Procedure : 2014/0047(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0026/2014

Ingediende teksten :

A8-0026/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0078

AANBEVELING     ***
PDF 147kWORD 58k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff

PR_NLE-AP_Agreement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BEKNOPTE TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06698/2014),

–       gezien de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten (06696/2014),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0002/2014),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0026/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en drie daarmee verband houdende overeenkomsten;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen.


BEKNOPTE TOELICHTING

De Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte (hierna "de EER-overeenkomst" genoemd) werd op 2 mei 1992 ondertekend en werd op 1 januari 1994 van kracht. Overeenkomstig de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië verbindt Kroatië zich ertoe onder de in de Akte neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zulks overeenkomstig artikel 128 van die overeenkomst.

Om de deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte mogelijk te maken, beogen de onderhavige besluiten van de Raad de sluiting van:

1.   de Overeenkomst betreffende de deelname van de republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte;

2.   het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, naar aanleiding van de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte;

3.   het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; alsmede

4.   het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

De EER-overeenkomst brengt de lidstaten van de EU en de drie leden van de Europese Vrijhandelsassociatie – IJsland, Liechtenstein en Noorwegen – samen tot één interne markt.

De EER-overeenkomst voorziet in de toepassing van de EU-wetgeving met betrekking tot de vier vrijheden – het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal – in alle EER-landen. Daarnaast voorziet de overeenkomst tevens in samenwerking op andere belangrijke gebieden zoals onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, sociaal beleid, milieu, consumentenbescherming, toerisme en cultuur, die gezamenlijk bekend staan als zogeheten "flankerend en horizontaal beleid". De overeenkomst waarborgt gelijke rechten en verplichtingen binnen de interne markt voor in de EER gevestigde burgers en economische actoren.

De rapporteur is van mening dat de deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte een natuurlijk uitvloeisel is van zijn toetreding tot de EU. Het is dan ook niet meer dan normaal dat, ruim een jaar na de toetreding van het land, door de Commissie en de Raad de nodige juridische stappen zijn ondernomen om deze deelname mogelijk te maken.

In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de sluiting van de overeenkomst betreffende de deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, alsook aan de drie bijbehorende aanvullende protocollen.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

6.11.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

1

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Juridische mededeling - Privacybeleid