Procedure : 2014/0808(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0027/2014

Ingediende teksten :

A8-0027/2014

Debatten :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Stemmingen :

PV 26/11/2014 - 12.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0061

VERSLAG     *
PDF 182kWORD 268k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EC) nr. 2533/98 betreffende het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Roberto Gualtieri

PR_NLE-CN_LegAct_am

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EC) nr. 2533/98 betreffende het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–       gezien de aanbeveling van de Europese Centrale Bank(11200/2014 – ECB/2014/13),

–       gezien artikel 129, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 5, lid 4, en 41 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0109/2014),

–       gezien het Memorandum of Understanding over de samenwerking tussen de leden van het Europees statistisch systeem en de leden van het Europees Stelsel van centrale banken, dat is ondertekend op 24 april 2013,

–       gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0027/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het in de aanbeveling van de Europese Centrale Bank voorgestelde ontwerp, als geamendeerd door het Parlement,

2.      verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen,

3.      wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het in de aanbeveling van de Europese Centrale Bank voorgestelde ontwerp,

4.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Europese Centrale Bank en de Commissie.

Amendement  1

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 3 – alinea 1 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1. In de eerste alinea van artikel 3 wordt letter c) vervangen door:

(c) kan de ECB bepaalde categorieën informatieplichtigen volledig of gedeeltelijk ontheffen van haar rapportagevereisten.

"(c) kan de ECB bepaalde categorieën informatieplichtigen volledig of gedeeltelijk ontheffen van haar rapportagevereisten. Elke ontheffing van bepaalde categorieën informatieplichtigen heeft de vorm van een met redenen omkleed schriftelijk besluit. Dat besluit zal worden geopenbaard."

Motivering

Elke ontheffing van een informatieplichtige moet worden gerechtvaardigd. Daarnaast moeten ontheffingsbesluiten transparant zijn en derhalve openbaar worden gemaakt.

Amendement  2

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 3 – alinea 1 – letter d (nieuw)

 

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

 

2. Aan artikel 3, eerste alinea, wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"(d) houdt de ECB rekening met de bepalingen in Uniewetgeving betreffende marktdekking en het toepassingsgebied van het verzamelen van gegevens."

Amendement  3

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

 

3. In artikel 3 wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

 

"Economische subjecten mogen informatie eventueel via hun gebruikelijke rapportagekanaal leveren."

Amendement  4

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea -1 bis – punt 1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 5 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1. In artikel 5 wordt lid 1 vervangen door:

1. De ECB kan verordeningen aannemen voor de vaststelling en het opleggen van haar vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens aan de feitelijke populatie van informatieplichtigen van de deelnemende lidstaten.

"1. De ECB kan verordeningen aannemen voor de vaststelling en het opleggen van haar vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens aan de feitelijke populatie van informatieplichtigen van de deelnemende lidstaten. De ECB eerbiedigt bij het definiëren en vaststellen van de vereisten voor het rapporteren van statische gegevens het proportionaliteitsbeginsel. "

Amendement  5

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea -1 ter – punt 1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1. In artikel 6, lid 1, wordt de inleidende formule vervangen door:

1. Indien een in een deelnemende lidstaat ingezeten informatieplichtige wordt verdacht van niet-nakoming, in de zin van artikel 7, lid 2, van de ECB-vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens, heeft de ECB en, overeenkomstig artikel 5.2 van de statuten, de nationale centrale bank van de betrokken deelnemende lidstaat het recht om de juistheid en kwaliteit van de statistische gegevens te verifiëren en tot gedwongen verzameling van die gegevens over te gaan. Indien de statistische gegevens in kwestie evenwel nodig zijn ten bewijze van de naleving van de reserveverplichtingen, dient de verificatie te worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van minimumreserves door de Europese Centrale Bank. Het recht tot verificatie en gedwongen verzameling van statistische gegevens omvat het recht om:

"1. Indien een in een deelnemende lidstaat ingezeten informatieplichtige wordt verdacht van niet-nakoming, in de zin van artikel 7, lid 2, van de ECB-vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens, heeft de ECB en, overeenkomstig artikel 5.2 van de statuten, de nationale centrale bank van de betrokken deelnemende lidstaat het recht om de juistheid en kwaliteit van de statistische gegevens te verifiëren en tot gedwongen verzameling van die gegevens over te gaan. Indien de statistische gegevens in kwestie evenwel nodig zijn ten bewijze van de naleving van de reserveverplichtingen, dient de verificatie te worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van minimumreserves door de Europese Centrale Bank. Het recht tot verificatie en gedwongen verzameling van statistische gegevens omvat met name het recht om:"

Motivering

Het verdient aanbeveling hier duidelijk te maken dat het niet om een uitputtende lijst gaat.

Amendement  6

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea -1 ter – punt 2 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 6 – lid 1 – letter b

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2. Artikel 6, lid 1, letter b), wordt vervangen door:

(b) de boeken en registers van de informatieplichtigen, te inspecteren;

"(b) de boeken en registers van de informatieplichtigen, met inbegrip van de "ruwe gegevens", te inspecteren;

Motivering

Het is belangrijk te verduidelijken dat de ECB met het oog op het verrichten van vergelijkende statistische analyses het recht heeft op toegang tot papieren en elektronische gegevensbanken met onverwerkte gegevens.

Amendement  7

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea -1 quater – punt 1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 7 – lid 2 – letter b

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1. Artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2533/98 wordt als volgt gewijzigd:

 

In lid 2 wordt letter b) vervangen door:

(b) de statistische gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet in de voorgeschreven vorm zijn aangeleverd.

"(b) de statistische gegevens vervalst, gemanipuleerd, onjuist of onvolledig zijn, of niet in de voorgeschreven vorm zijn aangeleverd.

Motivering

Het is belangrijk om bij het opleggen van sancties een onderscheid te maken tussen de soorten "overtredingen", en mede in overweging te nemen of de "overtreding" opzettelijk was of dat er sprake was van verzuim. Onjuiste informatie moet derhalve betrekking hebben op fouten en niet op opzettelijke vervalsing of manipulatie. Dit is met name belangrijk daar waar het gaat om het in acht nemen van het proportionaliteitsbeginsel.

Amendement  8

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea -1 quater – punt 2 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 7 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2. Lid 3 wordt vervangen door:

3. De verplichting de ECB of de nationale centrale banken toe te staan de juistheid en kwaliteit van de door de informatieplichtige geleverde statistische gegevens te verifiëren wordt geacht niet te zijn nagekomen wanneer een informatieplichtige deze activiteit belemmert. Die belemmering omvat, maar is niet beperkt tot, het verwijderen van bescheiden en het verhinderen dat de ECB of de nationale centrale bank de fysieke toegang krijgen die nodig is voor de tenuitvoerlegging van de verificatie of de gedwongen verzameling.

"3. De verplichting de ECB of de nationale centrale banken toe te staan de juistheid en kwaliteit van de door de informatieplichtige geleverde statistische gegevens te verifiëren wordt geacht niet te zijn nagekomen wanneer een informatieplichtige deze activiteit belemmert. Die belemmering omvat, maar is niet beperkt tot, het vervalsen en/of verwijderen van bescheiden en het verhinderen dat de ECB of de nationale centrale bank de fysieke toegang krijgen die nodig is voor de tenuitvoerlegging van de verificatie of de gedwongen verzameling.

Motivering

Het achteraf (d.w.z. na het indienen ervan) vervalsen van statistische gegevens valt onder de categorie "te kwader trouw".

Amendement  9

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – alinea -1 quater – punt 3 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 7 – lid 6

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3. Lid 6 wordt vervangen door:

6. Bij de uitoefening van de bevoegdheden van dit artikel handelt de ECB overeenkomstig de beginselen en procedures van de Verordening (EG) van de Raad houdende de bevoegdheden van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen.

"6. Bij de uitoefening van de bevoegdheden van dit artikel handelt de ECB overeenkomstig de beginselen en procedures van de Verordening (EG) van de Raad houdende de bevoegdheden van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen en van Verordening (EU) nr. 1024/2013".

Motivering

Hier moet ook worden verwezen naar Verordening (EU) nr. 1024/2013.

Amendement  10

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 8 – lid 4 – letter a

 

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

"(a) voor zover en op het detailniveau dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de in het Verdrag bedoelde ESCB-taken of taken op het gebied van het aan de ESCB-leden opgedragen bedrijfseconomisch toezicht; of"

"(a) voor zover en op het detailniveau dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de in het Verdrag bedoelde ESCB-taken of taken op het gebied van het aan de ECB opgedragen bedrijfseconomisch toezicht; of"

Amendement  11

Ontwerp van verordening

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 2533/98

Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)

 

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

 

3 bis. Het volgende lid wordt ingevoegd:

 

"4 ter. Binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden nemen de autoriteiten of organen van de lidstaten en van de Unie die volgens de Unie- of nationale wetgeving verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, markten en infrastructuren of voor de stabiliteit van het financiële bestel, waaraan overeenkomstig lid 4 bis vertrouwelijke statistische gegevens worden overgedragen, alle nodige regulerings-, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de fysieke en logische bescherming van die vertrouwelijke statistische informatie te waarborgen. De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van vertrouwelijke statistische informatie die overeenkomstig artikel 4 bis aan het ESM wordt overgedragen alle nodige regulerings-, administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de fysieke en logische bescherming van die vertrouwelijke statistische informatie te waarborgen."

Motivering

Zie artikel 8 bis, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2533/1998.


TOELICHTING

Uw rapporteur staat positief tegenover de aanbeveling van de Europese Centrale Bank tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/1998 met het oog op de inaanmerkingneming van de nieuwe toezichthoudende taken van de ECB uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1024/2013, waarbij de ECB specifieke taken zijn toegewezen met betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (GTM-verordening). De ECB is voornemens de haar opgedragen toezichthoudende taken conform laatstgenoemde verordening per 4 november 2014 geheel op zich nemen.

In de door de ECB voorgestelde amendementen wordt gespecificeerd dat de ECB vertrouwelijke statistische gegevens mag gebruiken voor de uitoefening van haar nieuwe toezichthoudende taken, zoals ook het geval is voor de nationale centrale banken, waaraan bepaalde taken op het gebied van het prudentieel toezicht zijn toevertrouwd en die derhalve uit hoofde van de bestaande Verordening (EG) nr. 2533/1998 vertrouwelijke statistische informatie op het gebied van het prudentieel toezicht mogen gebruiken. Een en ander is bedoeld om de rapportageverplichtingen tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat dezelfde gegevens slechts eenmaal hoeven te worden verzameld.

Bovendien laat het voorgestelde amendement ruimte voor de overdracht binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) van vertrouwelijke statistische gegevens die overeenkomstig artikel 5 van de ESCB-statuten zijn verzameld met het oog op de uitvoering van taken op het gebied van het prudentieel toezicht welke aan de leden van het ESCB zijn toevertrouwd. De rapporteur stelt voor, deze nieuwe bevoegdheid te beperken tot de overdracht van vertrouwelijke gegevens die nodig zijn voor de vervulling van de nieuwe toezichthoudende taken die de ECB door de GTM-verordening zijn opgelegd. Het is immers de ECB – en niet het ESCB – die uit hoofde van die verordening nieuwe bevoegdheden toegewezen krijgt.

Ten slotte zij opgemerkt dat de door de ECB voorgestelde wijzigingen voorzien in de mogelijkheid tot overdracht van vertrouwelijke statistische gegevens door het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) aan de autoriteiten en organen van de lidstaten en van de Unie die volgens de Unie- of nationale wetgeving verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, markten en infrastructuren of voor de stabiliteit van het financiële bestel, alsmede aan het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), voor zover en op het detailniveau dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve taken. De rapporteur is van mening dat de toekenning van deze substantiële bevoegdheid tot overdracht van vertrouwelijke gegevens aan een aantal autoriteiten moet worden gecompenseerd door het vereiste dat de ontvangende autoriteiten alle nodige regulerings-, administratieve, technische en organisatorische maatregelen dienen te nemen om de fysieke en logische bescherming van deze vertrouwelijke statistische gegevens te waarborgen. Een soortgelijk vereiste is ook geïntroduceerd bij het basisbesluit van 2009 met betrekking tot de ESCB-leden die vertrouwelijke statistische gegevens ontvangen van de autoriteiten van het Europees statistisch systeem (Verordening (EG) nr. 951/2009 van de Raad van 9 oktober 2009, artikel 8 bis, lid 5).


PROCEDURE

Titel

Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank

Document- en procedurenummers

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Datum raadpleging EP

15.7.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

17.7.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Datum goedkeuring

11.11.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

6

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Datum indiening

12.11.2014

Juridische mededeling - Privacybeleid