POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irska)

5.11.2014 - (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: Ivan Štefanec

Postopek : 2014/2098(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0024/2014
Predložena besedila :
A8-0024/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju  (vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irska)

(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1],

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti točke 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0024/2014),

A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.     ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev, in sicer z vključitvijo samozaposlenih in mladih, ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.     ker je Irska predložila vlogo EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland Limited za finančni prispevek iz ESPG za 171 presežnih delavcev v podjetju Andersen Ireland Limited, razvrščenem v oddelek 32 NACE po reviziji 2 (proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov), v referenčnem obdobju od 21. oktobra 2013 do 21. februarja 2014,

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.      ugotavlja, da so irski organi vlogo predložili na osnovi merila za pomoč iz člena 4(2) uredbe o ESPG, z odstopanjem od merila iz člena 4(1)(a), ki zahteva najmanj 500 delavcev, ki so postali presežni, ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici;

2.      se strinja s Komisijo, da izjemne okoliščine, na katere se sklicujejo irske oblasti, tj. da odpuščanje močno vpliva na zaposlenost v regiji ter lokalno in regionalno gospodarstvo, v skladu s členom 4(2) uredbe o ESPG upravičujejo odstopanje od praga 500 presežnih delavcev, zato je Irska upravičena do finančnega prispevka na osnovi te uredbe;

3.      je seznanjen, da so irske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 16. maja 2014, Komisija pa je njeno oceno dala na voljo 3. oktobra 2014; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

4.      meni, da je odpuščanje 171 presežnih delavcev v podjetju Andersen Ireland Limited povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, kar je povzročilo, da je uvoz, v 95 % odstotkih iz Azije, v štiriletnem obdobju (2008–2012) štirikrat presegel proizvodnjo nakita v EU;

5.      ugotavlja, da je to prva vloga za sredstva ESPG za presežne delavce v sektorju nakita, bižuterije in podobnih izdelkov, ki je tudi žrtev vse obsežnejše spletne prodaje in bi bil lahko zato še dodatno oslabljen;

6.      ugotavlja, da bo odpuščanje v podjetju Andersen Ireland še zaostrilo razmere na trgu dela v tej regiji, saj je bilo slednje pomemben delodajalec na tem pretežno podeželskem območju, kjer je 39,9-odstotna brezposelnost že tako dvakrat presegala državno povprečje (19 %);

7.      ugotavlja, da bodo irske oblasti prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi ESPG, poleg presežnih delavcev ponudile tudi največ 138 mladim, mlajšim od 25 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), tako da bo končno število ciljnih upravičencev, ki lahko sodelujejo v ukrepih, znašalo 276; izraža zaskrbljenost, ker ni jasno, kako bodo ti mladi identificirani; poziva irske oblasti, naj upoštevajo socialna merila in zagotovijo, da bo izbor prejemnikov podpore iz ESPG v celoti spoštoval načela nediskriminacije in enakih možnosti;

8.      opozarja, da morajo biti predlagani ukrepi prilagojeni, tako da bodo upoštevali razlike med potrebami odpuščenih delavcev in mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

9.      pričakuje, da bo ob vmesnem pregledu oblikovan poseben seznam finančnih ukrepov za to skupino mladih;

10.    ugotavlja, da bi moralo biti usposabljanje za te mlade vključujoče in na voljo vsem družbenim slojem, tudi zapostavljenim skupinam;

11.    pozdravlja dejstvo, da so se irske oblasti odločile, da bodo začele prilagojene ukrepe izvajati 21. oktobra 2013, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovile hitro pomoč;

12.    ugotavlja, da bo usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki bo sofinanciran, namenjen iskanju čim širšega razpona zaposlitvenih možnosti na območju, kjer je malo rastočih sektorjev ali proizvodnih obratov, in bo zahteval znatno izpopolnjevanje odpuščenih delavcev;

13.    ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z upravičenci in njihovimi predstavniki ter s socialnimi partnerji, in odobrava namero, da se ustanovi posvetovalni forum, ki bo dopolnil delo usklajevalnega oddelka za ESPG in presežnim delavcem omogočal redne prispevke o izvajanju programa ESPG;

14.    pozdravlja odprtje pisarne oddelka za koordinacijo ESPG v neposredni bližini prizadetega območja, ki bo enotna kontaktna točka za delavce in mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

15.    pozdravlja dejstvo, da je bil organiziran lokalni dan odprtih vrat za odpuščene delavce in mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, da bi jim predstavili različne vrste podpore, ki so na voljo v programu, in morebitnim upravičencem do sredstev ESPG omogočili razpravljanje o možnostih s ponudniki storitev;

16.    ugotavlja, da prilagojene storitve, ki naj bi se zagotovile presežnim delavcem, vključujejo spodaj navedene ukrepe, ki so del usklajenega svežnja prilagojenih storitev: poklicno informiranje in svetovanje ter podpora pri načrtovanju poklicne poti, štipendije iz sredstev ESPG, programi usposabljanja in sekundarnega izobraževanja, programi terciarnega izobraževanja, pomoč za usposabljanje v okviru Skillsnets, pomoč za ustanavljanje podjetij/samozaposlovanje in dohodkovna podpora, vključno s prispevki za stroške usposabljanja;

17.    pozdravlja zamisel, da se med predlagane ukrepe vključi usposabljanje prek mrež Skillsnets, namenjeno ponovni zaposlitvi v podjetjih, ki poslujejo v istem industrijskem sektorju ali na istem geografskem območju;

18.    ugotavlja, da bodo ukrepi dohodkovne podpore strogo omejeni na največ 35 % skupnega svežnja prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG;

19.    ugotavlja, da so ocene, kakšni zneski bodo namenjeni za pomoč pri ustanavljanju podjetij in samozaposlovanju, premalo jasne; ugotavlja, da se utegne število dejanskih upravičencev razlikovati od ocenjenega, zaradi česar bo razporeditev predvidenih skupnih stroškov drugačna; opozarja na pomembno vlogo lokalnih podjetniških odborov, ki bodo zagotovili „mehke“ storitve in „trdo“ pomoč, zlasti pri ocenjevanju izvedljivosti poslovnih načrtov in dodeljevanju pomoči, ki lahko znaša do 15.000 EUR;

20.    opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

21.    odobrava dejstvo, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

22.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irska)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1], zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje podpore presežnim delavcem in samozaposlenim osebam, ki so prenehale opravljati svojo dejavnost zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki je predmet Uredbe (ES) št. 546/2009[4], ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Irska je 16. maja 2014 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanjem v podjetju Andersen Ireland Limited na Irskem in jo dopolnila z dodatnimi informacijami, kot je določeno v členu 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)      Irska se je v skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 odločila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

(5)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.501.200 EUR za vlogo, ki jo je vložila Irska –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 1.501.200 EUR v sredstvih za prevzem obveznost i in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                 Predsednik

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [4]  UL L 167, 29.6.2009, str. 26.

OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1] in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013[2] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sredstev sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje Andersen Ireland Limited in predlog Komisije

Komisija je 3. oktobra 2014 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Irske, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so zaradi globalizacije postali presežni v podjetju Andersen Ireland Limited, razvrščenem v oddelek 32 NACE po reviziji 2 (proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov), na trg dela. Irski organi bodo zagotovili prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi ESPG, za največ 138 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, mlajših od 25 let na dan vložitve vloge, glede na to, da so bili vsi presežni delavci odpuščeni v regiji Southern and Eastern (IE02) na ravni NUTS 2, ki je upravičena na osnovi pobude za zaposlovanje mladih.

To je štirinajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 1.501.200 EUR iz ESPG za Irsko. Nanaša se na 276 upravičencev. Vloga je bila Komisiji poslana 16. maja 2014 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 11. julija 2014. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da so pogoji za finančni prispevek na podlagi uredbe o ESPG izpolnjeni.

Irske oblasti trdijo, da je v zadnjih petih letih ali več na trgu modne bižuterije v EU v smislu obsega in vrednosti prevladuje uvoz iz držav zunaj EU. Podatki Eurostata iz leta 2008, ki jih je navedla Irska, kažejo, da je bila v EU prodaja proizvajalcev iz EU in proizvajalcev iz držav zunaj EU na začetku skoraj enaka, in sicer 56 tisoč ton izdelkov. Pri obeh vrstah proizvajalcev se je obseg prodaje zmanjšal, kar bi lahko morda pripisali posledicam svetovne gospodarske in finančne krize v letih 2008 in 2009. Medtem ko se je obseg prodanih izdelkov EU na trgu EU leta 2012 zmanjšal na 10.600 ton, se je zmanjšal tudi obseg prodanih izdelkov, uvoženih iz držav zunaj EU, vendar veliko manj, tj. na 45.700 ton.

Uvoz je kljub enakovrednosti leta 2008 štiri leta pozneje za štirikrat presegel proizvodnjo EU. Od teh izdelkov iz držav zunaj EU jih je bilo 95 % uvoženih predvsem iz azijskih držav, kot so Kitajska, Indija, Tajska in Filipini. To so lokacije, kamor je medtem več podjetij s sedežem v EU preselilo svoje proizvodne obrate, vključno z vodilnima podjetjema Folli Follie in Swarovski.

Irske oblasti pojasnjujejo, da odpuščanje zelo slabo vpliva na lokalno in regionalno gospodarstvo, saj je bilo podjetje Andersen Ireland glavni delodajalec na tem pretežno podeželskem območju, kjer je 39,9-odstotna brezposelnost že tako dvakrat presegala državno povprečje (19 %).

Prilagojene storitve, ki naj bi se zagotovile presežnim delavcem, vključujejo spodaj navedene ukrepe, ki so del usklajenega svežnja prilagojenih storitev: poklicno informiranje in svetovanje ter podpora pri načrtovanju poklicne poti, štipendije iz sredstev ESPG, programi usposabljanja in sekundarnega izobraževanja, programi terciarnega izobraževanja, pomoč za usposabljanje v okviru Skillsnets, pomoč za ustanavljanje podjetij/samozaposlovanje in dohodkovna podpora, vključno s prispevki za stroške usposabljanja.

Ti ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomestijo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Irski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

•   pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

•   upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

•  podjetje, ki je delavce odpustilo, je izpolnilo svoje pravne obveznosti glede odpuščanja in v skladu s tem poskrbelo za svoje delavce;

· predlagani ukrepi bodo namenjeni za pomoč posameznim delavcem in se ne bodo uporabljali za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

· predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

· finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči;

·  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje.

Irska je Komisijo obvestila, da je vir nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja irsko ministrstvo za finance, ki vnaprej financira storitve in bo tudi sofinanciralo program po odobritvi prispevka iz ESPG. Izdatki bodo kriti iz nacionalnega sklada za usposabljanje in izglasovanih podrazdelkov izdatkov ministrstva za šolstvo in poklicno usposabljanje in drugih ustreznih vladnih služb. Finančni prispevek bo upravljalo uradno imenovano osebje ministrstva za šolstvo in poklicno usposabljanje, ki je bilo imenovano za organ upravljanja ESPG. Organ upravljanja preveri in izplača zahtevke za izplačilo iz ESPG, ki jih predložijo posredniški organi v imenu upravičenih javnih organov.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1.501.200 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je štirinajsti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2014.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [2]  UL L 347, 30.12.2013, str. 855.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

G. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2014/007 IE/Andersen (COM(2014)616)

Spoštovani predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2014/007 IE/Andersen in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina se strinjata z uporabo sredstev sklada v zgornjem primeru. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Ugotovitve odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 171 presežnih delavcev v podjetju Andersen Ireland Limited, razvrščenem v oddelek 32 NACE po reviziji 2 (proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov), v irski regiji Southern and Eastern v referenčnem obdobju od 21. oktobra 2013 do 21. februarja 2014; ker se ta vloga nanaša tudi na 138 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), kar je tudi končno ocenjeno število udeležencev izmed odpuščenih delavcev;

B)  ker irske oblasti pojasnjujejo, da je odpuščanje presežnih delavcev povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, kar je povzročilo, da je uvoz, v 95 % odstotkih iz Azije, v štiriletnem obdobju (2008–2012) štirikrat presegel proizvodnjo nakita v EU;

C)  ker je 26,09 % delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, kar 73,09 % pa jih je žensk, njihova plača pa je bila pogosto edini ali najpomembnejši prihodek za celotno družino na tem območju, kjer so gospodarske razmere zelo slabe; ker je večina delavcev (89,86 %) starih med 30 in 54 let; ker so bili delavci v podjetju v povprečju zaposleni najmanj 15 zaporednih let, nekateri pa so tam delali več kot 30 let;

D)  ker oblasti ocenjujejo, da bo v ukrepih sodelovalo 138 odpuščenih delavcev;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Irske vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da izjemne okoliščine, na katere se sklicujejo irske oblasti, tj. da odpuščanje močno vpliva na zaposlenost v regiji ter lokalno in regionalno gospodarstvo, v skladu s členom 4(2) uredbe o ESPG upravičujejo odstopanje od praga 500 presežnih delavcev, zato je Irska upravičena do finančnega prispevka na osnovi te uredbe;

2.  ugotavlja, da bodo irske oblasti prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi ESPG, poleg presežnih delavcev ponudile tudi največ 138 mladim, mlajšim od 25 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), tako da bo končno število ciljnih upravičencev, ki lahko sodelujejo v ukrepih, znašalo 276; izraža zaskrbljenost, ker ni jasno, kako bodo ti mladi identificirani; poziva irske oblasti, naj upoštevajo socialna merila in zagotovijo, da bo izbor prejemnikov podpore iz ESPG v celoti spoštoval načela nediskriminacije in enakih možnosti;

3.  opozarja, da morajo biti predlagani ukrepi prilagojeni, tako da bodo upoštevali razlike med potrebami odpuščenih delavcev in mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo; pozdravlja odločitev oblasti, da bodo ponudile močno prilagojene ukrepe; poudarja, da bodo morali delavci večinoma poiskati službo v drugih poklicih in sektorjih, zato bo potrebno obsežno izpopolnjevanje;

4.  pričakuje, da bo ob vmesnem pregledu oblikovan poseben seznam finančnih ukrepov za to skupino mladih;

5.  ugotavlja, da bi moralo biti usposabljanje za te mlade vključujoče in na voljo vsem družbenim slojem, tudi zapostavljenim skupinam;

6.  ugotavlja, da je to prva vloga za sredstva ESPG za presežne delavce v sektorju nakita, bižuterije in podobnih izdelkov, ki je tudi žrtev vse obsežnejše spletne prodaje in bi bil lahko zato še dodatno oslabljen;

7.  pozdravlja dejstvo, da je bil organiziran lokalni dan odprtih vrat za odpuščene delavce in mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, da bi jim predstavili različne vrste podpore, ki so na voljo v programu, in morebitnim upravičencem do sredstev ESPG omogočili razpravljanje o možnostih s ponudniki storitev;

8.  pozdravlja zamisel, da se med predlagane ukrepe vključi usposabljanje prek mrež Skillsnets, namenjeno ponovni zaposlitvi v podjetjih, ki poslujejo v istem industrijskem sektorju ali na istem geografskem območju;

9.  ugotavlja, da bodo ukrepi dohodkovne podpore strogo omejeni na največ 35 % skupnega svežnja prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi;

10.  ugotavlja, da so ocene, kakšni zneski bodo namenjeni za pomoč pri ustanavljanju podjetij in samozaposlovanju, premalo jasne; ugotavlja, da se utegne število dejanskih upravičencev razlikovati od ocenjenega, zaradi česar bo razporeditev predvidenih skupnih stroškov drugačna; opozarja na pomembno vlogo lokalnih podjetniških odborov, ki bodo zagotovili „mehke“ storitve in „trdo“ pomoč, zlasti pri ocenjevanju izvedljivosti poslovnih načrtov in dodeljevanju pomoči, ki lahko znaša do 15.000 EUR;

11.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG

Namestnica predsednika in prva podpredsednica

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje v zvezi s štirimi ločenimi predlogi Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Kolikor vem, bo Odbor za proračun 13. oktobra in 3. novembra za vsakega od njih sprejel poročilo.

Pravila o finančnih prispevkih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 ter v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

-          COM(2014)0553 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 911.934 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 939 presežnih delavcev iz obrata za proizvodnjo jeklenih plošč Carsid SA v Marcinellu (Charleroi) v Belgiji.

-          COM(2014)0560 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 12.704.605 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 6.120 presežnih delavcev pri proizvajalcu motornih vozil, prikolic in polprikolic Peugeot Citroën Automobiles (PSA) v francoskih regijah Ile-de-France in Bretanja.

-          COM(2014)0616 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.501.200 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 171 presežnih delavcev v podjetju Andersen Ireland Limited, proizvajalcu nakita, bižuterije in podobnih izdelkov, v južni in vzhodni irski regiji.

-          COM(2014)0620 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 7.290.900 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 761 presežnih delavcev v podjetju Sprider Stores S.A. v sektorju prodaje na drobno v grških regijah Osrednja Makedonija in Atika.

Koordinatorji odbora so predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v teh primerih ter prerazporeditvi omenjenih zneskov v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

4.11.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský