Menettely : 2014/2035(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0018/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0018/2014

Keskustelut :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Äänestykset :

PV 22/10/2014 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0035

MIETINTÖ     
PDF 180kWORD 96k
14.10.2014
PE 537.391v03-00 A8-0018/2014

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

(12300/2014 – C8‑0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Gérard Deprez

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

(12300/2014 – C8‑0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) (”varainhoitoasetus”) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–       ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(5),

–       ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2014 (COM(2014)0234),

–       ottaa huomioon neuvoston 14. heinäkuuta 2014 vahvistaman ja 12. syyskuuta 2014 parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2014 (12300/2014 – C8-0160/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0018/2014),

A.     ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 2/2014 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2014 talousarvioon varainhoitovuoden 2013 ylijäämä, 1 005 miljoonaa euroa;

B.     ottaa huomioon, että ylijäämä muodostuu pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (771 miljoonaa euroa), menojen vajaakäytöstä (276 miljoonaa euroa) ja valuuttakurssimuutosten negatiivisesta saldosta (42 miljoonaa euroa);

C.     ottaa huomioon, että tulopuolen lisäys on peräisin pääasiassa viivästyskoroista ja sakoista (1 331 miljoonaa euroa), kun taas todellisuudessa kerättyjen omien varojen määrä budjetoituun määrään verrattuna on pienentynyt (-226 miljoonaa euroa) ja käytettävissä olevista ylijäämistä saadut tulot ovat myös vähentyneet (-360 miljoonaa euroa);

D.     ottaa huomioon, että menopuolella vuoden 2013 määrärahojen (107 miljoonaa euroa) ja vuoden 2012 määrärahojen (54 miljoonaa euroa) vajaakäyttö on erityisen vähäistä ja liittyy melko vaikeasti ennakoitaviin tekijöihin eikä sen voida katsoa aiheutuneen varojen hyödyntämiskapasiteetin heikkenemisestä;

E.     ottaa huomioon, että kaikkien käytettävissä olevien indikaattoreiden mukaan sekä vuoden 2012 että 2013 talousarviossa oli maksumäärärahojen vajaus;

F.     ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 18 artiklassa säädetään, että poikkeamat arvioista otetaan unionin talousarvioon ainoastaan niitä koskevassa lisätalousarviossa;

1.      panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 2/2014, jossa ainoastaan otetaan talousarvioon varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti varainhoitovuoden 2013 ylijäämä, 1 005 miljoonaa euroa; panee merkille neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 2/2014;

2.      muistuttaa, että kyseisessä lisätalousarviossa nro 2 vähennetään jäsenvaltioiden bruttokansantuloon perustuvien maksuosuuksien osuutta 1 005 miljoonalla eurolla ja kompensoidaan siten osaksi jäsenvaltioiden maksuosuuksia lisätalousarvion nro 3 rahoittamisesta (johon tarvitaan vielä 3 170 miljoonaa euroa omia varoja); korostaa näin ollen aikovansa jatkaa menettelyä lisätalousarvioesityksen nro 2 hyväksymiseksi samaan aikaan, kun neuvotellaan lisätalousarvioesityksestä nro 3, joka koskee uusien maksumäärärahojen käyttöönottoa, ja lisätalousarvioesityksestä nro 4, jossa on kyse perinteisiä omia varoja koskevien arvioiden tarkistamisesta, muista tuloista ja joidenkin sakkojen saattamisesta lainvoimaisiksi, mistä saadaan 2 059 miljoonaa euroa uusia omia varoja, joilla voitaisiin edelleen vähentää lisämäärärahojen tarvetta lisätalousarvioesityksessä nro 3;

3.      huomauttaa, että jos lisätalousarvioesitykset nro 2, 3 ja 4 hyväksytään sellaisinaan, hyväksymisen talousarviovaikutus olisi yhteensä vain 106 miljoonaa euroa uusina bruttokansantuloon perustuvina maksuosuuksina, jotka jäsenvaltioiden on maksettava sen varmistamiseksi, että vuonna 2014 on käytettävissä riittävästi määrärahoja unionin nykyisten oikeudellisten sitoumusten kattamiseksi;

4.      haluaa säilyttää lisätalousarvioesitysten nro 2, 3 ja 4 välisen poliittisen ja menettelyyn liittyvän yhteyden ja päättää siksi muuttaa neuvoston kantaa lisätalousarvioesitykseen nro 2/2014 jäljempänä esitetyllä tavalla;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja parlamentin tarkistuksen neuvostolle, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

Tarkistusluonnos1 (koskee useaa budjettikohtaa)

Yleinen tulotaulukko

Luku 1 4 – Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

Numerotiedot:

 

Talousarvio 2014

Lisätalousarvioesitys nro 2

Neuvoston kanta

Ero

Uusi määrä

1 4 0

99 767 305 073

- 1 005 406 925

- 1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Yhteensä

99 767 305 073

- 1 005 406 925

- 1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Pääluokka III – Komissio

Osasto 40 — Varaukset

Uuden budjettikohdan 40 04 01 luominen – Varaus uusia maksutarpeita varten

Numerotiedot:

 

Talousarvio 2014

Lisätalousarvioesitys nro 2

Neuvoston kanta

Ero

Uusi määrä

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Yhteensä

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Selvitysosa:

Tälle momentille otetut määrärahat käytetään kattamaan komission lisätalousarvioesityksessä nro 3 yksilöimä lisämaksumäärärahojen tarve.

Perustelu:

Vuonna 2014 maksuihin kohdistuu valtavia paineita, ja komissio on pyytänyt lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 lisäämään maksumäärärahoja. Siksi ehdotetaan, että vuoden 2013 ylijäämä käytetään rahoittamaan talousarvion menopuolelle luotua uutta budjettikohtaa 40 04 01 ”Varaus uusia maksutarpeita varten” sen sijaan, että sillä vähennettäisiin bruttokansantuloon perustuvia omia varoja. Jos neuvosto hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 sellaisenaan, tämä tarkistus perutaan.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.


PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio antoi 15. huhtikuuta 2014 lisätalousarvioesityksen nro 2/2014, joka koskee varainhoitovuoden 2013 toteuttamisesta syntynyttä ylijäämää. Ylijäämä oli 1 005 miljoonaa euroa, ja komissio ehdotti sen ottamista unionin vuoden 2014 talousarvioon ja jäsenvaltioiden maksuosuuksien vähentämistä samalla määrällä. Kokonaismäärä on 18 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2013 budjetoitu ylijäämä (1 023 miljoonaa euroa).

Ylijäämä muodostuu pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (771 miljoonaa euroa), menojen vajaakäytöstä (276 miljoonaa euroa) ja valuuttakurssimuutosten negatiivisesta saldosta (42 miljoonaa euroa).

Tulopuolella keskeiset osatekijät ovat omat varat, maksuosuudet ja unionin politiikkoihin liittyvät hyvitykset sekä viivästyskorot ja sakot (1 331 miljoonaa euroa). On hyvä huomata, että vuoden 2012 tulojen ylijäämään verrattuna vuonna 2013 omien varojen ylijäämä on negatiivinen, ja se syntyy pääasiassa sakoista ja viivästyskoroista.

Menopuolen 276 miljoonan euron toteutuma on peräisin määrärahojen 107 miljoonan euron vajaakäytöstä vuonna 2013 ja 54 miljoonan euron vajaakäytöstä vuonna 2012, mutta se ei johdu määrärahojen hyödyntämiskapasiteetin alenemisesta vaan vuoden lopussa noudatettavista budjetointisäännöistä. Itse asiassa sekä varainhoitovuonna 2012 että 2013 maksumäärärahoista oli pulaa.

Esittelijän ehdotus

Tällä hetkellä komissio on ehdottanut vuoden 2014 talousarvion yhteydessä kolmea lisätalousarvioesitystä:

•   LTE 2/2014 (15. huhtikuuta 2014)

LTE 2/2014 koskee varainhoitovuoden 2013 ylijäämää.

Vuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta aiheutuvan ylijäämän kokonaismäärä, joka on tarkoitus ottaa vuoden 2014 talousarvioon, on 1 005,4 miljoonaa euroa, ja se koostuu pääasiassa sakoista ja viivästyskoroista.

Nettovaikutus talousarvioon: tarvitaan -1 005,4 miljoonaa euroa omia varoja

•   LTE 3/2014 (28. toukokuuta 2014)

Lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 tarkistetaan vuoden 2014 tuloja koskevaa arviota (1 568 miljoonaa euroa uusia tuloja, joista suurin osa, 1 417 miljoonaa euroa, on uusia sakkoja), ja pyydetään 4 738,1 miljoonaa euroa uusia maksumäärärahoja, jotka saadaan ottamalla ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta 4 027 miljoonaa euroa ja käyttämällä kokonaan maksumäärärahojen hyväksytyn tason ja vuoden 2014 enimmäismäärän välille jäävä liikkumavara, joka on 711 miljoonaa euroa.

Nettovaikutus talousarvioon: tarvitaan +3 170,1 miljoonaa euroa uusia omia varoja

LTE 4/2014 (9. heinäkuuta 2014)

Lisätalousarvioesityksessä nro 4/2014 tarkistetaan uudelleen vuoden 2014 perinteisiä omia varoja ja muita varoja koskevaa arviota ja nostetaan omien varojen odotettavissa olevaa tasoa 2 059 miljoonalla eurolla. Lisäksi menoja vähennetään 248 460 eurolla maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, koska uutta Euroopan tietosuojavaltuutettua ei voitu nimittää. Siinä muutetaan myös maksuosuuksien jakautumista jäsenvaltioiden kesken ajantasaistettujen makrotaloutta koskevien tietojen perusteella.

Nettovaikutus talousarvioon: -2 059,2 miljoonaa euroa omia varoja

Yhteen laskettuna lisätalousarvioesitysten nro 2, 3 ja 4 nettovaikutus talousarvioon on vain 105,7 miljoonaa euroa uusina omina varoina:

 

Taulukosta käy ilmi, että tarvittavat uudet kansalliset maksuosuudet (13 – arvonlisäveroon perustuvat omat varat ja 14 – bruttokansantuloon perustuvat omat varat), joista neuvosto saattaa olla kiinnostunut, ovat noin 750 miljoonaa euroa, mitä on syytä tarkastella oikeassa suhteessa maksujen 4,7 miljardin euron kokonaismäärään.

Säilyttääkseen kolmen LTE:n poliittisen ja menettelyyn liittyvän yhteyden esittelijä ehdottaa seuraavaa tarkistusta neuvoston kantaan lisätalousarvioesitykseen nro 2/2014:

Tarkistusluonnos1 (koskee useaa budjettikohtaa)

Yleinen tulotaulukko

Luku 1 4 – Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

Numerotiedot:

 

Talousarvio 2014

Lisätalousarvioesitys nro 2

Neuvoston kanta

Ero

Uusi määrä

1 4 0

99 767 305 073

- 1 005 406 925

- 1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Yhteensä

99 767 305 073

- 1 005 406 925

- 1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Pääluokka III – Komissio

Osasto 40 — Varaukset

Uuden budjettikohdan 40 04 01 luominen – Varaus uusia maksutarpeita varten

Numerotiedot:

 

Talousarvio 2014

Lisätalousarvioesitys nro 2

Neuvoston kanta

Ero

Uusi määrä

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Yhteensä

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Selvitysosa:

Tälle momentille otetut määrärahat käytetään kattamaan komission lisätalousarvioesityksessä nro 3 yksilöimä lisämaksumäärärahojen tarve.

Perustelu:

Vuonna 2014 maksuihin kohdistuu valtavia paineita, ja komissio on pyytänyt lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 lisäämään maksumäärärahoja. Siksi ehdotetaan, että vuoden 2013 ylijäämä käytetään rahoittamaan talousarvion menopuolelle luotua uutta budjettikohtaa 40 04 01 ”Varaus uusia maksutarpeita varten” sen sijaan, että sillä vähennettäisiin bruttokansantuloon perustuvia omia varoja. Jos neuvosto hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 sellaisenaan, tämä tarkistus perutaan.

Oikeudellinen kehys

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti kunkin varainhoitovuoden ylijäämä otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon tulona ja alijäämä maksumäärärahana lisätalousarvioesityksen muodossa. Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 3 kohdassa säädetään lisäksi, että "poikkeamat arvioista otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon ainoastaan niitä koskevassa lisätalousarviossa".

Esittelijän mielestä nämä säännökset eivät oikeuta hylkäämään tätä lisätalousarvioesitystä, mutta kylläkin tarkistamaan sitä, sillä varainhoitoasetuksen 18 artikla jättää jonkin verran harkinnanvaraa ylijäämän käytön suhteen. Lisäksi korostettakoon, että jos varainhoitoasetuksen säännöksiä tulkitaan niin, että parlamentin olisi hyväksyttävä tämä lisätalousarvio ilman muutoksia, se voi olla vastoin parlamentille perussopimuksessa osoitettuja talousarvio-oikeuksia. Esittelijä haluaisi myös painottaa, että tässä vaiheessa parlamentin tarkistuksille lisätalousarvioesitykseen nro 2/2014 ei ole oikeudellisia esteitä. Jos tarkistukset hyväksytään, parlamentin ja neuvoston on käytävä neuvotteluihin ratkaisun löytääkseen.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

13.10.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Kaja Kallas, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Ivan Štefanec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Emma McClarkin, Virginie Rozière

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö