Procedura : 2014/0047(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0026/2014

Teksty złożone :

A8-0026/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0078

ZALECENIE     ***
PDF 159kWORD 64k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzech powiązanych umów

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzech powiązanych umów

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (06698/2014),

–       uwzględniając Umowę o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzy powiązane z nią umowy (06696/2014),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0002/2014),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0026/2014),

1.      wyraża zgodę na zawarcie umowy i trzech powiązanych umów;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Islandii, Księstwa Liechtensteinu i Królestwa Norwegii.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) zostało podpisane w dniu 2 maja 1992 r. i weszło w życie w dniu 1 stycznia 1994 r. Na podstawie Aktu przystąpienia Republiki Chorwacji Chorwacja zobowiązuje się przystąpić, na warunkach określonych w wyżej wymienionym akcie, do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z art. 128 tego porozumienia.

Aby umożliwić Chorwacji przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przedmiotowa decyzja Rady ma na celu zawarcie:

1.   Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2.   Protokołu dodatkowego do Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w związku z udziałem Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3.   Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz

4.   Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

Porozumienie EOG łączy państwa członkowskie UE i trzech członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – Islandię, Liechtenstein i Norwegię – w ramach jednolitego rynku.

Porozumienie EOG przewiduje włączenie prawodawstwa UE obejmującego cztery swobody – przepływu towarów, usług, osób i kapitału – do prawa wszystkich państw EOG. Ponadto porozumienie to przewiduje współpracę w innych ważnych dziedzinach, jak badania i rozwój, edukacja, polityka społeczna, środowisko naturalne, ochrona konsumentów, turystyka i kultura, nazywanych wspólnie „dziedzinami towarzyszącymi i horyzontalnymi”. Porozumienie gwarantuje równe prawa i obowiązki w ramach rynku wewnętrznego dla obywateli i podmiotów gospodarczych w EOG.

Sprawozdawca jest zdania, że udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest naturalną konsekwencją jej przystąpienia do UE. Logiczne jest zatem, że ponad rok po akcesji Komisja i Rada podjęły niezbędne kroki prawne, aby umożliwić Chorwacji udział w EOG.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca Parlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzech powiązanych protokołów dodatkowych.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.11.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności