POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgija)

9.10.2014 - (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: Paul Rübig

Postopek : 2014/2065(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0015/2014
Predložena besedila :
A8-0015/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgija)

(COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0532 – C8-0126/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[1] (uredba o ESPG),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0015/2014),

A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.     ker je Belgija predložila vlogo EGF/2013/012 BE/Ford Genk za finančni prispevek iz ESPG, za 512 presežnih delavcev, od katerih naj bi jih 479 sodelovalo v ukrepih, v proizvodnem obratu družbe Ford-Werke GmbH[4] v Genku (v nadaljevanju besedila: Ford Genk) in 10 dobaviteljih družbe Ford Genk v Belgiji v referenčnem obdobju od 1. julija 2013 do 1. novembra 2013,

D.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.      ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG delno izpolnjeni, kar zadeva minimalno število presežnih delavcev v referenčnem obdobju, saj je takih delavcev manj kot 500; meni, da bi bila lahko vloga za prispevek iz sredstev ESPG sprejemljiva, kadar odpuščanje delavcev resno vpliva na zaposlenost in lokalno gospodarstvo, upošteva še dva vala odpuščanj, do katerih naj bi prišlo v letu 2014 (približno 4340 presežnih delavcev v družbi Ford Genk in 2820 v njenih dobaviteljih v istem zemljepisnem območju); meni, da bo imelo to hude posledice za celotno flamsko regijo, saj naj bi bilo po ocenah izgubljenih več kot 11.000 delovnih mest; opozarja, da čim hitrejša izvedba posebnih ukrepov za prvo skupino presežnih delavcev povečuje njihove možnosti, da najdejo novo zaposlitev in da bodo imeli vsi odpuščeni delavci enake možnosti; zato se strinja s Komisijo, da je Belgija upravičena do finančnega prispevka po uredbi o ESPG;

2.      je seznanjen s tem, da so belgijske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 23. decembra 2013 in jo dopolnile z dodatnimi informacijami do vključno 12. junija 2014 ter da je Evropska komisija svojo oceno predložila 22. avgusta 2014; pozdravlja dejstvo, da je bila ocena dokončana v manj kot osmih mesecih; poudarja, kako pomembna je določba v uredbi o ESPG (Uredba (EU) št. 1309/2013)[5], da sme obdobje ocenjevanja trajati največ 20 tednov;

3.      meni, da je odpuščanje v proizvodnem obratu družbe Ford Werke GmbH in desetih dobaviteljih družbe Ford Genk povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in hitrega upada tržnega deleža EU v proizvodnji osebnih avtomobilov na svetovni ravni ter stalnim upadanjem prodaje novih avtomobilov v Uniji;

4.      ugotavlja, da je Ford Genk največji delodajalec v provinci Limburg ter da bo imelo 512 odpuščenih presežnih delavcev in dodatna vala pričakovanih odpuščanj zaradi zaprtja obrata Forda v Genku velik vpliv na lokalni delovni trg, ki ga zaznamujejo visoka raven brezposelnosti, nižja raven kvalifikacij in znanj ter manj razvita ponudba izobraževalnih storitev; ugotavlja, da bo v skladu s študijo, ki jo navajajo belgijske oblasti[6], za vsakih 100 pričakovano izgubljenih delovnih mest v družbi Ford Genk izgubljenih 65 mest pri neposrednih in posrednih dobaviteljih v Limburgu ter dodatnih 72 mest pri dobaviteljih na drugih lokacijah v Flandriji;

5.      ugotavlja, da je bila od začetka delovanja ESPG v letu 2007[7] avtomobilska industrija predmet 17 sklepov o uporabi sredstev iz tega sklada; natančneje je bil upad tržnega deleža EU pri proizvodnji osebnih avtomobilov omenjen v osmih preteklih sklepih o ESPG[8]; poziva k oceni učinkovitosti ukrepov ESPG, namenjenih presežnim delavcem v avtomobilski industriji na osnovi dosedanjih vlog in tistih, ki se pričakujejo do konca leta;

6.      pozdravlja dejstvo, da so se belgijske oblasti odločile, da bodo začele prilagojene ukrepe izvajati 1. julija 2013, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovile hitro pomoč;

7.      ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki se bodo sofinancirale, vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 479 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja (razdeljene v skupine): (1) pomoč pri iskanju zaposlitve (skrbnik ključnih strank, svetovalec za socialne ukrepe, informacije o možnostih za poklicno izobraževanje in usposabljanje, aktivno poklicno usmerjanje) in (2) usposabljanje in prekvalifikacija (tečaj poklicnega usposabljanja, zaposlitev s pomočjo individualnega poklicnega usposabljanja, usposabljanje za iskanje zaposlitve);

8.      pozdravlja dejstvo, da je flamska vlada ustanovila posebno delovno skupino s predstavniki vseh pomembnih deležnikov, ki naj bi se ukvarjala s tem vprašanjem in pri tem sodelovala tudi s službami Komisije;

9.      pozdravlja dejstvo, da je bilo opravljeno posvetovanje s socialnimi partnerji, zastopanimi v socialno-ekonomskem svetu Limburg, in da so ti sodelovali v spremljevalnem odboru, posebej oblikovanem za namene vloge za sredstva iz ESPG; poleg tega ugotavlja, da se je o vlogi za sredstva iz ESPG razpravljalo s socialnimi partnerji v okviru rednega poročanja o izvajanju strateškega akcijskega načrta za Limburg, ki je nastal za reševanje posledic, nastalih zaradi zaprtja obrata družbe Ford Genk na tem območju;

10.    opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje v okviru usklajenega svežnja ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju; ugotavlja tudi, da bi moralo usposabljanje in preusposabljanje upoštevati posebno znanje in veščine, ki so jih odpuščeni delavci pridobili v avtomobilski industriji in pri njenih dobaviteljih, ter graditi na njih;

11.    ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so belgijske oblasti potrdile, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

12.    udeležene institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev iz ESPG; ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Evropskega parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev, in po katerem Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj s predlogom za uporabo sredstev ESPG posreduje tudi oceno o utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; poudarja, da so bile nadaljnje izboljšave postopka vključene v Uredbo (EU) št. 1309/2013 in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost in prepoznavnost ESPG;

13.    poudarja, da je treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da bo ta sklad podpiral ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek stabilne zaposlitve; poudarja še, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.    pozdravlja sprejetje uredbe (EU) št. 1309/2013, v kateri je bil upoštevan dogovor Evropskega parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG v Komisiji, Evropskem parlamentu in Svetu, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

15.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

16.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

17.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 • [1]  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
 • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
 • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
 • [4]  Ford-Werke GmbH, podružnica družbe Ford of Europe AG, ima svoj sedež registriran v Kölnu v Nemčiji. Družba upravlja proizvodne obrate družbe Ford v Kölnu in Saarlouisu (Nemčija) ter Genku (Belgija).
 • [5]  Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).
 • [6]  Peeters, L., Vancauteren, M., ‘Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk’, Universiteit Hasselt, november 2013, na voljo na http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
 • [7]  Glej podatkovno zbirko ESPG na naslovu http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
 • [8]  Glej osnutke predlogov Komisije o primerih EGF/2007/001 FR/Peugeot SA (Sklep COM(2007)0415 z dne 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (Sklep COM(2008)0094 z dne 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (Sklep COM(2008)0547 z dne 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León in Aragón (Sklep COM(2009)0150 z dne 26.3.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (Sklep COM(2010)0007 z dne 22.1.2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (Sklep COM(2014)0116 z dne 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (Sklep COM(2012)0622 z dne 19.10.2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili (Sklep COM(2013)0469 z dne 28.6.2013).

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[1], zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[2], zlasti drugega pododstavka člena 23,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[3], zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4], zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, do katerih je prišlo zaradi globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Belgija je 23. decembra 2013 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v družbi Ford-Werke GmbH in 10 dobaviteljih ter jo dopolnila z dodatnimi informacijami do vključno 12. junija 2014. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 570.945 EUR.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je vložila Belgija,

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 570.945 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V...,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik      

 • [1]  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
 • [2]             UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
 • [3]             UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
 • [4]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1] in člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006[2] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sredstev sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za družbo Ford Genk in predlog Komisije

Komisija je 22. avgusta 2014 sprejela predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Belgije, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so postali presežni v proizvodnem obratu družbe Ford-Werke GmbH v Genku (v nadaljevanju besedila: Ford Genk) in njenih 10 dobaviteljih v Belgiji zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, na trg dela.

To je enajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska 570.945 EUR iz ESPG za Belgijo. Nanaša se na 512 presežnih delavcev v proizvodnem obratu družbe Ford-Werke GmbH[4], ki se nahaja v Genku (Ford Genk), in 10 dobaviteljih te družbe v Belgiji, pri čemer naj bi se ukrepi, sofinancirani iz ESPG v referenčnem obdobju od 1. julija 2013 do 1. novembra 2013, uporabili za 479 delavcev. Vloga temelji na merilih za pomoč iz člena 2(c) uredbe o ESPG, ki določa, da je vloga za prispevek iz ESPG v izjemnih okoliščinah lahko sprejemljiva, tudi če merila za pomoč iz člena 2(a) ali 2(b) te uredbe niso izpolnjena, kadar odpuščanje delavcev resno vpliva na zaposlenost in lokalno gospodarstvo.

Vloga je bila Komisiji poslana 23. decembra 2013. Komisija je ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za uporabo sredstev ESPG iz člena 2(c) Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Težak gospodarski položaj v sektorju avtomobilske industrije v EU, nastal predvsem zaradi stalnega upadanja prodaje novih osebnih avtomobilov v EU, kar je posledica gospodarske krize in strukturnih težav zaradi presežnih zmogljivosti, ki pesti nekatere proizvajalce v več državah članicah, negativno vpliva na mednarodno konkurenčnost avtomobilske industrije EU v celoti. Zaradi tega so bili številni proizvajalci avtomobilov in njihovi dobavitelji prisiljeni k zaprtju obratov in prestrukturiranju, kar je v zadnjih letih privedlo do izgube številnih delovnih mest v sektorju avtomobilske industrije.

Belgijske oblasti navajajo, da se po zaprtju obrata Forda v Genku poleg prvega vala presežnih delavcev v letu 2014 pričakujeta še dva vala, ki bosta vodila do izgube 650 oziroma 4000 delovnih mest. Ta odpuščanja bodo imela resen vpliv na zaposlenost in lokalno gospodarstvo.

Usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki se bodo sofinancirale, vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 479 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja (razdeljene v skupine): (1) pomoč pri iskanju zaposlitve (skrbnik ključnih strank, svetovalec za socialne ukrepe, informacije o možnostih za poklicno izobraževanje in usposabljanje, aktivno poklicno usmerjanje) in (2) usposabljanje in prekvalifikacija (tečaj poklicnega usposabljanja, zaposlitev s pomočjo individualnega poklicnega usposabljanja, usposabljanje za iskanje zaposlitve).

Po navedbah belgijskih oblasti ukrepi, začeti 1. julija 2013, sestavljajo usklajeni sveženj prilagojenih storitev in so dejavni ukrepi na trgu dela, namenjeni ponovni vključitvi delavcev na ta trg.

Glede meril iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1927/2006 so belgijske oblasti v vlogi:

•  potrdile, da finančni prispevek iz ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb;

•  dokazale, da ukrepi zagotavljajo podporo za posamezne delavce in da ne bodo uporabljeni za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

•  potrdile, da se za navedene upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov EU.

Kar zadeva sisteme upravljanja in nadzora je Belgija obvestila Komisijo, da bo za vlogo za sredstva iz ESPG pristojna agencija Flandrije za evropski socialni sklad. Glavna organa, pristojna za izvajanje ukrepov, sofinanciranih iz ESPG, sta flamski zavod za zaposlovanje in poklicno usposabljanje (VDAB) in nacionalni zavod za zaposlovanje (RVA).

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 570.945 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 51).

To je enajsti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2014. Po dodelitvi predlaganega finančnega prispevka bo v skladu s členom 12(6) Uredbe (ES) št. 1927/2006 za dodelitve v zadnjih štirih mesecih leta ostalo na voljo več kot 25 % največjega letnega zneska, namenjenega ESPG.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev sklada ESPG bi lahko potekali v poenostavljeni obliki, kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če Parlament in Svet ne bosta dosegla sporazuma.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

 • [1]             UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
 • [2]             UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
 • [3]             UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
 • [4]  Ford-Werke GmbH, podružnica družbe Ford of Europe AG, ima svoj sedež registriran v Kölnu v Nemčiji. Družba upravlja proizvodne obrate družbe Ford v Kölnu in Saarlouisu (Nemčija) ter Genku (Belgija).

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2014)42749

G. Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer ESPG/2013/012/BE/Ford Genk iz Belgije (COM(2014)0532)

Spoštovani predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru ESPG/2013/012 BE/Ford Genk in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se v zvezi z zgornjo zahtevo strinjata z uporabo sredstev sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A) ker vloga temelji na členu 2(c) Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in je namenjena pomoči 479 od skupaj 512 delavcev, ki so jih med referenčnim obdobjem od 1. julija do 1. novembra 2013 odpustili iz obrata podjetja Ford-Werke GmbH v Genku in desetih dobaviteljih podjetja Ford Genk v Belgiji;

B) ker je gospodarski položaj v sektorju avtomobilske industrije v EU težak, predvsem zaradi stalnega upadanja prodaje novih osebnih avtomobilov EU kot posledica gospodarske krize; ker je bila avtomobilska industrija od začetka delovanja ESPG v letu 2007 predmet 17 sklepov o uporabi sredstev iz tega sklada;

C) ker je 83,7 % delavcev, ki bodo prejeli pomoč, moškega spola, 16,3 % pa ženskega; ker je velika večina (98,1 %) delavcev starih med 25 in 54 let;

D) ker se po navedbah belgijskih organov vloge v letu 2014 pričakujeta še dva vala odpuščanja, ki bosta povzročila še veliko večje število brezposelnih; ker bi v skladu s študijo, ki jo navajajo belgijske oblasti, zaprtje obrata Ford Genk in učinek prelivanja tega zaprtja pomenila skupno izgubo približno 11.760 delovnih mest v Flandriji;

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Belgije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen s tem, da so belgijske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 23. decembra 2013 in jo dopolnile z dodatnimi informacijami do vključno 12. junija 2014 ter da je Evropska komisija svojo oceno predložila 22. avgusta 2014; pozdravlja dejstvo, da je bila ocena dokončana v manj kot osmih mesecih; poudarja, kako pomembna je določba v novi uredbi, da sme obdobje ocenjevanja trajati največ 20 tednov;

2. obžaluje, da se poleg te vloge do konca leta 2014 pričakuje še dva vala odpuščanja zaradi zaprtja obrata Ford Genk; meni, da bo imelo to hude posledice za trg dela v celotni Flandriji, saj naj bi bilo po ocenah izgubljenih več kot 11.000 delovnih mest;

3. pozdravlja dejstvo, da je flamska vlada ustanovila posebno delovno skupino s predstavniki vseh pomembnih deležnikov, ki naj bi se ukvarjala s tem vprašanjem in pri tem sodelovala tudi s službami Komisije;

4. pozdravlja dejstvo, da socialni partnerji niso bili udeleženi samo v posvetovanju, temveč so sodelovali tudi v nadzornem odboru, posebej ustanovljenem za to vlogo za sredstva ESPG;

5. poudarja, da bi moralo poklicno usposabljanje povečati zaposljivost delavcev in bi moralo biti prilagojeno dejanskemu povpraševanju na trgu dela; ugotavlja tudi, da bi moralo usposabljanje in preusposabljanje upoštevati posebno znanje in veščine, ki so jih odpuščeni delavci pridobili v avtomobilski industriji in pri njenih dobaviteljih, ter graditi na njih;

6. ugotavlja, da je bila avtomobilska industrija od začetka delovanja ESPG v letu 2007 predmet 17 sklepov o uporabi sredstev iz tega sklada[1]; poziva k oceni učinkov ukrepov ESPG, namenjenih presežnim delavcem v avtomobilski industriji na osnovi dosedanjih vlog in tistih, ki se pričakujejo do konca leta;

7. opozarja, da je z uredbo o ESPG zagotovljeno, da ne bo prihajalo do prekrivanja med finančnimi prispevki na osnovi nacionalne zakonodaje o kolektivnem odpuščanju presežnih in ESPG.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG,

namestnica predsednika in prva podpredsednica

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis,

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje v zvezi z dvema ločenima predlogoma Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Kolikor vem, bodo v Odboru za proračun 6. oktobra za vsakega od njiju sprejeti poročili.

Pravila o finančnih prispevkih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 in v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

–         COM(2014)0515 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.019.184 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 633 presežnih delavcev iz 142 podjetij, ki delujejo v panogi proizvodnje kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, v regiji Comunidad Valenciana v Španiji.

–         COM(2014)0532 predlaga prispevek iz ESPG v višini 570.945 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 512 presežnih delavcev iz proizvodnega obrata družbe Ford-Werke GmbH v Genku v Belgiji in pri 10 dobaviteljih družbe Ford Genk v Belgiji.

Koordinatorji odbora so preučili predloge in me prosili, naj vam sporočim, da Odbor ne nasprotuje tej uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in prenosu navedenih zneskov v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

7.10.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleytherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tamás Deutsch, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Ernest Maragall