Förfarande : 2014/0047(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0026/2014

Ingivna texter :

A8-0026/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0078

REKOMMENDATION     ***
PDF 143kWORD 57k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av tre tillhörande avtal

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av tre tillhörande avtal

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (06698/2014),

–       med beaktande av avtalet om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tre tillhörande avtal (06696/2014),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0002/2014),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0026/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet och tre tillhörande avtal ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge.


KORTFATTAD MOTIVERING

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) undertecknades den 2 maj 1992 och trädde i kraft den 1 januari 1994. Enligt anslutningsakten för Republiken Kroatien förbinder sig Kroatien att, på de villkor som fastställs i akten, ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet.

Rådets aktuella beslut syftar till ingående av nedanstående avtal och protokoll för att möjliggöra Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

1.   Avtalet om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.   Tilläggsprotokollet till avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014 till följd av Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.   Tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island till följd av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

4.   Tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge till följd av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

EES-avtalet för samman EU:s medlemsstater och de tre medlemmarna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Island, Liechtenstein och Norge – i en gemensam inre marknad.

EES-avtalet innebär att EU:s lagstiftning om de fyra friheterna – fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital – utsträcks till alla EES-länder. Dessutom täcker avtalet samarbete på andra viktiga områden som forskning och utveckling, utbildning, socialpolitik, miljön, konsumentskydd, turism och kultur, politikområden som brukar betecknas som ”kompletterande och övergripande”. Avtalet garanterar lika rättigheter och skyldigheter på den inre marknaden för medborgare och ekonomiska operatörer i EES.

Föredraganden anser att Kroatiens deltagande i EES-området är en naturlig följd av dess EU-anslutning. Det har gått över ett år sedan anslutningen, och det är helt i sin ordning att kommissionen och rådet nu har vidtagit de nödvändiga rättsliga åtgärderna för att möjliggöra detta deltagande.

I ljuset av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner ingåendet av avtalet om Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de tre tillhörande avtalen.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.11.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy