Procedura : 2014/0808(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0027/2014

Teksty złożone :

A8-0027/2014

Debaty :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Głosowanie :

PV 26/11/2014 - 12.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0061

SPRAWOZDANIE     *
PDF 198kWORD 284k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (11200/2014 –ECB/2014/13),

–       uwzględniając art. 129 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 5.4 i art. 41 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, zgodnie z którymi Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0109/2014),

–       uwzględniając protokół ustaleń w sprawie współpracy między członkami Europejskiego Systemu Statystycznego i członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych z dnia 24 kwietnia 2013 r.,

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0027/2014),

1.      zatwierdza po poprawkach projekt zaproponowany w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego;

2.      zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeżeli uzna ona za stosowne odejść od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.      zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu zaproponowanego w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego;

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz Komisji.

Poprawka  1

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1. art. 3 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) może całkowicie lub częściowo wyłączyć określone kategorie podmiotów składających sprawozdania z wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej.

c) może całkowicie lub częściowo wyłączyć określone kategorie podmiotów składających sprawozdania z wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej; każde wyłączenie określonych kategorii podmiotów składających sprawozdania powinno mieć formę uzasadnionej pisemnej decyzji; decyzję tę podaje się do wiadomości publicznej.”;

Uzasadnienie

Każde wyłączenie podmiotów składających sprawozdania musi być uzasadnione. Ponadto decyzja musi być przejrzysta i dlatego podaje się ją do wiadomości publicznej.

Poprawka  2

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 2 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d (nowa)

 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

 

2. w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„d) uwzględnia odpowiednie przepisy Unii dotyczące pokrycia rynku i zakresu gromadzenia danych.”;

Poprawka  3

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 3 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

 

3. w art. 3 po ustępie pierwszym dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„Podmioty gospodarcze mogą zostać upoważnione do przekazywania informacji za pośrednictwem ich zwyczajowego kanału sprawozdawczości komunikacyjnej.”;

Poprawka  4

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 a – punkt 1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1. art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. EBC może przyjąć rozporządzenia dotyczące określania i nakładania wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej na rzeczywisty zbiór sprawozdawczy uczestniczących Państw Członkowskich.

1. EBC może przyjąć rozporządzenia dotyczące określania i nakładania wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej na rzeczywisty zbiór sprawozdawczy uczestniczących Państw Członkowskich. EBC przestrzega zasady proporcjonalności przy określaniu i nakładaniu wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej.”;

Poprawka  5

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 b – punkt 1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1. art. 6 ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

1. Jeśli podmiot składający sprawozdanie, będący rezydentem w uczestniczącym Państwie Członkowskim, podejrzewa się o naruszenie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC, wymienionej w art. 7 ust. 2, EBC i zgodnie z art. 5.2 Statutu, krajowy bank centralny danego uczestniczącego Państwa Członkowskiego będą miały prawo do weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych oraz do ich obowiązkowego zbierania. Jednakże gdy dane informacje statystyczne są konieczne do wykazania zgodności z wymaganiami dotyczącymi rezerw minimalnych, weryfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego stosowania rezerw minimalnych przez Europejski Bank Centralny(10). Prawo do weryfikacji informacji statystycznych lub ich obowiązkowego zbierania będzie obejmowało uprawnienie do:

1. Jeśli podmiot składający sprawozdanie, będący rezydentem w uczestniczącym Państwie Członkowskim, podejrzewa się o naruszenie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC, wymienionej w art. 7 ust. 2, EBC i zgodnie z art. 5.2 Statutu, krajowy bank centralny danego uczestniczącego Państwa Członkowskiego będą miały prawo do weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych oraz do ich obowiązkowego zbierania. Jednakże gdy dane informacje statystyczne są konieczne do wykazania zgodności z wymaganiami dotyczącymi rezerw minimalnych, weryfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego stosowania rezerw minimalnych przez Europejski Bank Centralny(10). Prawo do weryfikacji informacji statystycznych lub ich obowiązkowego zbierania będzie obejmowało w szczególności uprawnienie do:

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że prawo do weryfikacji nie obejmuje tylko prawa dostępu do dokumentów, ksiąg i zapisów.

Poprawka  6

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 b – punkt 2 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2. art. 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) zbadania ksiąg i zapisów podmiotów składających sprawozdanie;

„b) zbadania ksiąg i zapisów podmiotów składających sprawozdanie, w tym danych surowych;”;

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że EBC powinien mieć dostęp do baz danych w formie elektronicznej i papierowej zawierających nieprzetworzone dane służące prowadzeniu porównywalnych analiz statystycznych.

Poprawka  7

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1. art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 otrzymuje brzmienie:

 

ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) informacje statystyczne są nieprawidłowe, niekompletne lub przedstawione w formie niezgodnej z wymogami.

„b) informacje statystyczne są sfałszowane, zmanipulowane, nieprawidłowe, niekompletne lub przedstawione w formie niezgodnej z wymogami;

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, by nakładając sankcje, wyróżnić rodzaje uchybień i odróżnić naruszenia zamierzone od wynikających z zaniedbania. Dlatego niepoprawna informacja powinna odnosić się do błędów, a nie do zamierzonych fałszerstw czy manipulacji. Jest to szczególnie istotne dla przestrzegania zasady proporcjonalności.

Poprawka  8

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 2 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Obowiązek umożliwienia EBC i krajowym bankom centralnym weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych przedstawianych przez podmioty składające sprawozdanie do EBC lub krajowego banku centralnego uznaje się za naruszony w każdym przypadku, gdy podmiot składający sprawozdanie przeszkadza w tym działaniu. Takie zachowanie obejmuje przypadki usuwania dokumentów i uniemożliwiania EBC lub krajowemu bankowi centralnemu fizycznego dostępu do nich, który jest im konieczny do realizacji zadania weryfikacji lub obowiązkowego zbierania informacji, lecz nie ogranicza się do tych przypadków.

„3. Obowiązek umożliwienia EBC i krajowym bankom centralnym weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych przedstawianych przez podmioty składające sprawozdanie do EBC lub krajowego banku centralnego uznaje się za naruszony w każdym przypadku, gdy podmiot składający sprawozdanie przeszkadza w tym działaniu. Takie zachowanie obejmuje przypadki fałszowania i/lub usuwania dokumentów i uniemożliwiania EBC lub krajowemu bankowi centralnemu fizycznego dostępu do nich, który jest im konieczny do realizacji zadania weryfikacji lub obowiązkowego zbierania informacji, lecz nie ogranicza się do tych przypadków

Uzasadnienie

Fałszowanie danych po przekazaniu informacji statystycznych powinno być uznawane za działanie w złej wierze.

Poprawka  9

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 3 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 7 – ustęp 6

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Realizując uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, EBC działa w poszanowaniu zasad i procedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98.

6. Realizując uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, EBC działa w poszanowaniu zasad i procedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98 i rozporządzeniu (UE) nr 1024/2013.”;

Uzasadnienie

Zasady mające zastosowanie do sankcji obecnie reguluje także UE nr 1013/2014.

Poprawka  10

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 8 – ustęp 4 – litera a

 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

„a) w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie, lub zadań w zakresie nadzoru ostrożnościowego, powierzonych członkom ESBC; lub”;

„a) w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie, lub zadań w zakresie nadzoru ostrożnościowego, powierzonych EBC; lub”;

Poprawka  11

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2533/98

Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego

Poprawka

 

3a. dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4b. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji władze lub organy państw członkowskich i Unii odpowiedzialne za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi lub stabilność systemu finansowego zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, do których przekazywane są poufne informacje statystyczne zgodnie z ust. 4a, podejmują wszystkie niezbędne środki regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia fizycznej i logicznej ochrony poufnych informacji statystycznych. Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie poufne informacje statystyczne przekazywane ESM zgodnie z ust. 4a podlegają wszystkim niezbędnym środkom regulacyjnym, administracyjnym, technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia fizycznej i logicznej ochrony poufnych informacji statystycznych.”;

Uzasadnienie

Zob. art. 8a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2533/1998.


UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Europejskiego Banku Centralnego dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 2533/1998 w celu uwzględnienia nowych zadań nadzorczych EBC, które wynikają z rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego). Zgodnie z tym drugim rozporządzeniem EBC rozpocznie wykonywanie swoich wszystkich zadań nadzorczych w dniu 4 listopada 2014 r.

Zgodnie z poprawkami proponowanymi przez EBC może on wykorzystywać poufne informacje statystyczne do wykonywania swoich nowych funkcji nadzorczych na wzór krajowych banków centralnych, którym powierzono określone zadania w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego i które mogą w związku z tym wykorzystywać poufne informacje statystyczne w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 2533/1998. Wynika to z zamiaru ograniczenia obciążeń sprawozdawczych oraz dopilnowania, by te same dane musiały być gromadzone tylko raz.

Ponadto proponowana poprawka umożliwia przekazywanie w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) poufnych informacji statystycznych zgromadzonych zgodnie z art. 5 Statutu ESBC do celów związanych z wykonywaniem zadań w obszarze nadzoru ostrożnościowego powierzonych członkom ESBC. Sprawozdawca proponuje ograniczenie tego nowego upoważnienia do takiego przekazywania poufnych danych, które jest konieczne do wykonywania przez EBC nowych zadań nadzorczych wynikających z rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego. To EBC, a nie ESBC, otrzymuje nowe uprawnienia na mocy ww. rozporządzenia.

Oprócz tego poprawki zaproponowane przez EBC umożliwiają przekazywanie przez ESBC poufnych informacji statystycznych władzom i organom państw członkowskich i Unii odpowiedzialnym za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi lub stabilność systemu finansowego zgodnie z prawem unijnym lub krajowym oraz Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności (EMS) w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji ich odpowiednich zadań. Sprawozdawca uważa, że takie znaczące upoważnienie do przekazywania poufnych danych szeregowi organów musi zostać zrównoważone nałożeniem na organy otrzymujące te dane wymogu podejmowania wszelkich środków regulacyjnych, administracyjnych, technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia fizycznej i logicznej ochrony odpowiednich poufnych informacji statystycznych. Podobny wymóg wprowadzono w podstawowym akcie w 2009 r. w odniesieniu do członków ESBC otrzymujących poufne informacje statystyczne od organów Europejskiego Systemu Statystycznego (rozporządzenie Rady (WE) nr 951/2009 z dnia 9 października 2009 r., art. 8a ust. 5).


PROCEDURA

Tytuł

Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

Odsyłacze

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Data konsultacji z PE

15.7.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

17.7.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Data przyjęcia

11.11.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

6

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Data złożenia

12.11.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności