ДОКЛАД относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции

  12.11.2014 - (10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS)) - *

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Кей Суинбърн


  Процедура : 2014/0807(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0028/2014
  Внесени текстове :
  A8-0028/2014
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции

  (10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS))

  (Консултация)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид препоръката на Европейската централна банка (10896/2014 –ECB/2014/19),

  –  като взе предвид член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 5.4 и член 41 от устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0090/2014),

  –  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

  –  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0028/2014),

  1.  одобрява проекта, предложен в препоръката на Европейската централна банка, с внесените в него изменения;

  2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

  3.  призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в проекта, предложен в препоръката на Европейската централна банка;

  4.  възлага на своя председател на предаде неговата позиция на Съвета, на Европейската централна банка и на Комисията.

  Изменение    1

  Проект на регламент

  Съображение 6

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

  (6) ЕЦБ следва да публикува решенията за налагане на административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложими правни актове на Съюза и на санкции за нарушения на регламент или решение на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора, освен ако публикуването би било непропорционално, като се отчита тежестта на налаганата на предприятието административна имуществена санкция или санкция, или би застрашило стабилността на финансовите пазари.

  (6) ЕЦБ следва по принцип да публикува без необосновано забавяне решенията за налагане на административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложими правни актове на Съюза и на санкции за нарушения на регламент или решение на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора. В случай че ЕЦБ счита, че незабавното публикуване на дадено решение би застрашило стабилността на финансовите пазари или би било непропорционално, като се отчита тежестта на налаганата на предприятието административна имуществена санкция или санкция, тя следва да разполага със свободата да забавя публикуването на решението до три години след датата, на която е било взето решението, или до изчерпването на всички правни средства за обжалване на решението. При поискване ЕЦБ следва да провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент относно тези случаи. ЕЦБ следва да предостави обосновка за забавянето в приложение към публикуваното решение.

  Изменение    2

  Проект на регламент

  Съображение 6 a (ново)

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

   

  (6a) В член 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 се постановява, че ЕЦБ развива дейност при пълно зачитане на и задължение за полагане на грижа за единството и интегритета на вътрешния пазар на основата на равнопоставено третиране на кредитните институции с оглед да се избегне регулаторният арбитраж, както и че с нито едно свое действие, предложение или политика ЕЦБ не дискриминира пряко или непряко която и да било държава членка или група от държави членки като място за предоставяне на банкови или финансови услуги в каквато и да било парична единица. В тази връзка ЕЦБ действа с цел предотвратяване на наличието на конкурентно предимство, с което се насърчава нелоялната конкуренция.

  Изменение    3

  Проект на регламент

  Съображение 9

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

  (9) Член 25 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 урежда принципа за разделение, съгласно който ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 задачи, без да се засягат и отделно от задачите ѝ, свързани с паричната политика, и другите ѝ задачи. С оглед утвърждаването на този принцип за разделение беше създаден Надзорен съвет съгласно член 26, който inter alia отговаря за подготовката на проекти на решения за Управителния съвет на ЕЦБ в областта на надзора. Освен това приетите от Управителния съвет на ЕЦБ решения подлежат на преглед от Административния съвет за преглед при условията на член 24 от същия регламент. Като се отчитат принципът за разделение и създаването на Надзорния съвет и Административния съвет за преглед, следва да прилагат две различни процедури: а) в случай че ЕЦБ възнамерява да наложи административни санкции при изпълнение на надзорните си задачи, решенията за това се вземат от Управителния съвет на ЕЦБ въз основа на цялостен проект за решение от Надзорния съвет и подлежат на преглед от Административния съвет за преглед; и б) в случай че ЕЦБ възнамерява да наложи санкции при изпълнение на задачите си, които не са свързани с надзора, решенията за това се вземат от Изпълнителния съвет на ЕЦБ и подлежат на преглед от Управителния съвет на ЕЦБ.

  (9) Член 25 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 урежда принципа за разделение, съгласно който ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 задачи, без да се засягат и отделно от задачите ѝ, свързани с паричната политика, и другите ѝ задачи. За да се избегне конфликт на интереси, този принцип трябва да бъде следван безусловно във всички действия на ЕЦБ. С оглед утвърждаването на този принцип за разделение беше създаден Надзорен съвет съгласно член 26, който inter alia отговаря за подготовката на проекти на решения за Управителния съвет на ЕЦБ в областта на надзора. Освен това приетите от Управителния съвет на ЕЦБ решения подлежат на преглед от Административния съвет за преглед при условията на член 24 от същия регламент. Като се отчитат принципът за разделение и създаването на Надзорния съвет и Административния съвет за преглед, следва да прилагат две различни процедури: а) в случай че ЕЦБ възнамерява да наложи административни санкции при изпълнение на надзорните си задачи, решенията за това се вземат от Управителния съвет на ЕЦБ въз основа на цялостен проект за решение от Надзорния съвет и подлежат на преглед от Административния съвет за преглед; и б) в случай че ЕЦБ възнамерява да наложи санкции при изпълнение на задачите си, които не са свързани с надзора, решенията за това се вземат от Изпълнителния съвет на ЕЦБ и подлежат на преглед от Управителния съвет на ЕЦБ.

   

  Изменение    4

  Проект на регламент

  Съображение 10 a (ново)

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

   

  (10a) Като се има предвид глобализацията на банковите услуги и нарасналото значение на международните стандарти, ЕЦБ, съвместно с компетентните органи на участващите държави членки, следва да установи редовен диалог с надзорните органи извън Съюза с цел насърчаване на международната координация и договаряне на общи принципи при налагането и прилагането на санкции. Диалогът следва да включва общо схващане за последствията от наличието на различаващи се политики на санкции по отношение на достъпа до пазара и по отношение на конкуренцията и също така следва да има за цел подобряването на условията на равнопоставеност в международен план.

  Изменение    5

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 1 – буква а)

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 1 – точка 6

   

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

  „периодични парични санкции“ означава суми, които предприятието е длъжно да плати или като санкция в случай на продължаващо нарушение, или за да бъдат принудени съответните субекти да изпълнят надзорни решения или регламенти на ЕЦБ. Периодичните парични санкции се изчисляват за всеки ден на траене на нарушението: а) след като предприятието е било уведомено за решението, с което се изисква прекратяване на това нарушение, в съответствие с процедурата, уредена в член 3, параграф 1, втора алинея; или б) когато продължаващото нарушение попада в приложното поле на член 18, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(*), в съответствие с процедурата, уредена в член 4б от настоящия регламент;

  „периодични парични санкции“ означава суми, които предприятието е длъжно да плати или като санкция в случай на продължаващо нарушение, или за да бъдат принудени съответните субекти да изпълнят надзорни решения или регламенти на ЕЦБ. Периодичните парични санкции се изчисляват за всеки пълен ден на траене на нарушението: а) след като предприятието е било уведомено за решението, с което се изисква прекратяване на това нарушение, в съответствие с процедурата, уредена в член 3, параграф 1, втора алинея; или б) когато продължаващото нарушение попада в приложното поле на член 18, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(*), в съответствие с процедурата, уредена в член 4б от настоящия регламент;

  ____________

  _____________

  (*) OJ L 287, 29.10.2013, p. 63.

  (*) ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

  Обосновка

  С това изменение се пояснява, че периодичните парични санкции се изчисляват за всеки пълен ден (период от 24 часа) на продължаващо нарушение.

  Изменение    6

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 1а – параграф 3

   

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

  3. ЕЦБ може да публикува решение за налагане на предприятие на административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложимо право на Съюза и на санкции за нарушения на регламенти или решения на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора, независимо дали това решение е било обжалвано или не. ЕЦБ извършва публикацията съгласно приложимото право на Съюза, независимо от националните закони или подзаконови актове, а когато приложимото право на Съюза се състои от директиви — от националното законодателство за транспониране на тези директиви.

  3. След като уведоми засегнатото предприятие, ЕЦБ публикува, съгласно прозрачни правила и процедура, които ще направи публично достояние, и по принцип без необосновано забавяне, решение за налагане на предприятие на административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложимо право на Съюза и на санкции за нарушения на регламенти или решения на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора, при условие че са изчерпани всички правни средства за обжалване на решението. В случай че ЕЦБ счита, че незабавното публикуване на дадено решение би застрашило стабилността на финансовите пазари или би било непропорционално, като се отчита тежестта на налаганата на предприятието административна имуществена санкция или санкция, тя следва да разполага със свободата да забавя публикуването на решението до три години след датата, на която е било взето решението. При поискване ЕЦБ следва да провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент относно тези случаи. ЕЦБ предоставя обосновка за забавянето в приложение към публикуваното решение. ЕЦБ извършва публикацията в случаите и съгласно условията, определени в приложимото право на Съюза, независимо от националните закони или подзаконови актове, а когато приложимото право на Съюза се състои от директиви — от националното законодателство за транспониране на тези директиви.

  Изменение    7

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 1а – параграф 3а (нов)

   

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

   

  3a. Без да се засягат техните други специфични правомощия, произтичащи от националното право, националните компетентни органи запазват компетентността си да налагат административни санкции, но налагат такива санкции на кредитни институции, над които ЕЦБ упражнява пряк надзор, само ако ЕЦБ изиска от тях да започнат производство за тази цел.

  Обосновка

  Досегашният опит е показал, че липсата на надзор често се дължи на липсата на яснота по въпроса кой в крайна сметка е компетентен да предприема инициативи в случай на нарушения. С това изменение се цели да се избегнат конфликти между органите, което е от първостепенно значение.

  Изменение    8

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 3 – параграф 10

   

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

  Ако нарушението е свързано изключително със задача, възложена на ЕСЦБ или на ЕЦБ в съответствие с Договора и Устава на ЕСЦБ, процедурата за нарушение може да започне единствено на основание на настоящия регламент, независимо от съществуващите национални закони или подзаконови актове, които могат да предвиждат отделна процедура. Ако нарушението също е свързано и с една или повече области извън компетентността на ЕСЦБ или на ЕЦБ, правото да се започне процедура за нарушение на основание настоящия регламент е независимо от правото на компетентния национален орган да започне отделна процедура по отношение на областите извън компетентността на ЕСЦБ или на ЕЦБ. Настоящата разпоредба не накърнява приложението на наказателното право и на националното право, свързано с компетентностите по пруденциален надзор в участващите държави членки, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013.

  Ако нарушението е свързано изключително със задача, възложена на ЕСЦБ или на ЕЦБ в съответствие с Договора и Устава на ЕСЦБ, процедурата за нарушение може да започне единствено на основание на настоящия регламент, независимо от съществуващите национални закони или подзаконови актове, които могат да предвиждат отделна процедура. Ако нарушението също е свързано и с една или повече области извън компетентността на ЕСЦБ или на ЕЦБ, правото да се започне процедура за нарушение на основание настоящия регламент е независимо от правото на компетентния национален орган да започне отделна процедура по отношение на областите извън компетентността на ЕСЦБ или на ЕЦБ. Настоящата разпоредба не накърнява приложението на наказателното право и на националното право, свързано с компетентностите по пруденциален надзор в участващите държави членки, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013. Също така постъпленията от събирането на санкциите, посочени в член 9 от настоящия регламент, остават на разположение на ЕЦБ, при условие че тя посочи предназначение, за което ще бъдат използвани постъпленията, различно от финансиране на текущите разходи, и при условие че тя докладва за използването им пред Европейския парламент и Сметната палата.

  Изменение    9

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 4 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 4 – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  4a. В член 4 параграф 1 се заменя със следния текст:

  1. Правото за вземане на решения за започване на процедура на нарушение, както е предвидено в настоящия регламент, се погасява една година след като съществуването на твърдяното нарушение е станало известно на ЕЦБ или на националната централна банка в държавата-членка, в чиито териториални предели на компетентност е извършено твърдяното нарушение и, във всички случаи, пет години след извършване на нарушението, или в случаите на продължаващо нарушение, пет години след прекратяване на нарушението.

  1. Правото за вземане на решения за започване на процедура на нарушение, както е предвидено в настоящия регламент, се погасява една година след като съществуването на твърдяното нарушение е станало известно на ЕЦБ или на националната централна банка в държавата членка, в чиито териториални предели на компетентност е извършено твърдяното нарушение и, във всички случаи, три години след датата, на която е било взето решението за започване на процедура за нарушение, или, в случаите на продължаващо нарушение, три години след прекратяване на нарушението.

  Обосновка

  При настоящата формулировка правото да се взема решение за започване на процедура за нарушение изтича във всички случаи пет години след извършване на нарушението. Това може да породи проблеми, тъй като при определени сложни случаи установяването на нарушението може да отнеме години. Докладчикът предлага да се намали от пет на три години срокът, който започва да тече от датата, на която е взето решението за започване на процедура за нарушение, вместо от датата, на която е извършено нарушението.

  Изменение    10

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 5

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 4в – параграф 1

   

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

  1. Чрез дерогация от член 4, правото за вземане на решение за налагане на административна санкция във връзка с нарушения, отнасящи се до съответни пряко приложими правни актове от правото на Съюза, както и до решения и регламенти, приети от ЕЦБ при изпълнение на надзорните ѝ задачи, се погасява пет години след извършване на нарушението или в случай на продължаващо нарушение — пет години след прекратяване на нарушението.

  1. Чрез дерогация от член 4, правото за вземане на решение за налагане на административна санкция във връзка с нарушения, отнасящи се до съответни пряко приложими правни актове от правото на Съюза, както и до решения и регламенти, приети от ЕЦБ при изпълнение на надзорните ѝ задачи, се погасява пет години след датата, на която е взето решение за започване на процедура за нарушение, или, в случай на продължаващо нарушение — пет години след прекратяване на нарушението.

  Изменение    11

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 5

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 4в – параграф 2

   

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

  2. Всяко предприето от ЕЦБ действие за целите на разследването или производството във връзка с нарушение води до прекъсване на давностния срок по параграф 1. Давността се прекъсва, считано от датата, на която съответното поднадзорно лице е уведомено за действието. След всяко прекъсване давностният срок започва да тече наново. Давностният срок обаче не може да надвишава период от десет години след извършване на нарушението или в случай на продължаващо нарушение — десет години след прекратяване на нарушението.

  2. Всяко предприето от ЕЦБ действие за целите на разследването или производството във връзка с нарушение води до прекъсване на давностния срок по параграф 1. Давността се прекъсва, считано от датата, на която съответното поднадзорно лице е уведомено за действието. След всяко прекъсване давностният срок започва да тече наново. Давностният срок обаче не може да надвишава период от седем години след датата, на която е взето решение за започване на процедура за нарушение, или, в случай на продължаващо нарушение — седем години след прекратяване на нарушението.

  Обосновка

  От ЕЦБ препоръчват давностният срок да не надвишава 10 години след извършване на нарушението. Това може да породи проблеми, тъй като при определени сложни случаи установяването на нарушението може да отнеме години. Докладчикът предлага да се намали от десет на седем години срокът, който започва да тече от датата, на която е взето решението за започване на процедура за нарушение, вместо от датата, на която е извършено нарушението.

  Изменение    12

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 5

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 4в – параграф 4 а (нов)

   

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

   

  4a. Действията, с които се прекъсва давностният срок, включват по-специално следното:

   

  а) искане в писмена форма за предоставяне на информация от страна на ЕЦБ или от страна на националния компетентен орган на държава членка;

   

  б) разрешения в писмена форма за извършване на проверки, издадени на длъжностни лица от ЕЦБ или от национален компетентен орган на държава членка;

   

  в) започването на процедура за нарушение от националния компетентен орган на държава членка;

  Обосновка

  С това изменение се цели да се предоставят насоки по отношение на видовете действия, които следва да позволяват прекъсване на давностния срок. То се основава в най-широк смисъл на член 25, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора.

  Изменение    13

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 5 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 5

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  5a. Член 5 се заменя със следния текст:

  Член 5

  „Член 5

  Съдебен контрол

  Съдебен контрол

  Съдът на Европейските общности има неограничена компетентност по смисъла на член 172 от Договора по контрола на окончателните решения, с които се налагат санкции.

  Както е постановено в член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съдът на Европейския съюз има неограничена компетентност по контрола на окончателните решения, с които се налагат санкции.“

  Обосновка

  В настоящата редакция се цитира номерация на Договора, която не е актуална. Също така в настоящия си вид член 5 е написан по начин, който създава впечатлението, че съдебният контрол е гарантиран с регламента, докато в действителност произтича от Договора за функционирането на Европейския съюз.

  Изменение    14

  Проект на регламент

  Член 1 – точка 5 б (нова)

  Регламент (ЕО) № 2532/98

  Член 6 а (нов)

   

  Проект на Европейската централна банка

  Изменение

   

  5б. Създава се следният член:

   

  „Член 6а

   

  Международен диалог

   

  Съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ поддържа редовен контакт с надзорни органи извън Съюза, за да работи за съгласувано прилагане на санкциите и механизмите за налагане на санкции на международно равнище.“

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  1. Контекст

  На 23 ноември 1998 г. Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции[1]. След няколко години, през които се прилагаше Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета, и като се има предвид фактът, че обхватът на правомощията на ЕЦБ беше разширен с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции[2], на 16 април 2014 г. ЕЦБ внесе в Съвета препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета[3].

  Препоръката на ЕЦБ обхваща изменения на определението за периодични парични санкции (член 1), общите принципи и приложното поле (член 1а), санкциите в случай на неизпълнение на задължение (член 2), процедурните правила по отношение на започването на процедура за нарушение и връзката с националната компетентност (член 3), специалните правила относно горните граници на санкциите, налагани от ЕЦБ при изпълнение на надзорните й задачи (нов член 4а), специалните процедурни правила за налагането на такива санкции, в това число процедурата по преглед (нов член 4б), както и специалните давностни срокове за административните санкции, налагани от ЕЦБ при изпълнение на надзорните ѝ задачи (нов член 4в).

  2. Процедурата в Европейския парламент

  Съветът се консултира с Европейския парламент на основание на член 129, параграф 4 от ДФЕС. Комисията ECON е водеща комисия по досието.

  3. Общи съображения

  Финансовата криза изведе на преден план необходимостта от по-добро регулиране и надзор на финансовия сектор в ЕС. Бяха приети нови правила, с които да се гарантира, че всички действащи лица, продукти и пазари във финансовия сектор се регулират по подходящ начин и са обект на ефикасен надзор. С тези правила се изгражда основна рамка за всичките 28 държави – членки на ЕС и се подпомага правилното функциониране на единния пазар за финансови услуги.

  Последвалата криза в еврозоната добави ново измерение. Тя изведе на преден план опасността от възникване на омагьосан кръг от заразяване с риск между банките и държавите. Стана ясно, че, за да може единната валута да оцелее и да просперира в дългосрочен план, е необходим по-добре управляван и по-дълбоко интегриран икономически и паричен съюз. За да бъде разкъсан омагьосаният кръг не е достатъчно да имаме по-устойчив финансов сектор. По-специално сред държавите с обща валута беше налице общо съгласие относно необходимостта от по-задълбочен и интегриран подход – което се постига на практика чрез гарантирането на единно изпълнение на правилата за всичките 28 държави членки. Поради тази причина държавните и правителствени ръководители от ЕС поеха ангажимент за банков съюз през юни 2012 г. Банковият съюз е разработен специално за държавите, които споделят обща валута – еврото, макар че е отворен за всички държави – членки на ЕС извън еврозоната, които желаят да се присъединят (опция за присъединяване).

  Регламентът на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 следва да представлява нова стъпка към прилагането на по-съгласувана и интегрирана регулаторна рамка.

  3.1. Ролята на ЕЦБ: по-добър надзор на финансовата система

  За да може регулирането да бъде напълно ефикасно, то трябва да бъде съпътствано от надлежен надзор и изпълнение. Поради това е поставена целта за разширяване на надзора на финансовия сектор на равнището на ЕС, като се подобри координацията между националните надзорни органи, от една страна, и се повиши равнището на надзор в целия ЕС с цел справяне с рисковете и проблемите с трансгранично въздействие, от друга страна, под цялостното ръководство на ЕЦБ. Двете равнища на надзор взаимно се допълват и са от основно значение за гарантирането на финансовата стабилност в Европа.

  На 4 ноември 2013 г., около година след като Комисията предложи да се създаде единен механизъм за банков надзор в еврозоната, в сила влезе единният надзорен механизъм. Той ще бъде изцяло функциониращ през ноември 2014 г.

  С единния надзорен механизъм се предоставят нови надзорни правомощия на ЕЦБ по отношение на банките от еврозоната, включително разрешенията за всички банки в ЕС и съгласуваното и последователно прилагане на единната нормативна уредба в еврозоната, прекият надзор на значимите банки, в това число на всички банки, разполагащи с активи в размер на над 30 милиарда евро или представляващи най-малко 20 % от БВП на тяхната държава (около 130 банки), и, накрая, наблюдението на надзора, упражняван от националните надзорни органи по отношение на по-малко значимите банки. ЕЦБ, в ролята си на орган, упражняващ окончателния надзор, може във всеки един момент да реши да упражнява пряк надзор върху една или повече от тези кредитни институции, за да гарантира последователното прилагане на високи стандарти за надзор. На ЕЦБ е възложено осигуряването на съгласувано и последователно прилагане на единната нормативна уредба в еврозоната.

  3.2. Санкции съгласно единния надзорен механизъм

  Налице е широк консенсус по обстоятелството, че липсата на доверие в регулирането допринесе за кризата, тъй като степента на прилагане изглеждаше крайно недостатъчна. По принцип във финансовата област се възлага голямо доверие на „пазарната дисциплина“, но за да може системата за пазарен надзор да функционира добре, от голямо значение е да има и прозрачност. С други думи, не само трябва да е налице необходимата информация, но и тази информация действително да достига до пазара и освен това да се тълкува адекватно от пазарните участници и да се използва при вземането на техните решения.

  Поради това за изграждането на доверие в единния надзорен механизъм е необходима не само прозрачност относно качеството на банковите активи. Финансовите пазари и всички участващи техни ползватели също така трябва да бъдат уверени, че в бъдеще надзорният орган може да предприеме необходимите действия по отношение на банките, които не спазват правилата. Това означава, че ЕЦБ трябва да разполага с ясен и безспорен авторитет да налага санкции.

  4. Проектодоклад: конкретни съображения

  Като предварителна бележка докладчикът отбелязва липсата на качествена оценка на въздействието. Той съзнава спешната необходимост от изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 с оглед на създаването на единния надзорен механизъм през ноември 2014 г., но въпреки това счита, че е било възможно да бъдат предприети ефективни мерки във връзка с няколко пропуска, като се използва методиката на оценка на въздействието.

  Като се има предвид този факт, докладчикът приветства препоръката на ЕЦБ и подкрепя нейната цел. Той предлага да се подобрят някои елементи на препоръката чрез посочените по-долу основни промени.

  4.1. Публикуване на административните санкции

  В съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013, и по-специално член 18, параграф 6 от него, както и с оглед на многократните призиви от страна на Европейския парламент за повишаване на степента на прозрачност при процедурите на вземане на решение в ЕЦБ, докладчикът предлага ЕЦБ по принцип да бъде задължена да публикува без неоснователно забавяне решенията си, с които налага на дадено предприятие административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложимото право на Съюза и на санкции за нарушения на регламенти или решения на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора, независимо дали това решение е било обжалвано или не.

  Възможно е обаче да има случаи, в които незабавното публикуване на дадено решение не е целесъобразно, например когато дадено решение би застрашило стабилността на финансовите пазари или би било непропорционално, като се отчита тежестта на налаганата на предприятието административна имуществена санкция или санкция. Поради това докладчикът е съгласен да се предостави на ЕЦБ свободата да забавя публикуването на такива решения. В съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 и по-специално член 20, параграф 8 от него докладчикът обаче счита, че следва да съществува възможност председателят и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент да поискат поверително устно обсъждане с представители на ЕЦБ по такива решения. За да са осигури максимална прозрачност, докладчикът предлага също така процедура на пълно оповестяване и съответно автоматично декласифициране и освобождаване на информацията след изтичането на определен срок, например 3 години, както и последващо задължение ЕЦБ да се обосновава за всяко отклонение от общия принцип за незабавно публикуване.

  4.2. Разпределение на компетентностите между ЕЦБ и националните компетентни органи

  Досегашният опит е показал, че недостатъчният надзор често се дължи на липсата на яснота по въпроса кой в крайна сметка е компетентен да предприема инициативи в случай на нарушения. Поради това докладчикът предлага изменение на новия член 1а, съдържащ се в препоръката на ЕЦБ. По-специално докладчикът препоръчва да се добави към този член, в който се определят основните принципи, едно изрично общо разграничаване на отговорностите: без да се засягат техните други специфични правомощия, произтичащи от националното право, националните компетентни органи запазват компетентността си да налагат административни санкции, но могат да налагат такива санкции на кредитни институции, над които ЕЦБ упражнява пряк надзор, само ако ЕЦБ изиска от тях да започнат производство за тази цел.

  4.3. Срокове за административните санкции

  В препоръката си ЕЦБ предлага правото за вземане на решение за налагане на административна санкция в случай на нарушение да изтича пет години след извършването на нарушението. Това може да породи проблеми, тъй като при определени сложни случаи установяването на нарушението може да отнеме години. Поради това докладчикът предлага срокът от пет години да започва да тече от датата, на която е взето решение за започване на процедура за нарушение, вместо от датата, на която е извършено нарушението.

  За да се компенсират de facto по-дългите срокове (които могат да бъдат и много по-дълги) вследствие на по-късната дата, на която започва да тече срокът, докладчикът предлага намаляване на самата давност от пет на три години. Освен това докладчикът представя напътствия по въпроса кои видове действия от страна на ЕЦБ следва да водят до прекъсване на срока на давност.

  • [1]  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.
  • [2]  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.
  • [3]  ЕСВ/2014/19.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции

  Позовавания

  10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  2.7.2014

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  14.7.2014

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Кей Суинбърн

  22.7.2014

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  13.10.2014

  3.11.2014

   

   

  Дата на приемане

  11.11.2014

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  32

  22

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

  Дата на внасяне

  12.11.2014