Menetlus : 2014/2107(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0023/2014

Esitatud tekstid :

A8-0023/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2014 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0048

RAPORT     
PDF 160kWORD 91k
5.11.2014
PE 539.654v02-00 A8-0023/2014

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreeka)

(COM(2014)0620 – C8‑0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Victor Negrescu

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreeka)

(COM(2014)0620 – C8‑0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0620 – C8‑0183/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–       võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0023/2014),

A.     arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.     arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.     arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.     arvestades, et Kreeka ametiasutused esitasid 6. juunil 2014 taotluse EGF/2014/009 EL/Sprider Stores seoses 761 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvast ettevõttest Sprider Stores S.A.;

E.     arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.      märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi (nimetatakse ka majanduskriisi kriteeriumideks) alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kaasa arvatud töötajad, kes on koondatud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;

2.      märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid selle väärtusliku rahastamisvahendi paljusid eeliseid igati arvesse võttes fondist rahalise toetuse saamise taotluse 6. juunil 2014 ja komisjon tegi hindamistulemused kättesaadavaks 7. oktoobril 2014; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.      nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Kreekal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

4.      on nõus, et koondamiste põhjused, nimelt: 1) leibkondade kasutada olevate sissetulekute vähenemine – maksukoormuse suurenemise, palkade vähenemise (nii era- kui ka avaliku sektori töötajatel) ja suureneva tööpuuduse tõttu –, mille tagajärg oli ostujõu järsk langus; 2) ettevõtetele ja eraisikutele antavate laenude järsk vähenemine raha puudumise tõttu Kreeka pankades on seotud majanduskriisiga ja seetõttu on Kreekal õigus saada fondist rahalist toetust;

5.      märgib, et jaesektoriga seoses on praeguseks esitatud veel kolm fondist toetuse saamise taotlust, mille põhjuseks on globaalne finants- ja majanduskriis; sellega seoses soovitab komisjonil hinnata ülejäänud kolme fondi kasutuselevõtmiseks esitatud taotluse tulemusi, et teha kindlaks tööturule tagasipöördumise programmid, mis on andnud kõige paremaid tulemusi;

6.      märgib, et need koondamised süvendavad veelgi riigis valitsevat tööpuudust, mis on majandus- ja finantskriisi tõttu juba niigi suurenenud ja mille määr on liikmesriikide hulgas kõrgeim; tunneb aga heameelt selle üle, et viimastel kuudel on tööpuuduse määra tõus peatunud;

7.      märgib, et Kreeka ametiasutused osutavad fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid lisaks 761 koondatud töötajale ka kuni 550 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele, kes taotluse esitamise päeval olid alla 30-aastased, sest 682 koondamist toimus noorte tööhõive algatuse kohaselt toetuskõlblikes NUTS 2. tasandi piirkondades;

8.      märgib, et sihtrühma kuuluvate mittetöötavate ja mitteõppivate noorte väljavalimiseks kasutavad Kreeka ametiasutused Kreeka noortegarantii rakenduskavasse lisatud kriteeriumidega kooskõlastatud konkreetseid kriteeriume (st tõrjutuse ohus noored, leibkonna sissetulek, haridustase, töötuse kestus jne) ning võtavad arvesse ka osalemissoove; märgib, et esimest korda fondi puudutava uue määruse kehtimise ajal on taotluses teavet toetusmeetmete alla lisatavate mittetöötavate ja mitteõppivate noorte väljavalimise kohta; kutsub Kreeka ametiasutusi üles võtma arvesse sotsiaalseid kriteeriume ning tagama, et fondist toetuse saajate valimisel peetaks täielikult kinni mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste põhimõtetest;

9.      on seisukohal, et käesoleva fondi kasutuselevõtmise taotluse alusel toetatavad teabe- ja reklaamimeetmed peaksid suurendama teadlikkust fondist antava toetuse kohta ja need peaksid ka jõudma noorte töötuteni, et hõlbustada osalemissoovidega menetlust;

10.    väljendab heameelt selle üle, et Kreeka ametiasutused otsustasid alustada töötajate kiireks abistamiseks individuaalsete teenuste pakkumist koondatud töötajatele juba 1. septembril 2014. aastal, st enne lõpliku otsuse saamist fondile toetuse saamiseks esildatud kooskõlastatud paketi kohta;

11.    märgib, et Kreeka ametiasutused on teada andnud, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud sihtrühma kuuluvate toetusesaajate esindajate ja Kreeka erasektori töötajate ametiühingute keskliiduga konsulteerides ning et taotlust arutati kahel 2014. aasta mais toimunud kohtumisel sotsiaalpartneritega, kellega konsulteeriti mitmetes ühtse meetmetepaketi sisu puudutavates küsimustes; peale selle soovitab komisjoni hinnata punktis 5 osutatud hinnangu raames individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi sisu ja oodatavaid tulemusi, et teha tulevaste meetmete huvides kindlaks head tavad;

12.    märgib, et koondatud töötajatele ning 550-le mittetöötavale ja mitteõppivale noorele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad järgmistest meetmetest, mis kokku moodustavad individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi: kutsenõustamine ja toetus karjääri planeerimisel, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, ettevõtte asutamise toetamine, tööotsimistoetus ja väljaõppetoetus ning liikuvustoetus; märgib, et nende teenuste eesmärk on aidata sihtrühma kuuluvatel toetusesaajatel saada ülevaade oma oskustest ja koostada realistlik karjäärikava ning need sõltuvad toetusesaajate aktiivsest osalemisest tööotsimis- ja koolitusmeetmetes;

13.    tuletab meelde, et kavandatud meetmeid tuleks kohandada, et võtta arvesse koondatud töötajate ja väljavalitud mittetöötavate ja mitteõppivate noorte erinevaid vajadusi;

14.    märgib, et 200-le valitud töötajale ning mittetöötavale ja mitteõppivale noorele eraldatakse oma ettevõtte loomises toetuseks suurim võimalik summa 15 000 eurot; rõhutab, et selle meetme eesmärk on edendada jätkusuutlike ettevõtlusalgatuste rahastamise kaudu ettevõtlust, mille tulemusel peaks keskpikas perspektiivis tekkima juurde töökohti; märgib, et selle suurima võimaliku summa eraldamine sõltub konkreetsetest tingimustest ja toetatavate alustavate ettevõtete jätkusuutlikkusest;

15.    märgib, et sissetulekutoetusmeetmed ei moodusta individuaalsete meetmete üldisest paketist mingil juhul rohkem kui 35 %, nagu on sätestatud fondi määruses; ja need sõltuvad sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivsest osalemisest tööotsimis- ja koolitusmeetmetes;

16.    tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsul järgitakse võrdväärse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

17.    tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

18.    kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.    teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreeka)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,(2) eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) on asutatud selleks, et osutada abi töötajatele, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on lõpetanud oma tegevuse maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, määruses (EÜ) nr 546/2009(4) käsitletud ülemaailmse finants- ja majanduskriisi jätkumise tõttu või uue ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 12 kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)      Seoses ettevõtte Sprider Stores S. A. koondamistega Kreekas esitas Kreeka 6. juunil 2014 taotluse EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks ja saatis lisateavet, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikega 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)      Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Kreeka teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatud individuaalseid teenuseid ka mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele.

(5)      Seetõttu tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Kreeka taotluse rahuldamiseks rahalist toetust summas 7 290 900 eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 7 290 900 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                    eesistuja

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.


SELETUSKIRI

I. Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 sätetele ning määruse (EL) nr 1309/2013(2) artiklile 15 ei tohi fondi aastane maksimaalne summa ületada 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohased summad kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Korra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamise taotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Taotlus Sprider Stores'i kohta ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 7. oktoobril 2014 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Kreekale vahendite eraldamiseks, et toetada majanduskriisi tagajärjel NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvast ettevõttest Sprider Stores koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. Kreeka ametiasutused osutavad fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid lisaks 550 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele, kes taotluse esitamise päeval olid alla 30-aastased, sest koondamised toimusid noorte tööhõive algatuse kohaselt toetuskõlblikes NUTS 2. tasandi piirkondades.

See on viieteistkümnes taotlus, mida tuleb 2014. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab fondist kokku 7 290 900 euro kasutuselevõtmist Kreeka kasuks. Kokku puudutab see 1311 toetusesaajat. Taotlus saadeti komisjonile 6. juunil 2014 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 1. augustini 2014. Komisjon on kõiki fondi määruse kohaldatavaid sätteid arvesse võttes otsustanud, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Kreeka ametiasutuste väitel on Kreeka majandus kuuendat aastat järjest (2008–2013) sügavas madalseisus. Kreeka statistikaasutuse ELSTAT kohaselt on Kreeka SKP alates 2008. aastast vähenenud 25,7 %, avalik tarbimine 21 % ja eratarbimine 32,3 %, tööpuudus on aga 20,6 % võrra suurenenud.

Lisaks rakendas Kreeka valitsus 2008. aastal välisvõla probleemi lahendamiseks selliseid ebapopulaarseid meetmeid nagu maksutulude suurendamine, avaliku sektori kulude ühtlustamine ja riigiametnike palkade vähendamine. Ka erasektori palgad on vähenenud, sest tehakse pingutusi Kreeka majanduse konkurentsivõime suurendamiseks. Alates 2008. aastast on suletud tuhandeid ettevõtteid, mille töötajad kaotasid töö, ning tuhanded füüsilisest isikust ettevõtjad on oma tegevuse lõpetanud, tõstes sellega järsult tööpuuduse määra. Sissetulekute vähenemise kohene mõju oli tarbimise vähenemine.

Kreeka ametiasutused väidavad, et kuna Sprider Stores tegutses kõigis Kreeka piirkondades, toimuvad koondamised üle kogu Kreeka ja halvendavad veelgi tööpuuduse olukorda, mis majandus- ja finantskriisi tõttu oli juba niigi halvenenud ja tundub olevat eriti tõsine, sest Kreeka tööpuuduse määr on kõigist ELi liikmesriikidest kõrgeim.

Koondatud töötajatele pakutavad individuaalsed teenused moodustavad individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi, mis hõlmab selliseid meetmeid nagu kutsenõustamine ja toetus karjääri planeerimisel, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, ettevõtte asutamise toetamine, tööotsimistoetus ja väljaõppetoetus ning liikuvustoetus.

Komisjoni arvates on eespool kirjeldatud kavandatavate meetmete näol tegemist aktiivsete tööturu meetmetega fondi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete tähenduses. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalse kaitse meetmeid.

Kreeka ametiasutused on andnud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega:

–           kavandatavatele meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsul austatakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–           riigi ja ELi õigusaktides sätestatud kollektiivset koondamist käsitlevad nõuded on täidetud;

–           kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning topeltrahastamine on välistatud;

–           kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–           fondist saadav rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Kreeka on teavitanud komisjoni, et riikliku eelfinantseerimise või kaasfinantseerimise allikas on arenguministeeriumi avaliku sektori investeerimiskava.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 7 290 900 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01).

See on 2014. aastal viieteistkümnes eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud ümberpaigutamise ettepanek fondi kasutuselevõtuks.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolsed läbirääkimised.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 30.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2014/009 EL/Sprider Stores korral (COM(2014)620 final)

Austatud härra esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014/009 EL/Sprider Stores puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi küsimustega tegelev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et käesolev taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse) artikli 4 lõikel 1 ja on seotud 761 töötajaga, kes töötasid ettevõttes Sprider Stores S.A., mis tegutseb NACE Rev. 2 osa 47 alla kuuluvas majandussektoris (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) Kesk-Makedoonia ja Atika piirkonnas, ja kes koondati või kes lõpetasid tegevuse vaatlusperioodil, mis kestis 17. novembrist 2013 kuni 17. märtsini 2014; arvestades, et peale selle puudutab taotlus 550 mittetöötavat ja mitteõppivat noort;

B) arvestades, et Kreeka ametiasutuste väitel on koondamised seotud leibkondade kasutada olevate sissetulekute vähenemisega – maksukoormuse suurenemise, palkade vähenemise (nii era- kui ka avaliku sektori töötajatel) ja suureneva tööpuuduse tõttu –, mille tagajärg oli ostujõu järsk langus; ettevõtetele ja eraisikutele antavate laenude järsk vähenemine raha puudumise tõttu Kreeka pankades on seotud majanduskriisiga ja seetõttu on Kreekal õigus saada fondist rahalist toetust;

C) arvestades, et meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on 85,3 % naised ja 14,7 % mehed; arvestades, et enamik töötajaid (72,1 %) on 30–54-aastased ja suuruselt teise töötajate rühma moodustavad (22,5 %) 25­–29-aastased;

D) arvestades, et asutuste hinnangul osalevad meetmetes eeldatavasti kõik 761 koondatud töötajat.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Kreeka taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Kreekal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Kreeka ametiasutused otsustasid osutada fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid kuni 550 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30-aastasele noorele; märgib, et sihtrühma kuuluvate mittetöötavate ja mitteõppivate noorte väljavalimiseks kasutavad Kreeka ametiasutused Kreeka noortegarantii rakenduskavasse lisatud kriteeriumidega kooskõlastatud konkreetseid kriteeriume (st tõrjutuse ohus noored, leibkonna sissetulek, haridustase, töötuse kestus jne) ning võtavad arvesse ka osalemissoove; märgib, et esimest korda fondi puudutava uue määruse kehtimise ajal on taotluses teavet toetusmeetmete alla lisatavate mittetöötavate ja mitteõppivate noorte väljavalimise kohta; kutsub Kreeka ametiasutusi üles võtma arvesse sotsiaalseid kriteeriume ning tagama, et fondi toetuse saajate valimisel peetaks täielikult kinni mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste põhimõtetest;

3.  on seisukohal, et käesoleva fondi kasutuselevõtmise taotluse alusel toetatavad teabe- ja reklaamimeetmed peaksid suurendama teadlikkust fondist antava toetuse kohta ja need peaksid ka jõudma noorte töötuteni, et hõlbustada osalemissoovidega menetlust;

4.  tuletab meelde, et kavandatud meetmeid tuleks kohandada, et võtta arvesse koondatud töötajate ja väljavalitud mittetöötavate ja mitteõppivate noorte erinevaid vajadusi, ning loodab, et sihtrühma kuuluvatele mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele mõeldud finantsmeetmetest koostatakse vaheläbivaatamise käigus eraldi loetelu;

5.  märgib, et 200-le valitud töötajale ning mittetöötavale ja mitteõppivale noorele eraldatakse oma ettevõtte loomise toetuseks suurim võimalik summa 15 000 eurot; rõhutab, et selle meetme eesmärk on edendada jätkusuutlike ettevõtlusalgatuste rahastamise kaudu ettevõtlust, mille tulemusel peaks keskpikas perspektiivis tekkima juurde töökohti; märgib, et selle suurima võimaliku summa eraldamine sõltub konkreetsetest tingimustest ja toetatavate alustavate ettevõtete jätkusuutlikkusest;

6.  märgib, et sissetulekutoetusmeetmed ei moodusta individuaalsete meetmete üldisest paketist mingil juhul rohkem kui 35 %, nagu on sätestatud fondi määruses; ja need sõltuvad sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivsest osalemisest tööotsimis- ja koolitusmeetmetes;

7.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG

Tegevesimees, esimene aseesimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Eelarvekomisjoni

esimees

Euroopa Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüssel

Austatud härra Arthuis

Teema:            Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud neli eraldiseisvat komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise kohta. Minu teada on eelarvekomisjonis 13. oktoobril ja 3. novembril kavas iga ettepaneku kohta raport vastu võtta.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist rahaliste toetuste maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006, ning 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 13.

−         COM(2014)0553 on ettepanek eraldada fondist 911 934 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Charleroi lähedal Marcinelle'is asuva teraspaneelide tootmistehase Carsid SA sulgemise tõttu koondatud 939 töötaja tööturule tagasipöördumist.

−         COM(2014)0560 on ettepanek eraldada fondist 12 704 605 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal Ile de France'i ja Bretagne'i piirkonnas mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tehasest Peugeot Citroën Automobiles (PSA) koondatud 6120 töötaja tööturule tagasipöördumist.

−         COM(2014)0616 on ettepanek eraldada fondist 1 501 200 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Iirimaa lõuna- ja idapiirkonnas väärisesemete, ehete jms toodete tootmise sektoris tegutsevast ettevõttest Andersen Ireland Limited koondatud 171 töötaja tööturule tagasipöördumist.

−         COM(2014)0620 on ettepanek eraldada fondist 7 290 900 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Kreekas Kesk-Makedoonia ja Atika piirkonnas jaekaubandussektoris tegutsevast ettevõttest Sprider Stores S.A. koondatud 761 töötaja tööturule tagasipöördumist.

Komisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid Euroopa Komisjoni poolt kavandatud fondi kasutuselevõtmisele kõnealustel juhtudel ega nimetatud summade eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.11.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pablo Echenique, Anneli Jäätteenmäki, Ernest Maragall, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Õigusteave - Privaatsuspoliitika