Postupak : 2014/0808(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0027/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0027/2014

Rasprave :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Glasovanja :

PV 26/11/2014 - 12.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0061

IZVJEŠĆE     *
PDF 193kWORD 291k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Roberto Gualtieri

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir preporuku Europske središnje banke (11200/2014 – ECB/2014/13),

–       uzimajući u obzir članak 129. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 5. stavak 5.4. i članak 41. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0109/2014),

–       uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju o suradnji između članova Europskog statističkog sustava i članova Europskog sustava središnjih banaka od 24. travnja 2013.;

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8‑0027/2014),

1.      prihvaća nacrt iz preporuke Europske središnje banke s izmjenama;

2.      poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.      traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti nacrt iz preporuke Europske središnje banke;

4.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Komisiji.

Amandman  1

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1. – podtočka 1. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 3. – stavak 1. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1. u članku 3. prvom stavku, točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c) može u potpunosti ili djelomično izuzeti pojedine skupine izvještajnih jedinica od statističkih izvještajnih zahtjeva.

„(c) može u potpunosti ili djelomično izuzeti pojedine skupine izvještajnih jedinica od statističkih izvještajnih zahtjeva. Svako izuzeće određene grupe izvještajnih jedinica donosi se u obliku motivirane pisane odluke. Ta se odluka objavljuje.”

Justification

Any exemption of reporting agents must be justified. In addition, the decision shall be transparent and hence public.

Amandman  2

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1. – podtočka 2. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 3. – stavak 1. – točka d (nova)

 

Draft of the European Central Bank

Izmjena

 

2. u članku 3. prvom stavku dodaje se sljedeća točka:

 

„(d) uzima u obzir mjerodavne odredbe zakonodavstva Unije o pokrivenosti tržišta i području prikupljanja podataka;”

Amandman  3

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1. – podtočka 3. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

 

Nacrt Europske središnje banke

Izmjena

 

3. U članku 3. nakon prvog stavka umeće se sljedeći stavak:

 

„Gospodarskim subjektima može se dopustiti dostavljanje podataka uobičajenim izvještajnim kanalima.”

Amandman  4

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1.a – podtočka 1. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1. U članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. ESB može donositi uredbe kojima se određuju i uvode statistički izvještajni zahtjevi prema stvarnoj izvještajnoj populaciji u državama članicama sudionicama.

1. ESB može donositi uredbe kojima se određuju i uvode statistički izvještajni zahtjevi prema stvarnoj izvještajnoj populaciji u državama članicama sudionicama. Pri određivanju i uvođenju statističkih izvještajnih zahtjeva ESB poštuje načelo proporcionalnosti.”

Amandman  5

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1.b – podtočka 1. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1. U članku 6. stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

1. Ako postoji sumnja da izvještajna jedinica koja je rezident u državi članici sudionici nije postupila, na način određen u članku 7. stavku 2., u skladu sa statističkim izvještajnim zahtjevima ESB-a, ESB i, sukladno članku 5. stavku 5.2. Statuta, nacionalna središnja banka dotične države članice sudionice imaju pravo provjeriti točnost i kvalitetu statističkih podataka i provesti njihovo obvezno prikupljanje. Međutim, ako su dotični statistički podaci potrebni da bi se utvrdilo pridržavanje odredbi o minimalnim obveznim pričuvama, provjeru treba provesti sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (10). Pravo provjere statističkih podataka, odnosno njihovog obveznog prikupljanja, obuhvaća pravo:

1. Ako postoji sumnja da izvještajna jedinica koja je rezident u državi članici sudionici nije postupila, na način određen u članku 7. stavku 2., u skladu sa statističkim izvještajnim zahtjevima ESB-a, ESB i, sukladno članku 5. stavku 5.2. Statuta, nacionalna središnja banka dotične države članice sudionice imaju pravo provjeriti točnost i kvalitetu statističkih podataka i provesti njihovo obvezno prikupljanje. Međutim, ako su dotični statistički podaci potrebni da bi se utvrdilo pridržavanje odredbi o minimalnim obveznim pričuvama, provjeru treba provesti sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (10). Pravo provjere statističkih podataka, odnosno njihovog obveznog prikupljanja, obuhvaća posebice pravo:”

Justification

It is convenient to make clear that the right of verification is not necessarily exhausted with the right to access documents, books and records.

Amandman  6

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1.b – podtočka 2. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 6. – stavak 1. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2. U članku 6. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b) pregleda poslovnih knjiga i evidencija izvještajnih jedinica;

„(b) pregleda poslovnih knjiga i evidencija izvještajnih jedinica, uključujući neobrađene podatke;”

Justification

It is important to make clear that the ECB shall have access to paper and computer databases containing unprocessed data points for the conduct on comparative statistical analyses.

Amandman  7

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1.c – podtočka 1. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 7. – stavak 2. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1. Članak 7. Uredbe (EZ) br. 2533/98 mijenja se kako slijedi:

 

U stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b) su statistički podaci netočni, nepotpuni ili u obliku koji ne udovoljava zahtjevu.

„(b) su statistički podaci krivotvoreni, iskrivljeni, netočni, nepotpuni ili u obliku koji ne udovoljava zahtjevu.”

Justification

It is very important to distinguish when imposing sanctions the types of misconduct and whether the infringement is intentional or negligent. Hence, incorrect information should refer to errors and not to intentional falsification or tampering. This is particularly important when respecting the proportionality principle.

Amandman  8

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1.c – podtočka 2. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2. Stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Smatra se da je došlo do povrede obveze da se ESB-u i nacionalnim središnjim bankama dopusti provjera točnosti i kvalitete statističkih podataka koje su ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci dostavile izvještajne jedinice u svim slučajevima kada izvještajna jedinica ometa tu aktivnost. Takvo ometanje uključuje, ali nije ograničeno na uklanjanje dokumenata ili sprečavanje fizičkog pristupa ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci koji im je potreban da bi ispunili njihovu zadaću provjere ili obvezno prikupljanje statističkih podataka.

„3. Smatra se da je došlo do povrede obveze da se ESB-u i nacionalnim središnjim bankama dopusti provjera točnosti i kvalitete statističkih podataka koje su ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci dostavile izvještajne jedinice u svim slučajevima kada izvještajna jedinica ometa tu aktivnost. Takvo ometanje uključuje, ali nije ograničeno na krivotvorenje i/ili uklanjanje dokumenata ili sprečavanje fizičkog pristupa ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci koji im je potreban da bi ispunili svoju zadaću provjere ili obvezno prikupljanje statističkih podataka.”

Justification

The ex-post falsification of data after submission of statistical information should be included amongst the bad faith conducts.

Amandman  9

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka -1.c – podtočka 3. (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 7. – stavak 6.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

3. Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

6. Pri izvršavanju ovlasti određenih ovim člankom ESB postupa sukladno načelima i postupcima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 2532/98.

„6. Pri izvršavanju ovlasti određenih ovim člankom ESB postupa sukladno načelima i postupcima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 2532/98 i u Uredbi (EU) br. 1024/2013.”

Justification

The regulation applicable to sanctions is now regulated also by EU 1013/2014

Amandman  10

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 8. – stavak 4. – točka a

 

Nacrt Europske središnje banke

Izmjena

„(a) u mjeri potrebnoj za izvršavanje zadaća ESSB-a iz Ugovora ili zadaća u području bonitetnog nadzora dodijeljenih članicama ESSB-a; ili”

„(a) u mjeri potrebnoj za izvršavanje zadaća ESSB-a iz Ugovora ili zadaća u području bonitetnog nadzora dodijeljenih ESB-u; ili”

Amandman  11

Nacrt uredbe

Članak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EZ) br. 2533/98

Članak 8. – stavak 4.b (novi)

 

Draft of the European Central Bank

Izmjena

 

3a. Umeće se sljedeći stavak:

 

„4b. u okviru svojeg djelokruga, tijela država članica i tijela Unije nadležna za nadzor kreditnih institucija, tržišta i infrastruktura ili stabilnost financijskog sustava u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, kojima se prenose povjerljivi statistički podaci u skladu sa stavkom 4.a, poduzimaju sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kako bi se zajamčila fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka. Države članice jamče da su svi povjerljivi statistički podaci koji se prenose ESM-u u skladu sa stavkom 4.a podvrgnuti potrebnim regulatornim, administrativnim, tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se zajamčila fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka.”

Justification

See Article 8a(5) of Regulation (EC) No 2533/1998.


EXPLANATORY STATEMENT

Your rapporteur welcomes the recommendation of the European Central Bank to amend Regulation (EC) No 2533/1998 with a view to taking into account the ECB’s new supervisory tasks under Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (SSM regulation). The ECB will take up its full supervisory tasks in accordance with the latter Regulation on 4 November 2014.

The ECB’s proposed amendments specify that the ECB may use confidential statistical information for the performance of its new supervisory functions, similarly to the National Central Banks on which specific functions in the field of prudential supervision have been conferred and which may therefore use confidential statistical information in the field of prudential supervision under the current Regulation (EC) No 2533/1998. This is motivated by the intention to minimise the reporting burden and to ensure that the same data only need to be collected once.

In addition, the proposed amendment allows for the transmission of confidential statistical information within the European System of Central Banks (ESCB), which has been collected pursuant to Article 5 of the ESCB Statute, for the performance of tasks in the field of prudential supervision conferred upon the members of the ESCB. The Rapporteur suggests restricting that new empowerment to such transmission of confidential data which is necessary for the performance of the ECB’s new supervisory tasks under the SSM Regulation. It is the ECB, and not the ESCB, that receives new powers under that Regulation.

Finally, the amendments proposed by the ECB allow for the transmission of confidential statistical information by the European System of Central Banks (ESCB) to authorities and bodies of the Member States and the Union responsible for the supervision of financial institutions, markets and infrastructures or the stability of the financial system in accordance with Union or national law and to the European Stability Mechanism (ESM) to the extent and at the level of detail necessary for the performance of their respective tasks. The Rapporteur considers that such significant empowerment to transmit confidential data to a number of authorities needs to be balanced by a requirement of the receiving authorities to take all necessary regulatory, administrative, technical and organisational measures to ensure the physical and logical protection of the confidential statistical information concerned. A similar requirement has been introduced in the basic act in 2009 in relation to the ESCB members receiving confidential statistical information from authorities of the European Statistical System (Council Regulation (EC) No 951/2009 of 9 October 2009, Article 8a(5)).


POSTUPAK

Naslov

Prikupljanje statističkih podataka od strane Europske središnje banke

Referentni dokumenti

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

15.7.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

17.7.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Datum usvajanja

11.11.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

6

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Datum podnošenja

12.11.2014

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti