2,1% по отношение на поетите задължения и с 1,4 % по отношение на плащанията. По-голямата част от ангажиментите е за бъдещи проекти, докато около 40 % от плащанията все още покриват проекти, финансирани от ЕС, от финансовия период 2007-2013 година. Също така Комисията предлага допълнително намаляване с 1% на броя на своя персонал.

По-голямата част от бюджетните кредити за плащания е насочена в области, които стимулират икономическия растеж на Европа и създаването на работни места (+ 29,5% в сравнение с 2014 г.), като например научните изследвания („Хоризонт 2020“), трансевропейските мрежи в областта на енергетиката, транспорта и ИКТ (Механизъм за свързване на Европа) или инициативата за младежка заетост.

I. Бюджет за транспорта

В Дял 6 „Мобилност и транспорт“ на проектобюджета на Европейската комисия за 2015 г. (ПБ) са включени бюджетните редове, свързани с транспортната политика на ЕС. В ПБ се предлага 14%-но увеличение на бюджетните кредити за поети задължения (от 2 867 184 572 EUR през 2014 г. на 3 279 502 992 EUR през 2015 г.) и 107 %-но увеличение на бюджетните кредити за плащания (от 1 003 421 856 EUR през 2014 г. на 2 075 861 835 EUR през 2015 г.). Увеличението на бюджетните кредити за плащания се дължи главно на нуждите за новите програми „Механизъм за свързване на Европа“ и „Хоризонт 2020“.

Докладчикът би желал да насочи вашето внимание по-специално към следното:

Механизъм за свързване на Европа (06 02 01)

Този бюджетен ред е от съществено значение за транспорта. Бюджетните кредити за транспортни проекти в рамките на МСЕ се определят на 2 844 милиона евро (+ 16 % в сравнение с 2014 г.), а бюджетните кредити за плащания – на 1 040 милиона евро (няма плащания за нови проекти през 2014 г.). Бюджетът на МСЕ ще се изпълнява чрез покани за представяне на предложения в рамките на годишни и многогодишни програми. Освен това се предлага да се изразходват 634 милиона евро за плащания за приключване на програми по TEN-T (06 02 51).

Дейности за подкрепа на европейската транспортна политика и правата на пътниците, включително комуникационни дейности (06 02 05)

В ПБ се намаляват бюджетните кредити за поети задължения (от 20 019 000 EUR през 2014 г. на 12 363 000 EUR през 2015 г.), а се увеличават бюджетните кредити за плащания (от 13 894 437 EUR на 17 447 683 EUR) за този бюджетен ред. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за информация и комуникации, конференции и мероприятия за популяризиране на дейността в транспортния сектор.

Транспортна сигурност (06 02 06)

Налице е увеличение както на бюджетните кредити за поети задължения (от 2 510 000 EUR на 2 582 000 EUR), така и на бюджетните кредити за плащания (от 1 514 026 EUR на 1 706 036 EUR). Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на разходите по създаването и работата на група от инспектори за проверка на съответствието с изискванията, наложени от законодателството на Съюза относно сигурността на летищата, пристанищата и пристанищните съоръжения.

„Хоризонт 2020“ — научни изследвания и иновации във връзка с транспорта (06 03)

ПБ за научни изследвания в областта на транспорта възлиза на 234 117 242 EUR (212 585 039 EUR през 2014 г.) бюджетни кредити за поети задължения и 178 377 220 EUR (27 847 732 EUR през 2014 г.) бюджетни кредити за плащания. Този бюджетен кредит покрива, наред с другото, съвместните предприятия SESAR и Shift2Rail.

Агенции

Европейска агенция за авиационна безопасност (06 02 02)

Финансовият принос на ЕС за бюджета на ЕААБ ще се увеличи от 34 174 000 EUR на 36 370 000 EUR, което представлява увеличение от 6 %. Проектобюджетът за ЕААБ (финансов принос на ЕС + други ресурси) възлиза на общо 149 532 000 EUR (149 059 000 EUR през 2014 г.). Въздействието на предложените изменения на законодателството за единното европейско небе още не е взето под внимание. Общият брой на служителите ще намалее от 804, съгласно разрешеното в бюджета за 2014 г., на 797 през 2015 г. В рамките на този общ брой броят на служителите, финансирани от ЕС, ще нарасне от 280 на 284. Нови служители ще бъдат вероятно назначени за одобряване на операторите от трети държави и евентуално за сертифициране на дистанционно управляеми летателни системи.

Европейска агенция за морска безопасност (06 02 03)

Проектът на финансов принос на ЕС към бюджета на ЕАМБ предвижда увеличение на бюджетните кредити за поети задължения с 4,37% на 52 656 000 EUR и на бюджетните кредити за плащания – с 1,09 % на 51 256 000 EUR. Общият проектобюджет за ЕАМБ (финансов принос на ЕС + други ресурси) възлиза на 54 611 675 EUR (52 410 475 EUR през 2014 г.) бюджетни кредити за поети задължения и 53 169 255 EUR (52 669 145 EUR през 2014 г.) бюджетни кредити за плащания. Увеличението е предназначено основно за разработване на бази данни и подобряване на IT инструменти. Предлага се намаляване на броя на служителите от 258, съгласно разрешеното в бюджета за 2014 г., на 255.

Европейска железопътна агенция (06 02 04)

Предлага се да се увеличи субсидията на ЕС за Европейската железопътна агенция (ERA) на 25 613 000 EUR (25 007 400 EUR през 2014 г.), както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания. Допълнителните финансови ресурси следва да покрият разходите, свързани с новите задачи на Shift2Rail. Общият проектобюджет за ERA (финансов принос на ЕС + други ресурси) възлиза на 26 379 500 EUR (25 715 600 EUR през 2014 г.) както бюджетни кредити за поети задължения, така и бюджетни кредити за плащания. Предлага се намаляване на броя на срочно наетите служители от 140, съгласно разрешеното в бюджета за 2014 г., на 137, докато общият брой човешки ресурси, в т.ч. и на договорно наетите лица и командированите национални експерти, остава непроменен в сравнение с 2014 г., а именно 161 длъжности.

II. Туризъм

Бюджетът за туризма е в обхвата на Дял 2 „Предприятия“. По отношение на туризма в Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) за периода на програмиране 2014-2020 г. (Регламент № 1287/2013) съществува специална цел. Предлага се в рамките на ред 02 02 01 да се изразходват 11 000 000 EUR за проекти в областта на туризма, за награди, проучвания и събития.

ІІІ. Пилотни проекти и подготвителни действия

Съществуват три текущи проекта и дейности в бюджета на ЕС, свързани с TRAN: Кораби, използващи като гориво втечнен природен газ (0 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 436 192 EUR за плащания), ролята на подвижния състав в европейската оперативна съвместимост (0 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 0 EUR за плащания), и авиацията с общо предназначение – Статистика и ключови цифри (0 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 87 238 EUR за плащания). Подготвителните действия в областта на туризма са постигнали своите цели и туризмът е признат в бюджета на ЕС. Ето защо докладчикът не предлага никакви нови действия в областта на туризма.

IV. Възможни изменения

Докладчикът призовава за приемането на отговорен, реалистичен и ориентиран към резултатите бюджет. В същото време докладчикът подчертава, че бюджетът на ЕС следва да позволява инвестиции, насочени към политики, които доказват добавената стойност на ЕС и подкрепят икономическия растеж и създаването на работни места. Общият размер на проектобюджета на Комисията, включително средствата, предназначени за агенциите, изглежда съответстващ на необходимостта да се приложат политиките на ЕС и да се придаде добавена стойност на ЕС.

По отношение на трите текущи подготвителни действия докладчикът подчертава по-специално значението на подготвителното действие по отношение на корабите, използващи като гориво втечнен природен газ, в контекста на новите ограничения на съдържанието на сяра в корабните горива в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA), които влизат в сила на 1 януари 2015 г.

В зависимост от позицията на Съвета относно ПБ докладчикът може да реши да възстанови проектобюджета в отделни бюджетни редове, за да се вземат предвид приоритетите за действие на Парламента. Това се отнася по-конкретно за бюджетните редове за МСЕ, SESAR и научните изследвания в областта на транспорта.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Syed Kamall, Georgios Katrougkalos, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Ana-Claudia Tapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Martina Dlabajová, Curzio Maltese, Georgi Pirinski, Franck Proust, Patricija Šulin


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (24.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик: Дерек Вон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че вписаните в проектобюджета (ПБ) за 2015 г. суми за функция 1б за покриване на минималните нужди и цели на политиката на сближаване така, както са определени от Съюза в Договора и в законодателната рамка на политиката за периода 2014 – 2020 г., следва да бъдат възстановени;

2.  отбелязва със загриженост, че в 6-ия доклад за сближаването ясно се заявява, че регионалните различия са се увеличили по-специално по време на кризата през периода 2008 – 2011 г., което означава, че усилията на политиката на сближаване ще трябва да се повишат в значителна степен, за да бъдат постигнати целите за икономическо, социално и териториално сближаване, съгласно предвиденото в член 174 от ДФЕС;

3.  отбелязва, че 2015 г. ще бъде втората година на прилагане на новия цикъл на европейските структурни и инвестиционни фондове; подчертава необходимостта от достатъчно бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, за да се гарантира, че програмите ще достигнат до предвидения брой бенефициенти и по този начин ще постигнат своето въздействие;

4.  отбелязва със загриженост намаляването на бюджетните кредити за плащания по функция 1б с 5,0% на 51 601,9 милиона евро през 2014 г., докато така нареченото увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения с 3,6% произтича главно от предлаганото мобилизиране на Инструмента за гъвкавост през 2015 г. за справяне с положението в Кипър;

5.  отбелязва със загриженост, че докато предлаганото равнище на бюджетните кредити за плащания ще бъде предназначено главно за покриването на непогасени бюджетни задължения и приключването на програми, Комисията заявява, че размерът на изостаналите плащания ще продължава да нараства и се очаква да достигне около 18 милиарда евро, дори проекта за коригиращ бюджет (ПКБ) No 3/2014 бъде одобрен;

6.  изисква навременна и точна информация за прогнозите относно еволюцията на исканията за плащания през 2014 г., както и допълнително разяснение относно начина, по който Комисията възнамерява да се справи с неустойчивото равнище на непогасени плащания, които се предвиждат отсега за края на 2014 г. по функция 1б;

7.  отбелязва с безпокойство, че Комисията изглежда не е в състояние да изпълни всички заявки за плащане; призовава Комисията да предостави всички необходими подробности, в случай че в резултат на това се получат забавяния в плащанията;

8.  отправя питане към Комисията какви мерки възнамерява да въведе в бъдеще, за да предотврати установяването на постоянно несъответствие между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, избягвайки по този начин редовното неизвършване на плащания.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Искра Михайлова, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ramón Luis Valcárcel, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (8.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик по становище: Петер Яр

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.      отбелязва, че предвид тавана, наложен от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г. по функция 2, някои основни категории разходи в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) практически вероятно ще бъдат съкратени през 2015 г., включително средствата за директни плащания, пазарни мерки и развитие на селските райони;

2.      отбелязва, че в рамките на проектобюджета (ПБ) по функция 2 бюджетните кредити за поети задължения ще бъдат съкратени с 0,1%, а бюджетните кредити за плащания ще бъдат леко увеличени с 0,5% съответно през 2015 г. в сравнение с 2014 г.;

3.      отбелязва, че съгласно ПБ за 2015 г. финансирането за развитие на селските райони по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще бъде намалено с 0,8% по отношение на бюджетните кредити за плащания;

4.      в тази връзка настоява Съветът да спази своите обещания за осигуряване на достатъчно бюджетни кредити за плащания по бюджетната процедура за 2015 г., за да може Съюзът да изпълни своите неизпълнени поети задължения, ако е необходимо – чрез трети проект на коригиращ бюджет, който да бъде представен от Комисията;

5.      посочва, че при определяне на сумата по МФР не е взета предвид инфлацията; призовава сумата по функция 2 да бъде коригирана съобразно стойностите на дефлатора;

6.      отново подчертава, че мерките за контролиране на равнището на неизпълнените поети задължения са предпоставка за успешно стартиране на програмния период за годините 2014 – 2020 г.; следователно настоятелно призовава Съвета и държавите членки да предприемат всички необходими мерки за удовлетворяване на неизпълнените искания за плащания, и по-специално да приемат напълно коригиращия бюджет 3/14; подчертава, че коригиращият бюджет 3/14 е предложен въз основа на най-новите оценки на потребностите от бюджетни кредити за плащания, предоставени от самите държави членки;

7.      отбелязва, че тъй като през 2015 г. бюджетът за директни плащания и пазарни мерки по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) ще бъде увеличен с 0,2% в сравнение с 2014 г. за бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, Комисията трябва да обясни как ще бъдат удовлетворени нарасналите потребности, свързани с постепенното въвеждане на директните плащания в България, Румъния и Хърватия и със създаването на резерв за селскостопански кризи;

8.      изразява съжаление за съкращенията по отношение на оперативните средства за организациите на производителите, превишаващи 3,3 милиона евро за бюджетните кредити за поети задължения и за бюджетните кредити за плащания, както и за намаляването на помощите за предварително признати групи производители с 1 милион евро; отбелязва, че поради продължаващия дисбаланс на силите по веригата, позицията на семейните предприятия е под натиск; подчертава, че групите на производителите подобряват значително позицията на първичните производители чрез обединяване на силите; призовава за гарантиране на амбициозен бюджет за оперативните средства за организациите на производителите; настоява за отменяне на тези съкращения; призовава Комисията да използва тези останали оперативни средства за програми за обучение, изграждане на партньорства и обмен на добри практики за организациите на производителите;

9.      изразява съжаление за съкращаването на 481 289 EUR за програмата за мляко в училищата, както и на 900 073 EUR за програмата за плодове в училищата, тъй като двете програми са доказали своята целесъобразност и ефективност в рамките на държавите членки и счита, че това съкращение на средства е изключително неуместно с оглед на настоящата криза и равнищата на недохранване при децата в рамките на Съюза; призовава за увеличаване на средствата за двете програми най-малко до предишните равнища; призовава двете програми да бъдат изготвени така, че да бъдат по-малко бюрократични и по-удобни за използване;

10.    изразява загриженост за това, че при прилагането на механизма за финансова дисциплина земеделските производители с плащания над 2000 EUR ще пострадат в резултат от съкращаването на директните плащания, изплащани за финансовата 2015 година; изразява съжаление за предполагаемия ефект от прилагането на механизма за финансова дисциплина, който може да не доведе до по-ефективно и отговорно изразходване на средствата;

11.    призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички средства от бюджета за 2015 г., които са предвидени за резерва за кризи в селскостопанския сектор и впоследствие останат неизразходвани, ще се предоставят като преки плащания за следващата бюджетна година;

12.    призовава Комисията и държавите членки да следят за значителни колебания в цените на селскостопанските продукти, което води до неблагоприятни последици за доходите на земеделските производители, както и да реагират бързо и ефективно, при необходимост;

13.    изразява съжаление относно съкращаването на средствата за подпомагане на пчеларството, тъй като Парламентът последователно разглежда пчеларството като приоритет за бъдещето на селското стопанство и за опазване на биологичното разнообразие;

14.    подчертава, че предвидените средства трябва да отговарят на целите за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на европейското селско стопанство;

15.    призовава сумите за директните плащания и плащанията за развитие на селските райони в ЕС–28 да бъдат възможно най-бързо приведени в пълно съответствие; отбелязва, че голямата разлика между директните плащания в различните държави членки пречи на конкурентоспособността, затова призовава Комисията да разглежда ЕС-28 като едно цяло на световния селскостопански пазар;

16.    изразява съжаление за предложените съкращения в програмите за развитие на селските райони; призовава Съвета да преразгледа това, предвид настоящата ситуация, все по-нарастващата несигурност и обезлюдяването в много селски общности;

17.    изразява силно съжаление относно предложението на Съвета за съкращаване на бюджетните кредити за плащания в проектобюджета за 2015 г.; счита, че проектобюджетът на Комисията за 2015 г. представлява абсолютен минимум, за да може да се реши често повтарящият се и траен проблем с увеличаването на непогасените бюджетни задължения.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

6

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Barbara Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Marit Paulsen, Marijana Petir, Constantin-Laurențiu Rebega, Bronis Ropé, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Substitutes present for the final vote

Peter Eriksson, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Annie Schreijer-Pierik

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Ulla Tørnæs


СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (4.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик по становище: Антониу Мариню и Пинту

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства решението, прието за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), с което се разпределят 6,39 милиарда евро за сектора на рибарството и морската политика за периода 2014–2020 г.; при все това посочва, че въпреки значението на риболовната дейност за икономиката на много крайбрежни райони, средствата за политиката в областта на рибарството, която е една от малкото общи политики на ЕС, представляват едва 0,7% от бюджета на ЕС; счита, че тези средства ще помогнат на сектора на рибарството да постигне устойчиво рибарство, ще помогнат на силно зависещите от рибарството крайбрежни и островни общности да диверсифицират своите икономики и ще подобрят предоставяната до момента подкрепа за непромишления риболов и силно зависещите от рибарството региони, като начин за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

2.   изразява съжаление, че, противно на одобреното от Парламента, Съветът е ограничил възможността за получаване на подпомагане по линия на ЕФМДР за временно преустановяване на риболовните дейности за периода на естествено възстановяване до максимален срок от шест месеца на риболовен кораб през периода 2014–2020 г.; счита, че биологичните паузи са важен инструмент за устойчивото управление на някои рибни стопанства; поради това призовава за отмяната на тази ограничителна мярка и за гарантирането на достатъчно средства за биологичните паузи;

3.   настоятелно призовава Комисията и държавите членки спешно да изготвят необходимите правни актове, за да ускорят оперативните програми на държавите членки с цел прилагане на приоритетите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), а именно икономическа и социална устойчивост на сектора на рибарството, опазване на биологичните ресурси и устойчива експлоатация на рибните ресурси и аквакултурите;

4.  подчертава важността на щателните и независими научни изследвания за оценяването на точното състояние на рибните запаси с цел изчисляване на максималния устойчив улов, което е показател за устойчиво рибарство; освен това счита, че трябва да се извършат проучвания на социално-икономическите последици от мерките, приети за зависещите от рибарството общности; подчертава, че новият основен регламент за ОПОР, който беше приет миналата година, обръща специално внимание на устойчивостта с цел получаване на максимален устойчив улов (МУУ); припомня, че тази цел представлява един от основните елементи на новата ОПОР и предполага точни и надеждни познания за състоянието на запасите и социалните и икономическите последици от приетите мерки; счита, че тези изследвания трябва да бъдат надлежно финансирани от бюджета на ЕС;

5.  подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за международните научни организации и научните организации на държавите членки с цел задълбочаване на познанията и оценката на морските биологични ресурси;

6.   припомня, че контролът на риболовната дейност на борда на плавателните съдове и в пристанищата е от съществено значение за постигането на целите в областта на устойчивото рибарство; счита, че недостатъчната финансова подкрепа би могла да застраши постигането на целите на реформата; припомня, че новата ОПОР изисква увеличаване на оперативните действия на Европейската агенция за контрол на рибарството (ЕАКР), за да се помогне на държавите членки и Европейската комисия при разработването на практически инструменти за контрол и надзор (дейности, свързани с управлението на рибарството, системи за управление на данни, задължения за разтоварване на сушата и борба срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов));

7.   призовава за увеличаване на бюджета на ЕАКР за оперативни инструменти и човешки ресурси, за да се гарантира по подходящ начин прилагането на реформата на ОПОР и да се улесни контролът, инспекцията и надзорът, както и сътрудничеството на национално равнище, така че разпоредбите на ОПОР да се спазват и прилагат ефективно и последователно, като се гарантират равни условия за риболовната промишленост и всички елементи на сектора се третират при равни условия;

8.  подчертава, че тъй като над 60% от доставките на рибни продукти за ЕС идват от международни води и от изключителните икономически зони на трети държави, в годишния бюджет за 2015 г. трябва да бъдат изчислени адекватни и надеждни бюджетни средства; отбелязва, че външното измерение на ОПОР изисква да продължат да се включват конкретни бюджетни мерки, предназначени да затвърждават и развиват участието на Европейския съюз в регионалните организации за управление на рибарството, както и да се финансира сключването на двустранни споразумения с трети държави, а именно като се взема предвид планираното подновяване на протоколите с Мавритания, Мозамбик, Мадагаскар, Гренландия, Кабо Верде и Кирибати;

9.   изразява съжаление, че Комисията е намалила сумите по бюджетната позиция за пилотния проект за мерки за подкрепа на дребномащабния риболов (11 06 77 08); настоятелно призовава Комисията да възстанови стойностите във вида, в който са били одобрени; счита, че този пилотен проект е от голямо значение и трябва да служи като основа за изготвянето на програма за подкрепа на дребномащабния риболов на равнище ЕС, за да се признае важността и спецификата на този сектор, както беше подчертано от Парламента в много от неговите резолюции по този въпрос;

10. приветства разпределените в многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. средства за ЕФМДР в размер на 647 милиона евро за преки действия на Комисията; призовава Комисията да ускори предприемането на необходимите мерки, за да приложи на практика собствените си проекти;

11. изразява съжаление относно направените от Съвета съкращения в дял 11 в рамките на неговото четене на проектобюджета; изразява загриженост относно последиците за действията, финансирани от засегнатите бюджетни редове, и отрицателното въздействие върху постигането на целите на ОПОР и ИМП; посочва, по-конкретно по отношение на бюджетните кредити за плащания, че вече има недостиг на бюджетни кредити за плащания през тази година и че поради това е абсолютно необходимо да се гарантира достатъчен размер на бюджетните кредити.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Miguel Arias Cañete, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, João Ferreira, Raymond Finch, Werner Kuhn, Isabella Lövin, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Diane Dodds, Marek Józef Gróbarczyk, Mike Hookem, Yannick Jadot, Francisco José Millán Mon


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (11.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик по становище: Силвия Коста

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.      отбелязва, че през 2015 г. многогодишните програми в областта на образованието, обучението, младежта, спорта, културата, медиите и гражданството ще навлязат във втората си година на изпълнение; подчертава необходимостта от достатъчно бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, за да се гарантира, че всички програми ще достигнат до предвидения брой бенефициенти; изтъква, че тъй като голям брой граждани са пряко заинтересовани от тези програми, е от решаващо значение за ЕС да избягва нови спирания на плащанията, което през последните години вече оказа значително въздействие, например върху стипендиите за мобилност по програма „Еразъм“;

2.      отбелязва скромното увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за програма „Еразъм +“ в сравнение с 2014 г.; посочва, че поради високата степен на изпълнение и голямото търсене на тази програма е от първостепенно значение да се осигурят достатъчно бюджетни кредити за плащания, за да могат допълнителните поети задължения да бъдат изпълнени и да се гарантира безпроблемното функциониране на програмата, по-специално като се има предвид, че Европейската комисия желае да повиши мобилността на студентите, така че тя да достигне 20% до края на десетилетието; подчертава, че стипендиите по програма „Еразъм+“ следва да са освободени от данъчно облагане и социалноосигурителни вноски;

3.      припомня във връзка с механизма за гарантиране на студентски заеми, на който са отпуснати 3,5% от бюджета, че това следва да се извършва „при благоприятни условия [за студентите]“, „независимо от социалния им произход“ и че „този допълнителен и новаторски инструмент за образователна мобилност не следва да замества някоя от настоящите, нито да възпрепятства развитието на бъдещи системи за безвъзмездно финансиране или за заеми в подкрепа на мобилността на студентите на местно и национална равнище, както и на равнището на Съюза“;

4.      изразява съжаление, че Комисията е предложила по-ниско равнище на бюджетните кредити за поети задължения за програма „Творческа Европа“ в сравнение с 2014 г. въпреки важната роля на програмата в подкрепа на културните и творческите индустрии и въпреки необходимостта обещаните мерки, като например обучение на финансови посредници, да придружават бъдещия механизъм за гарантиране; счита при тези обстоятелства, че допълнителните съкращения, които предложи Съветът по отношение на подпрограма „Култура“, подпрограма „МЕДИА“ и гаранционния механизъм, са неприемливи, тъй като това ще застраши в още по-голяма степен ефективното изпълнение на програмата; припомня също така първоначалните опасения на Европейския парламент относно сливането на направления „Култура“ и „Медии“ и последвалите затруднения, свързани с постигането на балансирана политика и финансиране;

5.      припомня, че финансовият пакет за програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. беше съкратен с приблизително 20% в сравнение с периода 2007 – 2013 г.; критикува факта, че в изготвения от Комисията проектобюджет за 2015 г. се предвижда по-ниско равнище на бюджетните кредити за поети задължения от достигнатото през 2014 г.; препоръчва да се обърне специално внимание на тази програма, която запазва уникалния си характер по отношение на контакта с гражданите и подкрепата на техните действия, основани на принципа „отдолу нагоре“; изтъква, че настоящото равнище на финансиране е твърде ниско и дори влияе отрицателно на имиджа на Съюза; изразява следователно дълбока загриженост във връзка с предложението на Съвета за допълнителни съкращения на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за програмата и изразява съжаление, че се изпраща такова послание до гражданите на Европа;

6.      подчертава, че комуникационната политика на Съюза следва да бъде подобрена, за да стане тя важен инструмент, благодарение на който гражданите да опознаят по-добре функционирането на Съюза, неговите политики и процеси и да участват в тях, особено предвид факта, че, както показа слабото участие на изборите за Европейски парламент, гражданите на ЕС знаят обезпокоително малко относно законодателството и програмите на ЕС; по тази причина отхвърля предложенията на Съвета за съкращения на финансирането за комуникационни мероприятия; изтъква неотложната необходимост от насърчаване на сътрудничеството между институциите на Съюза, националните парламенти и всички заинтересовани страни по въпросите на комуникацията, за да може да се увеличи в максимална степен въздействието на инвестираните средства, както и да бъде засилено и подкрепено сътрудничеството между европейските мултимедийни мрежи, за да се представят повече новини за Европа;

7.      изтъква значението на цифровите платформи, като например eвропейската цифрова библиотека Europeana, които спомагат за цифровизиране на европейското културно и художествено наследство и за осъществяване на проекти, основаващи се на транснационални мрежи и партньорства, които разширяват достъпа на обществеността до наличните материали и по този начин показват европейската култура и дават тласък на културните и творческите индустрии;

8.      припомня ангажимента, поет от Комисията по настояване и на Парламента, за популяризиране на европейското доброволчество и европейските доброволчески мрежи;

9.      подчертава, че следва да бъде отделено по-голямо внимание на действията по програма „Мария Склодовска-Кюри“ в подкрепа на професионалното развитие на изследователите чрез предоставяне на стипендии за мобилност, като по този начин програмата ще бъде от първостепенно значение за укрепването на научните изследвания в Европа; изразява съжаление, че Съветът предлага значителни съкращения на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за тази програма, и е решен да възстанови предложените от Комисията суми;

10.    изисква от Европейската комисия да информира Европейския парламент как точно се разпределят средствата между държавите членки за програми в областта на образованието, обучението, младежта, спорта, културата, медиите и гражданството с цел подобряване на прозрачността и мониторинга на разпределянето на публични средства;

11.    подчертава необходимостта от разширяване на обхвата на Културната програма на Източното партньорство, по-специално с оглед на неотдавнашните трагични събития в Украйна, както и на евро-средиземноморското сътрудничество в областта на културата; изтъква, че предоставянето на финансова подкрепа от ЕС за съвместни културни проекти, в които вземат участие млади хора на изкуството от държавите от Източното партньорство и държавите – членки на ЕС, ще популяризира тези проекти и ще увеличи тяхното политическо значение, а също така ще подкрепи усилията за осигуряване на мир в Европа;

12.    отбелязва, че в съобщението на Комисията „Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ се обръща специално внимание на факта, че младежката безработица е достигнала 59,2% в Гърция и 55,7% в Испания и че „друг повод за притеснение е все по-големият дял на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), като през 2012 г. този дял беше 13,2%“; посочва, че поради това достъпът до знания е предпоставка за заетост и растеж и че социалните аспекти и намаляването на неравенствата трябва да бъдат в основата на всяка прилагана политика;

13.    изтъква, че мерките за строги икономии, унищожаващи обществените услуги, застрашават възможността системите за образование и обучение да допринесат за икономическото възстановяване, както и че на ученето през целия живот трябва да се отдава висок приоритет с цел борба с бедността и неравенствата.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Louise Bours, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Giovanni Toti, Anders Primdahl Vistisen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (4.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик: Томаш Здеховски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  взема предвид намаляването на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 „Сигурност и гражданство“ с 1,9% в сравнение с бюджета за 2014 г., което се дължи най-вече на приключването на Инструмента за подпомагане на изпълнението на Шенгенското споразумение за Хърватия, в съответствие с нейния Договор за присъединяване, и приветства увеличаването на бюджетните кредити за плащания с 12,2%, което ще спомогне да се гарантира наличието на достатъчно бюджетни кредити за плащания за изпълнението на политиките в тази област;

2.  припомня, че пространството на свобода, сигурност и правосъдие навлезе в нова фаза след приемането на стратегическите насоки на Европейския съвет от 26–27 юни 2014 г.; подчертава, че изпълнението на насоките в някои особено специфични области би могло да изисква увеличаване на финансовите средства, разпределени за тези области; подчертава, че в този случай вече разпределените средства не следва да бъдат подлагани на натиск, и очаква от Комисията да представи конкретни предложения, ако бъде необходимо финансово увеличение през 2015 г.;

3.  настоява агенциите под нейна отговорност да разполагат с адекватни ресурси за изпълнението на своя мандат и е осведомен за Междуинституционалното споразумение за намаляване на персонала с 5% през следващите пет години; въпреки това настоява тези съкращения да бъдат прилагани за всеки случай поотделно, като бъдат съобразени с ресурсите, които са необходими на агенциите за изпълнението на възложените им задачи;

4.  призовава за по-голямо увеличение на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, тъй като тази агенция е от съществено значение за разрешаването на неотложни въпроси в областта на убежището и ще има засилена роля в насърчаването на еднаквото прилагане на пакета за убежището; поради това отправя искане за подходящо увеличение на бюджета, за да се даде възможност на агенцията да изпълнява ефективно своите задачи и дейности, включително насърчаването на най-добрите практики и сътрудничеството между държавите членки;

5.  приветства увеличението по бюджетните редове „Осигуряване на защита на правата и предоставяне на гражданите на възможности за действие“ и „Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството“, предназначени за изпълнението на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014–2020 година;

6.  не е напълно удовлетворен от увеличаването на бюджета на Frontex, тъй като тази агенция трябва да засили оперативното подпомагане, по-специално на държавите членки, подложени на силен натиск по външните граници, и да повиши капацитета си за реакция на бързи промени в миграционните потоци; счита, че Frontex следва да разполага с допълнителен персонал и средства, за да изпълнява задачите си и да приложи системата EUROSUR;

7.  подчертава значението на подходящ бюджет на ЕС в областта на убежището и миграцията и за общото управление на единната външна граница на ЕС и справянето с породените от нея предизвикателства, особено във връзка с настоящата ситуация, която засяга южната граница на ЕС, и призовава за ясен ангажимент от страна на всички партньори на Съюза в тази насока;

8.  приветства предложението на Комисията за увеличаване на годишния бюджет на Европол, също така с оглед на новия регламент за Европол, който ще бъде приет от съзаконодателите; признава, че увеличаването на бюджетите на агенциите с цел да им се даде възможност да изпълняват правилно своите функции трябва да бъде съчетано с подходяща численост на техния персонал; счита, че щатното разписание на агенцията следва да бъде коригирано, за да се даде възможност за назначаване на допълнителен временен персонал с оглед на нарастващото търсене на подкрепа в борбата срещу киберпрестъпността, тежката международна престъпност и тероризма и за да се подсилят оценката и анализът на тези рискове;

9.  подкрепя увеличаването на бюджета на агенцията eu.LISA, за да се гарантират сигурността и доброто функциониране на информационните системи в областта на вътрешните работи, и по-конкретно управляваните от агенцията системи ШИС II, ВИС и Евродак, както и осъществяването на необходимите промени, предвидени за съответните системи; подкрепя по-нататъшното развитие на агенцията с оглед на евентуалните допълнителни задачи, които могат да ѝ бъдат възложени, като например проектирането, разработването и въвеждането на нови системи;

10. оспорва съществуването на бюджетния ред „Създаване на нови информационни системи за подпомагане на управлението на миграционните потоци през външните граници на Съюза“, въпреки че пакетът „Интелигентни граници“ все още предстои да бъде приет от съзаконодателите; подчертава, че за този бюджетен ред не е отпуснато никакво конкретно финансиране от създаването му; призовава Комисията да създаде бюджетни редове за тези действия едва след като съзаконодателите одобрят посочените действия чрез подходящ законодателен акт;

11. изразява разочарование от намаляването на предвидения за ЕЦМНН бюджет, тъй като центърът ще трябва да се справи с евентуалното приемане на Регламента относно новите психоактивни вещества (2013/0305(COD)), който предвижда допълнителни задачи за центъра;

12. припомня, че справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ беше приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до одобрението на този фонд; съответно призовава Комисията да увеличи броя на бюджетните редове в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да улесни постигането на по-голяма яснота и прозрачност на начина, по който ще бъдат изразходвани финансовите средства, разпределени за различните цели и следователно за тези бюджетни редове; призовава по-специално Комисията да отделя във всички бъдещи проектобюджети разходите за засилване на справедливите и ефикасни стратегии за връщане от разходите за законна миграция и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети държави;

13. подчертава необходимостта и значението на извършването на постоянни оценки на начина на изпълнение на всички фондове и програми и на усвояване на техните средства с цел да се установят евентуални недостатъци на ранен етап, както и да се оцени тяхната ефективност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

9

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Valdemar Tomaševski, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rikke Karlsson, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (2.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

(2014/2040(BUD))

Докладчик: Данута Мария Хюбнер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че процедурата за приемане на бюджета за 2015 г. се отличава със специфични характеристики вследствие на прекъсването на работата във връзка с изборите: избирането на нов Парламент предполага, че съставът на една от институциите на бюджетния орган ще се различава съществено(1); Комисията, която изготви проектобюджета, прекратява работата си и процедурата много вероятно ще приключи чак по време на мандата на настоящата Комисия;

2.  подчертава, че освен това процедурата е отчела сериозно закъснение, тъй като Комисията представи проектобюджета едва на 11 юни 2014 г., и че Съветът, след като постигна споразумение на равнище КОРЕПЕР на 15 юли 2014 г., ще приеме официално позицията си чрез писмена процедура до началото на септември 2014 г.;

3.  изразява съжаление, че такова основно политическо решение като приемането на позицията на Съвета по проектобюджета за 2015 г. се взема чрез писмена процедура; счита, че това противоречи на прозрачността и откритостта, които трябва да представляват основна характеристика на бюджетните решения на всички институции на ЕС;

4.  отбелязва, че Съветът е направил допълнителни съкращения по функция 3 „Сигурност и гражданство“, за която проектобюджетът вече беше предвидил намаление на бюджетните кредити за поети задължения с 1,9% спрямо бюджета за 2014 г. (от 2 171,998 млн. евро през 2014 г. до 2 130,721 млн. евро в проектобюджета за 2015 г.) – действително, в позицията на Съвета бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 ще бъдат намалени с 3,3% в сравнение с бюджета за 2014 г.; припомня, че оставеният от Комисията марж по функция 3 достига 115,3 млн. евро; отбелязва, що се отнася до бюджетните кредити за плащания, че Съветът е намалил предложеното от Комисията увеличение за функция 3 от +12,2% до +10,5%;

5.  осъзнава, че, въпреки някои вече видими през тази година слаби признаци на възстановяване на европейската икономика, много държави членки все още полагат големи усилия за бюджетна консолидация, което затруднява инвестициите в проекти, които биха могли да стимулират възстановяването; ето защо счита, че европейските фондове ще бъдат много важни през 2015 г. с оглед на компенсирането на тези трудности; естествено счита, че също така е много важно да се осигури адекватно финансиране за проектите, засягащи пряко гражданите и предназначени за подобряване на качеството на европейския публичен дебат;

6.  подчертава, че ниската избирателна активност по време на последните избори за Европейски парламент показва необходимостта от продължаване през целия парламентарен мандат, а не само когато наближават изборите, на инвестициите в кампании за информиране на гражданите относно влиянието на Съюза върху ежедневието им и ролята на Европейския парламент; счита, че е изключително важно да се направи оценка на последната институционална комуникационна кампания на Европейския парламент;

7.  счита, че доказването на ефективността на комуникационните проекти може да бъде трудно при оценяване, което се дължи най-вече на липсата на съгласувани или подходящи параметри, въз основа на които може да бъде оценено тяхното действие;

8.  убеден е в значението на инструментите на демокрацията на участието за гражданите, така както са определени в Договора от Лисабон; в тази връзка изразява съжаление относно трудностите, свързани с прилагането на европейската гражданска инициатива, и изтъква необходимостта от осигуряване на адекватно финансиране не само за самите инициативи, но и за свързаната с тях комуникационна дейност, за да се увеличи видимостта на европейската гражданска инициатива и доверието в нея; подчертава, при спазване на разпоредбите на Договорите, че това финансиране не зависи от предмета на европейската гражданска инициатива и че всички отговарящи на критериите европейски граждански инициативи се третират еднакво, независимо от съдържанието им;

9.  подчертава необходимостта от адекватно финансиране за различните инструменти за електронна демокрация с оглед на задълбочаването на процесите на демокрация на участието чрез използването на информационните и комуникационните технологии;

10. счита, че с оглед на влизането в сила на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации е необходимо да се осигури адекватно и справедливо финансиране, за да се даде възможност за ефективното му прилагане;

11. отправя искане бюджетните редове относно инфраструктурата, разходите и другите позиции на Европейския парламент, които съответстват на местата му на работа, да бъдат разбити, за да отразяват мястото на възникване на разходите (Брюксел, Люксембург и Страсбург);

12. отбелязва намаляването на разходите за отношенията между институциите на ЕС и националните парламенти и изразява съжаление, че не са положени повече усилия, за да се отдаде приоритет на участието на националните законодателни органи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Miguel Arias Cañete, Mercedes Bresso, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Katrougkalos, Constance Le Grip, Jo Leinen, Petr Mach, Morten Messerschmidt, Florian Philippot, Paulo Rangel, György Schöpflin, Francisco Sosa Wagner, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Sven Giegold, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cristian Dan Preda, Marcus Pretzell, Viviane Reding, Siôn Simon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Fernando Maura Barandiarán

(1)

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2014 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2015 година, раздел III – Комисия (P7_TA(2014)0247) и резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2015 година (P7_TA(2014)0450).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.10.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Ernest Maragall, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Agea

Правна информация - Политика за поверителност