Процедура : 2014/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0027/2014

Внесени текстове :

A8-0027/2014

Разисквания :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Гласувания :

PV 26/11/2014 - 12.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0061

ДОКЛАД     *
PDF 215kWORD 285k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

PR1034541+AM1037825

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид препоръката на Европейската централна банка (11200/2014 –EЦБ/2014/13),

–       като взе предвид член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 5.4 и 41 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0109/2014),

–       като взе предвид Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството между членовете на Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки, подписан на 24 април 2013 г.,

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0027/2014),

1.      одобрява проекта, предложен в препоръката на Европейската централна банка, с внесените в него изменения;

2.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.      призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в проекта, предложен в препоръката на Европейската централна банка;

4.      възлага на своя председател на предаде неговата позиция на Съвета, на Европейската централна банка и на Комисията.

Изменение  1

Проект на регламент

Член 1 – точка -1 – точка 1 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 3 – параграф 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

1. В член 3, първи параграф буква в) се заменя със следния текст:

в) може изцяло или частично да освободи конкретни категории от отчетни единици от изпълнение на изискванията за статистическа отчетност.

в) може изцяло или частично да освободи конкретни категории от отчетни единици от изпълнение на изискванията за статистическа отчетност. Всяко изключване на конкретни категории от отчетни единици се извършва под формата на мотивирано писмено решение. Това решение се оповестява публично.“

 

Обосновка

Всяко изключване на отчетни единици трябва да бъде обосновано. В допълнение към това, решението трябва да бъде прозрачно и следователно публично.

Изменение  2

Проект на регламент

Член 1 – точка -1 – точка 2 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 3 – параграф 1 – буква г) (нова)

 

Проект на Европейската централна банка

Изменение

 

2. В член 3, първи параграф се добавя следната буква:

 

„г) взема предвид съответните разпоредби в законодателството на Съюза относно пазарния обхват и обхвата на събирането на данни.“

Изменение  3

Проект на регламент

Член 1 – точка -1 – точка 3 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 3 – параграф 1а (нов)

 

Проект на Европейската централна банка

Изменение

 

3. В член 3 след първия параграф се въвежда следният параграф:

 

„На икономическите оператори може да се позволява да подават информация чрез своя редовен канал за докладване.“

Изменение  4

Проект на регламент

Член 1 – точка -1а – точка 1 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 5 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

1. В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

1. ЕЦБ може да приема регламенти за дефиниране и налагане на изисквания за статистическа отчетност за действителната съвкупност от отчетни единици в държавите членки.

1. ЕЦБ може да приема регламенти за дефиниране и налагане на изисквания за статистическа отчетност за действителната съвкупност от отчетни единици в държавите членки. ЕЦБ спазва принципа на пропорционалност при определяне и налагане на изисквания за статистическа отчетност.“

Изменение  5

Проект на регламент

Член 1 – точка -1б – точка 1 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 6 – параграф 1 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

1. В член 6, параграф 1 уводната част се заменя със следното:

1. В случай на съмнение за нарушение от страна на отчетна единица, резидент в участваща държава членка, както е предвидено в член 7, параграф 2 от изискванията на ЕЦБ за статистическата отчетност, ЕЦБ и, в съответствие с член 5.2 от Устава, националната централна банка на участващата държава членка имат право да проверят точността и качеството на статистическата информация и да извършат принудителното ѝ събиране. Ако въпросната статистическа информация е необходима за доказване на спазването на изискването за минимални резерви, проверката се извършва в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно приложението на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (10). Правото на проверка на статистическа информация или за извършване на принудително събиране на такава включва правото:

1. В случай на съмнение за нарушение от страна на отчетна единица резидент в участваща държава членка, както е предвидено в член 7, параграф 2 от изискванията на ЕЦБ за статистическата отчетност, ЕЦБ и в съответствие с член 5.2 от Устава, националната централна банка на участващата държава членка имат право да проверят точността и качеството на статистическата информация и да извършат принудителното ѝ събиране. Ако въпросната статистическа информация е необходима за доказване на спазването на изискването за минимални резерви, проверката се извършва в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно приложението на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (10). Правото на проверка на статистическа информация или за извършване на принудително събиране на такава включва по-специално правото:

Обосновка

Целесъобразно е да се изясни, че правото на проверка не се изчерпва непременно с право на достъп до документи, счетоводни книги и записи.

Изменение  6

Проект на регламент

Член 1 – точка -1б – точка 2 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 6 – параграф 1 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

2. В член 6, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

б) да преглежда книгите и записите на отчетните единици;

„б) да преглежда книгите и записите на отчетните единици, включително необработени данни;

Обосновка

Важно е да се уточни, че ЕЦБ трябва да има достъп до бази данни на хартиен носител и до компютърни бази данни, съдържащи непреработени точки с данни за извършването на сравнителни статистически анализи.

Изменение  7

Проект на регламент

Член 1 – точка -1в – точка 1 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 7 – параграф 2 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

1. Член 7 от Регламент (EО) № 2533/98 се изменя, както следва:

 

В параграф 2 буква б) се заменя със следното:

б) статистическата информация е неточна, непълна или във форма, която не отговаря на изискванията.

„б) статистическата информация е фалшифицирана, манипулирана, неточна, непълна или във форма, която не отговаря на изискванията.“

Обосновка

При налагането на санкции е особено важно да се прави разграничение на видовете нарушения и дали нарушението е извършено умишлено или поради небрежност. Следователно неточната информация следва да се отнася до грешки, а не до преднамерена фалшификация или подправяне. Това е особено важно при спазване на принципа на пропорционалност.

Изменение  8

Проект на регламент

Член 1 – точка -1в – точка 2 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 7 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

2. Параграф 3 се заменя със следното:

3. Задължението да се позволи на ЕЦБ и на националната централна банка да проверят точността и качеството на статистическата информация, представена от отчетната единица на ЕЦБ или националната централна банка, се счита за нарушено във всички случаи, когато отчетната единица възпрепятства тази дейност. Възпрепятстването включва, но не се ограничава до изнасяне на документи и предотвратяване на физически достъп от страна на ЕЦБ или националната централна банка, който им е необходим за изпълнение на задачата по проверка или принудително събиране.

„3. Задължението да се позволи на ЕЦБ и на националната централна банка да проверят точността и качеството на статистическата информация, представена от отчетната единица на ЕЦБ или националната централна банка, се счита за нарушено във всички случаи, когато отчетната единица възпрепятства тази дейност. Възпрепятстването включва, но не се ограничава до фалшифициране и/или изнасяне на документи и предотвратяване на физически достъп от страна на ЕЦБ или националната централна банка, който им е необходим за изпълнение на задачата по проверка или принудително събиране.“

Обосновка

Последващото фалшифициране на данни след подаване на статистическа информация следва да бъде включено в категорията недобросъвестно поведение.

Изменение  9

Проект на регламент

Член 1 – точка -1в – точка 3 (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 7 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

3. Параграф 6 се заменя със следното:

6. При упражняване на правомощията, предвидени в настоящия член, ЕЦБ действа в съответствие с принципите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2532/98.

6. При упражняване на правомощията, предвидени в настоящия член, ЕЦБ действа в съответствие с принципите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2532/98 и в Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Обосновка

Регулаторният режим, приложим за санкциите, понастоящем се урежда и от Регламент (ЕС) № 1013/2014.

Изменение  10

Проект на регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 8 – параграф 4 – буква а

 

Проект на Европейската централна банка

Изменение

„a) в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора, или на задачите в областта на пруденциалния надзор, възложени на членовете на ЕСЦБ; или“.

„a) в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора, или на задачите в областта на пруденциалния надзор, възложени на ЕЦБ; или“.

Изменение  11

Проект на регламент

Член 1 – точка 3а (нова)

Регламент (ЕО) № 2533/98

Член 8 – параграф 4 б (нов)

 

Проект на Европейската централна банка

Изменение

 

3a. Създава се следният параграф:

 

„4б. В рамките на техните съответни сфери на компетентност органите или организациите на държавите членки и на Съюза, отговарящи за надзора на финансовите институции, пазари и инфраструктури или за стабилността на финансовата система в съответствие с правото на Съюза или с националното право, на които се предава поверителната статистическа информация в съответствие с параграф 4а, предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация. Държавите членки гарантират, че всяка поверителна статистическа информация, която се предава към ЕМС в съответствие с параграф 4а, подлежи на всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация.“

Обосновка

Виж член 8а, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2533/1998.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства препоръката на Европейската централна банка за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/1998, с оглед да бъдат взети предвид новите надзорни задачи на ЕЦБ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013 за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (Регламент за ЕНМ). ЕЦБ ще поеме в пълна степен надзорните си задачи в съответствие с горепосочения регламент на 4 ноември 2014 г.

В предложените от ЕЦБ изменения се уточнява, че ЕЦБ може да използва поверителната статистическа информация за изпълнението на новите си надзорни функции, подобно на националните централни банки, на които са предоставени специфични функции в областта на пруденциалния надзор и които следователно могат да използват поверителната статистическа информация в областта на пруденциалния надзор съгласно действащия Регламент (ЕО) № 2533/1998. Това е мотивирано от намерението да се намали тежестта по отчитането и да се гарантира, че едни и същи данни трябва да бъдат събирани само веднъж.

В допълнение към това, предложеното изменение дава възможност за предаване на поверителна статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), която е събрана съгласно член 5 от Устава на ЕСЦБ, за изпълнение на задачи в областта на пруденциалния надзор, предоставени на членовете на ЕСЦБ. Докладчикът предлага да се ограничи това ново оправомощаване за предаване на поверителна статистическа информация, която е необходима за изпълнението на нови надзорни задачи на ЕЦБ съгласно Регламента за ЕНМ. Всъщност по силата на този регламент нови правомощия получава ЕЦБ, а не ЕСЦБ.

И накрая, предложените от ЕЦБ изменения позволяват предаването на поверителна статистическа информация на органите или ведомствата на държавите членки и на Съюза, които отговарят за надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите или за стабилността на финансовата система в съответствие с правото на Съюза или националното право, и на Европейския механизъм за стабилност (ЕСМ) в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на съответните им задачи. Докладчикът счита, че тези съществени възможности за предаване на поверителни данни на редица органи трябва да бъдат балансирани от изискване на приемащите органи да предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическа защита на поверителната статистическа информация. Подобно изискване беше въведено в основния акт през 2009 г. във връзка с членовете на ЕСЦБ, получаващи поверителна статистическа информация от органите на Европейската статистическа система (Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 г., член 8а, параграф 5).


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка

Позовавания

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Дата на консултация с ЕП

15.7.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

17.7.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Дата на приемане

11.11.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

6

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Дата на внасяне

12.11.2014

Правна информация - Политика за поверителност