Procedura : 2014/2040(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0014/2014

Teksty złożone :

A8-0014/2014

Debaty :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Głosowanie :

PV 22/10/2014 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0036

SPRAWOZDANIE     
PDF 458kWORD 524k
9.10.2014
PE 537.406v02-00 A8-0014/2014(Część 1)

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Część 1: Projekt rezolucji

Komisja Budżetowa

Sprawozdawcy:             Eider Gardiazabal Rubial (sekcja 3 – Komisja)

                                     Monika Hohlmeier (inne sekcje)

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Rybołówstwa
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–   uwzględniając decyzję Rady (WE, Euratom) nr 2007/436 z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich(1),

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.”),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2015 – sekcja 3 – Komisja(5),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2015(6),

–   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęty przez Komisję dnia 24 czerwca 2014 r. (COM(2014)0300),

–   uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęte przez Radę w dniu 2 września 2014 r. i przekazane Parlamentowi dnia 12 września 2014 r. (12608/2014 – C8-0144/2014),

–   uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2015 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przedstawiony przez Komisję w dniu 15 października 2014 r.,

–   uwzględniając obrady Prezydium z dnia 15 września 2014 r. oraz zmieniony komunikat sekretarza generalnego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie czytania projektu budżetu Parlamentu na 2015 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez zwiększenie liczby sędziów w Sądzie(7),

–   uwzględniając umowę o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. między Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów,

–   uwzględniając art. 88 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A8-0014/2014),

Sekcja 3

Przegląd ogólny

1.  przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 13 marca 2014 r. Parlament podkreślił potrzebę zwiększenia strategicznych inwestycji w działania o europejskiej wartości dodanej, co sprawi, że gospodarka europejska stanie się konkurencyjna, wróci na ścieżkę zrównoważonego wzrostu i powstaną miejsca pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej;

2.  podkreśla, że szefowie państw i rządów ponownie zgodzili się w czerwcu 2014 r. (co potwierdzono na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w sierpniu 2014 r.) co do potrzeby inwestowania i przygotowania gospodarek państw członkowskich na przyszłość, podejmując kwestię zaległych potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej (włącznie z utworzeniem jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r.) mającej znaczenie dla Unii, a także w dziedzinie efektywności energetycznej, innowacji i badań oraz umiejętności; przypomina o niekwestionowanej roli budżetu Unii Europejskiej w realizacji tych celów politycznych;

3.  przypomina raz jeszcze, że budżet UE nie powinien być postrzegany i oceniany po prostu jako pozycja finansowa dodana do budżetów krajowych i obciążająca je, ale przeciwnie, należy go pojmować jako szansę na nadanie impetu tym inicjatywom i inwestycjom, które stanowią korzyść i wartość dodaną dla Unii jako całości, a które w przeważającej mierze są ustalane wspólnie przez Parlament i Radę;

4.  przypomina, że budżet UE ma charakter uzupełniający względem budżetów krajowych oraz stanowi siłę napędową dla wspierania wzrostu i tworzenia miejsc pracy, a także podkreśla, że z uwagi na jego charakter oraz ograniczony rozmiar nie należy go kontrolować i ograniczać poprzez arbitralne obniżanie środków, lecz przeciwnie, należy wzmacniać docelowe obszary;

5.  zauważa, że zaproponowany przez Komisję projekt budżetu (PB) na 2015 r. wynosi (łącznie ze specjalnymi instrumentami) 145 599,3 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 142 137,3 mln EUR w środkach na płatności; podkreśla, że ogólna kwota środków na płatności w projekcie budżetu stanowi umiarkowaną (o 1,4 %) podwyżkę w stosunku do budżetu na 2014 r. (przy uwzględnieniu budżetu korygującego nr 1 oraz projektu budżetu korygującego 2-4/2014) i nadal jest o 2 mld EUR niższa od wykonanego budżetu na 2013 r.; zauważa, że w swoim projekcie budżetu Komisja zaproponowała pozostawić łączny margines w wysokości 1478,9 mln EUR w środkach na zobowiązania w ramach pułapów;

6.  podkreśla znaczenie agencji zdecentralizowanych, które odgrywają ważną rolę w procesie realizacji strategii i programów Unii; podkreśla potrzebę zapewnienia im odpowiednich środków finansowych i kadrowych, aby mogły należycie wypełniać zadania wyznaczone im przez władzę ustawodawczą;

Stanowisko Rady

7.  ubolewa, że w swoim czytaniu Rada ograniczyła środki na zobowiązania o 522 mln EUR, a środki na płatności o 2,1 mld EUR, ustalając w ten sposób budżet Unii na 2015 r. na poziomie 145 077,4 mln EUR w zobowiązaniach i 139 996,9 mln EUR w płatnościach; zauważa, że cięcie płatności o 2,1 mld EUR stanowiłoby zmniejszenie o -0,18% w porównaniu z budżetem na 2014 r. (wliczając BK 1/2014 i PBK 2-4/2014); wyraża szczególne zaniepokojenie drastycznymi cięciami środków na płatności w funduszach przeznaczonych na konkurencyjność, wzrost i miejsca pracy w dziale 1a, które to cięcia stanowią przykład jawnego niedotrzymania przez Radę zobowiązania podjętego w celu przezwyciężenia kryzysu i pobudzenia wzrostu gospodarczego;

8.  odnosi się z dezaprobatą do czytania przez Radę budżetu na 2015 r., w którym pominięto wieloletni charakter polityki Unii i które – zamiast rozwiązać ten problem – może pogłębić niedobory środków na płatności oraz w dalszym stopniu spowolnić wdrażanie programów Unii;

9.  ponownie podkreśla, że podejście Rady polegające na ustalaniu poziomu płatności w zależności od stopy inflacji w ogóle nie uwzględnia charakteru i funkcji wieloletnich strategii politycznych Unii i sprawia, że wieloletnie ramy finansowe całkowicie tracą swoje znaczenie; zwraca w związku z tym uwagę, że coraz większe rozbieżności między środkami na płatności a środkami na zobowiązania pogłębiają problem zaległych zobowiązań pozostających do spłaty; podkreśla negatywne skutki tego podejścia dla postrzegania Unii przez obywateli; po raz kolejny podkreśla przede wszystkim, że aby przezwyciężyć kryzys gospodarczy, Unia powinna zwiększyć inwestycje;

10. z ubolewaniem odnosi się do zaproponowanych przez Radę arbitralnych cięć środków w liniach poświęconych wydatkom administracyjnym i wydatkom na wsparcie, z których mają być finansowane kluczowe programy UE, które to cięcia mogą utrudnić pomyślne rozpoczęcie nowych programów, jako że brak zdolności administracyjnych wiąże się z poważnym ryzykiem utrudnienia realizacji polityki Unii;

11. jest głęboko zaniepokojony faktem stosowania przez Radę podwójnych standardów w odniesieniu do budżetu Unii, gdyż z jednej strony wzywa ona do zwiększenia środków Unii w dziedzinach, które mogą doprowadzić do zrównoważonego wzrostu, a z drugiej strony proponuje poważne cięcia w kluczowych dziedzinach, takich jak badania naukowe, innowacje, przestrzeń kosmiczna, infrastruktura, MŚP i energia;

12. przyjmuje z zadowoleniem wyrażone przez 13 państw członkowskich przekonanie, że poziom środków na płatności uzgodniony przez Radę może być niewystarczający i spowodować ogromną presję co do terminowego wywiązania się z zobowiązań prawnych Unii oraz zobowiązań już podjętych; przypomina, że zgodnie z art. 323 Traktatu „Parlament Europejski, Rada i Komisja zapewniają dostępność środków finansowych umożliwiających Unii wykonywanie jej zobowiązań prawnych wobec stron trzecich”;

13. uważa, że z uwagi na widoczną już od kilku lat niezdolność do zebrania w swoich szeregach większości kwalifikowanej umożliwiającej zapewnienie poziomu płatności gwarantującego Unii pokrycie niekwestionowanych potrzeb w zakresie płatności Rada ponosi poważną odpowiedzialność polityczną za bardzo napiętą sytuację w zakresie płatności; napiętnuje fakt, że stopniowo doprowadziło to do powstania w budżecie Unii deficytu strukturalnego, który jest sprzeczny z zapisami traktatu i stanowi zagrożenie dla zdolności Komisji do wywiązywania się ze swoich zobowiązań;

14. jednocześnie zauważa, że obecny kształt budżetu Unii, w którym środki na płatności zależą od wkładów krajowych, może sprzyjać podejmowaniu niepożądanych decyzji przez państwa członkowskie, zwłaszcza w okresach, kiedy w centrum dyskusji jest znaczenie zrównoważonych budżetów krajowych; podkreśla jednak, że taki poziom płatności jest bezpośrednim skutkiem odpowiedniego poziomu zobowiązań, który Rada formalnie przyjęła przy niezbędnej większości kwalifikowanej w ramach dorocznych procedur budżetowych;

15. ubolewa z powodu ciągłego konfliktu między Radą z jednej strony a Parlamentem i Komisją z drugiej strony; apeluje o znalezienie sposobu zastąpienia tych napięć owocniejszą wymianą opinii; ma nadzieję, że otwartość na nowe postawy i wnioski doprowadzi ostatecznie do zmian strukturalnych sprzyjających porozumieniu w sprawie zrównoważonego budżetu, które będzie odzwierciedlać ambicje i troski zarówno Parlamentu, jak i Rady;

Czytanie w Parlamencie

16. podkreśla, że poza wdrażaniem porozumienia politycznego osiągniętego podczas negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020 w odniesieniu do koncentracji na wstępie środków na określone cele polityczne Komisja nie zaproponowała dodatkowych starań, aby uwzględnić priorytety nie tylko zarysowane przez Parlament, ale również uzgodnione przez szefów państw i rządów w Radzie Europejskiej; w związku z tym postanawia zwiększyć zasoby finansowe na cele polityczne i priorytety strategiczne Unii w szeregu obszarów;

17. postanawia zwiększyć przede wszystkim środki przeznaczone na programy kluczowe dla strategii Europa 2020, których celem jest pobudzenie wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, tj. Horyzont 2020, COSME, Erasmus+, agendę cyfrową, Progress i agendę społeczną (w tym EURES i instrument mikrofinansowy), gdyż programy te stanowią wzorowy wkład Unii na rzecz innowacyjnej i dobrze prosperującej gospodarki na całym kontynencie; ponadto podnosi środki na programy, które mają kluczowe znaczenie dla polityki zewnętrznej, a więc programy w dziedzinie polityki w zakresie sąsiedztwa, rozwoju i pomocy humanitarnej; podkreśla również potrzebę wzmocnienia finansowania ważnych programów i strategii politycznych na rzecz zwalczania nierówności, takich jak Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, „Europa dla obywateli” i równouprawnienie płci;

18. ustala ogólną wysokość środków w budżecie na 2015 r. na kwotę 146 348,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i 146 416,5 mln EUR w środkach na płatności;

Przeciwdziałanie powracającemu kryzysowi dotyczącemu płatności

19. popiera propozycję Komisji dotyczącą pełnego wykorzystania zasobów dostępnych w ramach pułapu płatności na 2015 r., a tym samym niepozostawiania marginesu w ramach pułapu płatności na 2015 r.; przywraca wszystkie cięcia Rady w płatnościach, opierając się na obecnych i spodziewanych scenariuszach wykonania;

20. podkreśla jednak, że nawet pełne wykorzystanie pułapu płatności w roku 2015 nie jest wystarczające, aby odpowiednio zaradzić utrzymującym się problemom Unii w zakresie płatności, które są widoczne od budżetu Unii na 2010 r.; w szczególności zwraca uwagę na ogromne zaległości w płatnościach z lat ubiegłych, które pod koniec 2013 r. osiągnęły bezprecedensowy poziom 23,4 mld EUR jedynie w dziedzinie polityki spójności, i obawia się, że pod koniec 2014 r. wysokość tej kwoty może być podobna; wobec tego podkreśla, że powtarzający się problem braku środków na płatności należy skutecznie rozwiązać bez dalszej zwłoki; dlatego też postanawia podnieść środki w szeregu linii budżetowych o 4 mld EUR, wychodząc tym samym poza wnioski Komisji w sprawie płatności, a dotyczy to również głównych linii dotyczących zakończenia funduszy strukturalnych i programów badawczych Unii z lat 2007–2013, których sytuacja w zakresie płatności przedstawia się dramatycznie;

21. w związku z tym wzywa Komisję, aby była gotowa do przedstawienia odnośnych wniosków dotyczących uruchomienia mechanizmów elastyczności ujętych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych; ponownie potwierdza zamiar nieakceptowania żadnych restrykcyjnych interpretacji przepisów dotyczących elastyczności i instrumentów specjalnych ujętych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych i porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r., nad którymi negocjacje Parlament zakończył z powodzeniem;

22. ponownie podkreśla, że wszystkie środki na płatności zmobilizowane poprzez wykorzystanie specjalnych instrumentów należy ująć w budżecie ponad pułapem płatności w wieloletnich ramach finansowych;

23. przywołuje uderzający przykład dramatycznego niedoboru środków na płatności na pomoc humanitarną, którego doświadczono pod koniec 2013 r. i w pierwszym kwartale 2014 r. i który mógł zostać zażegnany tylko dzięki krótkookresowym i tymczasowym rozwiązaniom w postaci przesunięć w przyjętym budżecie; jest głęboko zaniepokojony, że taka sytuacja może się powtórzyć w innych dziedzinach polityki, takich jak badania, rozwój i innowacje;

24. podkreśla fakt, że aby jasno określić potrzeby w 2015 r. wynikające z lat ubiegłych, należy zakończyć negocjacje nad dodatkowymi potrzebami w zakresie płatności w 2014 r. przed procedurą pojednawczą dotyczącą budżetu na 2015 r.; ponownie stwierdza, że projekty budżetu korygującego 2, 3 i 4/2014 należy traktować jako pakiet i że Rada nie może oczekiwać, iż skorzysta z niespodziewanego dochodu spowodowanego ujęciem w budżecie nadwyżek i kar, bez uwzględnienia dodatkowych potrzeb w zakresie płatności przedstawionych w projekcie budżetu korygującego 3/2014; przypomina, że projekty budżetu korygującego 2, 3 i 4/2014 rozpatrywane wspólnie i bez zmian odzwierciedlają ogólne skutki budżetowe w wysokości jedynie 106 mln EUR w postaci dodatkowych wkładów opartych na DNB, które muszą zostać udostępnione przez państwa członkowskie, aby środki na płatności w roku 2014 wystarczyły do pokrycia istniejących zobowiązań prawnych Unii;

25. podkreśla, że poziom środków – szczególnie na płatności – przegłosowany przez Parlament podczas czytania opiera się na założeniu, że wszystkie rozpatrywane projekty budżetu korygującego na 2014 r. zostaną przyjęte w całości;

26. podkreśla, że aby zapewnić odpowiednie zasoby na ogólnounijne plany inwestycyjne (uzgodnione przez Radę Europejską w czerwcu 2014 r. jako główny priorytet polityczny w wytycznych przewodniczącego elekta J.-C. Junckera(8)), kontynuację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwłaszcza europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży, począwszy od budżetu na 2016 r., oraz aby zaradzić utrzymującemu się problemowi środków na płatności, nowa Komisja powinna jak najszybciej zainicjować powyborczy przegląd wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, jak określono w art. 2 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych;

Dział 1a

27. zwraca uwagę, że większość cięć dokonanych przez Radę dotyczy działu 1a, zarówno w środkach na zobowiązania (-323,5 mln EUR w stosunku do projektu budżetu), jak i w środkach na płatności (-1335 mln EUR), mimo że w czerwcu 2014 r. Rada Europejska ponownie umieściła wzrost, konkurencyjność i tworzenie miejsc pracy na pierwszym miejscu w swoim programie politycznym; podkreśla, że niektóre z tych cięć są niezgodne z porozumieniem w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, jako że znacznie ograniczają środki na Horyzont 2020 (o 190 mln EUR w środkach na zobowiązania w stosunku do projektu budżetu), w przypadku którego w roku 2014 skoncentrowano znaczne środki na wstępie okresu realizacji (200 mln EUR), a także na program ITER (-11,2 mln EUR), w przypadku którego w 2015 r. wydatki powinny koncentrować się w początkowej fazie realizacji, aby zrekompensować jego opóźnienie w 2014 r.;

28. uważa, że z uwagi na kwestię bezpieczeństwa energetycznego promowanie energii ze źródeł odnawialnych i wydajności energetycznej ma istotne znaczenie również w kontekście uzależnienia od dostaw surowców energetycznych z Rosji, zwłaszcza w państwach członkowskich, których stopień zależności od rosyjskiego gazu jest najwyższy; apeluje o dopasowanie celów w zakresie wydatkowania środków z funduszy energetycznych w ramach programu Horyzont 2020 do zobowiązań podjętych podczas procesu legislacyjnego;

29. kwestionuje cięcia dokonane przez Radę w programie instrumentu „Łącząc Europę” (-34,4 mln EUR), co stanowi kolejny problem obok opóźnienia tego programu w 2015 r., uwzględnionego już w projekcie budżetu w następstwie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych; jest zaniepokojony ryzykiem nieefektywnego rozpoczęcia tego strategicznego programu, który ma kluczowe znaczenie dla przyszłych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, transportową i energetyczną, które mogą przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy w Europie;

30. w związku z tym postanawia w ujęciu ogólnym przywrócić poziom z projektu budżetu na 2015 r. w odniesieniu do wszystkich cięć dokonanych przez Radę, zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności; ponadto podwyższa środki w wybranych liniach w ramach programów, które odpowiadają priorytetom Parlamentu w dziale 1a (Horyzont 2020, COSME, Erasmus+, agenda cyfrowa i agenda społeczna), poprzez wyczerpanie marginesu (całkowita kwota podwyżki ponad poziom projektu budżetu to ok. 200 mln EUR);

31. uważa ponadto, że konieczne jest zwiększenie – w stosunku do projektu budżetu – w liniach dotyczących CEF-energii o łączną kwotę 34 mln EUR, aby zgodnie z porozumieniem w sprawie wieloletnich ram finansowych częściowo złagodzić efekt opóźnienia tego programu przez drugi rok z rzędu; uznaje też za priorytet zwiększenie inwestycji w zakresie agendy cyfrowej i sieci szerokopasmowych, w związku z czym dokonuje zwiększenia w zakresie CEF-sieci telekomunikacyjnych o 12 mln EUR powyżej poziomu z projektu budżetu;

32. jest zdania, że zwiększenie wsparcia finansowego na rzecz MŚP ma istotne znaczenie dla umożliwienia gospodarce Unii powrotu na ścieżkę wzrostu i wyjścia z kryzysu, dzięki czemu zmniejszyłoby się bezrobocie; uważa, że rolę innowacyjności MŚP z korzyścią dla konkurencyjności Unii często się podkreśla, ale środki na wsparcie są niewystarczające; w związku z tym postanawia podwyższyć o 26,5 mln EUR środki na zobowiązania zapisane w projekcie budżetu na rzecz MŚP i przedsiębiorczości; zwraca się do Komisji o zadbanie o prawdziwie oddolne podejście w kwestii realizacji tego postanowienia; ponadto zwraca się do Komisji o przeznaczenie wystarczających zasobów na realizację działań przewidzianych w ekologicznym planie działania na rzecz MŚP;

33. dokonuje zwiększenia powyżej poziomu z projektu budżetu w odniesieniu do środków na zobowiązania dla trzech agencji nadzoru (EUNB, EIOPA i ESMA) na łączną kwotę 6,1 mln EUR;

34. wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą przypadków, w których skutki braku płatności w dziale 1a stały się oczywiste, zwłaszcza w ramach programu Horyzont 2020, gdzie zaliczkowanie ograniczono i wiele projektów jest zablokowanych, a w przypadku programu Erasmus+ grozi przerwa w płatnościach; jest zaniepokojony dużą liczbą programów, w ramach których wykorzystano już prawie wszystkie dostępne środki finansowe na rok 2014, zanim upłynął termin przedkładania rachunków;

35. z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki w kierunku reformy Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), ale uwypukla potrzebę pełnego wdrożenia zaleceń Maystadta, w tym postulatu ograniczenia prac EFRAG do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i stopniowego odchodzenia od prac w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw oraz spraw podatkowych;

36. podkreśla rolę innowacji w MŚP jako siły napędowej ożywienia gospodarczego w Unii; oczekuje od Komisji wywiązania się z jej zobowiązań prawnych i finansowych w odniesieniu do instrumentu MŚP w ramach programu Horyzont 2020 oraz wzywa Radę do umożliwienia jej tego poprzez zapewnienie odpowiednich środków budżetowych; wnosi o to, by począwszy od 2016 r., Komisja ustanowiła jedną linię budżetową dla instrumentu MŚP w celu umożliwienia jaśniejszego nadzoru budżetowego i kontroli, a także zapewnienia rzeczywiście oddolnego podejścia do jego wdrażania;

37. z zadowoleniem przyjmuje pakiet w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym opublikowany przez Komisję w dniu 2 lipca 2014 r.(9); wzywa do przyznania odpowiednich zasobów na wdrożenie przewidzianych działań;

Dział 1b

38. jest głęboko zaniepokojony, że Rada, utrzymując środki na zobowiązania na poziomie z projektu budżetu (49 227 mln EUR), zmniejszyła środki na płatności o 220 mln EUR, ustalając poziom środków na płatności w wysokości 51 382 mln EUR;

39. podkreśla, że dział 1b zawiera największą część zobowiązań pozostających do realizacji, co utrudnia zwrot środków już wydanych przez państwa członkowskie i regiony będące beneficjentami; podkreśla, że praktyka ta spowodowała poważne konsekwencje dla państw członkowskich i regionów najbardziej dotkniętych kryzysem; ubolewa nad tym, że Rada wydaje się całkowicie ignorować tę kwestię; podkreśla, że w okresie, kiedy większość państw członkowskich z trudem znajduje źródła finansowania projektów mogących przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy, polityka regionalna Unii stanowi ważne narzędzie przezwyciężenia takich niedoborów;

40. postanawia przywrócić projekt budżetu w środkach na płatności w liniach budżetowych przeznaczonych na nowe programy, w których Rada dokonała cięć, oraz wyjść poza projekt budżetu w środkach na płatności w szeregu linii, szczególnie tych dotyczących zakończenia programów przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2007–2013;

41. postanawia podwyższyć środki dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze o 20,2 mln EUR w stosunku do projektu budżetu; po zakończeniu negocjacji z Radą zamierza wprowadzić zmiany do wniosku Komisji w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia finansowania realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych w dziale 1b do pełnej kwoty 100 mln EUR;

42. zdecydowanie uważa, że środków finansowych Unii, zwłaszcza w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, nie należy wykorzystywać do dotowania działań krajowych, lecz do zapewnienia dodatkowego wsparcia dla młodych ludzi, tak aby uzupełniać i rozszerzać programy krajowe;

43. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy przeznaczonych na wsparcie bezrobotnej młodzieży; przypomina o porozumieniu politycznym dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 w sprawie skoncentrowania na wstępie środków w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz odpowiadających im kwot zaprogramowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, aby zapewnić niezbędną pomoc w pierwszych latach okresu programowania; z zadowoleniem stwierdza, że Komisja i Rada respektują to porozumienie w zakresie proponowanych kwot; wyraża niepokój w związku ze zdolnością absorpcyjną niektórych państw członkowskich w przypadku inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wieloletnich ram finansowych marginesy pozostawione poniżej pułapów wieloletnich ram finansowych na środki na zobowiązania w latach 2014–2017 stanowią łączny margines wieloletnich ram finansowych na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w wieloletnich ramach finansowych na lata 2016–2020 na cele polityki związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży;

Dział 2

44. przyjmuje z zadowoleniem zaproponowane przez Komisję zwiększenie środków na zobowiązania dla nowego programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i oczekuje, że program ten będzie w pełni sprawny w 2015 r. wraz z pierwszym zestawem instrumentów finansowych; ubolewa jednak, że największe cięcia dokonane przez Radę w tym dziale dotyczą mniejszych programów, takich jak LIFE oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), zarówno w środkach na zobowiązania, jak i środkach na płatności, co oddziałuje na realizację ich uzgodnionych celów; ubolewa też z powodu nieuzasadnionych cięć dokonanych przez Radę w programach na rzecz spożywania owoców i mleka w szkołach; w związku z tym przywraca poziom środków z projektu budżetu we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć;

45. zgadza się, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie, aby złagodzić skutki rosyjskiego zakazu importu niektórych produktów rolnych i produktów rybołówstwa z Unii; przyjmuje z zadowoleniem wyjątkowe środki pomocowe przyjęte przez Komisję w pierwszej reakcji na kryzys; w związku z tym zwiększa unijne współfinansowanie działań promocyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej o 30 mln EUR, aby pomóc producentom w znalezieniu alternatywnych możliwości sprzedaży, jednocześnie udostępniając rybakom dodatkowe wsparcie w wysokości 5 mln EUR za pośrednictwem EFMR; postanawia również zwiększyć kwotę dostępną na program spożywania owoców w szkołach o 7 mln EUR oraz na program spożywania mleka w szkołach o 4 mln EUR w stosunku do projektu budżetu Komisji;

46. zwraca uwagę, że po uwzględnieniu wszystkich poprawek w tym dziale, łącznie z kwotą 2,9 mln EUR na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, całkowita kwota w dziale 2 wynosi 59,3 mld EUR, co pozostawia margines w wysokości 293,4 mln EUR poniżej pułapu;

Dział 3

47. podkreśla, że choć dział 3 stanowi jedynie 1,5% budżetu Unii, a zatem jest najmniejszym działem wieloletnich ram finansowych pod względem wysokości środków finansowych, obejmuje on kwestie o kluczowym znaczeniu dla europejskich obywateli i rządów krajowych, takie jak polityka w zakresie azylu i migracji oraz bezpieczeństwo wewnętrzne; w związku z tym wzywa Komisję i Radę do konsekwentnego podwyższania w nadchodzących latach środków finansowych i intensyfikowania wysiłków politycznych w ramach tego działu;

48. ubolewa, że w projekcie budżetu zmniejszono środki na zobowiązania o 1,9% (z 2 171,998 do 2 130,721 mln EUR) w porównaniu z budżetem na 2014 r. i pozostawiano margines w wysokości ok. 115 mln EUR; ubolewa, że Rada dokonała cięć w środkach na zobowiązania o dalsze 30,2 mln EUR w stosunku do projektu budżetu oraz w środkach na płatności o dalsze 28,5 mln EUR w stosunku do projektu budżetu (odpowiednio -1,42% w środkach na zobowiązania i -1,51% w środkach na płatności); zwraca w związku z tym uwagę, że dział 3 najbardziej ucierpiał w wyniku cięć dokonanych przez Radę;

49. uważa, że dodatkowe cięcia proponowane przez Radę utrudnią właściwe wdrażanie programów i działań ujętych w dziale 3; podkreśla znaczenie utrzymania środków zapisanych w projekcie budżetu w liniach budżetowych „Zagwarantowanie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli” oraz „Promowanie niedyskryminacji i równości”, z których realizowany jest program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020; w związku z tym przyjmuje ogólne podejście polegające na przywróceniu projektu budżetu we wszystkich liniach w ramach tego działu; ponadto postanawia podwyższyć środki powyżej poziomu projektu budżetu w szeregu wybranych linii, głównie w programach „Kreatywna Europa” i „Europa dla obywateli” oraz odnośnie do działań multimedialnych i wspólnego systemu azylowego (na łączną kwotę 53,2 mln EUR w środkach na zobowiązania powyżej poziomu projektu budżetu przy uwzględnieniu agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych);

50. przypomina o wspólnym oświadczeniu trzech instytucji, z którego wynikało, że do procedur budżetowych stosowanych do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 włączone zostaną w stosownych przypadkach elementy uwzględniające problematykę płci; zwraca uwagę na potrzebę dodatkowych wysiłków w związku z tą kwestią, jak i potrzebę wspólnego podejścia trzech instytucji, aby roczne procedury budżetowe rzeczywiście uwzględniały aspekt płci; ponawia apel o uczynienie analizy pod kątem płci integralnym elementem procedur budżetowych Unii oraz zadbanie o to, aby obejmowała ona wszystkie podmioty na wszystkich etapach procesu i tym samym przyczyniała się do realizacji zobowiązań Unii w zakresie równości płci;

51. przypomina, że sprawiedliwy i przejrzysty przydział środków finansowych na poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji był priorytetem Parlamentu podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia tego funduszu; w związku z powyższym apeluje do Komisji o zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, aby poprawić czytelność i przejrzystość sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na poszczególne cele, a w konsekwencji na te linie budżetowe;

52. zgadza się, że europejska inicjatywa obywatelska wymaga dodatkowego wsparcia; w związku z tym postanawia utworzyć nową linię w dziale 3: „Realizacja europejskich inicjatyw obywatelskich i innych instrumentów demokracji uczestniczącej”, w której zostaną zapisane środki na zobowiązania w wysokości 1 mln EUR;

53. podkreśla potrzebę i znaczenie stałego oceniania wdrożenia wszystkich funduszy i programów oraz ich zasobów wykorzystanych do wczesnego wykrywania potencjalnych niedociągnięć, a także potrzebę oceniania ich skuteczności;

Dział 4

54. ubolewa nad cięciami dokonanymi przez Radę w dziale 4 (-0,83% w środkach na zobowiązania i -5,24% w środkach na płatności), które sprawiły, że dział ten najbardziej ucierpiał w wyniku cięć dokonanych przez Radę w środkach na płatności; ponownie stwierdza, że choć dział 4 stanowi mniej niż 6% całkowitego budżetu Unii, odzwierciedla on zaangażowanie UE za granicą, a zatem powinien zapewniać Unii wystarczające zasoby, aby mogła odgrywać rolę globalnego podmiotu;

55. zdecydowanie potępia cięcia dokonane przez Radę w środkach na zobowiązania przeznaczonych na pomoc humanitarną, które nie mogą rozwiązać problemu przenoszenia zaległości w postaci niezapłaconych rachunków z lat poprzednich oraz zagrażają sprawnej realizacji tej polityki i życiu jej beneficjentów; podkreśla, że poziom środków na płatności w rezerwie na pomoc nadzwyczajną powinien odpowiadać poziomowi środków na zobowiązania oraz że należy go ująć w budżecie ponad pułapem płatności w wieloletnich ramach finansowych; podkreśla, że rozbieżności między środkami na zobowiązania i płatności w zakresie pomocy humanitarnej należy zmniejszyć ze względu na krótkie cykle wydatkowania środków w tej dziedzinie oraz aby zerwać ze zwyczajem przenoszenia zaległości w postaci niezapłaconych rachunków z lat poprzednich; zdecydowanie odrzuca negatywne skutki, jakie cięcia w płatnościach, w tym również odraczane płatności i opóźnione operacje, które są konsekwencją niewłaściwego zapisywania w budżecie, pociągają za sobą dla pomocy humanitarnej i które są szczególnie niefortunne, kiedy tak wiele osób w krajach ościennych żyje w sytuacji pogłębiającej się niestabilności; uważa, że wydarzenia te to smutny, ale i silny sygnał alarmowy mówiący o konieczności realistyczniejszego zapisywania środków w budżecie;

56. przypomina o międzynarodowym zobowiązaniu podjętym przez Unię i jej państwa członkowskie, zgodnie z którym wydatki na oficjalną pomoc rozwojową powinny wzrosnąć do 0,7% DNB, a milenijne cele rozwojowe zostać osiągnięte do roku 2015, w związku z czym wzywa do podwyższenia środków na dziedziny tematyczne objęte zakresem instrumentu współpracy na rzecz rozwoju z myślą o przyspieszeniu realizacji zobowiązań w zakresie rozwoju na okres po roku 2015;

57. podkreśla swoje poparcie dla bliskowschodniego procesu pokojowego oraz determinację, aby zagwarantować wystarczające środki na finansowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i Autonomii Palestyńskiej poprzez podwyższenie poziomu środków na zobowiązania o 35,5 mln EUR w stosunku do projektu budżetu; wyraża zaskoczenie z powodu ponownego obniżenia przez Radę o 2,4 mln EUR środków na płatności przewidzianych w projekcie budżetu na potrzeby UNRWA i Autonomii Palestyńskiej bez jasnego uzasadnienia i uważa, że już na etapie projektu budżetu w tej linii budżetowej było zbyt mało środków;

58. podkreśla potrzebę wsparcia krajów we wschodnim i południowym sąsiedztwie Unii, które stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z przechodzeniem do systemu demokratycznego i jego umacnianiem, z rozwojem gospodarczym i społecznym oraz z imigracją i stabilnością; podkreśla, że potrzebne są dodatkowe wysiłki w związku z sytuacją na Ukrainie; wobec tego apeluje o przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 203,3 mln EUR (ponad zapis w projekcie budżetu) na europejski instrument sąsiedztwa, aby Unia mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do sąsiedztwa wschodniego i południowego;

59. uważa, że dokonane przez Radę cięcia w priorytetowych dla Parlamentu pozycjach są niemożliwe do przyjęcia i proponuje przywrócenie wysokości środków z projektu budżetu w przypadku pozycji obniżonych przez Radę, a nawet wyjście poza te wielkości w środkach na zobowiązania w przypadku niektórych pozycji o znaczeniu strategicznym dla stosunków zewnętrznych Unii na ogólną kwotę 400,55 mln EUR (pomoc humanitarna, europejski instrument sąsiedztwa, instrument współpracy na rzecz rozwoju, instrument pomocy przedakcesyjnej, europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, instrument stabilności oraz projekty pilotażowe i działania przygotowawcze); zwraca uwagę, że podwyżki te wyczerpują margines w dziale 4 i dodatkowe środki w wysokości 66 mln EUR pochodzące z obniżenia środków w liniach przeniesionych do budżetu ESDZ;

60. uważa za konieczne podwyższenie środków w linii przeznaczonej dla Turków cypryjskich, aby zagwarantować ciągłość finansowego wsparcia Unii na rzecz działalności Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze i Komisji Technicznej ds. Dziedzictwa Kulturowego;

61. zatwierdza przesunięcie linii budżetowych przeznaczonych dla specjalnych przedstawicieli UE do budżetu ESDZ w celu wsparcia ich lepszej integracji z ESDZ, zgodnie z propozycją przedstawioną przez wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą w przeglądzie ESDZ, zaleceniami Parlamentu z dnia 13 czerwca 2013 r. oraz sprawozdaniem specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 11/2014; oczekuje, że proces przenoszenia zakończy się do dnia 1 stycznia 2016 r.;

Dział 5

62. przypomina, że projekt budżetu odzwierciedla najnowszą reformę regulaminu pracowniczego, w tym również zmiany w obliczaniu wysokości wynagrodzeń i emerytur oraz ciągłą redukcję liczby pracowników;

63. z przykrością stwierdza, że mimo tego Rada obniżyła środki w dziale 5 o 27,6 mln EUR, z czego 16,7 mln EUR pochodzi z budżetu administracyjnego Komisji na wydatki związane z urzędnikami i pracownikami czasowymi, a to na skutek zwiększenia standardowego ryczałtowego potrącenia;

64. mając na uwadze, że Komisja już trzeci rok z rzędu ogranicza ogólną liczbę pracowników oraz że jej prognozy dotyczące liczby nieobsadzonych stanowisk należy uważać za wiarygodne i powinny one opierać się na rzeczywistych oczekiwaniach instytucji, uważa, że podwyższenie standardowego ryczałtowego potrącenia (do 4,5% w przypadku siedziby Komisji i 6% w przypadku delegatur) jest posunięciem arbitralnym;

65. zwraca ponadto uwagę na oświadczenie Rady dołączone do jej stanowiska i dotyczące tego, „jak ważne jest ścisłe monitorowanie środków dotyczących wszystkich kategorii personelu zewnętrznego w kontekście dodatkowych zdolności wynikających z wydłużenia czasu pracy”, jak i na równoległe cięcia z myślą o konsolidacji wydatków w różnych dziedzinach polityki, opiewające na kwotę 20,8 mln EUR; oprócz wspomnianych już zagrożeń wynikających z takich cięć uważa, że są one słabo uzasadnione; przypomina, że zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r. te domniemane dodatkowe zdolności miały zostać zneutralizowane poprzez obniżenie liczby pracowników o 5% w ciągu pięciu lat; w związku z tym zauważa, że Komisja już teraz wykracza poza swoje zobowiązania i obniża liczbę pracowników wszystkich kategorii bez względu na to, czy są oni wynagradzani ze środków w dziale 5 czy też ze środków w innych działach;

66. dlatego też przywraca poziom środków z projektu budżetu we wszystkich pozycjach poświęconych wydatkom administracyjnym i wydatkom na wsparcie, a także we wszystkich pozycjach działu 5, w których Rada obniżyła środki;

67. postanawia przenieść część środków do rezerwy do czasu zmodyfikowania przez Komisję zasad dotyczących grup ekspertów i ich pełnego wdrożenia we wszystkich dyrekcjach generalnych;

Agencje

68. zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji; zwraca uwagę, że Komisja obniżyła już w znacznym stopniu wstępne zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez większość agencji;

69. uważa wobec tego, że wszelkie dalsze cięcia proponowane przez Radę stanowiłyby zagrożenie dla właściwego funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby im wypełnianie zadań, które zostały im wyznaczone przez władzę ustawodawczą;

70. nie może jednak przyjąć podejścia Komisji do personelu, które zakłada nie tylko ograniczenie planu zatrudnienia agencji o 1% zgodnie z porozumieniem politycznym w sprawie wieloletnich ram finansowych, co odnosi się do wszystkich instytucji i organów, ale również przeznaczenie dodatkowego 1% stanowisk na „pulę przeniesień”;

71. podkreśla, że uzgodniona redukcja personelu powinna mieć za punkt wyjścia stanowiska i zadania istniejące w referencyjnym momencie przypadającym na 31 grudnia 2012 r. oraz że wszelkim nowym zadaniom istniejących już agencji lub tworzeniu nowych agencji muszą towarzyszyć dodatkowe zasoby;

72. podkreśla, że cel polegający na obniżeniu liczby pracowników o 5% należy osiągnąć do końca 2017 r. oraz że agencje powinny mieć pewną swobodę co do lat, w których dokładnie wdrożą te cięcia, aby mogły wykorzystać naturalne wahania liczby pracowników w celu ograniczenia do minimum kosztów unijnego programu przeciwdziałania bezrobociu i innych kosztów związanych z przedwczesnym rozwiązywaniem umów o pracę;

73. w związku z tym zmienia liczbę planów zatrudnienia agencji w taki sposób, aby dokonać uzgodnionej redukcji o 1%, inaczej traktować stanowiska finansowane z opłat lub dostosować poziom kadr do dodatkowych zadań;

74. postanawia podwyższyć środki w budżecie na 2015 r. przeznaczone dla trzech agencji nadzoru finansowego; uważa, że środki te powinny odzwierciedlać potrzebę wypełnienia wymaganych zadań, gdyż przyjęto i przyjmuje się większą liczbę rozporządzeń, decyzji i dyrektyw w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego, od którego w dużej mierze zależy stabilność sektora finansowego;

75. postanawia również podwyższyć środki dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, a także dla kilku agencji w dziale 3 w związku z dodatkowymi zadaniami, które im powierzono (Frontex, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu);

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

76. po przeprowadzeniu starannej analizy przedłożonych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych pod kątem udanej realizacji aktualnych projektów, a także po wykluczeniu inicjatyw objętych już obowiązującymi podstawami prawnymi, jak i w pełni uwzględniając ocenę Komisji dotyczącą możliwości wdrożenia projektów, postanawia przyjąć pakiet kompromisowy, na który składa się ograniczona liczba projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, również ze względu na ograniczone dostępne marginesy;

Inne sekcje

77. przypomina, że wydatki administracyjne wszystkich instytucji oraz wydatki na emerytury i szkoły europejskie ujęto w dziale 5 wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że całkowite wydatki w tym dziale w roku 2015, zgodnie z propozycją w projekcie budżetu, szacuje się na 8 612,2 mln EUR (+2,5% w porównaniu z budżetem na rok 2014), co pozostawia margines w wysokości 463,8 mln EUR poniżej pułapu, natomiast całkowite wydatki administracyjne wszystkich instytucji łącznie w roku 2015 szacuje się na 6 893,1 mln EUR (wzrost o 1,6% w stosunku do budżetu na rok 2014), co daje margines częściowy w wysokości 457,9 mln EUR;

78. przyjmuje do wiadomości stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu, zgodnie z którym poziom wydatków administracyjnych instytucji na rok 2015 w sposób horyzontalny i bez żadnego zróżnicowania obniżono do poziomu 6 865,6 mln EUR (lub o 27,5 mln EUR/0,4%) i tym samym sztucznie zawyżono margines częściowy do kwoty 485,4 mln EUR;

79. wyraża zaskoczenie, że w tym roku Komisja ponownie proponuje cięcia liniowe w wydatkach administracyjnych instytucji; ponownie podkreśla, że budżet każdej instytucji Unii, ze względu na jej konkretną misję i sytuację, należy traktować indywidualnie, bez jednolitych rozwiązań, a także brać pod uwagę konkretny etap rozwoju, zadania operacyjne, cele w zakresie zarządzania, potrzeby kadrowe i strategię każdej z instytucji w zakresie nieruchomości; zdecydowanie nie zgadza się z podejściem Rady polegającym na horyzontalnym zawyżeniu wskaźnika wakatów o jeden punkt procentowy, gdyż prowadzi to do sztucznego zawyżania marginesu; podkreśla, że podwyższenie marginesu zmusiłoby niektóre instytucje dotknięte już wspomnianą wyżej redukcją personelu – dodatkowo do likwidacji stanowisk w ramach obniżenia liczby pracowników o 1% – do wstrzymania rekrutacji w celu obsadzenia wolnych stanowisk, co utrudniłoby funkcjonowanie tych instytucji;

80. zwraca uwagę, że projekt budżetu uwzględnia indeksację wynagrodzeń i emerytur pracowników w latach 2011–2012 o 0,8% dla wszystkich instytucji i organów oraz ich zamrożenie w latach 2013–2014; wyraża zadowolenie, że większość instytucji uwzględniła ten stan rzeczy w preliminarzu;

81. podkreśla, że trzy instytucje, mianowicie Komisja, Rada i Parlament, z uwagi na wzajemny szacunek powinny bez dalszych zmian zaakceptować preliminarz budżetowy dwóch organów władzy budżetowej;

82. utrzymuje, że Parlament i Rada, wspierając wszelkie możliwe oszczędności i przyrost wydajności w wyniku ciągłej oceny realizowanych i nowych zadań, powinny ustalić wystarczający poziom środków, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie instytucji, wywiązywanie się z wewnętrznych i zewnętrznych zobowiązań prawnych oraz świadczenie obywatelom Unii wysoce profesjonalnych usług publicznych; przypomina, że nowe zadania wynikające z traktatu lizbońskiego musiały być realizowane bez dodatkowych środków;

83. wyraża uznanie dla wszystkich pozostałych instytucji w związku z oszczędnościami i przyrostem wydajności, które uwzględniły one już w swoich projektach budżetów; podkreśla, że staranne, wydajne, przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Unii stanowi jeden z najważniejszych sposobów wzmacniania zaufania jej obywateli; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki instytucji na rzecz ciągłego promowania przejrzystości, wydajności w administracji, dobrego zarządzania finansami i właściwego ustalania priorytetów; uważa, że surowe wymogi w zakresie przejrzystości w dalszym ciągu należy w taki sam sposób stosować w odniesieniu do wszystkich instytucji Unii;

84. zgodnie z pierwotnym wnioskiem Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych przywraca poziom potrącenia zmodyfikowanego przez Radę w sposób horyzontalny oraz przywraca poziom środków przewidzianych w projekcie budżetu w odpowiednich liniach budżetowych;

Sekcja 1 – Parlament Europejski

85. przypomina, że w preliminarzu Parlamentu na rok 2015 ustalono środki w wysokości 1 794 929 112 EUR, co odpowiada ogólnej stopie wzrostu w wysokości 2,24% w stosunku do budżetu na 2014 r.; podkreśla jednak, że 0,67% tej podwyżki wiąże się z dodatkiem przejściowym wypłacanym posłom z tytułu zakończenia pełnienia przez nich mandatu, przy czym świadczenie to ma charakter zarówno prawnie wiążący, jak i wyjątkowy, a 0,4% wynika z dostosowania wynagrodzeń i emerytur za okres 2011–2012; w związku z tym podkreśla, że poziom innych wydatków wzrósł jedynie o 1,18% w porównaniu z rokiem 2014;

86. podkreśla, że z myślą o długofalowych oszczędnościach w budżecie Unii Parlament i Rada muszą zająć się kwestią sporządzenia planu jednej siedziby, o czym Parlament wypowiadał się w kilku wcześniejszych rezolucjach;

87. z zadowoleniem przyjmuje zmodyfikowany komunikat sekretarza generalnego z dnia 17 września 2014 r., w którym proponuje się uwzględnienie w budżecie skutków finansowych ostatnich decyzji Prezydium i dostosowań technicznych; zwraca uwagę, że zmiany te nie mają wpływu na budżet; zatwierdza te zmiany w preliminarzu;

88. ogranicza plan zatrudnienia Parlamentu, aby dokonać redukcji personelu uzgodnionej w ramach reformy regulaminu pracowniczego;

89. podkreśla, że działalność grup politycznych nie jest tożsama z pracą o charakterze administracyjnym; zauważa, że grupy polityczne od 2012 r. nie zwiększają zasobów kadrowych oraz że ich potrzeby zostały tylko częściowo zaspokojone w poprzednich latach budżetowych; obstaje przy stanowisku, że ogólna liczba pracowników w grupach politycznych w 2015 r. i w latach kolejnych nie powinna być niższa od obecnego poziomu; przypomina, że decyzja ta została już podjęta przez Parlament minionej kadencji(10);

90. zwraca uwagę, że docelowe koszty projektu KAD szacuje się na 441,27 mln EUR w cenach bieżących (406,22 mln EUR w cenach stałych) oraz że w roku 2015 na projekt ten potrzeba 128,91 mln EUR (co stanowi 29% kosztów całkowitych); podkreśla, że po uwzględnieniu zasobów budżetowych już udostępnionych, lecz niewykorzystanych, pozostałe potrzeby finansowe w roku 2015 szacuje się na 84,8 mln EUR; uważa, że kwotę tę można znacznie obniżyć w drodze przesunięcia pod koniec roku 2014 oraz że pozostałą część należy sfinansować przy wykorzystaniu pożyczek; przypomina, że z uwagi na budowę budynku KAD całkowite roczne płatności będą w przyszłości o wiele niższe niż koszty czynszu za wynajęcie porównywalnej nieruchomości;

91. postanawia podwyższyć środki na finansowanie europejskich fundacji politycznych o 3 mln EUR, aby mogły one w pełni realizować program swojej działalności w odniesieniu do pełnego spektrum grup politycznych, a także prowadzić intensywną działalność naukową i wspierającą z myślą o komunikowaniu i prezentowaniu koncepcji korzystnych dla procesu integracji europejskiej; podkreśla, że podwyżka ta będzie neutralna pod względem budżetowym, gdyż zostanie zrekompensowana środkami z rezerwy na nieprzewidziane wydatki; wobec tego ustala ogólną wysokość swojego budżetu na rok 2015 na poziomie 1 794 929 112 EUR; zwraca uwagę, że oznacza to wzrost w wysokości 0% w stosunku do preliminarza przyjętego podczas sesji plenarnej w dniu 17 kwietnia 2014 r.;

92. z zadowoleniem przyjmuje decyzję wspólnej grupy roboczej o zalecaniu posłom korzystania z klasy ekonomicznej podczas lotów na krótkich dystansach; zwraca się do sekretarza generalnego o przedłożenie oceny skutków tego zalecenia najpóźniej do końca 2015 r.;

93. z zadowoleniem przyjmuje wyniki pracy wspólnej grupy roboczej w zakresie oceny potencjalnych oszczędności w wydatkach na pojazdy i kierowców; oczekuje, że oszczędności te zostaną zrealizowane w następnych latach budżetowych;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

94. podkreśla, że pomimo bezprecedensowego wzrostu liczby spraw Komisja postanowiła usunąć z projektu budżetu Trybunału Sprawiedliwości 12 nowych stanowisk, których celem było zapobiegnięcie zatorom i ograniczenie do minimum ryzyka polegającego na tym, że orzeczenia nie będą wydawane w rozsądnym terminie; podkreśla, że postępując w ten sposób, Komisja zagraża wydajności trzech instancji orzekających w kontekście ciągłego i bezprecedensowego wzrostu liczby nowych spraw oraz tym samym doprowadziła do powstania poważnego ryzyka budżetowego;

95. zatwierdza utworzenie 12 nowych stanowisk, o które pierwotnie wnosił Trybunał Sprawiedliwości; podwyższa środki w odpowiednich liniach budżetowych, a także dostosowuje plan zatrudnienia Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z preliminarzem budżetowym;

96. dostosowuje standardowe potrącenie do pierwotnego poziomu 3%, aby Trybunał Sprawiedliwości mógł sprostać rosnącemu obciążeniu pracą oraz aby umożliwić mu pełne wykorzystanie planu zatrudnienia; podkreśla, że obniżenie środków zaproponowane przez Radę jest całkowicie sprzeczne ze wskaźnikiem obsady stanowisk w wysokości 98% (98% to najwyższy możliwy wskaźnik, jeżeli wziąć pod uwagę niedające się uniknąć skutki przesunięć kadrowych w ciągu roku) oraz ze wskaźnikiem wykonania dotyczącym wynagrodzeń, który w roku 2013 osiągnął poziom prawie 99%;

97. podkreśla, że pomimo podejmowania znacznych wysiłków Sąd nie jest już w stanie dłużej radzić sobie z narastającym obciążeniem pracą; podkreśla, że ową ogólną tendencję wzrostową w pełni potwierdzają dane z roku 2014 oraz że będzie się ona utrzymywać m.in. z uwagi na zmiany wprowadzone na mocy traktatu lizbońskiego (od dnia 1 grudnia 2014 r. poszerzy się jurysdykcja Sądu w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości) i przystąpienie Chorwacji;

98. podkreśla, że mimo podjęcia ważnych inicjatyw na rzecz podniesienia wydajności liczba spraw będących w toku w dalszym ciągu rośnie (+25% w 2013 r., +6% do końca czerwca 2014 r.), a ryzyko roszczeń z powodu niewydania orzeczenia w rozsądnym terminie (zwłaszcza w przypadku spraw wniesionych do Sądu, gdzie poziom obciążenia pracą jest niemożliwy do udźwignięcia) obecnie stało się już rzeczywistością, a pierwszą skargę z tego powodu, która może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe dla Unii, wniesiono w czerwcu 2014 r.; podkreśla, że opóźnienia w wydawaniu orzeczeń przez Sąd w rozsądnym terminie, zwłaszcza w zakresie prawa konkurencji, poważnie utrudniają funkcjonowanie rynku wewnętrznego i mogą stanowić duże zagrożenie dla budżetu Unii;

99. przypomina zasadnicze porozumienie między Parlamentem a Radą, zgodnie z którym liczba sędziów musi wzrosnąć; podkreśla, że w obecnych warunkach jak najszybciej należy dojść do porozumienia w sprawie powołania do Sądu dodatkowych sędziów; umieszcza kwotę 2 mln EUR w rezerwie na potrzeby powołania dziewięciu nowych sędziów oraz wzywa Trybunał do przedstawienia Radzie i Parlamentowi aktualnej oceny dodatkowych potrzeb finansowych w związku z nowymi sędziami i pracownikami; oczekuje, że Rada jak najszybciej osiągnie porozumienie oraz że procedura ustawodawcza zakończy się do dnia 1 października 2015 r.; domaga się rozważnej oceny potrzeby dodatkowych pracowników w związku z powołaniem dziewięciu sędziów;

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

100.    dostosowuje standardowe potrącenie do pierwotnego poziomu 2,1%, aby Trybunał Obrachunkowy mógł zaspokoić swoje potrzeby wynikające z planu zatrudnienia;

101.    przywraca środki zapisane w projekcie budżetu w liniach budżetowych dotyczących wynagrodzeń dla innych pracowników, aby Trybunał Obrachunkowy mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych względem swoich pracowników;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz sekcja 7 – Komitet Regionów

Wdrożenie umowy o współpracy między Parlamentem Europejskim a Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów

102.    przypomina, że zgodnie z umową o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. maksymalnie 80 stanowisk zostanie przeniesionych z obydwu komitetów do Parlamentu oraz że uzgodniono podwyższenie środków na wzmożenie działalności komitetów, jak i na dodatkowe potrzeby związane ze zlecaniem tłumaczeń pisemnych podmiotom zewnętrznym;

103.    potwierdza, że co najmniej 60 stanowisk ma zostać przeniesionych do Parlamentu oraz że przeniesienie to odbędzie się w dwóch etapach: pierwszy etap od 1 października 2014 r., a drugi – w roku 2015; uwzględnia w budżecie dostosowania związane z przeniesieniem 42 stanowisk (30 z EKES-u i 12 z Komitetu Regionów), co jest równoznaczne z realizacją pierwszego etapu, a także umieszcza w rezerwie połowę środków na planowane przeniesienie dodatkowych stanowisk (co najmniej 6 z EKES-u i co najmniej 12 z Komitetu Regionów), przy czym środki te zostaną uwolnione po zapadnięciu ostatecznej decyzji w sprawie przeniesienia pozostałych stanowisk; oczekuje, że proces przenoszenia stanowisk zakończy się do lipca 2015 r.;

104.    z zadowoleniem przyjmuje współpracę obydwu komitetów w sprawach administracyjnych i zachęca je do dalszego zacieśniania tej współpracy, co umożliwi realizację wspólnych celów i wygenerowanie oszczędności; zwraca się do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i do Komitetu Regionów o zbadanie, jak w sposób skoordynowany można by przeprowadzić podjęte przez nie reformy strukturalne i organizacyjne poprzez pogłębienie dwustronnej współpracy między nimi;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

105.    dostosowuje standardowe potrącenie do pierwotnego poziomu 4,5%, aby Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny mógł poradzić sobie z ciągłą redukcją personelu;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

106.    podkreśla, że w przypadku Komitetu Regionów budżet na rok 2015 będzie się charakteryzował wzrostem działalności politycznej, gdyż nowy (szósty) mandat polityczny Komitetu Regionów zacznie obowiązywać w lutym 2015 r., a rok ten będzie pierwszym rokiem, w którym pełne skutki utworzenia piątej grupy politycznej w ramach Komitetu (grupa ECR) zostaną uwzględnione w budżecie;

107.    zdecydowanie nie zgadza się z cięciami dokonanymi przez Komisję w wydatkach związanych z polityczną działalnością Komitetu Regionów, a także w wydatkach powiązanych i przeznaczonych na działalność informacyjną i komunikacyjną; w związku z rozpoczęciem obowiązywania nowego mandatu Komitetu Regionów podnosi środki w odpowiednich liniach budżetowych;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

108.    zwraca uwagę, że Rada obniżyła środki zapisane w projekcie budżetu dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o 1,7%; podkreśla, że obniżka ta w poważnym stopniu zaciąży na nader ograniczonym budżecie Rzecznika i będzie mieć istotny wpływ na proces wdrażania jego nowej strategii, jak i na zdolność instytucji do służenia obywatelom europejskim w sposób skuteczny i wydajny; wobec powyższego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Rzecznikowi wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

109.    przypomina, że gdyby nie brać pod uwagę nieuniknionych zobowiązań prawnych, takich jak wydatki związane z końcem mandatu członków powołanych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub indeksacja wynagrodzeń, główny powód wzrostu środków w porównaniu z budżetem na 2014 r. wiąże się z utworzeniem grupy zadaniowej Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz z nowymi specyficznymi działaniami przewidzianymi na lata 2014–2020;

110.    przywraca środki zapisane w projekcie budżetu w liniach budżetowych dotyczących nowego mandatu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, utworzenia grupy zadaniowej Europejskiej Rady Ochrony Danych, jak i zagwarantowania właściwego funkcjonowania instytucji, zwłaszcza w kontekście jej nowej strategii na lata 2014–2020; podkreśla, że horyzontalne cięcia wydatków mogą być wyjątkowo szkodliwe i przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, zwłaszcza w przypadku tak małej instytucji;

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

111.    przypomina Radze, że państwa członkowskie zgodziły się na utworzenie ESDZ oraz że potrzebuje ona wystarczających środków na prowadzenie swojej działalności; zwraca się do państw członkowskich o zbadanie możliwości uzyskania dalszych efektów synergii między ambasadami krajowymi a ESDZ, takich jak korzystanie ze wspólnych budynków, bezpieczeństwo i współpraca w sprawach administracyjnych;

112.    dostosowuje standardowe potrącenie do pierwotnego poziomu 5,3% w przypadku siedziby głównej ESDZ, do 2,7% w przypadku delegatur oraz do 27% w przypadku oddelegowanych wojskowych ekspertów krajowych, a także przywraca – stosownie do wniosku – środki w projekcie budżetu; podkreśla, że takie podwyższenie standardowego potrącenia będzie oznaczać redukcję personelu wykraczającą poza obowiązkowy 1% w planie zatrudnienia i w związku z tym utrudni funkcjonowanie ESDZ, a także jej rozwój jako nowego organu z coraz szerszym zakresem zadań;

113.    przywraca środki zapisane w projekcie budżetu we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, zwłaszcza w pozycjach zawierających środki na bezpieczeństwo komunikacji ESDZ, aby wysoki przedstawiciel i urzędnicy wyższego szczebla mogli skutecznie uczestniczyć w wysoce delikatnych negocjacjach;

114.    domaga się ochrony systemów komunikacji ESDZ przed ingerencją z zewnątrz, a także bezpiecznych i nowoczesnych systemów komunikacji między ESDZ a państwami członkowskimi oraz między siedzibą ESDZ a delegaturami;

115.    popiera propozycję wysokiego przedstawiciela, aby w budżecie ESDZ uwzględnić środki potrzebne na otwarcie nowej delegatury w rejonie Zatoki Perskiej, gdzie Unia jest niewystarczająco reprezentowana(11); podwyższa zatem środki w odpowiednich liniach budżetowych, zgodnie z wnioskiem ESDZ zawartym w preliminarzu;

116.    dokonuje przeniesienia z sekcji 3 (Komisja) do sekcji 10 (ESDZ) budżetu środków na „zwykłe koszty administracyjne” pracowników Komisji w delegaturach; podkreśla, że przesunięcie tych środków jest neutralne dla budżetu i nie ma wpływu na środki administracyjne Komisji ani na warunki pracy jej pracowników w delegaturach, a także odpowiada uproszczeniu zarządzania wydatkami administracyjnymi delegatur UE, o które wnosiły ESDZ i Rada i które było przedmiotem niedawnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego; domaga się wykonania tego przesunięcia w ramach współpracy ESDZ z Komisją; wzywa Radę do poszanowania budżetowej neutralności tego porozumienia;

o

o o

117.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz pozostałym zainteresowanym instytucjom i organom, a także parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(2)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0247.

(6)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0450.

(7)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0358.

(8)

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_pl.pdf

(9)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 lipca 2014 r.: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europyˮ (COM(2014)0398).

(10)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (P7_TA(2013)0437).

(11)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie strategii UE wobec Iranu, teksty przyjęte, P7_TA(2014)0339.


ZAŁĄCZNIK

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Terminy mające zastosowanie w procedurze budżetowej i zasady funkcjonowania komitetu pojednawczego w 2014 roku

A.     Zgodnie z częścią A załącznika do porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają następujące kluczowe terminy w związku z procedurą budżetową na 2015 r.:

1.          posiedzenie trójstronne zostanie zwołane na dzień 10 lipca przed przyjęciem stanowiska Rady;

[Komisja dołoży starań, aby preliminarz na rok 2015 został przedstawiony na początku czerwca].

2.          Rada postara się przyjąć swoje stanowisko i przekazać je Parlamentowi Europejskiemu do 36. tygodnia (pierwszy tydzień września), aby ułatwić terminowe porozumienie z Parlamentem Europejskim;

[Komisja formalnie przyjmie projekt budżetu w dniu 24 czerwca, a z dniem 25 czerwca projekt budżetu na rok 2015 będzie dostępny online we wszystkich językach].

3.          Komisja Budżetowa w Parlamencie Europejskim postara się zagłosować nad poprawkami do stanowiska Rady nie później niż do końca 41. tygodnia (połowa października);

[Posiedzenia Komisji Budżetowej przewidziano w dniach 29 września – 1 października oraz 6–7 października].

4.          posiedzenie trójstronne zostanie zwołane w dniu 15 października, przed czytaniem w Parlamencie Europejskim;

5.          Parlament Europejski zagłosuje w sprawie swojego czytania w 43. tygodniu;

[Sesja plenarna odbędzie się w dniach 20–23 października].

6.          okres pojednawczy rozpocznie się w dniu 28 października; zgodnie z postanowieniami art. 314 ust. 4 lit. c) TFUE procedura pojednawcza może się toczyć do dnia 17 listopada 2014 r.;

[W części E pkt 13 załącznika do porozumienia międzyinstytucjonalnego przewiduje się, że: „Pismo zwołujące komitet pojednawczy zostaje przesłane nie później niż w pierwszym dniu roboczym w tygodniu następującym po zakończeniu miesięcznej sesji parlamentarnej, w trakcie której przeprowadzono głosowanie plenarne, a okres pojednawczy rozpoczyna się następnego dnia”.

Pismo musi zostać wysłane w dniu 27 października, która to data stanowi najpóźniejszy możliwy termin, tak aby wspólny tekst mógł zostać przyjęty przez obydwa organy władzy budżetowej w ciągu 14 dni po jego uzgodnieniu, przy czym należy zwrócić uwagę, że odpowiednia sesja plenarna ma miejsce w 48. tygodniu].

7.          posiedzenie komitetu pojednawczego w dniu 6 listopada odbędzie się w siedzibie Parlamentu Europejskiego, a gospodarzem posiedzenia w dniu 14 listopada będzie Rada; sesje komitetu pojednawczego zostaną przygotowane w trakcie rozmów trójstronnych; rozmowy trójstronne odbędą się w dniu 11 listopada; dodatkowe rozmowy trójstronne mogą być zwołane podczas trwającego 21 dni okresu pojednawczego.

B.     Warunki funkcjonowania komitetu pojednawczego określono w części E załącznika do wspomnianego wyżej porozumienia międzyinstytucjonalnego.

_____________________


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (3.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zigmantas Balčytis

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje z zadowoleniem wzrost środków na zobowiązania i na płatności w dziale 4 w porównaniu z rokiem bieżącym, który to wzrost jest pilnie potrzebny po poważnych cięciach, ale zauważa, że nadal niewystarczająco odpowiada on potrzebom UE; podkreśla, że kwestią o zasadniczym znaczeniu jest zapewnienie odpowiedniego finansowania działań globalnych UE, aby mogła ona realizować ambitne cele zawarte w traktacie lizbońskim;

2.  odnotowuje ze szczególnym niepokojem cięcia zastosowane do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, będące kontynuacją równie poważnych cięć zastosowanych w zeszłym roku; przyznając, że jest to zgodne z wieloletnim programowaniem tego instrumentu, podkreśla, iż obecna sytuacja zarówno we wschodnim, jak i południowym sąsiedztwie nie pozwala na osłabienie zaangażowania UE, oraz stanowczo wzywa do wyraźnego zwiększenia kwoty funduszy przyznanych obu regionom;

3.  zauważa w szczególności, że w budżecie ponownie przewidziano niewystarczające finansowanie na rzecz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Palestyny i agencji UNRWA; podkreśla, że ​​wobec trwającego kryzysu humanitarnego, wzrostu liczby uchodźców, sytuacji na miejscu i zniszczenia kluczowej infrastruktury w Strefie Gazy konieczne jest zwiększenie funduszy;

4.  podkreśla niepokojącą sytuację dotyczącą środków na płatności w dziale 4, które, pomimo przewidzianego przez Komisję znacznego wzrostu w porównaniu z rokiem bieżącym, mogą nie zaspokajać lokalnych potrzeb; z aprobatą przyjmuje natomiast decyzję o zrównaniu zobowiązań i płatności w ramach instrumentu pomocy humanitarnej;

5.  ze szczególną troską odnotowuje poważne cięcia w środkach na płatności przeznaczonych na finansowanie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (ISP), który zmaga się z problemem znacznego niedofinansowania, już w bieżącym roku ograniczającym zdolność UE do reagowania na poważne sytuacje kryzysowe; zauważa, że ta sytuacja może jedynie ulec zaostrzeniu wraz z nowymi cięciami; podkreśla, że ISP jest ważnym narzędziem działań UE w zakresie zarządzania kryzysowego i rozwiązywania konfliktów, na przykład na Ukrainie;

6.  podkreśla znaczenie zapewnienia służbom Komisji zajmującym się instrumentami polityki zagranicznej odpowiednich środków na wdrożenie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz Instrumentu Partnerstwa, a także na realizację operacji w ramach WPZiB i misji obserwacji wyborów w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka;

7.  odrzuca zaproponowane przez Radę znaczne cięcia w dziale 4, które spowodowałyby jedynie zaostrzenie – i tak już krytycznej – sytuacji, w szczególności w odniesieniu do płatności; zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim potencjalnym powiązaniom pomiędzy negocjacjami w sprawie budżetu na rok 2015 a negocjacjami w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3;

8.  podkreśla znaczenie zapewnienia ESDZ wystarczających środków na przygotowanie się do ewentualnego otwarcia delegatury UE w Iranie w przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie strategii UE wobec Iranu;

9.  odnotowuje sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie ustanowienia ESDZ opublikowane dnia 30 czerwca 2014 r. oraz jego zalecenia dotyczące zwiększenia wartości dodanej oraz wydajności ESDZ, takie jak współpraca z Komisją w celu złagodzenia wpływu sztywnych przepisów rozporządzenia finansowego i regulaminu pracowniczego na wydajność delegatur UE, aby przeznaczyć większe zasoby na zadania polityczne;

10. ponownie podkreśla znaczenie przesunięcia środków z pozycji budżetowej dotyczącej specjalnych przedstawicieli UE (SPUE) do budżetu ESDZ w celu wsparcia ich lepszej integracji z ESDZ, zgodnie z propozycją przedstawioną przez wysoką przedstawiciel w przeglądzie ESDZ, zaleceniem Parlamentu z dnia 13 czerwca 2013 r. oraz sprawozdaniem specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 11/2014;

11. z zadowoleniem przyjmuje podejmowane przez ESDZ starania mające na celu aktualizację jej systemów informatycznych oraz zwiększenie jej potencjału w zakresie bezpieczeństwa informacji; pozostaje zaniepokojony nieproporcjonalną liczbą stanowisk kierowniczych w służbie;

12. biorąc przykład z ESDZ, wzywa Komisję, aby dostarczała corocznie aktualizowane dane o liczbie pracowników Komisji w delegaturach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, z podziałem na kraje i dyrekcje generalne oraz ze wskazaniem, z jakiej pozycji budżetowej są finansowani, w celu umożliwienia organom budżetowym lepszej oceny globalnych działań Komisji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

 

51

10

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi-Lucian Cristea, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Starbatty, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bodil Ceballos, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norbert Neuser, Helmut Scholz, György Schöpflin, Dubravka Šuica, Traian Ungureanu

Zastępca(y) (art. 200 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eva Kaili


OPINIA Komisji Rozwoju (24.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paul Rübig

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   przypomina o zbiorowych i indywidualnych zobowiązaniach państw członkowskich UE do podniesienia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,7% do roku 2015;

2.   podkreśla, że głównym celem współpracy UE na rzecz rozwoju jest ograniczenie, a w perspektywie długoterminowej, eliminacja ubóstwa, a także przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju(1) w procesie przyznawania środków w sposób priorytetowy traktuje się kraje najbardziej potrzebujące;

3.   wyraża głębokie ubolewanie zwłaszcza w związku z niedostatecznym finansowaniem linii budżetowych przeznaczonych na zakończenie działań (płatności za pozycje z poprzednich WRF) oraz wyraża obawę, że wzrost deficytów przeniesionych z jednego roku budżetowego na kolejny będzie skutkował utratą wiarygodności i rzetelności wobec krajów partnerskich i organizacji wdrażających oraz zaprzepaści postępy dokonane w dziedzinie zarządzania i skuteczności pomocy; wzywa zatem do wzmocnienia linii budżetowych przeznaczonych na zakończenie działań, zwłaszcza dotyczących programów tematycznych (bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój społeczny, podmioty niepubliczne oraz środowisko i energia);

4.   z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie w budżecie takiego samego poziomu środków na płatności i zobowiązania przeznaczone na pomoc humanitarną, dzięki czemu uda się uniknąć przerwania pomocy humanitarnej, jakie miało miejsce w 2013 i 2014 r.; podkreśla, że niezmiernie istotne jest, by z 2014 r. na 2015 r. nie przeniesiono żadnego deficytu płatności, oraz że wszystkie potrzeby należy zaspokoić w drodze budżetów korygujących w 2014 r.; podkreśla również, że opłaca się inwestować w zapobieganie klęskom żywiołowym i w gotowość na wypadek takich klęsk;

5.   apeluje o zwiększenie finansowania agencji humanitarnych, takich jak UNHCR, UNRWA i Lekarze bez Granic, w czasach konfliktu; w związku z tym wzywa do przeznaczenia większego wsparcia budżetowego zwłaszcza na opanowanie kryzysu w Iraku, Syrii i Strefie Gazy, co pozwoli w dalszym ciągu koncentrować się na podstawowych potrzebach uchodźców, zwłaszcza na interwencjach medycznych, podstawowych usługach i edukacji, jak również na pomoc krajom Afryki Zachodniej, gdzie występuje epidemia wirusa ebola;

6.   w związku z dramatyczną sytuacją w dziedzinie pomocy humanitarnej nalega, aby w trybie pilnym znacznie zwiększono poziom środków na płatności przeznaczonych na rezerwę na pomoc nadzwyczajną na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, i przypomina, że płatności z rezerwy na pomoc nadzwyczajną są finansowane poza WRF jako instrument specjalny;

7.   uważa, że cięcia zaproponowane przez Radę są nie do zaakceptowania, ponieważ pomoc rozwojowa UE potrzebuje rozsądnego finansowania, na którym partnerzy mogą polegać.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

(1)

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 233/2014 z dnia 11 marca 2014 r. (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 44–76).


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (4.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Reimer Böge

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   podkreśla, że należy dopilnować, by linia budżetowa przeznaczona na obszar unijnej polityki handlowej zapewniła Komisji wystarczające środki, które umożliwią jej skuteczną i efektywną realizację jej ambitnego planu w dziedzinie handlu, co przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia zrównoważonego i ekologicznego rozwoju, poprawy wzrostu i tworzenia miejsc pracy we wszystkich państwach członkowskich, a ponadto pozwolą jej właściwie monitorować realizację polityki handlowej, a zwłaszcza obowiązujących umów handlowych i ich wpływu na gospodarkę UE i jej krajów partnerskich; w związku z tym uważa, że uzupełnieniem tych środków powinny być w razie potrzeby odpowiednia realokacja i przeniesienia pracowników;

2.   z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków przeznaczonych na instrument pomocy makrofinansowej po ich wyraźnym zmniejszeniu w poprzednim roku budżetowym;

3.   wzywa Komisję, aby włożyła większy wysiłek w informowanie opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych stron o trwających negocjacjach i bieżącej działalności DG ds. Handlu, zwłaszcza w odniesieniu do TTIP; ubolewa zatem nad tym, że kwota przeznaczona w budżecie na przekaz i wymianę informacji jest mniejsza niż w poprzednich latach;

4.   wyraża ubolewanie z powodu zmniejszenia środków przeznaczonych na Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI); zauważa, że wpłynie to negatywnie na zdolność UE do stabilizowania krajów ościennych i udzielania im pomocy; dotyczy to choćby krajów, z którymi Unia podpisała już pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu (DCFTA), oraz krajów, z którymi umowy te obecnie negocjuje;

5.   odnotowuje nieznaczny wzrost środków przeznaczonych na Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, w tym pomoc na rzecz wymiany handlowej, oraz zwiększenie skromnych środków na „Pomoc na rzecz wymiany handlowej – Działania wielostronne”;

6.   przypomina, że Parlament wprowadził w 2009 r. w pozycji budżetowej przeznaczonej na finansowanie projektów w dziedzinie handlu zagranicznego dodatkowe środki w kwocie 1 mln EUR przeznaczone konkretnie na działania związane ze sprawiedliwym handlem; wzywa Komisję, aby rozważyła ponowne wprowadzenie tej pozycji budżetowej w 2015 r. w celu finansowania działań związanych ze sprawiedliwym handlem, zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 5 maja 2009 r.(1);

7.   jest zdania, że należy położyć większy nacisk na spójność polityki, zwłaszcza w odniesieniu do warunkowości w umowach handlowych; podkreśla, że ESDZ, DG ds. Rozwoju i DG ds. Handlu powinny zacieśnić wewnętrzną współpracę, aby zwiększyć skuteczność działań; apeluje zatem o należyte uwzględnienie w budżecie tej potrzeby współpracy i spójności polityki;

8.   popiera przedłużenie do 2015 r. działania przygotowawczego „Innowacje w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego – Przedsiębiorcy wobec zmian”, ale też wzywa Komisję do przedstawienia oceny tego działania za lata 2013 i 2014;

9.   wyraża pewne obawy w związku ze skutecznością i wartością dodaną centrów biznesu w Indiach, Chinach i Tajlandii oraz ze sposobem, w jaki prowadzą swoją działalność, szczególnie w odniesieniu do wspierania MŚP, zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz komplementarności z dotychczasowymi publicznymi i prywatnymi strukturami UE i państw członkowskich; wzywa Komisję do zamówienia niezależnej oceny działań tych centrów biznesu oraz do przekazania jej wyników Parlamentowi; nalega, by Komisja w pełni uwzględniła wynik tej oceny przy planowaniu przyszłych działań ww. centrów.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Ionel-Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Kosma Tadeusz Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Fernando Ruas, Joachim Starbatty, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Amjad Bashir

(1)

(COM(2009) 215 final)


OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (9.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Markus Pieper

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że w sytuacji niedoboru środków, spowodowanego kryzysem gospodarczym i finansowym, instytucje Unii oraz państwa członkowskie powinny ściśle współpracować, aby skutecznie wykonywać budżet ogólny Unii Europejskiej i odpowiednio go chronić dzięki działaniom zapobiegawczym i naprawczym;

B.   mając na uwadze, że głównym celem projektu budżetu na 2015 r. będzie zapewnienie budżetowi Unii wymaganych środków, aby mógł on w pełni przyczynić się do zagwarantowania wzrostu i zatrudnienia oraz solidarności między państwami członkowskimi i regionami;

C.  mając na uwadze, że dialog między Parlamentem a Komisją, o którym mowa w art. 318 TFUE, powinien stymulować kulturę wyników wewnątrz Komisji;

D.  mając na uwadze, że nie kwestionując decyzji o przyznaniu Komisji absolutorium z wykonania budżetu na rok 2012, Parlament, w swojej rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium z dnia 3 kwietnia 2014 r.(1), podkreślił swoje zastrzeżenia do wykonania budżetu przez niektóre państwa członkowskie i Komisję w obszarze polityki rolnej i regionalnej;

E.   mając na uwadze, że Parlament wezwał Komisję do podjęcia wiążącego zobowiązania do działań określonych we wspomnianej powyżej rezolucji w sprawie absolutorium(2), aby uzdrowić sytuację;

1.   przypomina o swoim głębokim zaniepokojeniu w związku z faktem, że Komisji coraz trudniej jest realizować wszystkie wnioski o płatność w danym roku w granicach pierwotnie przegłosowanych środków na płatności, a także podkreśla, że jednym z powodów tej sytuacji jest to, że środki na zobowiązania były bliskie określonemu pułapowi, podczas gdy środki na płatności utrzymano na minimalnym poziomie podczas każdego okresu; wzywa Komisję, aby dostarczyła informacji na temat tego, kiedy mogą występować wynikające z tego opóźnienia w płatnościach;

2.       obawia się, że w okresie 2014–2020 Rada będzie się trzymała swojej strategii i obniżała poziom płatności, nie uwzględniając rzeczywistych potrzeb, dla których trzeba znaleźć zrównoważone rozwiązanie; wzywa Komisję do zidentyfikowania programów, które nie generują europejskiej wartości dodanej i które nie wykazały się skutecznością, w celu zamknięcia ich i uwolnienia zasobów, które będzie można wykorzystać w sposób wydajny;

3.   podkreśla, że praktyka ta wymaga przyjmowania przez władzę budżetową budżetów korygujących, oraz ubolewa nad tym, że ta praktyka narusza zasady budżetowe określone w rozporządzeniu finansowym;

4.   stwierdza, że stosowanie korekt finansowych nałożonych przez Komisję na państwa członkowskie, które nie zdołały wprowadzić solidnych systemów, a także odzyskiwanie należności zaowocowały kwotą ok. 3 362 mln EUR w 2013 r., co stanowi spadek w stosunku do 2012 r. (4 419 mln EUR)(3);

5.   zwraca się do Komisji o wyraźne wskazanie, jakie kwoty odzyskane w 2013 r. zostały zarejestrowane jako dochody w rachunkowości Unii lub zostały skompensowane oraz w jakim stopniu korekty finansowe i środki odzyskane, co do których podjęto decyzję w 2013 r., mogą mieć wpływ na zapotrzebowanie w zakresie środków na płatności w budżetach na rok 2014 i 2015;

6.   przypomina, że od wielu czynników zależy, czy w nowym okresie programowania 2014–2020 będą stosowane korekty finansowe netto w przypadku poważnych uchybień w realizowaniu polityki spójności, oraz zwraca się do Komisji o niezwłoczne przedłożenie wniosku w sprawie ograniczenia, a nawet zakazania, wszystkich projektów zastępczych;

7.   zwraca się do Komisji o podjęcie niezbędnych działań i w razie potrzeby o bezpośrednie skontrolowanie projektów w celu dopilnowania, by nie oszacowano zbyt nisko poziomu ryzyka i błędu w środkach na finansowanie polityki regionalnej;

8.   ponownie apeluje do Komisji, by zawarła wiążące dwustronne porozumienia z tymi państwami członkowskimi, które wymagają szczególnej uwagi, zgodnie z europejskim semestrem;

9.       z zadowoleniem przyjmuje założenia programowe dotyczące wydatków operacyjnych załączone do budżetu na 2015 r., które stanowią główny instrument uzasadniający środki zaproponowane przez Komisję w projekcie budżetu, a także wskazuje, że te założenia są spójne z odpowiednimi podstawami prawnymi oraz przedstawiają szczegóły dotyczące zasobów przeznaczonych na każdy program wydatków;

10. z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza fakt, że zgodnie z wnioskami Parlamentu zawartymi w jego rezolucjach towarzyszących decyzjom w sprawie absolutorium dla Komisji za 2011 r.(4) i za 2012 r.(5) każde założenie zawiera dane liczbowe dotyczące wartości dodanej UE i wkładu do strategii „Europa 2020” (głównych celów i inicjatyw przewodnich);

11. nalega, aby Komisja, przedstawiając Parlamentowi i Radzie sprawozdania oceniające wyniki Unii przewidziane w art. 318 TFUE, składała sprawozdanie z wyników uzyskanych w zakresie wydatków operacyjnych przedstawionych w założeniach programowych;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja postanowiła nadal analizować zobowiązania, które co roku zaliczają się do kategorii „potencjalnie niestandardowych”, i składać sprawozdania na ich temat, co ma na celu eliminowanie z rachunków wszystkich nieuzasadnionych zobowiązań pozostających do realizacji (RAL) oraz umożliwienie Komisji odzyskania kwot w stosownych przypadkach oraz przyspieszenia realizacji starych bieżących zobowiązań.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

8.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Markus Pieper, Julia Pitera, Patricija Šulin, Marco Zanni

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ulrike Trebesius

(1)

      Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 32.

(2)

      Zob. zwłaszcza ust. 56 i 57.

(3)

      Zob. komunikat Komisji z dnia 11 czerwca 2014 r. zatytułowany „Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania za rok 2013” (COM(2014)0342), pkt 4.1.

(4)

     Dz.U. L 308 z 16.11.2013, s. 27.

(5)

     Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 32. Zob. zwłaszcza ust. 310 i 315.


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (5.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nils Torvalds

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji, aby położyć zdecydowany nacisk na innowacje, konkurencyjność, wzrost i zatrudnienie przez nadanie wysokiego priorytetu w projekcie budżetu poddziałowi 1.1, który obejmuje główne strategie polityczne sprzyjające korzystnemu rozwojowi sytuacji w tych dziedzinach;

2.  przypomina, że Parlament Europejski zdecydowanie poparł utworzenie europejskich urzędów nadzoru i bardzo czynnie przyczynił się do ich powstania oraz wyraża przekonanie, że Unia musi jeszcze bardziej usprawnić jakość nadzoru w całej Unii; uważa, że obok EBC europejskie urzędy nadzoru stanowią podstawę w pełni funkcjonujących rynków finansowych w Unii, a także że są one niezbędne do ożywienia gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy i wzrostu w Europie, jak również w celu zapobiegania przyszłym kryzysom w sektorze finansowym i radzenia sobie z nimi;

3.  pamiętając o założeniach strategii „Europa 2020” oraz celach polegających na pobudzaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz rozwiązaniu problemu bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, wzywa Komisję, aby w umowach partnerstwa z państwami członkowskimi i programach operacyjnych kładła nacisk na projekty rozwojowe i czynniki wzrostu, przy czym jednym ze środków jest otwarcie źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym ukierunkowanie zasobów budżetowych z myślą o stworzeniu innowacyjnej, kreatywnej i konkurencyjnej Europy;

4.  biorąc pod uwagę, że europejski semestr został ustanowiony w celu koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich na szczeblu UE oraz że z myślą o tym Komisja tworzy szczegółowe analizy ich programów reform gospodarczych i strukturalnych oraz wydaje uzgodnione z nimi zalecenia, uważa, że w miarę kontynuacji europejskiego semestru państwa członkowskie mogą korzystać z wzajemnych doświadczeń, co pozwala im osiągać wyznaczone cele szybciej i z lepszym efektem; w związku z tym za ważne uznaje wykorzystywanie budżetu UE do wspierania programów budowy potencjału ludzkiego, dzięki którym następuje wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z finansami publicznymi, systemem finansowym, reformami strukturalnymi, zatrudnieniem i polityką socjalną; wzywa Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi pobudzała inwestycje w analizy oraz badania naukowe i innowacje w powyższych dziedzinach, a także wymianę wiedzy i doświadczeń za pomocą projektów finansowanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

5.  biorąc pod uwagę, że należyte zarządzanie finansami ma podstawowe znaczenie dla wykonania budżetu UE oraz budżetów krajowych, ponieważ zwiększa efektywność wydatków, ogranicza możliwości popełnienia błędu i oszustwa oraz poprawia przejrzystość budżetu, uważa, że ważne jest, aby budżet UE był wykorzystywany do wspierania programów mających na celu rozwój systemów statystyki, sprawozdawczości i rachunkowości państw członkowskich, procedur audytu i nadzoru oraz do wprowadzania w życie systemu zarządzania finansami i systemu kontroli; w związku z tym wzywa Komisję, aby zaczęła szybko i skutecznie korzystać z systemu informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych (AFIS) i Europejskiego programu statystycznego, a także aby we współpracy z państwami członkowskimi skierowała europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na budowę potencjału i wymianę wiedzy i doświadczeń między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania finansami i sprawozdawczości;

6.  pamiętając, że zalecenia dla państw członkowskich dla celów europejskiego semestru dotyczą najczęściej wzmocnienia systemu pobierania podatków, zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, należytego zarządzania dochodami oraz obliczania wydatków podatkowych, przy czym głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności, co wymaga stabilnego i przewidywalnego systemu podatkowego oraz lepszego zarządzania i większej efektywności istniejącego systemu podatkowego, uważa, że podstawową sprawą jest wymiana wiedzy i doświadczeń między państwami członkowskimi w dziedzinie administracji podatkowej; w związku z tym wzywa Komisję, aby zaczęła szybko i skutecznie korzystać z programów „Fiscalis” i „Hercules III”, a także aby we współpracy z państwami członkowskimi skierowała europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na budowę potencjału i wymianę wiedzy i doświadczeń między państwami członkowskimi z myślą o osiągnięciu wysokiego poziomu realizacji polityki podatkowej;

7.  podkreśla, że dodatkowe zadania powierzone europejskim urzędom nadzoru, w szczególności monitorowanie prawidłowości wdrażania nowego prawa UE i zgodności z nowymi aktami prawnymi oraz nowymi uprawnieniami wynikającymi między innymi z prawodawstwa dotyczącego unii bankowej, a także przyszłe zadania przewidziane w złożonych wnioskach ustawodawczych, będą wymagały odpowiednich środków budżetowych, aby urzędy mogły wypełniać swoje funkcje nadzorcze i regulacyjne, jak przewidziano w rozporządzeniach w sprawie europejskich urzędów nadzoru;

8   w związku z tym wyraża zaniepokojenie wnioskiem Komisji zakładającym znaczne obniżenie środków dla trzech europejskich urzędów nadzoru w porównaniu z ich budżetami na rok 2014, a także wnioskiem Komisji w sprawie utrzymania w 2015 r. liczby stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia europejskich urzędów nadzoru na poziomie roku 2014; nie dostrzega żadnego sensownego rozumowania w podejściu Komisji, jeśli chodzi o ten przypadek ograniczenia budżetów urzędów, ujętych w kategorii „nowe zadania”;

9.  wyraża ubolewanie, że Rada przyjęła taką samą jak Komisja nazbyt restrykcyjną linię w odniesieniu do przydziału środków dla europejskich urzędów nadzoru;

10. podkreśla, że europejskie urzędy nadzoru potrzebują odpowiednich zasobów ludzkich, aby mogły w zadowalający sposób wypełniać swoje funkcje nadzorcze i regulacyjne; podkreśla, że w celu osiągnięcia przyrostu wydajności wzrost liczby pracowników powinien zawsze być poprzedzony działaniami racjonalizacyjnymi, takimi jak przesunięcia na stanowiskach, lub działania takie powinny być podejmowane równolegle; wskazuje, że taka racjonalizacja nie może wpływać na współpracę z instytucjami naukowymi, prowadzenie badań i analiz naukowych lub kształcenie i szkolenie, a przeciwnie należy zwiększyć inwestycje i liczbę działań w tych obszarach; wskazuje, że europejskie urzędy nadzoru mają trudności z zatrudnianiem personelu o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, a realizację ich mandatu utrudnia fakt, że personel i inne dostępne zasoby nie są wystarczające, aby wykonać wymagane zadania, w szczególności jeśli chodzi o pochłaniające wiele zasobów, napięte prace związane z opracowaniem jednolitego zbioru przepisów;

11. utrzymuje, że w perspektywie krótkoterminowej trzy europejskie urzędy nadzoru mogą i muszą zdecydowanie zwiększyć swój potencjał ludzki pod względem ilościowym i jakościowym, aby być w stanie wykonywać wszystkie zadania powierzone im na mocy rozporządzeń;

12. zauważa, że przewodniczący, dyrektor wykonawczy oraz członkowie rady organów nadzoru oraz zarządów powinni być uprawnieni do podejmowania niezależnych działań, w obiektywny sposób i w interesie całej Unii; uważa, że obowiązkowe składki właściwych organów państw członkowskich mogą kolidować z niezależnością europejskich urzędów nadzoru; jest przekonany, że obecne uzgodnienia dotyczące finansowania europejskich urzędów nadzoru, których podstawą jest system finansowania mieszanego o charakterze krajowym, nie zostały w pełni wykorzystane oraz że nie pozwalają one na wystarczającą elastyczność, niepotrzebną na stałe, ale w okresach nasilonego krótkoterminowego zapotrzebowania, które można by najlepiej pokryć w drodze delegowania ekspertów krajowych;

13. w związku z tym zwraca się do Komisji, aby – jeśli potwierdzi to jej ocena – zaproponowała do roku 2017 r. system finansowania:

     – którego wyłączną podstawą będzie wprowadzenie opłat od uczestników rynku, lub

     – który będzie łączył opłaty od uczestników rynku z podstawowym finansowaniem z odrębnej linii budżetowej w budżecie ogólnym UE;

14. podkreśla w związku z tym, że taki nowy system finansowania musi zostać zaplanowany w sposób zapewniający całkowitą integralność europejskich urzędów nadzoru wobec podmiotów sektora finansowego;

15. podkreśla, że zasadnicze znaczenie – nie tylko dla nasilenia skoordynowanej walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania – ma udany start programu „Fiscalis 2020”; zauważa, że stosunkowo skromne środki zaproponowane przez Komisję w tym obszarze można uznać za zadowalające; podkreśla jednak, że sugerowane przez Radę obniżenie poziomu zaproponowanego przez Komisję mogłoby osłabić działania planowane w ramach „Fiscalis 2020” i dlatego nie powinno zostać przyjęte;

16. podkreśla, że zasoby przeznaczone na statystyki muszą stale odzwierciedlać duże obciążenie pracą i wysokie wymagania pod względem jakości w tym obszarze polityki – nie tylko wtedy, gdy chodzi o dostarczanie niezwykle istotnych danych ekonomicznych i finansowych; podkreśla, że odpowiednie środki w budżecie na rok 2015 nie mogą być w żadnym stopniu niższe niż poziom proponowany obecnie przez Komisję; nie zgadza się zatem z linią Rady przewidującą obniżenie poziomu kluczowych nakładów zaproponowanego przez Komisję;

17. wzywa zatem Komisję, aby w toku szerszego przeglądu europejskich urzędów nadzoru rozpatrzyła, w jaki sposób zapewnić bardziej elastyczne warunki zatrudnienia w europejskich urzędach nadzoru, dzięki którym można by najlepiej wykorzystać znaczną wiedzę fachową inspektorów z państw członkowskich w wymiarze tymczasowym, a także zachęcić do zatrudniania wysoko wykwalifikowanego personelu na stałe;

18. przypomina o konieczności zapewnienia dalszego finansowania budowy potencjału społeczeństwa obywatelskiego w zakresie usług finansowych;

19. z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki w kierunku reformy EFRAG, ale uwypukla potrzebę pełnego wdrożenia zaleceń Maystadta, w tym postulatu ograniczenia prac EFRAG do standardów MSSF i stopniowego odchodzenia od prac w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw oraz spraw podatkowych;

20. uważa, że żywotne znaczenie ma utrzymanie finansowania Eurostatu na poziomie zaproponowanym przez Komisję.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

13

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Johan Van Overtveldt, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Philippe De Backer, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Nils Torvalds


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (4.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Arena

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla, że budżet na 2015 r. musi odegrać kluczową rolę w zwiększaniu wkładu Unii we wzrost gospodarczy i miejsca pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia miejsc pracy w celu rozwiązania utrzymującego się w Unii problemu bezrobocia młodzieży;

2.  zauważa zaproponowany przez Komisję i Radę ogólny wzrost w ujęciu rocznym środków z działu 1 „Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu”; zauważa ponadto proporcjonalnie jeszcze większy wzrost środków w dziale 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”;

3.  zauważa, że zgodnie z wnioskiem Komisji środki na zobowiązania w dziale 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” mają zostać zwiększone do poziomu marginesu; wyraża jednak ubolewanie, że Rada zaproponowała dodatkowe cięcia już i tak zmniejszonych środków na płatności w tym dziale;

4.  zdecydowanie uważa, że środków finansowych UE, zwłaszcza w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, nie należy wykorzystywać do dotowania działań krajowych, lecz do zapewnienia dodatkowego wsparcia dla młodych ludzi, tak aby uzupełniać i rozszerzać programy krajowe;

5.  uważa, że środki finansowe UE należy ukierunkować na obszary sprzyjające MŚP, mikroprzedsiębiorstwom i rozwojowi przedsiębiorczości; jednocześnie przyznaje, że w szczególności małe przedsiębiorstwa potrzebują ograniczenia przepisów krajowych; uważa, że programy UE nie powinny prowadzić do odroczenia koniecznych krajowych reform strukturalnych;

6.  nakłania Komisję do doprowadzenia do niezwłocznego zrealizowania zaległych wniosków o płatność z tytułu ukończenia programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), aby zapewnić, że ze zobowiązań na 2015 r. będą finansowane nowe projekty EFS, oraz aby uniknąć zniechęcającego efektu zaległości w tym zakresie na krajowe zaliczkowanie nowych operacji w państwach członkowskich;

7.  podkreśla znaczenie zapewnienia wystarczających środków finansowych i należytego zarządzania budżetem w odniesieniu do programów w ramach wieloletnich ram finansowych 2014–2020, których celem jest zwalczanie bezrobocia, ubóstwa i wyłączenia społecznego, takich jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), różne osie Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych oraz Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym; w przypadku ostatniego z wymienionych programów należy uwzględnić środki przyjęte ostatecznie w budżecie korygującym nr 3/2014;

8.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy przeznaczonych na wsparcie bezrobotnej młodzieży; przypomina o porozumieniu politycznym dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 w sprawie skoncentrowania na wstępie środków w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz odpowiadających im kwot zaprogramowanych w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, aby zapewnić konieczną pomoc w pierwszych latach okresu programowania; z zadowoleniem stwierdza, że Komisja i Rada respektują to porozumienie w zakresie proponowanych kwot; wyraża niepokój w związku ze zdolnością absorpcyjną niektórych państw członkowskich w przypadku Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(1) marginesy pozostawione poniżej pułapów wieloletnich ram finansowych na środki na zobowiązania w latach 2014–2017 stanowią łączny margines wieloletnich ram finansowych na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w wieloletnich ramach finansowych na lata 2016–2020 na cele polityki związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży;

9.  podkreśla fakt, że w celu wprowadzenia długoterminowych i skutecznych zmian na rynku pracy konieczne jest zapewnienie sprzyjających warunków zakładania i rozwijania MŚP, które odpowiadają za 65% zatrudnienia w UE, w związku z czym wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia skuteczności finansowania programów wspierających MŚP, w tym przedsiębiorstw gospodarki społecznej, przedsiębiorczości społecznej i finansowania podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą;

10. wzywa Komisję do przyjęcia bez zbędnej zwłoki programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym opracowanych przez państwa członkowskie oraz do przedstawienia w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym aktów delegowanych i aktów wykonawczych;

11. apeluje o zwiększenie finansowania dla EURES, jako że ten instrument odgrywa ważną rolę w transgranicznej mobilności zawodowej, w związku z czym może przyczynić się do zwalczania bezrobocia w Europie;

12. proponuje uruchomienie projektu pilotażowego dotyczącego e-karty pracownika europejskiego, aby ocenić korzyści z wprowadzenia odpornego na fałszowanie europejskiego dokumentu elektronicznego zawierającego informacje o ubezpieczeniu społecznym pracownika, a także – w stosownych przypadkach – udostępnić taki dokument; karta ta różni się od europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego i nie należy ich mylić; Komisja powinna przystąpić do analizy porównawczej poszczególnych systemów zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich UE-28, która będzie podstawą tego projektu pilotażowego i umożliwi uzyskanie niezbędnej wiedzy na potrzeby projektu;

13. proponuje uruchomienie projektu pilotażowego dotyczącego ubóstwa energetycznego/paliwowego, którego celem byłaby ocena wpływu kryzysu gospodarczego i finansowego na ubóstwo energetyczne w Unii, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich, w których problemu tego jeszcze nie zbadano lub nie opracowano dotychczas strategii przeciwdziałania mu;

14. proponuje uruchomienie działania przygotowawczego pt. „Dążenie do wyeliminowania azbestu z miejsc pracy w Unii Europejskiej”, aby zapewnić narzędzia do monitorowania i rejestrowania zgodnie z art. 11 dyrektywy 2009/148/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(2) materiałów zawierających azbest, a także proponuje opracowanie planu całkowitego wyeliminowania azbestu z miejsc pracy, przy jednoczesnym dopilnowaniu, by opinia publiczna była świadoma zagrożenia i konieczności podejmowania działań również w miejscu pracy; działanie to należy wykorzystać w przyszłej strategii objęcia zakazem wszelkich form azbestu oraz wszelkich zastosowań włókien azbestu, zawierającej odpowiednie wymogi odnoszące się do wywozu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(3) i uwzględniającej zasadę bliskości określoną w dyrektywie 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(4), gdyż narażenie na włókna azbestu pozostaje przyczyną znacznej liczby chorób;

15. proponuje rozpoczęcie działania przygotowawczego dotyczącego wspierania aktywnej integracji migrantów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu oceny korzyści i sprawdzenia możliwości utworzenia lokalnych ośrodków integracji społecznej i gospodarczej.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

9

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Beatriz Becerra Basterrechea, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Corina Creţu, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Marek Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Georgi Pirinski, Marek Mirosław Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Mircea Diaconu, Tamás Meszerics, Csaba Sógor

(1)

           Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(2)

           Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 28).

(3)

           Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).

(4)

           Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (3.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.        zauważa, że projekt budżetu UE zaproponowany przez Komisję Europejską na rok 2015 wynosi – łącznie ze specjalnymi instrumentami – 145 599,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i 142 137,3 mln EUR w środkach na płatności oraz że środki na zobowiązania wzrosły o 2,1%, a środki na płatności o 1,4% w porównaniu z budżetem na 2014 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w projektach budżetów korygujących 2/14 i 3/14;

2.        przypomina o niedawnym porozumieniu w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 przewidującym nowe instrumenty elastyczności , w którym określono główne kryteria odnośnie do budżetów rocznych do roku 2020; oczekuje, że Rada nie będzie próbowała narzucać ograniczonej interpretacji konkretnych przepisów; podkreśla, że każdy budżet roczny musi być zgodny z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(1) oraz porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2) oraz nie powinien stanowić wymówki do renegocjowania wieloletnich ram finansowych; jest przekonany, że wysoki poziom ochrony środowiska w Unii Europejskiej, zdrowie jako podstawowy warunek dobrobytu gospodarczego, bezpieczeństwo żywności i pasz oraz mechanizmy obrony przed klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka mają wartość nadrzędną dla wszystkich obywateli Europy;

3.        podkreśla, że rok 2015 jako drugi rok nowych wieloletnich ram finansowych będzie ważny z punktu widzenia udanej realizacji nowych programów wieloletnich na lata 2014–2020; podkreśla, że aby nie utrudniać realizacji kluczowych strategii politycznych UE, wszystkie programy muszą jak najszybciej osiągnąć etap pełnej realizacji;

4.        podkreśla, że włączenie klimatu i efektywnego zarządzania zasobami w główny nurt polityki ma szerokie znaczenie we wszystkich politykach Unii dla osiągnięcia celów określonych w strategii „Europa 2020”;

5.        zdaje sobie sprawę, że rok 2015 będzie ważny z punktu widzenia udanej realizacji nowych programów wieloletnich (trzeciego unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020), programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) oraz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (2014–2020)) wchodzących w zakres odpowiedzialności Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; w związku z tym podkreśla, że niezbędne jest zapewnienie koniecznych środków, aby wykorzystać pełen potencjał tych nowych programów;

6.        zwraca uwagę, że należy zapewnić właściwą równowagę między środkami na zobowiązania i płatności, aby zrealizować wszystkie wnioski beneficjentów;

7.        zauważa, że środki na płatności przeznaczone na program LIFE stanowią, w porównaniu z kwotami w budżecie na rok 2014, wzrost w wysokości 23,3 mln EUR (+7,67%) dla ENV i 7,2 mln EUR (+7,13%) dla CLIMA; zauważa, że o ile środki dla DG CLIMA powinny być wystarczające na pokrycie potrzeb w 2015 r., o tyle w pozycjach DG ENV może zabraknąć środków na płatności w październiku 2015 r.; spodziewa się zatem, że Komisja i Rada dopilnują, by udostępniono wystarczające środki na wypadek niedoboru środków na płatności;

8.        podkreśla, że trzeba pomóc Europie przezwyciężyć skutki kryzysu; zauważa, że plan wydatków ma na celu promowanie wdrożenia i włączenia celów związanych ze środowiskiem i klimatem do innych polityk oraz sprawienie, aby Europa bardziej świadomie podchodziła do środowiska naturalnego; jest w pełni świadomy, że polityki te oraz instrumenty finansowe leżące w kompetencjach Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności są niewielkie i nie otrzymują tyle uwagi co inne programy i fundusze; zwraca w związku z tym uwagę, by nie akceptować dalszej redukcji linii budżetowych, ponieważ przyniosłoby to niedopuszczalne negatywne skutki; wzywa w szczególności państwa członkowskie i regiony, aby postrzegały wdrażanie polityki, działań i projektów przyjaznych środowisku i klimatowi jako szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego, nie zaś jako obciążenie;

9.        zauważa, że budżet na rok 2015 w wartościach realnych będzie niższy od budżetu na rok 2013; wzywa w tym kontekście Komisję i państwa członkowskie do podjęcia jak największych wysiłków w celu szybkiego przyjęcia wszystkich umów o partnerstwie i programów operacyjnych, tak aby nie tracić już czasu potrzebnego do realizacji nowych programów inwestycyjnych; podkreśla, że Komisja powinna w pełni popierać administracje krajowe na wszystkich etapach tego procesu;

10.    przypomina, że program „Horyzont 2020” przyczyni się do realizacji celów objętych kompetencjami Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności za pomocą projektów badawczych w dziedzinie klimatu, zdrowia i środowiska, a w szczególności produkcji odnawialnej energii dzięki innowacyjnym rozwiązaniom; potwierdza swoje zobowiązanie do śledzenia dostosowania projektów do odpowiadających im założeń oraz postępów w realizacji tych projektów;

11.      podkreśla znaczenie zdecentralizowanych agencji (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejskiej Agencji Leków, Europejskiej Agencji Środowiska, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Chemikaliów), które mają zasadnicze znaczenie dla realizacji unijnych strategii politycznych i programów; podkreśla potrzebę oceniania, indywidualnie w każdym przypadku, poszczególnych agencji pod względem budżetu i zasobów ludzkich oraz udostępnienia im w budżecie na rok 2015 i w latach kolejnych odpowiednich środków finansowych i kadrowych, aby mogły należycie wypełniać swoje zadania wyznaczone im przez władzę ustawodawczą;

12.      jest zdania, że agencje zdecentralizowane muszą, tak jak inne instytucje, poczynić pewne oszczędności; w pełni popiera stopniową 5-procentową redukcję personelu do końca 2017 r., zaczynając od przegłosowanych planów zatrudnienia od dnia 1 stycznia 2013 r. jako daty referencyjnej;

13.      zwraca uwagę, że zarządzanie dotacjami, zasadniczą częścią programu LIFE, zostanie powierzone Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw; zauważa, że eksternalizacja tej części programu LIFE (+/- 206 mln EUR) jest przedmiotem protokołu ustaleń z ww. agencją, który jest na końcowym etapie negocjacji; podkreśla, że po podpisaniu protokołu ustaleń odpowiednie środki operacyjne zostaną powierzone agencji;

14.      zdaje sobie sprawę, że w projekcie budżetu na 2015 r. dotacje Komisji w wysokości 5,5 mln EUR są przeznaczone dla Europejskiej Agencji Chemikaliów na działalność w obszarze produktów biobójczych oraz w zakresie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) (przepisy dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów) w oparciu o założenie, że agencja otrzyma 3,25 mln EUR w opłatach od sektora; wzywa Komisję, by zagwarantowała udostępnienie wystarczających środków na wypadek niedoboru środków z opłat na 2015 r.; zwraca się do międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji, aby zbadała kwestię jasności i przejrzystości zasad finansowania agencji;

15.      przyjmuje do wiadomości, że wkład dla Europejskiej Agencji Leków na rok 2015, zgodnie z wnioskiem agencji i po zatwierdzeniu przez Komisję, wynosi 31,516 mln EUR; zdaje sobie sprawę, że do tej kwoty należy dodać wynik z 2013 r. w wysokości 1,499 mln EUR, co daje całkowity wkład w wysokości 33,015 mln EUR w 2015 r.; zwraca uwagę, że proponowany wkład nie pokrywa żadnych dodatkowych wkładów związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, jako że koszty tej działalności mają być pokrywane z opłat; przypomina, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014(3) weszło w życie w lipcu 2014 r. oraz że agencja będzie musiała dostosować swoje zasoby ludzkie i finansowe, tak aby objęły one działalność związaną z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii; podkreśla, że Europejska Agencja Leków jest jedną z agencji, których działania są ściśle związane z sytuacją w branży, a przy tym w ciągu ostatnich czterech lat nie stworzono w niej ani jednego dodatkowego etatu w celu wdrożenia przepisów w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, co spowodowało spowolnienie rozpatrywania poszczególnych spraw;

16.      podkreśla, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze są cennymi narzędziami do podejmowania nowych działań i wprowadzania nowej polityki; powtarza, że w przeszłości z powodzeniem wdrożono niektóre pomysły Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; skorzysta w związku z tym z tych instrumentów; zachęca do używania marginesów dostępnych w ramach każdego działu;

17.      ogólnie rzecz biorąc, nie jest przekonany, czy eksternalizacja usług, mająca na celu zmniejszenie liczby personelu, które jest przewidziane w planach zatrudnienia, okaże się w dłuższej perspektywie opłacalna, ponieważ usługodawcy muszą podlegać nadzorowi i mieć do dyspozycji wytyczne, równocześnie dążąc do osiągnięcia zysku.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

12

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Iosu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Syed Kamall, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław Grzegorz Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Giorgos Grammatikakis, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose

(1)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(2)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

           Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 112).


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (25.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jerzy Buzek

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   wyraża poważne zaniepokojenie znacznymi cięciami w projekcie budżetu Komisji na rok 2015 zaproponowanymi przez Radę, zwłaszcza w takich strategicznych kluczowych obszarach jak innowacje, w tym innowacje społeczne, badania naukowe, przestrzeń kosmiczna, infrastruktura, MŚP i energetyka, zwłaszcza bezpieczeństwo energetyczne wymagające wysokich nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę energetyczną, efektywność energetyczną, połączenia międzysystemowe oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych; jest głęboko przekonany, że teraz jest właściwy moment nie na dokonywanie cięć, lecz na znaczne i odważne zwiększenie środków ponad poziom zaproponowany przez Komisję w projekcie budżetu, aby jak najszybciej zażegnać kryzys gospodarczy; uważa, że proponowane cięcia mogą negatywnie wpłynąć na konkurencyjność i wzrost w UE;

2.   jest zaniepokojony faktem, że już teraz w budżecie na 2015 r. nie ujęto znacznych środków na płatności, które zostały wcześniej uzgodnione przez Radę w negocjacjach w sprawie WRF, oraz tym, że proponowane cięcia jeszcze bardziej pogorszą sytuację, osłabiając zdolność programów UE do właściwego funkcjonowania; podkreśla, że należy podjąć wszelkie stosowne kroki, aby wypełnić zobowiązania prawne Unii i uniknąć opóźnień w płatnościach na rzecz ważnych podmiotów, takich jak badacze, uniwersytety, MŚP i przedsiębiorcy; w związku z tym apeluje o pełne przywrócenie projektu budżetu Komisji, a także o zapewnienie większych funduszy w obszarach strategicznie ważnych dla konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, wzrostu i tworzenia miejsc pracy;

3.   wyraża zdziwienie tym, iż podczas gdy szefowie państw i rządów na każdym szczycie oznajmiają, jak ważny jest budżet UE dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy, Rada stale dokonuje cięć w budżecie UE właśnie w tych obszarach; przypomina Radzie, że podczas negocjacji w sprawie WRF uzgodniono, że fundusze zostaną na wstępie skoncentrowane na pewnej grupie programów; jest przekonany, że te radykalne cięcia w środkach na zobowiązania i płatności w dziale 1a są sprzeczne z kompromisem wypracowanym w WRF;

4.   jest głęboko zaniepokojony dokonanymi przez Radę w dziale 1a cięciami środków na zobowiązania o 1,85% oraz środków na płatności o 8,57%; uważa, że cięcia te są zupełnie nie do zaakceptowania, ponieważ marginesy przewidziane w WRF powinny być w pełni wykorzystane do wspierania ożywienia gospodarki i uregulowania wszystkich zaległych należności na rzecz beneficjentów;

5.   uważa, że niezbędne jest zwiększenie wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), które stanowią 99% ogółu unijnych przedsiębiorstw i na które przypada 80% miejsc pracy w UE, aby poprawić ich konkurencyjność w stabilnym otoczeniu biznesowym, zminimalizować skutki dominującej pozycji rynkowej dużych przedsiębiorstw i konglomeratów, propagować kulturę przedsiębiorczości i wspierać tworzenie i wzrost MŚP;

6.   apeluje o zwiększenie środków w liniach budżetowych, z których udziela się dotacji MMŚP i spółdzielniom, oraz przeznaczenie 40% kwot z tych linii na bezpośrednie wsparcie służące pobudzaniu trwałego wzrostu i zrównoważonego rozwoju MMŚP i spółdzielni, aby mogły one poradzić sobie ze wzrostem cen środków produkcji oraz nadążyć za zmieniającym się społeczeństwem opartym na wiedzy oraz rozwojem opartym na wyważonym wzroście gospodarczym, zwłaszcza w państwach członkowskich, w których kryzys w większym stopniu przyczynił się do zamykania MMŚP;

7.   podkreśla znaczenie zmniejszania przepaści między jednostkami uznawanymi za doskonałe a innymi jednostkami, co umożliwiłoby wspieranie nauki i badań również w instytutach, które jako jednostki nieposiadające statusu doskonałych, dopiero dążą do uzyskania doskonałości bądź mogłyby osiągnąć taki poziom we współpracy z jednostkami już za takowe uznane; uważa, że należy nadal dążyć do celu polegającego na osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozdziału środków w ramach programu „Horyzont 2020”, aby poprawić status quo zaistniałe w wyniku realizacji poprzednich ramowych programów badawczych;

8.   przypomina, że wieloletnie programy, takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz instrument „Łącząc Europę” i Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, a tym samym dla zapewnienia UE ścieżki stabilnego wzrostu; jest przekonany, że prawidłowe funkcjonowanie programów ma również podstawowe znaczenie dla efektywnej absorpcji funduszy w całym okresie WRF; przypomina, że wiele z kluczowych programów nadal znajduje się w początkowej fazie realizacji oraz że należy przyspieszyć proces ich rozwoju; podkreśla wartość dodaną, jakiej źródłem mogą być programy UE; uważa, że budżet na 2015 r. będzie miał decydujące znaczenie dla powodzenia nowych wieloletnich programów na lata 2014–2020; podkreśla, że w związku z tym budżet na rok 2015 powinien zapewniać wszelkie niezbędne środki, takie jak przyspieszenie inwestycji dzięki koncentracji środków na wstępie, tak aby programy osiągnęły bez dalszej zwłoki pełne tempo działania;

9.   podkreśla rolę innowacji w MŚP jako siły napędowej ożywienia gospodarczego UE; oczekuje od Komisji wywiązania się z jej zobowiązań prawnych i finansowych w odniesieniu do instrumentu MŚP w ramach programu „Horyzont 2020” oraz wzywa Radę do umożliwienia jej tego poprzez zapewnienie odpowiedniego budżetu; wnosi o to, by począwszy od 2016 r. Komisja ustanowiła jedną linię budżetową dla instrumentu MŚP w celu umożliwienia jaśniejszego nadzoru budżetowego i kontroli, a także zapewnienia rzeczywiście oddolnego podejścia do jego wdrażania;

10. podkreśla znaczenie ważnych europejskich programów kosmicznych, takich jak Galileo i Copernicus, jako generatorów innowacji, wzrostu i konkurencyjności, a w przyszłości dostawców codziennych usług dla obywateli UE; wskazuje na wielki potencjał sektora kosmicznego dla MŚP;

11. jest przekonany, że realizacja strategii „Europa 2020”, mającej kluczowe znaczenie dla osiągnięcia obranych przez nas celów w zakresie klimatu przy jednoczesnym pobudzaniu wzrostu i tworzenia miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych, wymaga lepszego zarządzania i ściślejszej koordynacji między UE, państwami członkowskimi i regionami oraz konsultacji z przedstawicielami przemysłu i jednostkami badawczymi; apeluje o możliwie największą synergię między funduszami UE a istotnymi dla przemysłu i elastycznymi instrumentami finansowania, a także między wydatkami europejskimi i krajowymi;

12. wskazuje, że reindustrializacja, łącząca konkurencyjność z włączeniem społecznym i zrównoważonością, ma podstawowe znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a przemysł powinien odpowiadać za 20% PKB do 2020 r., który to cel można osiągnąć dzięki poprawie otoczenia biznesowego, w szczególności dla MŚP, i wspieraniu rozwoju silnej i trwałej bazy przemysłowej, która będzie konkurencyjna w skali światowej; zauważa, że fundusze UE mogą przyczynić się do utrzymania inwestycji w przemyśle europejskim w celu wspierania reindustrializacji i ożywienia gospodarczego w Europie i w związku z tym dalsze cięcia nakładów na inwestycje w badania, innowacje i infrastrukturę w przemyśle europejskim poważnie opóźnią ożywienie gospodarcze w UE;

13. podkreśla znaczenie energii ze źródeł odnawialnych oraz energooszczędnych i zasobooszczędnych technologii, dzięki którym Europa zajmuje czołową pozycję w dziedzinie badań i innowacji, a także produkcji takich technologii przy jednoczesnym wzmacnianiu konkurencyjności Europy w perspektywie długoterminowej; podkreśla znaczenie, jakie wystarczający poziom inwestycji we wspomniane powyżej technologie ma dla przyczynienia się do przeciwdziałania zmianie klimatu, a tym samym ułatwiania tworzenia w Europie nowych zrównoważonych przedsiębiorstw oraz wysokiej jakości, dobrze płatnych miejsc pracy w sektorach wysokiego wzrostu;

14. z zadowoleniem przyjmuje pakiet w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym opublikowany przez Komisję w dniu 2 lipca 2014 r.(1); wzywa do przyznania odpowiednich środków na wdrożenie przewidzianych działań;

15. apeluje o odpowiednie finansowanie wszystkich odpowiednich organów UE, które przyczyniają się do konkurencyjności i wzrostu Europy, jak między innymi Europejski Instytutu Innowacji i Technologii, a także agencji wykonawczych, aby umożliwić im prawidłowe wykonywanie zadań powierzonych im przez władzę ustawodawczą.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

25.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pablo Echenique, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Dawid Bohdan Jackiewicz, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, David Coburn, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Ionel-Sorin Moisă, Dan Nica, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Maria Spyraki, Cora van Nieuwenhuizen, Krystyna Łybacka

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Momchil Nekov

(1)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 lipca 2014 r.: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europyˮ (COM(2014)0398).


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (9.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Catherine Stihler

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że jednolity rynek stanowi kluczowy instrument polityczny i jest priorytetowym obszarem zapewniającym wzrost gospodarczy; uważa, że silniejszy i zintegrowany jednolity rynek, na który przeznacza się odpowiednią ilość środków budżetowych, jest niezbędny, aby wyprowadzić Unię Europejską (UE) z kryzysu,

2.  uważa, że polityka konsumencka to główny priorytet UE; podkreśla, że należy przewidzieć odpowiedni budżet na ten obszar polityki oraz uważa, że należy go spożytkować na wzbudzenie większego zaufania konsumentów do bardziej przejrzystego jednolitego rynku przez: poprawę bezpieczeństwa konsumentów, szerzenie wiedzy i dostosowywanie prowadzonej polityki konsumenckiej oraz praw konsumentów do zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodarce,

3.  apeluje o odpowiednie środki finansowe, które posłużą wsparciu strategii na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia,

4.  podkreśla potrzebę przeznaczenia odpowiednio wyważonej puli środków na wsparcie funkcjonowania unii celnej i walkę z przypadkami nadużyć, zarówno w celu ochrony konsumentów, jak i zapewnienia poprawy sytuacji finansowej w oparciu o zasoby własne,

5.  uznaje, że ważne jest finansowanie Forum Jednolitego Rynku i apeluje o przedłużenie przeznaczonego na ten cel działania przygotowawczego do roku 2015; apeluje do Komisji o zaproponowanie podstawy prawnej w ramach prawodawstwa wtórnego, która umożliwi kontynuację Forum Jednolitego Rynku po roku 2015 ;

6.  podkreśla potrzebę promowania systemu SOLVIT i przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych przez państwa członkowskie, gdyż system ten może dostarczyć zarówno obywatelom Unii, jak i unijnym przedsiębiorcom, przydatnych wskazówek obejmujących takie zagadnienia, jak założenie firmy, prawo do wizy i pobytu, handel i usługi, a także świadczenia rodzinne i wiele innych,

7.   wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi informacji na temat obecnego etapu wdrożenia projektu pilotażowego „Twoje podróże w Europie - program do zastosowania w urządzeniach mobilnych (YET)”; podkreśla znaczenie, jakie ma zwiększenie wiedzy konsumentów o tego rodzaju usługach; z wielkim zadowoleniem przyjmuje poprzednie działania w tym zakresie prowadzone przez Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich; wskazuje, że program ten powinien zostać uwzględniony w trwającej na szczeblu Unii kampanii na rzecz pogłębienia świadomości praw i interesów konsumentów; zaleca, aby uwolniono przeznaczone na ten cel środki finansowe po uzyskaniu pozytywnych wyników studium wykonalności ;

8.  zaznacza, że potrzebne będzie zapewnienie odpowiednich środków finansowych w 2015 r. na program COSME oraz na Europejską Sieć Przedsiębiorczości, co pozwoli w szczególności uwzględnić problemy napotykane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z powodu ograniczeń finansowych i gospodarczych w UE,

9.  wyraża zadowolenie z podwyższenia zobowiązań na finansowanie podniesienia innowacyjności w sektorze MŚP w ramach linii budżetowej 02 04 02 03 w przekonaniu, że sektor MŚP ma do odegrania ważną rolę w procesie modernizacji, dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; z zadowoleniem przyjmuje również instrument przewidziany dla MŚP w programie „Horyzont 2020”, który stanowi nowatorskie podejście ukierunkowane na przedsiębiorstwa i odpowiadające na potrzeby rynku, mające wspierać innowacyjne działania MŚP i nieść pozytywne skutki gospodarcze,

10. zwraca się o przeznaczenie środków finansowych na nowy projekt pilotażowy pod nazwą „Szkolenia dla MŚP w zakresie praw konsumentów w erze cyfrowej”; zaznacza, że rozwiązanie to powinno pomóc MŚP w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony konsumentów w internecie; zwraca uwagę na wyniki ankiet, które wykazały, że w wielu MŚP brakuje podstawowej znajomości odpowiednich przepisów UE transponowanych do prawa krajowego; uważa, że częstsze przestrzeganie przepisów zmniejszy liczbę problemów napotykanych przez konsumentów i pozwoli przedsiębiorcom na uniknięcie problemów z organami egzekwowania prawa,

11.  podkreśla, że normy są ważnym narzędziem służącym konkurencyjności przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, których udział w procesie normalizacji ma zasadnicze znaczenie dla postępu technologicznego w Unii; w związku z tym uznaje, że ważne jest odpowiednie finansowanie inicjatyw mających na celu wspieranie działalności normalizacyjnej prowadzonej przez CEN, CENELEC i ETSI;

12.  przypomina o potrzebie przeznaczenia środków finansowych na wielojęzyczne narzędzie przewidziane dla platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR); podkreśla, że wspomniane wielojęzyczne narzędzie zostało przyjęte w rozporządzeniu (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)(1); zaznacza, że dobrze funkcjonujące w całej UE systemy ODR zachęcą konsumentów do poszukiwania rozwiązań problemów, które napotykają podczas nabywania produktów i usług na jednolitym rynku, oraz zwiększą popularność zakupów internetowych, szczególnie dokonywanych u przedsiębiorców z innych państw członkowskich; przypomina, że zwiększenie handlu elektronicznego i transgranicznego w UE zapewni również przedsiębiorstwom nowe możliwości i przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

8.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Louis Ide, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Diane James, Gabriel Mato, Margot Parker, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Matthijs van Miltenburg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Andrzej Sebastian Duda, Roberta Metsola, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis

(1)

Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 1.


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (4.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Roberts Zīle

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla, że sektor transportu stanowi trzon rynku wewnętrznego i podstawę dla swobodnego przepływu osób i towarów, pomagając zwiększyć jakość usług i ułatwiając spójność terytorialną w UE;

2.  wskazuje, że inwestycje w transport mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia roli i celu budżetu UE, jakim jest stymulowanie wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, oraz dla dążenia w kierunku osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, a także aby zwiększyć bezpieczeństwo przemieszczania się poprzez zmniejszenie liczby wypadków i ofiar, dlatego z zadowoleniem przyjmuje fakt, że program CEF został uznany za jeden z kluczowych programów działu 1a budżetu „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”;

3.  zauważa, że rok 2015 będzie drugim rokiem WRF 2014–2020 i że ważne będzie zagwarantowanie należytej i sprawnej realizacji programu finansowego TEN-T i CEF po starcie w 2014 r.; zauważa ponadto, że niezbędne jest zapewnienie koniecznych środków (zarówno na zobowiązania, jak i płatności) dla tych nowych programów, tak by bezzwłocznie uruchomić kluczową infrastrukturę transportową;

4.  przypomina jednak, że ze względu na kryzys gospodarczy niektóre państwa członkowskie mają problemy finansowe, które ogromnie utrudniają przedstawianie projektów, o czym świadczy ostatnie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu transeuropejskich sieci transportowych, i w związku z tym domaga się elastyczniejszego wdrażania programu CEF, aby umożliwić bardziej zrównoważony udział;

5.  podkreśla, że budżet UE powinien skupić się na projektach infrastrukturalnych, które będą miały wysoką europejską wartość dodaną, likwidując wąskie gardła i tworząc/ulepszając infrastrukturę transgraniczną, a także modernizując istniejącą infrastrukturę, taką jak połączenia kolejowe, w celu rozwijania rynku wewnętrznego UE i poprawy konkurencyjności UE jako całości; zauważa, że w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej na wschodnich granicach UE szczególne znaczenie ma połączenie państw członkowskich w sieć transportową UE z europejskimi parametrami technicznymi, w tym europejskim standardowym rozstawem toru, tak by mogły one lepiej zintegrować się na wspólnym rynku unijnym;   jednocześnie przypomina, że w Unii Europejskiej nadal istnieją poważne problemy z interopracyjnością między poszczególnymi systemami kolei, w tym w odniesieniu do zróżnicowanego rozstawu toru, i wzywa do skupienia wysiłków na ujednoliceniu obszaru kolejowego i utworzeniu prawdziwego jednolitego interoperacyjnego obszaru kolejowego, a także podkreśla potrzebę stworzenia połączeń intermodalnych pomiędzy transportem kolejowym i innymi rodzajami transportu;

6.  podkreśla konieczność zagwarantowania, że państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności w ramach instrumentu ‎„Łącząc Europę” otrzymają od Komisji pomoc przy przygotowaniu i rozwijaniu odpowiedniego szeregu projektów o wystarczającej dojrzałości i/lub jakości, a także przy skutecznym wykorzystaniu finansowania z UE; podkreśla zatem znaczenie realizacji działań wspierających program nakierowanych na wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności zainteresowanej administracji publicznej, a także organizowania dodatkowych zaproszeń do składania wniosków, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom absorpcji przekazywanych środków w państwach członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności; ponadto apeluje, aby zaproszenia do składania wniosków obejmowały w pierwszej kolejności odcinki transgraniczne, ponieważ takie odcinki są często niedofinansowane, mimo że w wielu przypadkach stanowią wąskie gardła;

7.  przypomina o znaczeniu wykorzystywania funduszy UE za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” na projekty i sprzęt leżące we wspólnym interesie, które spełniają warunki interoperacyjności transgranicznej;

8.  podkreśla znaczenie utworzenia i efektywnego funkcjonowania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego bez granic dzięki polepszeniu poziomu interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów kolejowych, zwiększając tym samym konkurencyjną pozycję sektora kolejowego; zauważa w tym kontekście, że czwarty pakiet kolejowy przewiduje przyznanie Europejskiej Agencji Kolejowej pewnych istotnych nowych funkcji, zadań i obowiązków; uważa, że należy realistycznie oszacować ewentualne środki własne wpłacane przez sektor, aby nie zagrozić z tego powodu nowym zadaniom tej agencji, które ponadto powinny się opierać na jasno określonych potrzebach i być realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez współustawodawców na zakończenie negocjacji;

9.  zwraca uwagę na fakt, że przydziały budżetowe dla agencji UE pod żadnym pozorem nie obejmują wyłącznie wydatków administracyjnych, lecz przyczyniają się też do osiągania założeń UE i jednocześnie mają na celu poczynienie oszczędności na szczeblu krajowym, a ich budżet powinien dysponować wystarczającymi i odpowiednimi środkami umożliwiającymi im wykonywanie swych zadań; przypomina o znaczeniu zapewnienia w Unii jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności transportu oraz lepszej komunikacji i koordynacji, których dopilnowują obecnie na szczeblu Unii EASA, EMSA i ERA, a za które odpowiadała wcześniej administracja krajowa 28 państw członkowskich;

10. przypomina zasadniczą rolę, jaką pełnią agencje, których głównym zadaniem jest gwarantowanie bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów transportu, w związku z czym odrzuca proponowane cięcia w budżecie na funkcjonowanie agencji i nie popiera propozycji zmniejszenia kosztów, co może obniżyć poziom bezpieczeństwa w transporcie;

11. podkreśla, że EMSA musi dysponować środkami niezbędnymi do kontrolowania bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez morskie instalacje naftowe i gazowe w myśl nowego rozporządzenia w sprawie finansowania EMSA;

12. z drugiej strony podkreśla, że ponad 2/3 wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) jest finansowanych z opłat i należności uiszczanych przez sektor, i dlatego nie należy redukować liczby personelu zajmującego się zadaniami związanymi z certyfikacją, ponieważ zadania te nie są finansowane z budżetu Unii i nie mają na niego żadnego wpływu;

13. podkreśla znaczenie inwestowania w rozwój korytarzy towarowych, aby umożliwić przeniesienie transportu towarów z dróg na tory kolejowe, zwiększyć zrównoważony charakter kolejowego transportu towarowego poprzez ograniczenie obecnego hałasu wytwarzanego przez nieodpowiedni tabor oraz sprzyjać niskoemisyjnej gospodarce transportowej;

14. przypomina o znaczeniu wznowionego programu NAIADES na lata 2014–2020, mającego na celu zmniejszenie zatorów i zmierzanie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, przenosząc transport towarów do transportu śródlądowego, i jest przekonany, że program ten powinien uzyskać odpowiednie finansowanie; podkreśla, że właściwie ustrukturyzowana polityka z konkretnymi osiągalnymi celami pomogłaby w zapewnieniu jak najlepszego wykorzystania finansowania za pomocą takich funduszy, jak instrument „Łącząc Europę” i Horyzont 2020;

15. podkreśla, że art. 195 Traktatu przyznaje UE dodatkowe uprawnienia w zakresie polityki turystycznej; dlatego uważa, że należy udostępnić odpowiednie środki budżetowe na rozwój prawdziwej europejskiej polityki turystycznej; wzywa zatem Komisję, aby zwiększyła swoje zaangażowanie w tej dziedzinie i wspierała realizację ważnych projektów turystycznych, sieci tras rowerowych takich jak EuroVelo oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego i przemysłowego; zwraca również uwagę, że dzięki zasobom udostępnianym za pośrednictwem programu COSME Unia Europejska może sprawnie i skutecznie reagować na zmiany zachodzące w turystyce oraz że potrzebne są ukierunkowane programy i projekty eksperymentalne; zauważa, że w ten sposób można osiągnąć wzrost gospodarczy przy jednoczesnym utworzeniu większej liczby trwałych miejsc pracy, a UE będzie głównym celem w turystyce międzynarodowej;

16. podkreśla rolę badań i innowacji w sektorach transportu i turystyki oraz wskazuje, że terminowe rozwijanie inteligentnych technologii transportowych i wiedzy ekologiczno-społecznej, w tym zrównoważonej mobilności miejskiej, SESAR i innych, znacznie przyczyni się do oszczędności w dziedzinie gospodarki, kwestii społecznych, bezpieczeństwa i środowiska; na te technologie i wiedzę w dziedzinie transportu należy zatem przyznać odpowiednie środki budżetowe w ramach programu „Horyzont 2020” i CEF;

17. podkreśla konieczność precyzyjnego finansowania wdrażania poszczególnych elementów systemu SESAR w celu uruchomienia tych funkcji zarządzania ruchem lotniczym, które są uznawane za niezbędne dla poprawy skuteczności unijnego systemu zarządzania ruchem lotniczym;

18. podkreśla znaczenie inwestowania w regionalne porty lotnicze, ponieważ wpłynie to pozytywnie na szeroki zakres działalności, w tym na eksport, skuteczność i wydajność przedsiębiorstw oraz inwestycje przychodzące, a tym samym wzmocni rynek UE;

19. zauważa, że wydatki administracyjne i operacyjne ogólnie stopniowo wzrastają; wzywa zatem Komisję – w świetle zwiększonych ograniczeń budżetowych – do dopilnowania, by koncepcja optymalnego wykorzystania środków została uwzględniona we wszystkich programach, tak by w związku z tym wydatki były skrupulatnie analizowane pod względem rentowności, wydajności i skuteczności, oraz aby pieniądze podatników UE były wydawane na skuteczne wdrażanie strategii politycznych UE i zarządzanie nimi, koncentrując zasoby na działalności inwestycyjnej o koniecznej zdolności operacyjnej i na właściwym funkcjonowaniu programów;

20. podkreśla konieczność włączania do programów operacyjnych opracowywanych wraz z państwami członkowskimi przewodnich projektów na rzecz rozwoju regionu Dunaju; ponadto Komisja powinna dopilnować, aby programy operacyjne obejmowały finansowanie projektów przewodnich sprzyjających rozwojowi transportu śródlądowego w ramach strategii na rzecz regionu Dunaju;

21. dostrzega znaczenie zrównoważonego transportu w ramach szerszych celów strategii „Europa 2020” w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonej energetyki; podkreśla, że polityka transportowa UE musi stawiać sobie ambitne cele w dziedzinie ochrony klimatu; zwraca zatem uwagę, że odpowiednie finansowanie transportu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego wdrożenia strategii transportowych przyjaznych środowisku;

22. podkreśla, że polityka transportowa UE musi zapewniać równość, przede wszystkim poprzez dostęp osób niepełnosprawnych do transportu, i zaznacza, że do osiągnięcia tego celu niezbędne są znaczne inwestycje w transport publiczny w całej UE.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Projekt budżetu na 2015 r. skupia się na wspieraniu zatrudnienia, przedsiębiorstw, edukacji i badań. Komisja zaproponowała budżet w wysokości 145,6 mld EUR na zobowiązania i 142,1 mld EUR na płatności. Stanowi to wzrost o 2,1%, jeśli chodzi o zobowiązania, i 1,4%, jeśli chodzi o płatności, w stosunku do 2014 r. Większość zobowiązań dotyczy przyszłych projektów, podczas gdy ok. 40% płatności nadal obejmuje projekty finansowane przez UE w okresie finansowania 2007–2013. Komisja proponuje również dalszą redukcję liczby pracowników o 1%.

Duża część środków na płatności jest przeznaczona na dziedziny, które wspierają europejski wzrost gospodarczy i zatrudnienie (+29,5% w stosunku do 2014 r.), takie jak badania (Horyzont 2020), transeuropejskie sieci energetyczne, transport i TIC (instrument „Łącząc Europę”) lub Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

I. Budżet przeznaczony na transport

Tytuł 6 projektu budżetu Komisji Europejskiej na rok 2015 („Mobilność i transport”) skupia linie budżetowe dotyczące unijnej polityki transportu. W projekcie budżetu zaproponowano zwiększenie o 14% środków na zobowiązania (z 2 867 184 572 EUR w 2014 r. do 3 279 502 992 EUR w roku 2015) i o 107% środków na płatności (z 1 003 421 856 EUR w 2014 r. do 2 075 861 835 EUR w roku 2015). Wzrost płatności jest spowodowany głównie potrzebami nowych programów: instrument „Łącząc Europę” i Horyzont 2020.

Sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę w szczególności na następujące zagadnienia:

Instrument „Łącząc Europę” (06 02 01)

Jest to pozycja w budżecie kluczowa dla transportu. Środki na zobowiązania dla projektów CEF w dziedzinie transportu ustalono na poziomie 2 844 mln EUR (+16% w porównaniu z 2014 r.), a środki na płatności na poziomie 1 040 mln EUR (0 płatności na owe projekty w 2014 r.). Budżet CEF zostanie zrealizowany w drodze zaproszeń do składania wniosków w ramach rocznych i wieloletnich programów prac. Ponadto zaproponowano również przeznaczenie 634 mln EUR w środkach na płatności na ukończenie programów TEN-T (06 02 51).

Działania wspierające europejską politykę transportową i ochronę praw pasażerów, w tym działania komunikacyjne (06 02 05)

W PB zmniejszono środki na zobowiązania (z 20 019 000 EUR w 2014 r. do 12 363 000 EUR w 2015 r.) i zwiększono środki na płatności (z 13 894 437 EUR do 17 447 683 EUR) dla tej linii. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na działania informacyjne i komunikacyjne, konferencje oraz wydarzenia promujące działania w sektorze transportu.

Bezpieczeństwo transportu (06 02 06)

Zwiększono zarówno środki na zobowiązania (z 2 510 000 EUR do 2 582 000 EUR), jak i na płatności (z 1 514 026 EUR do 1 706 036 EUR). Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem grupy inspektorów kontrolujących przestrzeganie wymogów wynikających z unijnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa w portach lotniczych i morskich oraz obiektach portowych.

„Horyzont 2020”Badania naukowe i innowacja w zakresie transportu (06 03)

W PB przewidziano 234 117 242 EUR (212 585 039 EUR w 2014 r.) w środkach na zobowiązania i 178 377 220 EUR (27 847 732 EUR w 2014 r.) w środkach na płatności na badania w dziedzinie transportu. Środki te obejmują m.in. wspólne przedsiębiorstwa SESAR i Shift2Rail.

Agencje

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (06 02 02)

Wkład UE do budżetu EASA wzrośnie z 34 174 000 EUR do 36 370 000 EUR, co stanowi wzrost o 6%. Ogólny projekt budżetu EASA (wkład UE + inne zasoby) sięga 149 532 000 EUR (149 059 000 EUR w 2014 r.). Skutki proponowanych zmian ustawodawstwa dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej jeszcze nie zostały uwzględnione. Całkowita liczba pracowników zmniejszy się do 797 w 2015 r. z 804 zatwierdzonych w budżecie na 2014 r. W ramach tej ogólnej liczby liczba pracowników finansowanych z budżetu UE wzrośnie z 280 do 284. Nowi pracownicy zostaną przydzieleni do zatwierdzania podmiotów gospodarczych z państw trzecich i ewentualnie do certyfikacji zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (06 02 03)

Projekt wkładu UE do budżetu EMSA stanowi wzrost w środkach na zobowiązania o 4,37% do wysokości 52 656 000 EUR, a w środkach na płatności o 1,09% do kwoty 51 256 000 EUR. Ogólny projekt budżetu EMSA (wkład UE + inne zasoby) sięga 54 611 675 EUR (52 410 475 EUR w 2014 r.) w środkach na zobowiązania i 53 169 255 EUR (52 669 145 EUR w 2014 r.) w środkach na płatności. Wzrost ma służyć głównie rozwijaniu baz danych i narzędzi IT. Zaproponowano zmniejszenie liczby pracowników z 258 zatwierdzonych stanowisk w 2014 r. do 255.

Europejska Agencja Kolejowa (06 02 04)

Zaproponowano zwiększenie dotacji UE na Europejską Agencję Kolejową do 25 613 000 EUR (25 007 400 EUR w 2014 r.), zarówno jeśli chodzi o środki na zobowiązania, jak i na płatności. Dodatkowe środki finansowe powinny pokryć koszty związane z nowymi zadaniami Shift2Rail. Ogólny projekt budżetu ERA (wkład UE + inne zasoby) sięga 26 379 500 EUR (25 715 600 EUR w 2014 r.), zarówno jeśli chodzi o środki na zobowiązania, jak i na płatności. Proponuje się zmniejszenie liczby pracowników tymczasowych ze 140 zatwierdzonych w budżecie 2014 do 137, podczas gdy ogólnie zasoby ludzkie – w tym pracownicy kontraktowi i oddelegowani eksperci krajowi – pozostaną bez zmian w stosunku do roku 2014 i obejmą 161 stanowisk.

II. Turystyka

Budżet na turystykę znajduje się w tytule 2 – „Przedsiębiorstwa”. W Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) w okresie programowania 2014–2020 (rozporządzenie nr1287/2013) znajduje się szczególny cel dotyczący turystyki. Zaproponowano przeznaczenie 11 000 000 EUR na projekty, nagrody, badania i wydarzenia w zakresie turystyki w ramach linii 02 02 01.

III. Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

W budżecie UE zapisane są obecnie trzy trwające projekty i działania TRAN: statki napędzane skroplonym gazem ziemnym (LNG) (0 EUR w środkach na zobowiązania, 436 192 EUR w środkach na płatności), rola taboru kolejowego w europejskiej interoperacyjności (0 EUR w środkach na zobowiązania, 0 EUR w środkach na płatności) oraz lotnictwo cywilne – statystyki i kluczowe dane (0 EUR w środkach na zobowiązania, 87 238 EUR w środkach na płatności). Działania przygotowawcze w zakresie turystyki osiągnęły swoje cele i turystyka została uznana w budżecie UE. Dlatego sprawozdawca nie zamierza proponować żadnych nowych działań związanych z turystyką.

IV. Ewentualne zmiany

Sprawozdawca wzywa do przyjęcia odpowiedzialnego, realistycznego i zorientowanego na wyniki budżetu. Jednocześnie podkreśla, że budżet UE powinien reprezentować inwestycję w strategie polityczne przynoszące unijną wartość dodaną i sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu. Ogólny poziom projektu budżetu Komisji, w tym finansowania agencji, wydaje się proporcjonalny do potrzeb wynikających z wdrażania strategii politycznych UE i uzyskania unijnej wartości dodanej.

Jeśli chodzi o trzy trwające działania przygotowawcze, sprawozdawca podkreśla w szczególności znaczenie działania przygotowawczego dotyczącego statków napędzanych LNG w kontekście nowych dopuszczalnych poziomów zawartości siarki w paliwach morskich w odniesieniu do obszarów kontroli emisji tlenku siarki (SECA), które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

W zależności od stanowiska Rady w sprawie PB sprawozdawca może rozważyć przywrócenie projektu budżetu w poszczególnych pozycjach budżetowych w celu uwzględnienia priorytetów Parlamentu w obszarze działań. Dotyczy to w szczególności linii budżetowych poświęconych CEF, SESAR i badaniom nad transportem.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Syed Kamall, Georgios Katrougkalos, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Ana-Claudia Tapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Martina Dlabajová, Curzio Maltese, Georgi Pirinski, Franck Proust, Patricija Šulin


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (24.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Derek Vaughan

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  jest zdania, że należy przywrócić kwoty ujęte w projekcie budżetu (PB) na rok 2015 dla działu 1b, z których mają być pokryte minimalne potrzeby i cele polityki spójności ustanowione przez Unię w Traktacie oraz w legislacyjnych ramach tej polityki na lata 2014–2020;

2.  zauważa z niepokojem, że w 6. sprawozdaniu w sprawie spójności wyraźnie stwierdzono, że rozbieżności pomiędzy regionami się pogłębiły w szczególności podczas kryzysu w latach 2008-2011, co oznacza, że należy znacznie zintensyfikować wysiłki w ramach polityki spójności, aby zrealizować cele spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej określone w art. 174 TFUE;

3.  zauważa, że rok 2015 będzie drugim rokiem wdrażania nowego cyklu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; podkreśla konieczność przeznaczenia wystarczających środków na zobowiązania i płatności, dzięki którym możliwe będzie objęcie przez programy zamierzonej liczby beneficjentów i tym samym spełnienie celu programów;

4.  z niepokojem stwierdza obniżenie w 2014 r. środków na płatności w dziale 1b o 5%, do 51 601,9 mln EUR, przy czym tzw. wzrost środków na zobowiązania o 3,6% wynika głównie z zaproponowanego uruchomienia w 2015 r. instrumentu elastyczności dla zaradzenia sytuacji na Cyprze;

5.  z niepokojem zauważa, że o ile zaproponowany poziom środków na płatności zostanie przeznaczony głównie na pokrycie zaległych zobowiązań i zamknięcie programów, Komisja oświadcza, że zaległe płatności nadal będą rosły i szacunkowo osiągną wysokość ok. 18 mld EUR na koniec 2015 r., nawet jeżeli zatwierdzony zostanie projekt budżetu korygującego nr 3/2014;

6.  zwraca się o szybkie i precyzyjne informacje o szacowanych zmianach w zaległych płatnościach w 2014 r. oraz o dalsze wyjaśnienia co do sposobu, w jaki Komisja zamierza rozwiązać problem niezrównoważonego poziomu zaległych płatności, jakie już teraz przewidziano na koniec 2014 r. w dziale 1b;

7.  z niepokojem zauważa, że Komisja wydaje się nie być w stanie realizować wszystkich wniosków o płatności; wzywa Komisję, by przedstawiała wszelkie niezbędne, szczegółowe okoliczności, jeżeli wystąpią wynikłe z nich opóźnienia w płatnościach;

8.  zwraca się do Komisji z zapytaniem, jakie środki zamierza przedsięwziąć w przyszłości celem zapobiegnięcia powtarzającej się rozbieżności między środkami na zobowiązania i środkami na płatności, a tym samym zaległościom w płatnościach.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ramón Luis Valcárcel, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (8.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Peter Jahr

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.      zauważa, że ze względu na pułap narzucony w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2014–2020 w odniesieniu do działu 2 w głównych kategoriach wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w 2015 r. w praktyce prawdopodobnie przeprowadzone zostaną cięcia, w tym w przypadku płatności bezpośrednich, środków rynkowych i środków na rozwój obszarów wiejskich;

2.      zauważa, że zgodnie z projektem budżetu w przypadku działu 2 dojdzie w 2015 r. do obcięcia środków na zobowiązania o 0,1% oraz do nieznacznego zwiększenia o 0,5% środków na płatności w porównaniu z 2014 r.;

3.      zwraca uwagę, że zgodnie z projektem budżetu na 2015 r. środki na płatności przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostaną zmniejszone o 0,8%;

4.      nalega w tym kontekście, aby Rada dotrzymała obietnic dotyczących zapewnienia wystarczających środków na płatności w ramach procedury budżetowej 2015 po to, żeby umożliwić Unii realizację niezaspokojonych zobowiązań, w razie konieczności w drodze trzeciego projektu budżetu korygującego, który miałby zostać przedstawiony przez Komisję;

5.      zwraca uwagę, że środki przydzielone w WRF nie uwzględniają w ogóle inflacji; apeluje o dostosowanie działu 2 z uwzględnieniem deflatora;

6.      ponownie stwierdza, że objęcie kontrolą niespłaconych zobowiązań jest warunkiem koniecznym dla pomyślnego rozpoczęcia nowego okresu programowania na lata 2014–2020; zdecydowanie wzywa zatem Radę i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu uwzględnienia wszystkich nieuregulowanych wniosków o płatność, zwłaszcza do przyjęcia w pełni BK 3/14; podkreśla, że BK 3/14 został zaproponowany na podstawie najnowszych szacunków dotyczących potrzeb w zakresie płatności dostarczonych przez same państwa członkowskie;

7.      zauważa, że mimo zwiększenia budżetu na płatności bezpośrednie i środki rynkowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2015 r. o 0,2% w porównaniu z 2014 r., zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, Komisja musi wyjaśnić, jak sprostać zwiększonym potrzebom związanym ze stopniowym dochodzeniem do pełnych płatności bezpośrednich w Bułgarii, Rumunii i Chorwacji oraz z utworzeniem rezerwy na wypadek kryzysu w rolnictwie;

8.      ubolewa nad cięciami funduszy operacyjnych dla organizacji producentów przekraczającymi 3,3 mln EUR, zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, a także nad zmniejszeniem o 1 mln EUR pomocy dla grup producentów przeznaczonej na wstępne uznanie; zauważa, że w związku z utrzymującym się brakiem równowagi sił w łańcuchu przedsiębiorstwa rodzinne znajdują się pod presją; podkreśla, że dzięki połączeniu sił grupy producentów w znaczny sposób wpływają na poprawę sytuacji producentów pierwotnych; wzywa do zagwarantowania ambitnego budżetu w ramach funduszy operacyjnych dla organizacji producentów; nalega, aby anulowano cięcia w obu tych przypadkach; wzywa Komisję do wykorzystania nadwyżek funduszy operacyjnych na programy szkoleniowe, budowanie partnerstw oraz na wymianę dobrych praktyk w organizacjach producentów;

9.      ubolewa nad zmniejszeniem o 481 289 EUR środków na program „Mleko w szkole” oraz o 900 073 EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich, oraz uważa, że w związku z obecnym kryzysem i z poziomem niedożywienia dzieci w UE to zmniejszenie środków jest rażąco niestosowne; apeluje o zwiększenie poziomu środków na oba programy co najmniej do poprzedniego poziomu; wzywa do opracowania obu programów w taki sposób, by były mniej biurokratyczne i bardziej przyjazne użytkownikom;

10.    jest zaniepokojony tym, że z uwagi na zastosowanie mechanizmu „dyscypliny finansowej” rolnicy otrzymujący płatności w wysokości powyżej 2000 EUR otrzymają w roku budżetowym 2015 niższe płatności bezpośrednie; ubolewa w związku z zakładanym skutkiem zastosowania mechanizmu „dyscypliny finansowej”, który może nie doprowadzić do bardziej skutecznych i rozliczalnych wydatków;

11.    wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, aby środki przeznaczone na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym w budżecie na rok 2015, które później nie zostaną wykorzystane, zostały w całości udostępnione jako płatności bezpośrednie w kolejnym roku budżetowym;

12.    wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania dużej zmienności cen produktów rolnych, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz do szybkiego i skutecznego reagowania w razie potrzeby;

13.    ubolewa nad cięciami środków na wspieranie pszczelarstwa, jako że Parlament niezmiennie uważa pszczelarstwo za jeden z priorytetów dla przyszłości rolnictwa oraz dla zachowania różnorodności biologicznej;

14.    zwraca uwagę, że udostępniane zasoby muszą zapewniać realizację celów polegających na zwiększeniu konkurencyjności europejskiego rolnictwa i sprawieniu, by stało się ono bardziej zrównoważone;

15.    wzywa do możliwie szybkiego ujednolicenia kwot płatności bezpośrednich i płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich 28 państwach członkowskich; zauważa, że znaczne różnice w kwocie bezpośrednich płatności w poszczególnych państwach członkowskich szkodzą konkurencyjności, dlatego też wzywa Komisję do podejścia do UE-28 jak do jednej całości na światowym rynku rolniczym.

16.    ubolewa z powodu proponowanych cięć dotyczących programów rozwoju obszarów wiejskich; wzywa Radę do ponownego rozważenia tej kwestii w związku z obecnymi warunkami rosnącej niepewności oraz wyludnianiem się wielu terenów wiejskich;

17.    głęboko ubolewa z powodu przedstawionej przez Radę propozycji zmniejszenia środków na płatności w projekcie budżetu na 2015 r.; jest zdania, że zaproponowany przez Komisję projekt budżetu na 2015 r. jest absolutnym minimum koniecznym do rozwiązania powtarzających się i uporczywych problemów związanych z rosnącymi zobowiązaniami pozostającymi do realizacji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

6

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Barbara Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Marit Paulsen, Marijana Petir, Constantin-Laurențiu Rebega, Bronis Ropé, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Peter Eriksson, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Annie Schreijer-Pierik

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ulla Tørnæs


OPINIA Komisji Rybołówstwa (4.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: António Marinho e Pinto

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zwłaszcza przeznaczenie na sektor rybołówstwa i politykę morską 6,39 mld EUR na okres 2014–2020; zwraca jednak uwagę na fakt, że pomimo znaczenia, jakie ma działalność rybacka dla gospodarki wielu obszarów przybrzeżnych, środki finansowe przeznaczone na politykę rybołówstwa, która jest jedną z niewielu wspólnych strategii politycznych UE, stanowią zaledwie 0,7% budżetu Unii Europejskiej; dzięki tym środkom finansowym sektor rybołówstwa będzie mógł osiągać cele zrównoważonego rybołówstwa, wspierać wspólnoty przybrzeżne i wyspiarskie w dużym stopniu zależne od rybołówstwa w różnicowaniu ich gospodarki, zwiększyć wsparcie, jakie otrzymywały do tej pory rybołówstwo łodziowe i regiony w dużym stopniu zależne od rybołówstwa, co pozwoli osiągnąć cele strategii Europa 2020;

2.   ubolewa, że Rada ograniczyła możliwość przyznawania w ramach EFMR wsparcia na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w okresach ochronnych do okresu maksymalnie 6 miesięcy na statek w latach 2014–2020 wbrew temu, co zatwierdził Parlament Europejski; uważa, że okresy ochronne są ważnym narzędziem zrównoważonego zarządzania połowami na niektórych łowiskach i w związku z tym opowiada się za zniesieniem powyższego ograniczenia i za zagwarantowaniem wystarczających środków na pomoc w okresach ochronnych;

3.   wzywa Komisję i państwa członkowskie, by pilnie przygotowały niezbędne akty prawne w celu przyspieszenia operacyjnych programów państw członkowskich, by realizować priorytety wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie gospodarczą i społeczną trwałość sektora rybołówstwa, ochronę biologicznych zasobów i zrównoważoną eksploatację zasobów rybołówstwa i akwakultury;

4.  podkreśla znaczenie rygorystycznych i niezależnych badań naukowych dla trafnej oceny stanu zasobów rybnych i obliczenia maksymalnego podtrzymywalnego odłowu, które są punktami odniesienia dla zrównoważonego rybołówstwa, oraz konieczność badania społeczno-gospodarczego wpływu, jaki wywierają przyjęte środki na społeczności zależne od rybołówstwa; wskazuje, że nowe rozporządzenie podstawowe w sprawie WPRyb, które przyjęto w zeszłym roku, kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój w celu uzyskania maksymalnego podtrzymywalnego odłowu (MSY); przypomina, że cel ten stanowi jeden z głównych elementów nowej WPRyb i zakłada trafną i rzetelną znajomość stanu zasobów oraz społecznych i gospodarczych skutków przyjętych środków; uważa, że należy zapewnić należyte finansowanie takich badań z budżetu UE;

5.  podkreśla, że trzeba zwiększyć finansowanie dla naukowych organizacji międzynarodowych i pochodzących z państw członkowskich, tak by uzyskać wiedzę o morskich zasobach biologicznych i dokonać ich oceny;

6.   przypomina, że kontrola działalności rybackiej na statkach i w portach ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rybołówstwa; niewystarczające wsparcie finansowe mogłoby zaszkodzić celom reformy; przypomina, że nowa WPRyb wymaga nasilenia działań operacyjnych Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) w celu wsparcia państw członkowskich i Komisji w opracowywaniu praktycznych narzędzi kontroli i nadzoru (operacje dotyczące zarządzania połowami, systemy zarządzania danymi, obowiązki wyładunku i zwalczanie nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów (tzw. połowy NNN);

7.   wzywa do zwiększenia budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) na środki operacyjne i zasoby ludzkie, by zapewnić należytą realizację reformy WPRyb oraz nasilić kontrolę, inspekcję i nadzór, a także współpracę na szczeblu krajowym, aby standardy WPRyb były przestrzegane oraz skutecznie i spójnie stosowane, co pozwoli zapewnić równe warunki dla branży rybackiej oraz równe traktowanie wszystkich podmiotów sektora;

8.  podkreśla, że skoro ponad 60% dostaw produktów rybołówstwa do UE pochodzi z wód międzynarodowych i wyłącznych stref ekonomicznych krajów trzecich, w budżecie na 2015 r. należy ustalić odpowiednie i rzeczywiste uregulowania budżetowe; zewnętrzny wymiar WPRyb wymaga ciągłego ujmowania szczegółowych środków budżetowych mających na celu wzmocnienie i rozwój unijnego udziału w regionalnych organizacjach zarządzania połowami oraz finansowanie zawierania obustronnych umów z państwami trzecimi, zwłaszcza przy uwzględnieniu przewidywanego odnowienia protokołów z Mauretanią, Mozambikiem, Madagaskarem, Grenlandią, Republiką Zielonego Przylądka lub Republiką Kiribati;

9.   ubolewa, że Komisja zmniejszyła środki budżetowe przeznaczone na finansowanie projektu pilotażowego obejmującego działania wspierające łodziowe rybołówstwo przybrzeżne (pozycja 11 06 77 08); wzywa Komisję do przywrócenia wcześniej zatwierdzonych wartości; uważa, że powyższy projekt pilotażowy ma kluczowe znaczenie i powinien służyć jako punkt wyjścia do stworzenia unijnego programu wsparcia dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu uznania znaczenia i specyfiki tego sektora zgodnie z zaleceniami zawartymi w licznych rezolucjach Parlamentu Europejskiego na ten temat;

10.     z zadowoleniem przyjmuje przepisy o EFMR przewidujące dla Komisji na bezpośrednie działania 647 mln EUR w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020; wzywa Komisję do przyspieszenia niezbędnych działań dla realizacji ich własnych projektów w praktyce.

11. ubolewa nad cięciami wprowadzonymi w tytule 11 na etapie czytania projektu budżetu w Radzie; jest zaniepokojony konsekwencjami dla działań finansowanych z linii budżetowych objętych cięciami oraz ich niekorzystnym wpływem na realizację celów WPRyb i zintegrowanej polityki morskiej; w szczególności zwraca uwagę, że w przypadku tytułu 11 w bieżącym roku odnotowano już deficyt środków na płatności, dlatego należy absolutnie zapewnić dostateczny poziom środków.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Miguel Arias Cañete, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, João Ferreira, Raymond Finch, Werner Kuhn, Isabella Lövin, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Diane Dodds, Marek Józef Gróbarczyk, Mike Hookem, Yannick Jadot, Francisco José Millán Mon


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (11.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Silvia Costa

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.      zwraca uwagę, iż w roku 2015 wieloletnie programy w obszarze edukacji i szkolenia, programy skierowane do młodzieży, dotyczące sportu, kultury i mediów, a także programy edukacji obywatelskiej rozpoczynają drugi rok działalności; podkreśla potrzebę posiadania wystarczających środków na zobowiązania i płatności celem zapewnienia, że wszystkie programy obejmą zamierzoną liczbę beneficjentów; wskazuje, że ponieważ programy te dotyczą bezpośrednio wielu obywateli, zasadnicze znaczenie ma to, aby UE nie wstrzymywała ponownie płatności, co w ostatnich latach wywierało już duży wpływ, na przykład na stypendia wspierające mobilność w ramach programu Erasmus;

2.      zauważa niewielki wzrost wysokości środków na zobowiązania przeznaczonych na program Erasmus+ w porównaniu z rokiem 2014; wskazuje na wysoki wskaźnik wdrażania i wysokie zainteresowanie programem, w związku z którymi potrzebne są odpowiednio wysokie środki na płatności, by pokryć dodatkowe zobowiązania i zapewnić sprawne funkcjonowanie programu, zważywszy zwłaszcza na to, że Komisja Europejska zamierza do końca dekady zwiększyć mobilność studentów o 20%; podkreśla, że stypendia udzielane w ramach programu Erasmus+ powinny być zwolnione z opodatkowania i kosztów socjalnych;

3.      przypomina w związku z instrumentem gwarancji kredytów studenckich, na które przydzielono 3,5% budżetu, że powinno się ich udzielać „na warunkach korzystnych dla studentów”, „bez względu na ich pochodzenie społeczne”, oraz że to „dodatkowe i innowacyjne narzędzie na rzecz mobilności edukacyjnej nie powinno zastępować jakichkolwiek obecnych systemów stypendiów lub pożyczek wspierających mobilność studentów na poziomie lokalnym, krajowym lub unijnym ani utrudniać rozwoju jakichkolwiek takich systemów w przyszłości”;

4.      wyraża ubolewanie, że Komisja zaproponowała mniejszą kwotę środków na zobowiązania w programie „Kreatywna Europa” w porównaniu z rokiem 2014, pomimo jego istotnej roli we wspieraniu sektora kultury i branży twórczej, a także pomimo konieczności zorganizowania w przyszłości instrumentu gwarancyjnego obejmującego obiecane środki, takie jak szkolenie pośredników finansowych; w związku z powyższym uznaje zaproponowane przez Radę dalsze cięcia w podprogramach Kultura i MEDIA oraz w środkach na instrument gwarancyjny za niedopuszczalne, ponieważ utrudni to jeszcze skuteczne wdrażanie programu; przypomina również początkowe obawy Parlamentu Europejskiego w związku z połączeniem komponentów Kultura i MEDIA, a także wynikające z tego połączenia kwestie zrównoważenia polityki i finansowania;

5.      przypomina, że całkowita wysokość środków finansowych na cele programu „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 została zmniejszona o około 20 % w porównaniu z latami 2007–2013; krytycznie postrzega fakt, że w projekcie budżetu Komisji na rok 2015 przewiduje się niższy poziom środków na zobowiązania niż w roku 2014; zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na ten program, który jest jedyny w swoim rodzaju pod względem kontaktów z obywatelami i wspierania ich oddolnych działań; wskazuje, że obecny poziom finansowania jest zdecydowanie za niski, a nawet źle wpływa na wizerunek Unii; jest w związku z powyższym głęboko zaniepokojony przedstawioną przez Radę propozycją dalszych cięć w środkach na zobowiązania i płatności przeznaczonych na ten program i wyraża ubolewanie w związku z tym, że takie przesłanie zostało skierowane do europejskich obywateli;

6.      podkreśla, że polityka komunikacyjna Unii powinna zostać udoskonalona, aby stać się ważnym narzędziem, które pozwoli obywatelom lepiej zrozumieć jej funkcjonowanie, politykę i procedury i umożliwi większy w nich udział, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że obywatele Unii wykazują się niepokojąco słabą znajomością przepisów i programów Unii Europejskiej, co ujawniły między innymi ostatnie wybory europejskie; w związku z powyższym odrzuca propozycje Rady dotyczące cięć w środkach finansowych przeznaczonych na działania w obszarze komunikacji; zwraca uwagę na pilną potrzebę zacieśnienia współpracy w kwestiach komunikacji między instytucjami Unii, parlamentami krajowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami, tak by zainwestowane fundusze przyniosły jak najlepsze rezultaty, a także celem umocnienia i wsparcia współpracy między europejskimi sieciami wykorzystującymi narzędzia multimedialne, co pozwoli na szersze rozpowszechnianie informacji na temat Europy;

7.      wskazuje na znaczenie platform cyfrowych, takich jak Europeana, pomagających w cyfryzacji dziedzictwa kulturalnego i artystycznego Europy oraz realizacji projektów opartych na sieciach i partnerstwach ponadnarodowych, które poszerzają dostęp publiczny do dostępnych materiałów, prezentując kulturę europejską i pobudzając rozwój sektora kultury i branży twórczej;

8.      zwraca uwagę na podjęte na zalecenie Parlamentu działania Komisji mające na celu, między innymi, zwiększenie znaczenia europejskich sieci wolontariatu i wolontariuszy;

9.      zaznacza, że należy poświęcić większą uwagę działaniom „Maria Skłodowska-Curie”, w ramach których wspierane są kariery naukowe poprzez stypendia ułatwiające mobilność, w związku z czym odgrywają one ważną rolę w zwiększeniu znaczenia badań naukowych w Europie; wyraża ubolewanie z powodu znacznych cięć proponowanych przez Radę zarówno w środkach na zobowiązania, jak i środkach na płatności przeznaczonych na ten program, i jest zdecydowany przywrócić kwoty zaproponowane przez Komisję;

10.    domaga się, by Komisja Europejska informowała Parlament Europejski o rozdziale pomiędzy poszczególne państwa członkowskie funduszy na rzecz programów w dziedzinie edukacji i szkolenia, programów skierowanych do młodzieży, programów dotyczących sportu, kultury i mediów, a także programów edukacji obywatelskiej, co pozwoli poprawić przejrzystość i nadzór nad przydziałem środków publicznych;

11.    podkreśla potrzebę poszerzenia zasięgu programu Partnerstwa Wschodniego w dziedzinie kultury, zwłaszcza w obliczu ostatnich tragicznych wydarzeń na Ukrainie, a także zacieśnienia współpracy euro-śródziemnomorskiej na rzecz kultury; wskazuje, że udzielenie przez UE wsparcia finansowego na wspólne projekty kulturalne z udziałem młodych artystów z krajów Partnerstwa Wschodniego i państw członkowskich UE podniesie rangę i zwiększy polityczne znaczenie takich projektów oraz wzmocni działania służące zapewnieniu pokoju w Europie;

12.    zauważa, że w komunikacie Komisji pt. „Podsumowanie realizacji strategii »Europa 2020« na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu” zwrócono szczególną uwagę na bezrobocie wśród młodzieży, które osiągnęło 59,2% w Grecji i 55,7% w Hiszpanii, oraz stwierdzono, że kolejnym poważnym źródłem zaniepokojenia jest rosnący odsetek młodzieży niepracującej, niekształcącej się ani nieszkolącej się (NEET), który wyniósł 13,2% w 2012 r.; wskazuje, że w związku z tym dostęp do wiedzy jest warunkiem wstępnym zatrudnienia i wzrostu, a u podstaw każdej realizowanej polityki muszą leżeć aspekty socjalne i zmniejszanie nierówności;

13.    wskazuje, że polityka wyrzeczeń wpływająca destrukcyjnie na usługi publiczne ogranicza możliwość przyczynienia się przez systemy edukacji i szkoleń do ożywienia gospodarczego oraz że uczenie się przez całe życie musi znajdować się wśród głównych priorytetów w celu zwalczania ubóstwa i nierówności.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

4.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Louise Bours, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Giovanni Toti, Anders Primdahl Vistisen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Maria Łybacka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (24.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tomáš Zdechovský

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zwraca uwagę, że w dziale 3 dotyczącym bezpieczeństwa i obywatelstwa środki na zobowiązania zmniejszono o 1,9% w porównaniu do budżetu na 2014 r., co wiąże się głównie z zakończeniem wsparcia z instrumentu finansowego Schengen dla Chorwacji, zgodnie z traktatem akcesyjnym, a także przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie o 12,2% środków na płatności, co pozwoli zapewnić wystarczające środki na realizację strategii politycznych w tym obszarze;

2.  przypomina, że w następstwie przyjęcia strategicznych wytycznych podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 26–27 czerwca 2014 r. rozpoczął się nowy etap dla przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; podkreśla, że wdrażanie wytycznych może w niektórych bardzo szczególnych przypadkach wiązać się z potrzebą zwiększenia środków finansowych przeznaczanych na te obszary; podkreśla, że w takich przypadkach przyznane już środki nie powinny być przedmiotem presji, i oczekuje, że Komisja przedstawi konkretne propozycje, gdyby zaistniała potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2015 r.;

3.  nalega, aby agencjom, za które odpowiada, zapewnić odpowiednie zasoby, aby mogły one wypełniać swoje zadania, i jest świadomy, że porozumienie międzyinstytucjonalne zobowiązuje do ograniczenia poziomu personelu o 5% w ciągu najbliższych pięciu lat; niemniej jednak nalega, aby cięcia te były wdrażane stosownie do poszczególnych przypadków i z uwzględnieniem zasobów potrzebnych agencjom do realizowania powierzonych im zadań;

4.  apeluje o zwiększenie budżetu EASO, jako że ta agencja pełni kluczową rolę w rozwiązywaniu palących kwestii azylu, a będzie odgrywać jeszcze większą rolę w promowaniu jednolitego stosowania pakietu dotyczącego azylu; dlatego domaga się odpowiedniego zwiększenia budżetu, aby umożliwić agencji skuteczne wypełnianie jej zadań i prowadzenie działań, w tym propagowanie najlepszych praktyk i współpracy między państwami członkowskimi;

5.  przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie środków w liniach budżetowych „Zagwarantowanie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli” oraz „Promowanie niedyskryminacji i równości”, z których realizowany jest program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020;

6.  nie jest w pełni zadowolony ze zwiększenia budżetu Fronteksu, ponieważ agencja ta musi wzmocnić wsparcie operacyjne, zwłaszcza dla państw członkowskich borykających się ze znaczną presją na granicach zewnętrznych, a także musi zwiększyć zdolność reagowania na nagłe zmiany w przepływach migracyjnych; uważa, że Frontex powinien dysponować dodatkowym personelem i zasobami , aby móc realizować zadania i wdrażać system EUROSUR;

7.  podkreśla znaczenie odpowiedniego budżetu UE w dziedzinie azylu i migracji oraz jego znaczenie dla zarządzania jedną wspólną granicą zewnętrzną UE i dla uporania się ze związanymi z nim wyzwaniami, zwłaszcza w świetle bieżącej sytuacji na południowej granicy UE; wzywa wszystkich partnerów UE do wyraźnego zaangażowania się w tym kierunku;

8.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby zwiększyć roczny budżet Europolu, również w świetle nowego rozporządzenia w sprawie Europolu, które ma zostać przyjęte przez Parlament i Radę; uznaje , że zwiększenie budżetów agencji w celu umożliwienia im prawidłowego wypełniania powierzonych im funkcji musi iść w parze z odpowiednim poziomem zatrudnienia w tych agencjach ; jest zdania, że należy dostosować plan zatrudnienia tej agencji, aby umożliwić jej zatrudnienie dodatkowego personelu tymczasowego z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie w walce z cyberprzestępczością i poważnymi międzynarodowymi przestępstwami oraz terroryzmem, a także poprawę w zakresie oceny i analizy tych zagrożeń;

9.  popiera zwiększenie budżetu eu-LISA w celu zapewnienia bezpiecznych i dobrze funkcjonujących systemów informatycznych w obszarze spraw wewnętrznych, a mianowicie zarządzanych przez agencję systemów SIS II, VIS i Eurodac, oraz wdrożenia niezbędnych zmian przewidzianych w odniesieniu do poszczególnych systemów; popiera dalszy rozwój tej agencji z uwagi na dodatkowe zadania, które mogą zostać jej powierzone, takie jak opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie nowych systemów;

10. kwestionuje istnienie linii budżetowej: „Stworzenie nowych systemów informatycznych wspierających zarządzanie przepływami migracyjnymi przez granice zewnętrzne Unii”, pomimo że współustawodawcy nie przyjęli jeszcze pakietu dotyczącego „inteligentnych granic”; podkreśla, że w budżecie nie przewidziano na tę linię budżetową żadnych konkretnych środków od momentu jej stworzenia; wzywa Komisję do wprowadzania linii budżetowych na tego rodzaju działania dopiero po ich zatwierdzeniu przez współustawodawców w drodze odpowiedniego aktu ustawodawczego;

11. wyraża rozczarowanie w związku z ograniczeniem środków budżetowych przeznaczonych na EMCDDA, jako że centrum będzie musiało podjąć działania w następstwie możliwego przyjęcia rozporządzenia w sprawie nowych substancji psychoaktywnych (2013/0305 (COD)), w związku z czym zostaną mu powierzone nowe zadania;

12. przypomina, że sprawiedliwy i przejrzysty przydział środków finansowych na poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji był priorytetem Parlamentu podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia tego funduszu; w związku z powyższym apeluje do Komisji o zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, aby poprawić czytelność i przejrzystość przyznawania środków finansowych na poszczególne cele, a w konsekwencji wydatkowania tych linii budżetowych; domaga się w szczególności, by we wszystkich przyszłych projektach budżetu Komisja oddzielała wydatki przeznaczone na udoskonalenie sprawiedliwych i skutecznych strategii na rzecz powrotów od wydatków na legalną migrację i promowanie skutecznej integracji obywateli krajów trzecich;

13. podkreśla konieczność i znaczenie stałego przeprowadzania ocen wdrożenia wszystkich funduszy i programów oraz ich zasobów wykorzystanych do wczesnego wykrycia potencjalnych wad, a także ocen ich skuteczności.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

10

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Valdemar Tomaševski, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rikke Karlsson, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (2.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2014/2040(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Danuta Maria Hübner

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że procedura przyjęcia budżetu na rok 2015 wykazuje szczególne cechy, wynikające z wyborów: wybór nowego Parlamentu oznacza, że skład jednej z instytucji władzy budżetowej będzie się znacząco różnił(1); Komisja, która opracowała projekt budżetu, kończy kadencję i procedura najprawdopodobniej zostanie zakończona już w czasie urzędowania obecnej Komisji;

2.  podkreśla ponadto, że realizacja procedury uległa znacznemu opóźnieniu z uwagi na to, iż Komisja przedstawiła projekt budżetu dopiero 11 czerwca 2014 r., a Rada, po osiągnięciu porozumienia na szczeblu COREPER w dniu 15 lipca 2014 r., przyjmie oficjalne stanowisko – w drodze procedury pisemnej – na początku września 2014 r.;

3.  wyraża ubolewanie, że tak poważna decyzja polityczna jak przyjęcie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2015 została podjęta w drodze procedury pisemnej; uważa, że jest to sprzeczne z zasadą przejrzystości i otwartości, które powinny stanowić podstawowe cechy decyzji budżetowych wszystkich instytucji europejskich;

4.  zauważa, że Rada przystąpiła do dalszych cięć w dziale 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”, dla którego w projekcie budżetu obniżono środki na zobowiązania o 1,9% w stosunku do budżetu na rok 2014 (z 2 171,998 mln EUR w 2014 r. na 2 130,721 mln EUR w projekcie budżetu na rok 2015); w rzeczywistości, zgodnie ze stanowiskiem Rady, środki na zobowiązania w dziale 3 zostałyby zredukowane o 3,3% w porównaniu z budżetem na rok 2014; przypomina, że rezerwa, jaką Rada przewidziała dla działu 3, wynosiła 115,3 mln EUR; stwierdza, że w płatnościach Rada zmniejszyła podwyżkę proponowaną przez Komisję dla działu 3 z +12,2% do +10,5%;

5.  jest świadom, że, pomimo już widocznych w tym roku drobnych oznak ożywienia w gospodarce europejskiej, wiele państw członkowskich nadal podejmuje zdecydowane starania na rzecz konsolidacji budżetowej, co utrudnia inwestycje w przedsięwzięcia mogące przyczynić się do ożywienia gospodarczego; uważa zatem, że fundusze europejskie w roku 2015 będą miały ogromne znaczenie dla zrekompensowania tych trudności; uznaje oczywiście za bardzo istotne, aby zapewnić odpowiednie finansowanie projektów bezpośrednio dotyczących obywateli oraz mających na celu poprawę jakości europejskiej debaty publicznej;

6.  podkreśla, że niska frekwencja w ostatnich wyborach europejskich wskazuje na potrzebę dalszego inwestowania w kampanie społeczne, których celem jest informowanie obywateli o wpływie Unii na ich codzienne życie oraz roli Parlamentu Europejskiego, podczas całej kadencji parlamentarnej, a nie tylko w przededniu wyborów; uważa, że kluczowe znaczenie ma przeprowadzenie oceny ostatniej instytucjonalnej kampanii informacyjnej Parlamentu Europejskiego;

7.  uważa, że przy ocenach projektów w zakresie komunikacji mogą zaistnieć problemy z wykazaniem skuteczności projektów, głównie ze względu na brak wspólnych lub odpowiednich wskaźników, na podstawie których można by ocenić ich wyniki;

8.  uważa, że zdefiniowane w Traktacie z Lizbony instrumenty demokracji uczestniczącej mają znaczenie dla obywateli; ubolewa w związku z tym nad trudnościami związanymi z wdrożeniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) i podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiednich środków finansowych nie tylko na same inicjatywy, ale również na informowanie o nich, w celu zwiększenia widoczności i wiarygodności EIO; podkreśla, z zastrzeżeniem zgodności z traktatami, że wszelkie takie środki finansowe są niezależne od przedmiotu EIO oraz że wszystkie EIO kwalifikujące się do finansowania, powinny być traktowane jednakowo, niezależnie od treści;

9.  podkreśla potrzebę odpowiedniego finansowania różnych instrumentów e-demokracji, aby zintensyfikować procesy demokracji uczestniczącej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

10. uważa, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych właściwe i stosowne finansowanie jest konieczne, aby umożliwić jego skuteczną realizację;

11. domaga się, aby linie budżetowe dotyczące infrastruktury Parlamentu Europejskiego, jego wydatków oraz inne pozycje odpowiadające miejscom prac Parlamentu zostały rozbite tak, aby odzwierciedlić, gdzie dane wydatki mają miejsce (Bruksela, Luksemburg i Strasburg);

12. przyjmuje do wiadomości zmniejszenie wydatków związanych ze stosunkami między instytucjami europejskimi a parlamentami narodowymi i wyraża ubolewanie nad faktem, że nie czyni się większych wysiłków, aby priorytetowo traktować udział krajowych zgromadzeń ustawodawczych;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Miguel Arias Cañete, Mercedes Bresso, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Katrougkalos, Constance Le Grip, Jo Leinen, Petr Mach, Morten Messerschmidt, Florian Philippot, Paulo Rangel, György Schöpflin, Francisco Sosa Wagner, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Sven Giegold, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cristian Dan Preda, Marcus Pretzell, Viviane Reding, Siôn Simon

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Fernando Maura Barandiarán

(1)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2015 – sekcja 3 – Komisja (P7_TA(2014)0247) oraz rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2015 (P7_TA(2014)0450).


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

7.10.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Ernest Maragall, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności