PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru in treh z njim povezanih sporazumov, v imenu Evropske unije

12.11.2014 - (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE)) - ***

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff

Postopek : 2014/0047(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0026/2014
Predložena besedila :
A8-0026/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru in treh z njim povezanih sporazumov, v imenu Evropske unije

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06698/2014),

–       ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru in treh z njim povezanih sporazumov (06696/2014),

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 217 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0002/2014),

–       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0026/2014),

1.      odobri sklenitev sporazuma in treh z njim povezanih sporazumov;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Republike Islandije, Kneževine Lihtenštajn in Kraljevine Norveške.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (Sporazum EGP) je bil podpisan 2. maja 1992, veljati pa je začel 1. januarja 1994. V skladu z Aktom o pristopu Republike Hrvaške se Hrvaška zavezuje, da bo pod pogoji iz tega akta pristopila k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 128 tega sporazuma.

Da bi se omogočilo sodelovanje Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru, je obravnavani sklep Sveta usmerjen v sklenitev:

1.   Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru;

2.   s tem sporazumom povezanega Dodatnega protokola k Sporazumu med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014 zaradi sodelovanja Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru;

3.   Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo zaradi pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji ter

4.   Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.

Sporazum EGP v enotnem trgu združuje države članice EU in tri članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) – Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

Sporazum EGP določa, da se v vseh državah tega prostora uvaja zakonodaja EU, ki ureja štiri temeljne svoboščine – prosti pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Poleg tega sporazum zajema sodelovanje na drugih pomembnih področjih, kot so raziskave in razvoj, izobraževanje, socialna politika, okolje, varstvo potrošnikov, turizem in kultura, ki jih skupaj imenujemo "spremljajoče in horizontalne" politike. Sporazum zagotavlja enake pravice in obveznosti na notranjem trgu za državljane in gospodarske subjekte v celotnem EGP.

Poročevalec meni, da je sodelovanje Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru naravna posledica njenega pristopa k EU. Zato je primerno, da sta Komisija in Svet več kot leto dni po pristopu sprejela potrebne pravne korake, s katerimi se omogoči to sodelovanje.

         Ob upoštevanju navedenega poročevalec priporoča, da Parlament odobri sklenitev Sporazuma o sodelovanju Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru in treh z njim povezanih dodatnih protokolov.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.11.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens