Betänkande - A8-0015/2014Betänkande
A8-0015/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien)

9.10.2014 - (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Paul Rübig

Förfarande : 2014/2065(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0015/2014
Ingivna texter :
A8-0015/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien)

(COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0532 – C8-0126/2014),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1],

–   med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 12,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt punkt 13,

–   med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0015/2014), och av följande skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

C. Belgien lämnade in ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk om ekonomiskt stöd från fonden efter det att 512 arbetstagare blivit uppsagda från Ford-Werke GmbH:s monteringsanläggning[4] i Genk (nedan kallad Ford Genk ) och från tio underleverantörer till Ford Genk i Belgien under referensperioden mellan den 1 juli 2013 och den 1 november 2013. 479 personer beräknas omfattas av åtgärderna.

D. Ansökan uppfyller de kriterier för stöd som fastställs i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet noterar att villkoren som anges i artikel 2 a i förordningen om fonden delvis har uppfyllts i fråga om det minsta antalet uppsägningar under referensperioden eftersom de är färre än 500. Parlamentet anser att ansökan om stöd från fonden kan godtas när uppsägningarna har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin. Parlamentet tar med i beräkningen att två nya uppsägningsomgångar är att vänta under 2014 (cirka 4 340 uppsägningar från Ford Genk och 2 820 uppsägningar från de lokala underleverantörerna i samma geografiska område). Parlamentet anser att detta kommer att få allvarliga konsekvenser för hela Flandern med en uppskattad förlust av mer än 11 000 arbetstillfällen. Parlamentet påminner om att särskilda åtgärder till förmån för denna första grupp uppsagda arbetstagare, som genomförs så snabbt som möjligt, förbättrar deras möjligheter att finna nya anställningar och ger alla uppsagda arbetstagare samma förutsättningar. Parlamentet håller därför med kommissionen om att Belgien är berättigat till ekonomiskt stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

2.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 23 december 2013, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 12 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 22 augusti 2014. Parlamentet välkomnar den snabba bedömningen, som gjordes på mindre än åtta månader. Parlamentet understryker vikten av att införa en bedömningsperiod på högst 20 veckor i den nya förordningen om fonden (förordning (EU) nr 1309/2013)[5].

3.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna från Ford Genk GmbH och från tio av dess underleverantörer hänger samman med genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, en snabb minskning av EU:s marknadsandel på den globala marknaden för personbilstillverkning och en kontinuerlig minskning av försäljningen av nya personbilar i unionen.

4.  Europaparlamentet noterar att Ford Genk har varit provinsen Limburgs största arbetsgivare, och att de 512 uppsägningarna i fråga tillsammans med två ytterligare uppsägningsomgångar, som väntas till följd av nedstängningen av Fords anläggning i Genk, kommer att få allvarliga följder för den lokala arbetsmarknaden i form av hög arbetslöshet, lägre utbildnings- och kompetensnivå och ett mindre utvecklat utbud av utbildningstjänster. Parlamentet noterar att det, enligt en studie som de belgiska myndigheterna hänvisar till[6], för varje 100 arbetstillfällen som beräknas försvinna från Ford Genk, kommer att försvinna ytterligare 65 från direkta och indirekta underleverantörer i Limburg och därutöver ytterligare 72 från underleverantörer i andra delar av Flandern.

5.  Europaparlamentet noterar att fordonsindustrin sedan fondens upprättande 2007 har varit föremål för 17 beslut om utnyttjande av fonden[7]. Det är särskilt minskningen av EU:s andelar av marknaden för personbilstillverkning som har åberopats i åtta tidigare beslut[8]. Parlamentet kräver att en utvärdering görs av de resultat som uppnåtts med de fondåtgärder som specifikt är kopplade till uppsägningar inom fordonsindustrin på grundval av dessa ansökningar och de ansökningar som förväntas fram till slutet av året.

6.  Europaparlamentet ser positivt på att de belgiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 juli 2013 beslutade att inleda genomförandet av de individanpassade tjänsterna, långt innan det slutliga beslutet fattades om att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

7.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 479 uppsagda arbetstagare i arbete (ordnade efter kategorier): 1) stöd i arbetssökandet (storkundsansvarig, rådgivare för sociala insatser, information om möjligheter till utbildning och yrkesutbildning, aktiv arbetsorienterad vägledning), och 2) utbildning och vidareutbildning (yrkesutbildningskurser, anställning genom individuell yrkesutbildning, arbetssökarkurs).

8.  Europaparlamentet gläder sig över att den flamländska regeringen för att hantera situationen upprättade en särskild arbetsgrupp där alla berörda parter sammanförs tillsammans med kommissionens berörda avdelningar.

9.  Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadens parter i SERR Limburg inte enbart rådfrågades, utan även deltog i en övervakningskommitté som särskilt inrättats för ansökan om stöd från fonden. Parlamentet noterar också att ansökan har diskuterats med arbetsmarknadens parter som ett led i den regelbundna rapporteringen om genomförandet av Limburgs strategiska åtgärdsplan, som upprättades för att hantera konsekvenserna av nedläggningen av Ford Genks anläggning på regional nivå.

10. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov. Parlamentet noterar samtidigt att utbildnings- och omskolningsåtgärder bör beakta och bygga på de specifika färdigheter och den kompetens som de berörda arbetstagarna har uppnått inom fordonsindustrin och hos dess leverantörer.

11. Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet understryker att de belgiska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

12. Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfarandena så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen efter parlamentets begäran om att man ska påskynda frigörandet av bidrag, så att kommissionens bedömning av ansökningar om medel kan läggas fram för Europaparlamentet och rådet tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet betonar att ytterligare förbättringar i förfarandet har införts i förordning (EU) nr 1309/2013 och att fondens effektivitet, transparens och synlighet därmed kommer att förbättras.

13. Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om fonden ska säkerställas att fonden stöder återinträde på arbetsmarknaden med varaktig anställning för enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

14. Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordning (EU) nr 1309/2013 som speglar överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om att återinföra kriteriet om krismobilisering, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av Europaparlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

15. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

 • [1]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [2]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Ford-Werke GmbH är ett dotterbolag till Ford Europa och har sitt säte i Köln (Tyskland). Det driver Fords produktionsanläggning i Köln och Saarlouis (Tyskland) och Genk (Belgien).
 • [5]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).
 • [6]  Peeters, L., Vancauteren, M., Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk , Hasselts universitet, november 2013. Se http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf .
 • [7]  Se fondens databas http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
 • [8]  Se utkast till kommissionens förslag för följande ärenden: EGF/2007/001 FR/Peugeot suppliers (beslut COM/2007/0415 slutlig av den 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (beslut COM(2008)0094 slutlig av den 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (beslut COM(2008)0547 slutlig av den 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León/Aragón (beslut COM(2009)0150 slutlig av den 26.3.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (beslut COM(2010)0007 slutlig av den 22.1.2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (beslut COM(2014)0116 slutlig av den 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (beslut COM(2012)0622 slutlig av den 19.10.2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (beslut COM(2013)0469 slutlig av den 28.6.2013).

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[1], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[2], särskilt artikel 23 andra stycket,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3], särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4], särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)      Belgien lämnade den 23 december 2013 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Ford-Werke GmbH och tio underleverantörer och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till och med den 12 juni 2014. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 570 945 EUR ska anslås.

4)        Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd i enlighet med den ansökan som inlämnats av Belgien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp om 570 945 euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

 • [1]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [2]             EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [3]             EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [4]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter upprättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2], får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], till budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Ford Genk och kommissionens förslag

Den 22 augusti 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Belgien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda från Ford-Werke GmbH:s monteringsanläggning i Genk (nedan kallad Ford Genk) och från tio underleverantörer till Ford Genk i Belgien på grund av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln orsakade av globaliseringen.

Detta är den elfte ansökan som behandlas under budgetåret 2014, och den innebär att totalt 570 945 euro ur fonden tas i anspråk för Belgiens del. Det avser 512 uppsägningar från Ford-Werke GmbH:s monteringsanläggning[4] i Genk (nedan kallad Ford Genk) och från tio av dess underleverantörer i Belgien. 479 arbetstagare berörs av det samfinansierade fondstödet under referensperioden mellan den 1 juli 2013 och den 1 november 2013. Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 c i förordningen om fonden där det fastställs att en ansökan vid särskilda omständigheter kan godtas även om de interventionskriterier som fastställts i artikel 2 a eller 2 b i förordningen om fonden inte uppfylls, förutsatt att uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin.

Ansökan lämnades till kommissionen den 23 december 2013. Kommissionen kom fram till att ansökan uppfyller villkoren för att fonden ska kunna utnyttjas, enligt artikel 2 c i förordning (EG) nr 1927/2006.

Den svåra ekonomiska situationen för biltillverkningsindustrin i EU – som huvudsakligen beror på en kontinuerlig minskning av försäljningen av nya personbilar i EU till följd av den ekonomiska krisen och de strukturella överkapacitetsproblem som drabbat tillverkare i flera medlemsstater – har fått negativa konsekvenser för den internationella konkurrenskraften för EU:s bilindustri som helhet. Dessa faktorer har lett till att anläggningar fått läggas ned och att flera biltillverkare och deras underleverantörer fått genomgå omstruktureringar, vilket fått till följd att ett stort antal arbetstagare inom biltillverkningsindustrin förlorat sina arbeten under de senaste åren.

De belgiska myndigheterna menar att nedläggningen av Fords anläggning i Genk, utöver denna första uppsägningsomgång, kommer att innebära två nya uppsägningsomgångar på 650 och 4 000 personer under 2014. Dessa uppsägningar kommer att få allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin.

Det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 479 uppsagda arbetstagare i arbete (ordnade efter kategorier): (1) Stöd i arbetssökandet (storkundsansvarig, rådgivare för sociala insatser, information om möjligheter till utbildning och yrkesutbildning, aktiv arbetsorienterad vägledning). 2) Utbildning och vidareutbildning (yrkesutbildningskurser, anställning genom individuell yrkesutbildning, arbetssökarkurs).

Enligt de belgiska myndigheterna kommer de åtgärder som inleddes den 1 juli 2013 att tillsammans bilda ett samordnat paket med individanpassade tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de belgiska myndigheterna i sin ansökan angivit följande:

•  Att det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

•  Att åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer.

•  Att de stödberättigande åtgärderna inte beviljas stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Belgien meddelat kommissionen att det är den Europeiska socialfondens (ESF) flamländska byrå som är ansvarig myndighet för ansökan om stöd. Det flamländska organet för arbetsförmedling och yrkesutbildning (VDAB) och den nationella arbetsförmedlingen (RVA) utgör de viktigaste ansvariga organen för genomförandet av de åtgärder som samfinansieras av fonden.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 570 945 euro från reserven för fonden (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 51).

Detta är det elfte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014. Det föreslagna stödbeloppet innebär att över en fjärdedel av det högsta årliga belopp som öronmärkts för fonden är tillgänglig under årets sista fyra månader, enligt kraven i artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av fonden kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

 • [1]             EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [2]             EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [3]             EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Ford-Werke GmbH är ett dotterbolag till Ford Europa och har sitt säte i Köln (Tyskland). Det driver Fords produktionsanläggning i Köln och Saarlouis (Tyskland) och Genk (Belgien).

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)42749

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien (COM(2014)0532)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2013/012 BE/Ford Genk och har antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därmed ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan grundar sig på artikel 2 c i förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, och är avsedd att ge stöd till 479 av de totalt 512 arbetstagare som har sagts upp från Ford-Werke GmbH:s monteringsanläggning i Genk (nedan kallad Ford Genk) och från tio underleverantörer till Ford Genk i Belgien under referensperioden mellan den 1 juli 2013 och den 1 november 2013.

B) Biltillverkningsindustrin i EU befinner sig i en svår situation – som huvudsakligen beror på en kontinuerlig minskning av försäljningen till följd av den ekonomiska krisen. Fordonsindustrin har sedan fondens upprättande 2007 har varit föremål för 17 beslut om utnyttjande av fonden.

C) 83,7 procent av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 16,3 procent är kvinnor. En stor majoritet (98,1procent) av arbetstagarna är mellan 25 och 54 år gamla.

D) Enligt de belgiska myndigheterna är två nya uppsägningsomgångar att vänta under 2014 med ett mycket större antal förlorade arbetstillfällen. Enligt en studie som de belgiska myndigheterna hänvisar till kommer nedläggningen av Ford Genks anläggning och dess indirekta effekter att innebära totalt nästan 11 760 förlorade arbetstillfällen i Flandern.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Belgiens ansökan:

1. Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 23 december 2013, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 12 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 22 augusti 2014. Parlamentet välkomnar den snabba bedömningen, som gjordes på mindre än åtta månader. Parlamentet understryker vikten av att införa en bedömningsperiod på högst 20 veckor i den nya förordningen om fonden.

2. Europaparlamentet beklagar att man vid sidan av de uppsägningar som avses i denna ansökan väntar ytterligare två uppsägningsomgångar fram till slutet av 2014 på grund av nedläggningen av Ford Genks anläggning. Parlamentet anser att detta kommer att få allvarliga konsekvenser för hela Flandern med en uppskattad förlust av mer än 11 000 arbetstillfällen.

3. Europaparlamentet gläder sig över att den flamländska regeringen för att hantera situationen upprättade en särskild arbetsgrupp där alla berörda parter sammanförs tillsammans med kommissionens berörda avdelningar.

4. Europaparlamentet gläder sig över att arbetsmarknadens parter inte enbart rådfrågades, utan att de även involverades i en övervakningskommitté särskilt inrättad för ansökan om bidrag från fonden.

5. Europaparlamentet betonar att yrkesutbildningsåtgärder bör syfta till att förbättra arbetstagarnas anställningsbarhet och bör anpassas till de verkliga behoven på arbetsmarknaden. Parlamentet noterar samtidigt att utbildnings- och omskolningsåtgärder bör beakta och bygga på de specifika färdigheter och den kompetens som de berörda arbetstagarna har uppnått inom fordonsindustrin och hos dess leverantörer.

6. Europaparlamentet noterar att fordonsindustrin sedan fondens upprättande 2007 har varit föremål för 17 beslut om utnyttjande av fonden[1]. Parlamentet kräver att en utvärdering görs av de resultat som uppnåtts med de fondåtgärder som specifikt är kopplade till uppsägningar inom fordonsindustrin på grundval av dessa ansökningar och de ansökningar som förväntas fram till slutet av året.

7. Europaparlamentet påminner om att förordningen säkerställer att det inte förekommer några överlappningar mellan ekonomiskt stöd i enlighet med nationell lagstiftning om kollektiva uppsägningar och stöd inom ramen för fonden.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Till ordföranden

Ärende:           Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Två separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet den 6 oktober.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006, samt i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

-          COM(2014)0515 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 019 184 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 633 arbetstagare som har sagts upp i 142 företag verksamma inom sektorn för tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater i Valencia-regionen (Spanien).

-          COM(2014)0532 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 570 945 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 512 arbetstagare som har sagts upp från Ford-Werke GmbH:s monteringsanläggning i Genk, Belgien, och från tio underleverantörer till Ford Genk i Belgien.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

7.10.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea, Ernest Maragall