Procedură : 2014/0808(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0027/2014

Texte depuse :

A8-0027/2014

Dezbateri :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Voturi :

PV 26/11/2014 - 12.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0061

RAPORT     *
PDF 194kWORD 288k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–       având în vedere Recomandarea Băncii Centrale Europene (11200/2014 –ECB/2014/13),

–       având în vedere articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 5 alineatul (4) și articolul 41 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în temeiul cărora Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0109/2014),

–       având în vedere Memorandumul de înțelegere privind cooperarea dintre membrii Sistemului Statistic European și membrii Sistemului European al Băncilor Centrale din 24 aprilie 2013,

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0027/2014),

1.      aprobă proiectul propus în cadrul recomandării Băncii Centrale Europene, astfel cum a fost modificat;

2.      invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.      solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul propus în cadrul recomandării Băncii Centrale Europene;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Băncii Centrale Europene și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 – punctul 1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1. La articolul 3 primul paragraf, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c) poate scuti, total sau parțial, de la obligația de raportare statistică anumite categorii specifice de agenți care raportează.

(c) poate scuti, total sau parțial, de la obligația de raportare statistică anumite categorii specifice de agenți care raportează. Toate scutirile aplicate anumitor clase de agenți de raportare iau forma unei decizii scrise motivate. Decizia respectivă este făcută publică.”

Justificare

Toate scutirile aplicate agenților de raportare trebuie justificate. În plus, decizia respectivă trebuie să fie transparentă și, prin urmare, făcută publică.

Amendamentul  2

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 – punctul 2 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d (nouă)

 

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

 

2. La articolul 3 primul paragraf, se adaugă următoarea literă:

 

„(d) ține seama de dispozițiile aplicabile din legislația Uniunii privind acoperirea de piață și domeniul de aplicare al colectării de date.”

Amendamentul  3

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 – punctul 3 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

 

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

 

3. La articolul 3, după primul paragraf, se introduce următorul paragraf:

 

„Agenții economici pot transmite informațiile prin canalul lor obișnuit de raportare.”

Amendamentul  4

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 a – punctul 1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1. La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(1) BCE poate adopta regulamente pentru a defini și impune obligațiile de raportare statistică ce revin unităților de observare statistică cu obligații de raportare din statelor membre participante.

(1) BCE poate adopta regulamente pentru a defini și impune obligațiile de raportare statistică ce revin unităților de observare statistică cu obligații de raportare din statelor membre participante. BCE respectă principiul proporționalității atunci când stabilește și impune obligațiile de raportare statistică.”

Amendamentul  5

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 b – punctul 1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

(1) În cazul în care un agent care raportează, cu reședința într-un stat membru participant, este suspectat în sensul articolului 7 alineatul (2) de nerespectarea obligațiilor de raportare statistică la BCE, BCE și, în conformitate cu articolul 5.2 din statut, banca centrală națională a statului membru participant în cauză au dreptul să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice și să procedeze la colectarea lor obligatorie. Cu toate acestea, în cazul în care informațiile statistice în cauză sunt necesare pentru a demonstra respectarea obligației de constituire a rezervei minime, verificarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană [10]. Dreptul de verificare a informațiilor statistice sau de efectuare obligatorie a colectării conține dreptul:

(1) În cazul în care un agent care raportează, cu reședința într-un stat membru participant, este suspectat în sensul articolului 7 alineatul (2) de nerespectarea obligațiilor de raportare statistică la BCE, BCE și, în conformitate cu articolul 5.2 din statut, banca centrală națională a statului membru participant în cauză au dreptul să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice și să procedeze la colectarea lor obligatorie. Cu toate acestea, în cazul în care informațiile statistice în cauză sunt necesare pentru a demonstra respectarea obligației de constituire a rezervei minime, verificarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană [10]. Dreptul de verificare a informațiilor statistice sau de efectuare obligatorie a colectării conține în special dreptul:

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că dreptul de verificare nu se limitează neapărat la dreptul de a accesa documente, registre și arhive.

Amendamentul  6

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 b – punctul 2 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2. La articolul 6 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b) de examinare a registrelor și arhivelor agenților care raportează;

(b) de examinare a registrelor și arhivelor agenților care raportează, inclusiv a datelor brute;”

Justificare

Este important să se clarifice faptul că BCE trebuie să aibă acces la bazele de date în format tipărit și computerizat ce conțin date neprelucrate pentru a realiza analize statistice comparative.

Amendamentul  7

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 c – punctul 1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1. Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 se modifică după cum urmează:

 

La alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b) informațiile statistice sunt incorecte, incomplete sau prezentate sub o formă ce nu răspunde cerințelor stabilite.

(b) informațiile statistice sunt falsificate, manipulate, incorecte, incomplete sau prezentate sub o formă ce nu răspunde cerințelor stabilite.

Justificare

Este foarte important ca atunci când se impun sancțiuni să se facă o distincție între tipurile de abateri, precum și între încălcările făcute cu intenție sau din neglijență. Prin urmare, prin informații incorecte ar trebui să se facă referire la erori, nu la falsificarea intenționată sau la manipularea frauduloasă. Acest lucru este deosebit de important când e vorba de respectarea principiului proporționalității.

Amendamentul  8

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 c – punctul 2 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2. Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3) Obligația de a permite BCE și băncilor centrale naționale să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice furnizate BCE și băncii centrale naționale de agenții care raportează este considerată a fi încălcată de fiecare dată când un agent care raportează împiedică această activitate. Asemenea impedimente pot consta în, dar fără a se limita la acestea, a face să dispară documente și a împiedica BCE sau banca centrale naționale să dispună de accesul direct în sediu necesar îndeplinirii sarcinilor de verificare și de colectare obligatorie.

(3) Obligația de a permite BCE și băncilor centrale naționale să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice furnizate BCE și băncii centrale naționale de agenții care raportează este considerată a fi încălcată de fiecare dată când un agent care raportează împiedică această activitate. Asemenea impedimente pot consta în, dar fără a se limita la acestea, a falsifica și/sau a face să dispară documente și a împiedica BCE sau banca centrală națională să dispună de accesul direct în sediu necesar îndeplinirii sarcinilor de verificare sau de colectare obligatorie.

Justificare

Falsificarea ex-post a datelor după furnizarea informațiilor statistice ar trebui să se numere printre comportamentele de rea-credință.

Amendamentul  9

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 c – punctul 3 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 7 – alineatul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

3. Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

(6) În exercitarea atribuțiunilor sale definite prin prezentul articol, BCE acționează în conformitate cu principiile și procedurile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2532/98.

(6) În exercitarea atribuțiunilor sale definite prin prezentul articol, BCE acționează în conformitate cu principiile și procedurile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2532/98 și în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013”.

Justificare

Reglementarea privind sancțiunile se regăsește acum și în Regulamentul (UE) nr. 1013/2014.

Amendamentul  10

Proiect de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

 

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

„(a) în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat sau a atribuțiilor din domeniul supravegherii prudențiale conferite membrilor SEBC; sau»;

„(a) în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat sau a atribuțiilor din domeniul supravegherii prudențiale conferite BCE; sau»;

Amendamentul  11

Proiect de regulament

Articolul 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98

Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

 

Proiectul Băncii Centrale Europene

Amendamentul

 

3a. Se introduce următorul alineat:

 

„(4b) În cadrul sferelor lor de competență, autoritățile sau organismele statelor membre și ale Uniunii responsabile de supravegherea instituțiilor financiare, a piețelor și a infrastructurilor sau de stabilitatea sistemului financiar, conform dreptului Uniunii sau dreptului național, către care se transmit informații statistice confidențiale în conformitate cu alineatul (4a), iau toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale. Statele membre se asigură că toate informațiile statistice confidențiale transmise către MES în conformitate cu alineatul (4a) fac obiectul tuturor măsurilor de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale.”

Justificare

A se vedea articolul 8a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2533/1998.


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută recomandarea Băncii Centrale Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/1998 cu scopul de a lua în considerare noile sarcini de supraveghere ale BCE introduse de Regulamentului/Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (Regulamentul privind MUS). BCE își va prelua integral sarcinile de supraveghere în conformitate cu Regulamentul privind MUS la 4 noiembrie 2014.

Amendamentele propuse de BCE specifică faptul că BCE poate folosi informații statistice confidențiale pentru a-și îndeplini noile sarcini în materie de supraveghere, în același mod ca și băncile centrale naționale cărora li s-au conferit atribuții specifice în domeniul supravegherii prudențiale și care, prin urmare, pot folosi informații statistice confidențiale în domeniul supravegherii prudențiale, conform Regulamentului (CE) nr. 2533/1998, în vigoare. Acest fapt este justificat de intenția de a reduce la minimum sarcina de raportare și de a garanta că aceleași date trebuie colectate numai o singură dată.

În plus, amendamentul propus permite transmiterea informațiilor statistice confidențiale colectate conform articolului 5 din Statutul BESC în cadrul Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniul supravegherii prudențiale conferite membrilor SEBC. Raportorul sugerează restrângerea noii competențe la transmiterea datelor confidențiale necesare pentru realizarea noilor sarcini de supraveghere ale BCE conform Regulamentului privind MUS. În temeiul regulamentului menționat, BCE primește noi competențe, nu SEBC.

În ultimul rând, amendamentele propuse de BCE permit Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) să transmită informații statistice confidențiale autorităților și organismelor statelor membre și ale Uniunii responsabile de supravegherea instituțiilor financiare, a piețelor și a infrastructurilor sau de stabilitatea sistemului financiar conform legislației Uniunii sau legislației naționale, precum și Mecanismului european de stabilitate (MES), în măsura și la nivelul de detaliu necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor respective. Raportorul consideră că acordarea acestei competențe semnificative de a transmite date confidențiale unui număr de autorități trebuie contrabalansată de solicitarea adresată autorităților care primesc aceste date de a lua toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale în cauză. O cerință similară a fost introdusă în actul de bază din 2009 în ceea ce privește membrii SEBC care primesc informații statistice confidențiale din partea autorităților Sistemului Statistic European [Regulamentul (CE) nr. 951/2009 al Consiliului din 9 octombrie 2009, articolul 8a alineatul (5)].


PROCEDURĂ

Titlu

Colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

Referințe

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Data consultării PE

15.7.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

17.7.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Data adoptării

11.11.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

6

2

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Data depunerii

12.11.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate