Procedură : 2014/0047(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0026/2014

Texte depuse :

A8-0026/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0078

RECOMANDARE     ***
PDF 152kWORD 66k
12.11.2014
PE 537.529v01-00 A8-0026/2014

referitoare la Decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European și a trei acorduri conexe

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Alexander Graf Lambsdorff

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European și a trei acorduri conexe

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06698/2014),

–       având în vedere Acordul privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, precum și trei acorduri conexe (06696/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0002/2014),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0026/2014),

1.      aprobă încheierea acordului respectiv și a celor trei acorduri conexe;

2.      încredințează Președintelui sarcina de transmite poziția Parlamentului, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Islanda, ale Principatului Liechtenstein și ale Regatul Norvegiei.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE), a fost semnat la 2 mai 1992 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994. Potrivit Actului său de aderare, Croația se angajează să adere, în condițiile stabilite prin actul respectiv, la Acordul privind Spațiul Economic European, în conformitate cu articolul 128 din acest acord.

Pentru a permite participarea Croației la Spațiul Economic European, deciziile Consiliului avute în vedere au ca scop încheierea:

1.   Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European;

2.   Protocolului adițional la Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, ca urmare a participării Republicii Croația la Spațiul Economic European;

3.   Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda ca urmare a aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană, precum și a

4.   Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană.

Acordul privind SEE reunește statele membre ale UE și trei membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb — Islanda, Liechtenstein și Norvegia — în cadrul unei piețe unice.

Acordul privind SEE prevede includerea legislației UE care acoperă cele patru libertăți - libera circulație a mărfurilor, serviciilor, persoanelor și a capitalurilor - în toate statele SEE. În plus, acordul cuprinde și cooperarea în alte domenii importante precum cercetarea și dezvoltarea, educația, politica socială, protecția mediului, protecția consumatorilor, turismul și cultura, cunoscute sub denumirea colectivă de „politici orizontale și de sprijin”. Acordul garantează drepturi și obligații egale în interiorul pieței interne pentru cetățenii și operatorii economici din Spațiul Economic European (SEE).

Raportorul consideră că participarea Croației la Spațiul Economic European este o consecință naturală a aderării sale la UE. Trebuie numai ca, la mai mult de un an după aderare, măsurile legale necesare adoptate de către Comisie și Consiliu să permită această participare.

În acest context, raportorul recomandă Parlamentului să aprobe încheierea acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, precum și cele trei protocoale suplimentare aferente.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.11.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Aviz juridic - Politica de confidențialitate