BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

12.11.2014 - (11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Roberto Gualtieri


Procedure : 2014/0808(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0027/2014
Indgivne tekster :
A8-0027/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Centralbanks henstilling (11200/2014 - ECB/2014/13),

–       der henviser til artikel 129, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 5, 4 og 41 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0109/2014),

–       under henvisning til Memorandum of Understanding on the cooperation between the members of the European Statistical System and the members of the European System of Central Banks af 24. april 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0027/2014),

1.      godkender Den Europæiske Centralbanks udkast som ændret;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Den Europæiske Centralbanks udkast til henstilling i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1 – nr. 1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1. Artikel 3, stk. 1, litra c), affattes således:

c) kan ECB helt eller delvis fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra ECB's statistiske rapporteringskrav.

 

"c) kan ECB helt eller delvis fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra ECB's statistiske rapporteringskrav. Enhver fritagelse af nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder skal tage form af en begrundet skriftlig afgørelse. Denne afgørelse offentliggøres."

Begrundelse

Enhver fritagelse af rapporteringsenheder skal begrundes. Derudover skal afgørelsen være gennemsigtig og dermed offentlig.

Ændringsforslag  2

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1 – nr. 2 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 3 – stk. 1 – litra d (nyt)

 

Den Europæiske Centralbanks udkast

Ændringsforslag

 

2. I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende litra:

 

"d) skal tage hensyn til relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om markedsdækning og omfanget af dataindsamling."

Ændringsforslag  3

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1 – nr. 3 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

 

Den Europæiske Centralbanks udkast

Ændringsforslag

 

3. I artikel 3 indsættes følgende stykke efter stk. 1:

 

"Økonomiske enheder kan indsende oplysninger gennem deres almindelige rapporteringskanal."

Ændringsforslag  4

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1a – nr. 1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 5 – stk. 1

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1. Artikel 5, stk. 1, affattes således:

1. ECB kan vedtage forordninger vedrørende definition og pålæggelse af de statistiske rapporteringskrav over for den faktiske rapporteringspopulation i de deltagende medlemsstater.

"1. ECB kan vedtage forordninger vedrørende definition og pålæggelse af de statistiske rapporteringskrav over for den faktiske rapporteringspopulation i de deltagende medlemsstater. ECB skal respektere proportionalitetsprincippet i definition og pålæggelse af de statistiske rapporteringskrav."

Ændringsforslag  5

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1b – nr. 1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1. Artikel 6, stk. 1, indledning, affattes således:

1. Hvis en rapporteringsenhed med hjemsted i en deltagende medlemsstat mistænkes for overtrædelse som beskrevet i artikel 7, stk. 2, af ECB's statistiske rapporteringskrav, er ECB og i overensstemmelse med statuttens artikel 5.2 den nationale centralbank i den pågældende deltagende medlemsstat berettiget til at verificere den statistiske informations nøjagtighed og kvalitet samt foranstalte tvungen indsamling. Hvis den pågældende statistiske information er nødvendig for at påvise overensstemmelse med mindstereservekrav, udføres verifikationen imidlertid i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver (10). Retten til at kontrollere statistisk information eller foranstalte tvungen indsamling heraf omfatter retten til:

"1. Hvis en rapporteringsenhed med hjemsted i en deltagende medlemsstat mistænkes for overtrædelse som beskrevet i artikel 7, stk. 2, af ECB's statistiske rapporteringskrav, er ECB og i overensstemmelse med statuttens artikel 5.2 den nationale centralbank i den pågældende deltagende medlemsstat berettiget til at verificere den statistiske informations nøjagtighed og kvalitet samt foranstalte tvungen indsamling. Hvis den pågældende statistiske information er nødvendig for at påvise overensstemmelse med mindstereservekrav, udføres verifikationen imidlertid i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver (10). Retten til at kontrollere statistisk information eller foranstalte tvungen indsamling heraf omfatter navnlig retten til:"

Begrundelse

Det er praktisk at gøre det klart, at retten til verifikation ikke nødvendigvis er udtømt med retten til at få adgang til dokumenter, regnskaber og optegnelser.

Ændringsforslag  6

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1b – nr. 2 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2. Artikel 6, stk. 1, litra b), affattes således:

b) at undersøge rapporteringsenhedernes regnskaber og optegnelser

"b) at undersøge rapporteringsenhedernes regnskaber og optegnelser, herunder rådata"

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre det klart, at ECB skal have adgang til skriftlige og elektroniske databaser, der indeholder uforarbejdede data for at kunne udarbejde komparative statistiske analyser.

Ændringsforslag  7

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1c – nr. 1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1. Artikel 7 i forordning (EF) nr. 2533/98 ændres som følger:

 

Stk. 2, litra b), affattes således:

b) den statistiske information er unøjagtig, ufuldstændig eller i en form, der ikke opfylder kravet.

"b) den statistiske information er forfalsket, manipuleret, unøjagtig, ufuldstændig eller i en form, der ikke opfylder kravet."

Begrundelse

Det er meget vigtigt ved pålæggelsen af sanktioner at skelne imellem forseelsernes art, og om overtrædelsen er forsætlig eller uagtsom. Derfor bør unøjagtige oplysninger gå på fejl og ikke bevidst forfalskning eller manipulation. Dette er især vigtigt i forbindelse med overholdelsen af proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag  8

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1c – nr. 2 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 7 – stk. 3

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2. Stk. 3 affattes således:

3. Forpligtelsen til at give ECB og de nationale centralbanker mulighed for at verificere nøjagtigheden og kvaliteten af den statistiske information, der af rapporteringsenheden er indsendt til ECB eller til den nationale centralbank, betragtes som overtrådt, når en rapporteringsenhed hindrer denne adgang. En sådan hindring omfatter, men er ikke begrænset til, fjernelse af dokumenter og fysisk hindring af adgang for ECB eller den nationale centralbank, hvor denne adgang er nødvendig, for at de kan udføre deres verifikationsopgaver eller tvungne indsamling.

"3. Forpligtelsen til at give ECB og de nationale centralbanker mulighed for at verificere nøjagtigheden og kvaliteten af den statistiske information, der af rapporteringsenheden er indsendt til ECB eller til den nationale centralbank, betragtes som overtrådt, når en rapporteringsenhed hindrer denne adgang. En sådan hindring omfatter, men er ikke begrænset til, forfalskning og/eller fjernelse af dokumenter og fysisk hindring af adgang for ECB eller den nationale centralbank, hvor denne adgang er nødvendig, for at de kan udføre deres verifikationsopgaver eller tvungne indsamling.”

Begrundelse

Forfalskning af data efter indsendelse af statistisk information bør medtages blandt de handlinger, der foretages i ond tro.

Ændringsforslag  9

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. -1c – nr. 3 (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 7 – stk. 6

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3. Nr. 6 affattes således:

6. Under udøvelse af de beføjelser, der er anført i denne artikel, handler ECB i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er angivet i Rådets forordning (EF) om Den Europæiske Centralbanks pålæggelse af sanktioner.

"6. Under udøvelse af de beføjelser, der er anført i denne artikel, handler ECB i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er angivet i Rådets forordning (EF) om Den Europæiske Centralbanks pålæggelse af sanktioner og i forordning (EU) nr. 1024/2013."

Begrundelse

Sanktioner reguleres nu også af forordning (EU) nr. 1024/2013.

Ændringsforslag  10

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 8 – stk. 4 – litra a

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

a) i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten eller opgaver inden for forsigtighedstilsyn, som er overdraget til medlemmerne af ESCB, eller

a) i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten eller opgaver inden for forsigtighedstilsyn, som er overdraget til ECB, eller

Ændringsforslag  11

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 3a (nyt)

Forordning (EF) nr. 2533/98

Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

 

Den Europæiske Centralbanks udkast

Ændringsforslag

 

3a. Følgende stk. indsættes:

 

"4b. Inden for deres respektive kompetenceområder træffer myndigheder eller organer i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn med finansielle institutioner, markeder og infrastrukturer eller det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med EU-lovgivning eller national lovgivning, hvortil fortrolig statistisk information overføres i overensstemmelse med stk. 4a, alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information. Medlemsstaterne sikrer, at fortrolig statistisk information, som overføres til ESM i overensstemmelse med stk. 4a, er omfattet af alle de nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information."

Begrundelse

Jf. artikel 8a, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2533/1998.

BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over henstillingen fra Den Europæiske Centralbank til at ændre forordning (EF) nr. 2533/1998 med henblik på at tage hensyn til ECB's nye tilsynsopgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende forsigtighedstilsyn med kreditinstitutter (SSM-forordningen). ECB vil overtage sine tilsynsopgaver i overensstemmelse med sidstnævnte forordning den 4. november 2014.

ECB's foreslåede ændringer præciserer, at ECB kan anvende fortrolig statistisk information til udførelsen af ​​sine nye tilsynsopgaver på samme måde som de nationale centralbanker, som har fået overdraget specifikke opgaver inden for forsigtighedstilsyn og som derfor kan anvende fortrolige statistiske oplysninger inden for forsigtighedstilsyn i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 2533/1998. Dette er motiveret af ønsket om at mindske rapporteringsbyrden og sikre, at den samme information kun skal indsamles én gang.

Hertil kommer, at ændringsforslaget giver mulighed for overførsel af fortrolig statistisk information inden for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), som er blevet indsamlet i henhold til artikel 5 i ESCB-statutten med henblik på udførelsen af ​​opgaver i forbindelse med forsigtighedstilsyn, der er overdraget til medlemmerne af ESCB. Ordføreren foreslår at begrænse denne nye beføjelse til overførsel af fortrolige oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af ECB’s nye tilsynsopgaver i henhold SSM-forordningen. Det er ECB og ikke ESCB, som får nye beføjelser i henhold til nævnte forordning.

Endelig giver ECB's foreslåede ændringer mulighed for, at Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) kan overføre fortrolig statistisk information til myndigheder og organer i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn med finansielle institutioner, markeder og infrastrukturer eller det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med EU-retten eller national ret og til den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af deres respektive opgaver. Ordføreren mener, at en sådan væsentlig bemyndigelse til at fremsende fortrolige oplysninger til en række myndigheder skal afbalanceres ved et krav om, at de modtagende myndigheder træffer alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af de pågældende fortrolige statistiske oplysninger. Et lignende krav er blevet indført i den grundlæggende retsakt i 2009 i forhold til ESCB-medlemmer, der modtager fortrolig statistisk information fra myndighederne i det europæiske statistiske system (Rådets forordning (EF) nr. 951/2009 af 9. oktober 2009, artikel 8a, stk. 5).

PROCEDURE

Titel

Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

Referencer

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Dato for høring af EP

15.7.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

17.7.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Dato for vedtagelse

11.11.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

6

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Dato for indgivelse

12.11.2014