Ziņojums - A8-0027/2014Ziņojums
A8-0027/2014

ZIŅOJUMS par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

12.11.2014 - (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Roberto Gualtieri


Procedūra : 2014/0808(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0027/2014
Iesniegtie teksti :
A8-0027/2014
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas ieteikumu (11200/2014 – ECB/2014/13),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 4. punktu un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 5.panta 4. punktu un 41. pantu, ar kuriem saskaņā Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C8-0109/2014),

–       ņemot vērā 2013. gada 24. aprīļa saprašanās memorandu par Eiropas Statistikas sistēmas locekļu un Eiropas Centrālo banku sistēmas locekļu sadarbību,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0027/2014),

1.      apstiprina Eiropas Centrālās bankas ieteikumā ierosināto projektu grozītā redakcijā;

2.      aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.      prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Eiropas Centrālās bankas ieteikumā ierosināto projektu;

4.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Eiropas Centrālajai bankai un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas projekts

1. pants – -1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) 2533/98

3. pants – 1. daļa – c punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1. Regulas 3. panta pirmās daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c) var pilnīgi vai daļēji atbrīvot dažu kategoriju ziņotājus no statistikas informācijas sniegšanas prasībām.

"c) var pilnīgi vai daļēji atbrīvot dažu kategoriju ziņotājus no statistikas informācijas sniegšanas prasībām. Par konkrētu kategoriju ziņotāju jebkādu atbrīvošanu no minētajām prasībām sniedz pamatotu rakstisku lēmumu. Šo lēmumu dara publiski pieejamu.”

Pamatojums

Konkrētu kategoriju ziņotāju jebkāda atbrīvošana no prasībām ir jāpamato. Turklāt attiecīgajam lēmumam ir jābūt pārredzamam un tātad publiski pieejamam.

Grozījums Nr.  2

Regulas projekts

1. pants – -1. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

3. pants – 1. daļa – d punkts (jauns)

 

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

 

2. Regulas 3. panta pirmajai daļai pievieno šādu apakšpunktu:

 

“d) ņem vērā attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus par tirgus segumu un datu vākšanas jomu.”

Grozījums Nr.  3

Regulas projekts

1. pants – -1. punkts – 3. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

3. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

 

3. Regulas 3. pantā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

 

„Saimnieciskās vienības drīkst iesniegt informāciju, izmantojot savus parastos ziņošanas kanālus.”

Grozījums Nr.  4

Regulas projekts

1. pants – -1.a punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

5. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1. Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Lai noteiktu un izpildītu statistikas ziņojumu prasības, ECB var pieņemt noteikumus par iesaistīto dalībvalstu faktisko iedzīvotāju pārskata grupu.

"1. ECB var pieņemt noteikumus, lai noteiktu statistikas informācijas sniegšanas prasības un tās piemērotu iesaistīto dalībvalstu faktiskajam informācijas sniedzēju kopumam. Statistikas informācijas sniegšanas prasību noteikšanā un piemērošanā ECB ievēro samērīguma principu.”

Grozījums Nr.  5

Regulas projekts

1. pants – -1.b punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1. Regulas 6. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

1. Ja ziņotāju, kas pastāvīgi rezidē kādā iesaistītā dalībvalstī, tur aizdomās par kādu no ECB statistikas informācijas sniegšanas prasību 7. panta 2. punktā minētajiem pārkāpumiem, ECB un saskaņā ar Statūtu 5.2. pantu attiecīgās iesaistītās dalībvalsts centrālajai bankai ir tiesības pārbaudīt statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā. Tomēr, ja attiecīgā statistikas informācija ir vajadzīga, lai pierādītu atbilstību obligāto rezervju prasībām, pārbaude ir jāveic saskaņā ar 6. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (10). Tiesības pārbaudīt statistikas informāciju un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā ietver tiesības:

1. Ja ziņotāju, kas pastāvīgi rezidē kādā iesaistītā dalībvalstī, tur aizdomās par kādu no ECB statistikas informācijas sniegšanas prasību 7. panta 2. punktā minētajiem pārkāpumiem, ECB un saskaņā ar Statūtu 5.2. pantu attiecīgās iesaistītās dalībvalsts centrālajai bankai ir tiesības pārbaudīt statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā. Tomēr, ja attiecīgā statistikas informācija ir vajadzīga, lai pierādītu atbilstību obligāto rezervju prasībām, pārbaude ir jāveic saskaņā ar 6. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (10). Tiesības pārbaudīt statistikas informāciju un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā jo īpaši ietver tiesības:”

Pamatojums

Būtu jāpaskaidro, ka pārbaudes tiesības nebūt neaprobežojas ar tiesībām piekļūt dokumentiem, grāmatvedībai un datu ierakstiem.

Grozījums Nr.  6

Regulas projekts

1. pants – -1.b punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2. Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) pārbaudīt ziņotāju grāmatvedību un datu uzskaiti;

“b) pārbaudīt ziņotāju grāmatvedību un datu uzskaiti, tostarp neapstrādātos datus;”

Pamatojums

Ir svarīgi paskaidrot, ka salīdzinošas statistiskās analīzes veikšanas nolūkā ECB tiek nodrošināta piekļuve tām datubāzēm gan papīra, gan datorizētā formātā, kuras ietver neapstrādātus datus.

Grozījums Nr.  7

Regulas projekts

1. pants – -1.c punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1. Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. pantu groza šādi:

 

Panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) statistikas informācija ir nepareiza, nepilnīga vai neatbilstoša prasībām.

“b) statistikas informācija ir viltota, sagrozīta, nepareiza, nepilnīga vai iesniegta prasībām neatbilstošā veidā.”

Pamatojums

Piemērojot sankcijas, ir ļoti svarīgi nodalīt pārkāpuma veidus un noteikt, vai tas izdarīts ar nolūku vai nolaidības dēļ. Tādēļ nepareizai informācijai būtu jāattiecas uz kļūdām, nevis ar nolūku veiktu viltošanu vai labošanu. Tas ir jo īpaši svarīgi gadījumos, kad tiek ievērots samērīguma princips.

Grozījums Nr.  8

Regulas projekts

1. pants – -1.c punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

7. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2. Panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Pienākumu ļaut ECB un valstu centrālajām bankām pārbaudīt statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti, ko ziņotāji iesnieguši ECB vai valstu centrālajām bankām, uzskata par neizpildītu, ja kāds ziņotājs kavē šo darbību. Šādi kavējumi, taču ne tikai, ir dokumentu pārvietošana un ECB vai valsts centrālās bankas kavēšana fiziski piekļūt dokumentiem, kas tām ir vajadzīgi, lai veiktu pārbaudi vai vākšanu piespiedu kārtā.

“3. Pienākumu ļaut ECB un valstu centrālajām bankām pārbaudīt tās statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti, kuru ziņotāji iesnieguši ECB vai valstu centrālajām bankām, uzskata par neizpildītu, ja kāds ziņotājs kavē šo darbību. Šāda kavēšana, taču ne tikai, ir dokumentu viltošana un/vai aizvākšana un ECB vai valsts centrālās bankas kavēšana fiziski piekļūt dokumentiem, kas tai ir vajadzīgi, lai veiktu pārbaudi vai vākšanu piespiedu kārtā.”

Pamatojums

Datu viltošana pēc statistikas informācijas iesniegšanas būtu jāiekļauj ar nolūku veiktu pārkāpumu sarakstā.

Grozījums Nr.  9

Regulas projekts

1. pants – -1.c punkts – 3. apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

7. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3. Panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

6. Pildot šajā pantā noteiktās pilnvaras, ECB rīkojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2532/98 noteiktajiem principiem un procedūrām.

"6. Īstenojot šajā pantā noteiktās pilnvaras, ECB rīkojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2532/98 un Regulā (ES) Nr. 1024/2013 noteiktajiem principiem un procedūrām.

Pamatojums

Sankciju piemērošanu tagad reglamentē arī ar Regulu (ES) Nr. 1013/2014.

Grozījums Nr.  10

Regulas projekts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 2533/98

8. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

“a) tādā apjomā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai izpildītu Līgumā minētos ECBS uzdevumus vai ECBS locekļiem uzticētos uzdevumus prudenciālās uzraudzības jomā; vai” or”

“a) tādā apjomā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai izpildītu Līgumā minētos ECBS uzdevumus vai ECB uzticētos uzdevumus prudenciālās uzraudzības jomā; vai”

Grozījums Nr.  11

Regulas projekts

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2533/98

8. pants – 4.b punkts (jauns)

 

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

 

3.a Iekļauj šādu punktu:

 

"4.b Saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem par finanšu iestāžu, tirgu un infrastruktūras uzraudzību vai finanšu sistēmas stabilitāti atbildīgās dalībvalstu un Savienības iestādes vai struktūras, kurām atbilstoši 4.a punktam tiek nodota konfidenciāla statistikas informācija, savas attiecīgās kompetences ietvaros veic visus nepieciešamos regulatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkādai konfidenciālai statistikas informācijai, ko saskaņā ar 4.a punktu nodod ESM, piemēro visus nepieciešamos regulatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību.”

Pamatojums

Sk. Regulas (EK) Nr. 2533/1998 8.a panta 5. punktu.

PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē Eiropas Centrālās bankas (ECB) ieteikumu grozīt Regulu (EK) Nr. 2533/98, lai ņemtu vērā tās jaunos uzdevumus uzraudzības jomā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai tiek uzticēti konkrēti uzdevumi saistībā ar kredītiestāžu prudenciālās uzraudzības politiku (VUM regula). ECB minētajā regulā paredzētos uzraudzības uzdevumus pilnībā sāks veikt 2014. gada 4. novembrī.

ECB ierosinātie grozījumi paredz, ka tā var izmantot konfidenciālu statistisko informāciju savu jauno uzraudzības uzdevumu veikšanai līdzīgi kā dalībvalstu centrālās bankas, kurām ir uzticēti konkrēti uzdevumi prudenciālās uzraudzības jomā un kuras tāpēc saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2533/98 var izmantot konfidenciālu statistisko informāciju šajā jomā. Tas tiek pamatots ar nodomu līdz minimumam samazināt ziņošanas slogu un nodrošināt to, ka tie paši dati tiek vākti tikai vienu reizi.

Turklāt ierosinātie grozījumi paredz iespēju nodot saskaņā ar ECBS Statūtu 5. pantu ievāktu konfidenciālu statistisko informāciju Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) ietvaros to uzdevumu veikšanai, kuri ECBS dalībniecēm uzticēti prudenciālās uzraudzības jomā. Referents ierosina ierobežot šīs jaunās pilnvaras, tās attiecinot tikai uz tādas konfidenciālas statistiskās informācijas nodošanu, kura ir nepieciešama tikai ECB jauno uzraudzības uzdevumu veikšanai saskaņā ar VUM regulu. Saskaņā ar minēto regulu jaunas pilnvaras tiek piešķirtas ECB, nevis ECBS.

Visbeidzot, ECB ierosinātie grozījumi paredz, ka ECBS var nodot konfidenciālu statistisko informāciju tām dalībvalstu un Savienības iestādēm un struktūrām, kas saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību aktiem ir atbildīgas par finanšu iestāžu, tirgu un infrastruktūras uzraudzību vai finanšu sistēmas stabilitāti, kā arī Eiropas Stabilizācijas mehānismam (ESM) tādā apmērā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs to attiecīgo uzdevumu izpildei. Referents uzskata, ka šāds būtisks pilnvarojums nodot konfidenciālus datus daudzām iestādēm un struktūrām ir jālīdzsvaro ar prasību datus saņemošajām iestādēm veikt visus nepieciešamos regulatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgās konfidenciālas statistiskās informācijas fizisko un loģisko aizsardzību. Līdzīga prasība 2009. gadā tika iekļauta tiesību pamataktā attiecībā uz ECBS dalībniecēm, kas saņem konfidenciālu statistisko informāciju no Eiropas Statistikas sistēmas iestādēm (Padomes 2009. gada 9. oktobra Regulas (EK) Nr. 951/2009 8.a panta 5. punkts).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas Centrālā banka

Atsauces

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

15.7.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

17.7.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Pieņemšanas datums

11.11.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

6

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Iesniegšanas datums

12.11.2014