BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

12.11.2014 - (10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Kay Swinburne


Procedure : 2014/0807(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0028/2014
Indgivne tekster :
A8-0028/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

(10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Centralbanks henstilling (10896/2014 – ECB/2014/19),

–       der henviser til artikel 129, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 5, stk. 4, samt artikel 41 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0090/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0028/2014),

1.      godkender udkastet i Den Europæiske Centralbanks henstilling som ændret;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre udkastet i Den Europæiske Centralbanks henstilling i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Udkast til forordning

Betragtning 6

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

(6) ECB bør offentliggøre afgørelser om pålæggelse af administrative bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger eller ‐afgørelser, både inden for og uden for tilsynsområdet, medmindre en sådan offentliggørelse er uforholdsmæssig, henset til alvorligheden af den pålagte administrative bøde eller sanktion, eller bringer stabiliteten af det finansielle marked i fare.

(6) ECB bør som hovedregel ufortøvet offentliggøre afgørelser om pålæggelse af administrative bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger eller ‐afgørelser, både inden for og uden for tilsynsområdet. Såfremt ECB vurderer, at ufortøvet offentliggørelse af en afgørelse bringer stabiliteten af det finansielle marked i fare eller er uforholdsmæssig, henset til alvorligheden af den pålagte administrative bøde eller sanktion, bør den have beføjelse til at udsætte offentliggørelsen af ​​afgørelsen med op til tre år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet. Efter anmodning bør ECB holde fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet om sådanne tilfælde. ECB bør begrunde udsættelsen i et bilag til den offentliggjorte​​ beslutning.

Ændringsforslag  2

Udkast til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

 

(6a) Af artikel 1 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fremgår det, at ECB fuldt ud og under stor omhu skal tage hensyn til det indre markeds enhed og integritet baseret på ligebehandling af kreditinstitutterne med henblik på at undgå regelarbitrage eller illoyal konkurrence, og at ingen af ECB's foranstaltninger, forslag eller politikker direkte eller indirekte må diskriminere en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater som et sted for udøvelse af bankvæsen eller levering af finansielle tjenesteydelser i en hvilken som helst valuta. I denne forbindelse bør ECB handle med henblik på at forhindre en komparativ fordel, der fremmer illoyal konkurrence.

Ændringsforslag  3

Udkast til forordning

Betragtning 9

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

(9) Artikel 25 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastlægger uafhængighedsprincippet, hvorefter ECB udfører de opgaver, som er blevet overdraget den ved forordning (EU) nr. 1024/2013, uden at det berører og uafhængigt af sine pengepolitiske opgaver og andre opgaver. For at styrke dette uafhængighedsprincip er et tilsynsråd blevet oprettet i henhold til artikel 26, som bl.a. er ansvarligt for udarbejdelsen af udkast til ECB's Styrelsesråds afgørelser inden for tilsynsområdet. De afgørelser, som træffes af Styrelsesrådet, er endvidere underlagt Det Administrative Klagenævns revision, jf. betingelserne i artikel 24. Under hensyntagen til uafhængighedsprincippet og oprettelsen af Tilsynsrådet og Det Administrative Klagenævn bør to specifikke procedurer finde anvendelse: a) hvis ECB overvejer at pålægge administrative sanktioner i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, træffes afgørelser i denne henseende af ECB's Styrelsesråd på baggrund af et færdigt udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet og underlægges Det Administrative Klagenævns revision, og b) hvis ECB overvejer at pålægge sanktioner i forbindelse med udførelsen af sine ikke-tilsynsopgaver, træffes afgørelser i denne henseende af ECB's Direktion og underlægges ECB's Styrelsesråds revision.

(9) Artikel 25 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastlægger uafhængighedsprincippet, hvorefter ECB udfører de opgaver, som er blevet overdraget den ved forordning (EU) nr. 1024/2013, uden at det berører og uafhængigt af sine pengepolitiske opgaver og andre opgaver. For at undgå interessekonflikter bør ECB uindskrænket følge dette princip i forbindelse med en hvilken som helst foranstaltning truffet af ECB. For at styrke dette uafhængighedsprincip er et tilsynsråd blevet oprettet i henhold til artikel 26, som bl.a. er ansvarligt for udarbejdelsen af udkast til ECB's Styrelsesråds afgørelser inden for tilsynsområdet. De afgørelser, som træffes af Styrelsesrådet, er endvidere underlagt Det Administrative Klagenævns revision, jf. betingelserne i artikel 24. Under hensyntagen til uafhængighedsprincippet og oprettelsen af Tilsynsrådet og Det Administrative Klagenævn bør to specifikke procedurer finde anvendelse: a) hvis ECB overvejer at pålægge administrative sanktioner i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, træffes afgørelser i denne henseende af ECB's Styrelsesråd på baggrund af et færdigt udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet og underlægges Det Administrative Klagenævns revision, og b) hvis ECB overvejer at pålægge sanktioner i forbindelse med udførelsen af sine ikke-tilsynsopgaver, træffes afgørelser i denne henseende af ECB's Direktion og underlægges ECB's Styrelsesråds revision.

Ændringsforslag  4

Udkast til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

 

(10a) ECB bør på baggrund af globaliseringen af banktjenester og den stigende betydning af internationale standarder sammen med de kompetente myndigheder i de deltagende medlemsstater etablere en regelmæssig dialog med tilsynsførende uden for Unionen for at fremme den internationale koordination og enes om de fælles principper i indførelsen og håndhævelsen af sanktioner. Denne dialog bør omfatte en fælles forståelse af virkningerne af de forskellige sanktionspolitikker vedrørende markedsadgang og konkurrence og bør tage sigte på at forbedre de fælles internationale spilleregler.

Ændringsforslag  5

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 1 – nr. 6

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

"Tvangsbøde": et pengebeløb, som et foretagende i tilfælde af vedvarende overtrædelse skal betale enten som straf eller med henblik på at tvinge de berørte personer til at overholde ECB's tilsynsforordninger og -afgørelser. Tvangsbøder beregnes for hver overtrædelsesdag, a) efter at der i overensstemmelse med proceduren, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, er givet foretagendet meddelelse om en beslutning, som kræver, at overtrædelsen bringes til ophør, eller b) hvis den vedvarende overtrædelse er omfattet af artikel 18, stk. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter(*), i overensstemmelse med proceduren i artikel 4b i denne forordning."

"Tvangsbøde": et pengebeløb, som et foretagende i tilfælde af vedvarende overtrædelse skal betale enten som straf eller med henblik på at tvinge de berørte personer til at overholde ECB's tilsynsforordninger og -afgørelser. Tvangsbøder beregnes for hver hele overtrædelsesdag, a) efter at der i overensstemmelse med proceduren, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, er givet foretagendet meddelelse om en beslutning, som kræver, at overtrædelsen bringes til ophør, eller b) hvis den vedvarende overtrædelse er omfattet af artikel 18, stk. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter(*), i overensstemmelse med proceduren i artikel 4b i denne forordning.

____________

_____________

(*) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(*) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at tvangsbøder beregnes for hver hele overtrædelsesdag (24-timers periode).

Ændringsforslag  6

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 1 a – stk. 3

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

3. ECB kan offentliggøre enhver afgørelse om at pålægge et foretagende administrativ bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger og -afgørelser både i og uden for tilsynsområdet, uanset om sådanne afgørelser er blevet påklaget eller ej. ECB foretager sådanne offentliggørelser i overensstemmelse med relevant EU-ret, uanset anden national lovgivning eller nationale bestemmelser, og hvor EU-retten består af direktiver, national lovgivning, der gennemfører disse direktiver.

3. Efter at have givet foretagendet meddelelse herom skal ECB efter en gennemsigtig procedure og regler, som det vil offentliggøre, som hovedregel ufortøvet offentliggøre enhver afgørelse om at pålægge et foretagende administrativ bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger og -afgørelser både i og uden for tilsynsområdet, forudsat at alle appelmuligheder er udtømt. I de tilfælde ECB mener, at øjeblikkelig offentliggørelse af en afgørelse bringer stabiliteten af det finansielle marked i fare eller er uforholdsmæssig henset til alvorligheden af den pålagte administrative bøde eller sanktion, har den beføjelse til at udsætte offentliggørelsen af ​​afgørelsen med op til tre år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet. Efter anmodning bør ECB holde fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet om sådanne tilfælde. ECB begrunder udsættelsen i et bilag til den offentliggjorte afgørelse. ECB foretager offentliggørelser i overensstemmelse med bestemmelserne i relevant EU-ret, uanset anden national lovgivning eller nationale bestemmelser, og hvor EU-retten består af direktiver, national lovgivning, der gennemfører disse direktiver.

Ændringsforslag  7

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 1 a – stk. 3 a (nyt)

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

 

3a. Uden at det berører deres andre specifikke kompetencer i medfør af national lovgivning, har de nationale kompetente myndigheder fortsat kompetence til at pålægge administrative sanktioner, men bør kun pålægge kreditinstitutter, der er under direkte tilsyn af ECB, sådanne sanktioner, hvis ECB kræver, at der indledes en procedure med henblik herpå.

Begrundelse

Fortiden har vist, at mangelfuldt tilsyn ofte opstod på grund af mangel på klarhed om, hvem der i sidste ende har kompetence til at tage initiativ til en overtrædelsesprocedure. Dette ændringsforslag har til formål at undgå konflikter mellem myndigheder, hvilket er af allerstørste betydning.

Ændringsforslag  8

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 3 – stk. 10

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

Hvis overtrædelsen udelukkende vedrører en opgave, der påhviler ESCB eller ECB i medfør af traktaten og ESCB-statutten, kan der kun indledes en overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning, uanset om national lovgivning eller nationale bestemmelser kræver en særskilt procedure. Hvis overtrædelsen desuden vedrører et eller flere områder uden for ESCB's eller ECB's kompetence, er retten til at indlede en overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning uafhængig af enhver kompetent national myndigheds ret til at indlede særskilte procedurer vedrørende sådanne områder uden for ESCB's eller ECB's kompetence. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af strafferetten og den nationale ret vedrørende tilsynsbeføjelserne i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013.

Hvis overtrædelsen udelukkende vedrører en opgave, der påhviler ESCB eller ECB i medfør af traktaten og ESCB-statutten, kan der kun indledes en overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning, uanset om national lovgivning eller nationale bestemmelser kræver en særskilt procedure. Hvis overtrædelsen desuden vedrører et eller flere områder uden for ESCB's eller ECB's kompetence, er retten til at indlede en overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning uafhængig af enhver kompetent national myndigheds ret til at indlede særskilte procedurer vedrørende sådanne områder uden for ESCB's eller ECB's kompetence. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af strafferetten og den nationale ret vedrørende tilsynsbeføjelserne i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013. Endvidere skal indtægterne fra sanktionerne i artikel 9 i denne forordning stå til rådighed for ECB, forudsat at den angiver et specifikt anvendelsesformål ud over de løbende udgifter, og forudsat at den rapporterer om anvendelsen af midlerne til Europa-Parlamentet og Revisionsretten.

Ændringsforslag  9

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 4 – stk. 1

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a. Artikel 4, stk. 1, affattes således:

4. Retten til at træffe beslutning om at indlede en overtrædelsesprocedure som anført i denne forordning ophører et år efter, at enten ECB eller den nationale centralbank i den medlemsstat, i hvis retsområde den påståede overtrædelse har fundet sted, først fik kendskab til den påståede overtrædelse, og under alle omstændigheder fem år efter, at overtrædelsen fandt sted, eller i tilfælde af vedvarende overtrædelse fem år efter, at overtrædelsen er bragt til ophør.

"4. Retten til at træffe beslutning om at indlede en overtrædelsesprocedure som anført i denne forordning ophører et år efter, at enten ECB eller den nationale centralbank i den medlemsstat, i hvis retsområde den påståede overtrædelse har fundet sted, først fik kendskab til den påståede overtrædelse, og under alle omstændigheder tre år efter, at afgørelsen om at indlede en overtrædelsesprocedure var truffet, eller i tilfælde af vedvarende overtrædelse tre år efter, at overtrædelsen var bragt til ophør.

Begrundelse

I den nuværende formulering udløber retten til at tage en beslutning om at indlede en overtrædelsesprocedure under alle omstændigheder fem år efter, at overtrædelsen har fundet sted. Dette kan skabe problemer, da det i visse komplekse sager kan tage år, før der opstår kendskab til overtrædelsen. Ordføreren foreslår at reducere den femårige periode til en treårig periode, som begynder at løbe fra den dato, hvor der træffes afgørelse om at indlede overtrædelsesprocedurer, snarere end den dato, hvor overtrædelsen har fundet sted.

Ændringsforslag  10

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 4 c – stk. 1

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

1. Uanset artikel 4 udløber retten til at træffe afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion med hensyn til overtrædelser af relevante umiddelbart gældende EU-retsakter samt forordninger og afgørelser, som ECB har vedtaget i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, fem år efter at overtrædelsen har fundet sted, eller i tilfælde af en vedvarende overtrædelse, fem år efter at overtrædelsen er ophørt.

1. Uanset artikel 4 udløber retten til at træffe afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion med hensyn til overtrædelser af relevante umiddelbart gældende EU-retsakter samt forordninger og afgørelser, som ECB har vedtaget i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, fem år efter at afgørelsen om at indlede en overtrædelsesprocedure var truffet, eller i tilfælde af en vedvarende overtrædelse, fem år efter at overtrædelsen var ophørt.

Ændringsforslag  11

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 4 c – stk. 2

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

2. Enhver foranstaltning truffet af ECB med henblik på undersøgelser eller procedurer i forbindelse med en overtrædelse medfører, at tidsfristen i stk. 1 afbrydes. Tidsfristen afbrydes med virkning fra datoen, hvorpå den berørte enhed under tilsyn underrettes om foranstaltningen. Enhver afbrydelse medfører, at løbetiden for tidsfristen begynder at løbe på ny. Tidsfristen må dog ikke overskride en periode på 10 år, efter at overtrædelsen er indtrådt, eller, i tilfælde af en vedvarende overtrædelse, 10 år efter at overtrædelsen er ophørt.

2. Enhver foranstaltning truffet af ECB med henblik på undersøgelser eller procedurer i forbindelse med en overtrædelse medfører, at tidsfristen i stk. 1 afbrydes. Tidsfristen afbrydes med virkning fra datoen, hvorpå den berørte enhed under tilsyn underrettes om foranstaltningen. Enhver afbrydelse medfører, at løbetiden for tidsfristen begynder at løbe på ny. Tidsfristen må dog ikke overskride en periode på syv år, efter at afgørelsen om at indlede en overtrædelsesprocedure var truffet, eller, i tilfælde af en vedvarende overtrædelse, syv år efter at overtrædelsen var ophørt.

Begrundelse

ECB anbefaler, at fristen ikke overstiger 10 år efter, at overtrædelsen har fundet sted. Dette kan skabe problemer, da det i visse komplekse sager kan tage år, før der opstår kendskab til overtrædelsen. Ordføreren foreslår at reducere den tiårige periode til en syvårig periode, som begynder at løbe fra den dato, hvor der træffes afgørelse om at indlede overtrædelsesprocedurer, snarere end den dato, hvor overtrædelsen har fundet sted.

Ændringsforslag  12

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 4 c – stk. 4 a (nyt)

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

 

4a. Tidsfristen afbrydes bl.a. af følgende:

 

a) ECB's eller en medlemsstats nationale kompetente myndigheds skriftlige begæringer om oplysninger

 

b) skriftlige fuldmagter til at foretage kontrolundersøgelser, der er udstedt til tjenestemænd af ECB eller en medlemsstats nationale kompetente myndighed

 

c) en medlemsstats nationale kompetente myndigheds indledning af overtrædelsesprocedurer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at vejlede med hensyn til den type foranstaltninger, der gør det muligt at afbryde tidsfristen. Det er løst baseret på artikel 25, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82.

Ændringsforslag  13

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 5

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

5a. Artikel 5 affattes således:

Artikel 5

Artikel 5

Domstolsprøvelse

Domstolsprøvelse

De Europæiske Fællesskabers Domstol har fuld prøvelsesret i den i traktatens artikel 172 anvendte betydning vedrørende endelige beslutninger om pålæggelse af sanktioner.

Som det er fastsat i artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har De Europæiske Fællesskabers Domstol fuld prøvelsesret vedrørende endelige beslutninger om pålæggelse af sanktioner.

Begrundelse

Den nuværende ordlyd henviser til et forældet nummer i traktaten. Desuden er den nuværende artikel 5 formuleret på en måde, der giver indtryk af, at prøvelsesretten er fastlagt ved forordningen, skønt den i virkeligheden hidrører fra selve traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  14

Udkast til forordning

Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 2532/98

Artikel 6 a (ny)

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank

Ændringsforslag

 

5b. Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 6a

 

International dialog

 

ECB etablerer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1024/2013 en regelmæssig dialog med tilsynsmyndigheder uden for Unionen for at arbejde hen imod en sammenhængende anvendelse af sanktioner og sanktionsmekanismer på internationalt plan."

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND

Den 23. november 1998 vedtog Rådet for Den Europæiske Union Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner[1]. Efter flere års anvendelse af ​​Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 og under hensyntagen til den omstændighed, at omfanget af ECB's kompetence blev udvidet ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter[2], forelagde ECB den 16. april 2014 en henstilling med henblik på Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2532/98[3] for Rådet.

ECB's henstilling dækker ændringer af definitionen af tvangsbøder (artikel 1), generelle principper og anvendelsesområde (artikel 1a), sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse (artikel 2), procedureregler med hensyn til indledningen af en overtrædelsesprocedure og forholdet til national kompetence (artikel 3), særlige regler vedrørende de øvre grænser for sanktioner pålagt af ECB i udøvelsen af ​​dens tilsynsopgaver (ny artikel 4a), særlige procedurer for pålæggelse af sådanne sanktioner, herunder revisionsprocedure (ny artikel 4b), og specifikke frister for administrative sanktioner pålagt af ECB i udøvelsen af ​​dens tilsynsopgaver (ny artikel 4c).

2. Europa-Parlamentets procedure

Europa-Parlamentet høres af Rådet på grundlag af artikel 129, stk. 4, i TEUF. ECON er korresponderende udvalg.

3. Generelle bemærkninger

Finanskrisen fremhævede behovet for bedre regulering af og tilsyn med den finansielle sektor i EU. Der er vedtaget nye regler, der skal sikre, at alle finansielle aktører, produkter og markeder er behørigt reguleret, og at der føres effektivt tilsyn med dem. Disse regler skaber en grundlæggende ramme for alle 28 medlemsstater i EU og understøtter et velfungerende indre marked for finansielle tjenesteydelser.

Den efterfølgende krise i euroområdet tilføjede en ekstra dimension. Den fremhævede den potentielt onde cirkel, hvor risiko spreder sig mellem banker og stater. Det blev klart, at hvis den fælles valuta skulle overleve og trives i det lange løb, var det nødvendigt med en bedre styret og mere dybt integreret økonomisk og monetær union. En mere robust finansiel sektor er utilstrækkelig til at bryde den onde cirkel. Især for lande, der deler en valuta, var der bred enighed om behovet for en dybere og mere integreret tilgang ved at sikre en ensartet udstedelse af regler for alle 28 medlemsstater. Således forpligtede EU's stats‑ og regeringschefer sig i juni 2012 til en bankunion. Bankunionen er særligt etableret for de lande, der deler euroen, men er også åben for alle ikkeeuro​​medlemsstater, der ønsker at deltage i (opt-in-lande).

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2532/98 bør udgøre et yderligere skridt i gennemførelsen af ​​et mere sammenhængende og integreret regelsæt.

3.1. ECB’s rolle: bedre tilsyn med det finansielle system

For at lovgivning kan være effektiv, skal den ledsages af grundigt tilsyn og håndhævelse. Derfor er det målet at opgradere tilsynet med den finansielle sektor på EU-plan, forbedre koordineringen mellem de nationale tilsynsmyndigheder på den ene side og styrke EU-dækkende tilsyn til at håndtere risici og problemer med grænseoverskridende virkninger på den anden side under vejledning fra ECB. Begge tilsynsniveauer supplerer hinanden og er afgørende for at sikre den finansielle stabilitet i Europa.

Den 4. november 2013, omkring et år efter, at Kommissionen havde foreslået at oprette en fælles banktilsynsmekanisme i euroområdet, tråde den fælles tilsynsmekanisme (SSM) i kraft. Denne mekanisme vil være fuldt operationel i november 2014.

SSM giver nye tilsynsbeføjelser til ECB for bankerne i euroområdet, herunder godkendelse af alle banker i EU og ensartet og konsekvent anvendelse af det fælles regelsæt i euroområdet, direkte tilsyn af væsentlige banker, herunder alle banker, der har aktiver for mere end 30 mia. EUR eller som udgør mindst 20 % af deres hjemlands BNP (omkring 130 banker), og endelig, overvågning af tilsyn, der udøves af de nationale tilsynsmyndigheder med mindre banker. ECB kan, som den overordnede tilsynsmyndighed, på ethvert tidspunkt beslutte at føre direkte tilsyn med en eller flere af disse kreditinstitutter for at sikre ensartet anvendelse af høje tilsynsstandarder. ECB har til opgave at sikre en ensartet og konsekvent anvendelse af det fælles regelsæt i euroområdet.

3.2. Sanktioner inden for den fælles tilsynsmekanisme

Der er bred enighed om, at manglende troværdighed omkring regulering har bidraget til krisen, da gennemførelsen syntes at være alvorligt mangelfuld. Traditionelt i finansielle anliggender er der stor tillid til "markedsdisciplin", men for at systemet med markedstilsyn kan fungere godt, er gennemsigtighed meget vigtig. Dette betyder, at ikke kun de nødvendige oplysninger skal være til rådighed, men også at disse oplysninger effektivt når ud til markedet og desuden fortolkes tilstrækkeligt af markedsdeltagerne og også anvendes i deres beslutninger.

Derfor kræver opbygningen af SSM's troværdighed mere end blot åbenhed om kvaliteten af ​​bankernes aktiver. De finansielle markeder og alle deres berørte brugere skal også kunne have tillid til, at den tilsynsførende i fremtiden kan "trække stikket" for banker, der ikke overholder reglerne. Dette betyder, at ECB har behov for klar og utvetydig bemyndigelse til at pålægge sanktioner.

4. Udkast til betænkning: Særlige overvejelser

Indledningsvis bemærker ordføreren fraværet af en kvalitativ konsekvensanalyse. Han forstår, at det haster med ændring af forordning (EF) nr. 2532/98 i lyset af oprettelsen af ​​den indre overvågningsmekanisme (SSM) i november 2014, men er ikke desto mindre overbevist om, at adskillige mangler kunne være blevet effektivt behandlet ved at gøre brug af konsekvensanalysemetoden.

Når det er sagt, glæder ordføreren sig over henstillingen fra ECB og støtter dens mål. Han foreslår at forbedre nogle elementer i henstillingen med følgende vigtigste ændringer.

4.1. Offentliggørelse af administrative sanktioner

I overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, særlig artikel 18, stk. 6, samt på baggrund af gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet til at øge gennemsigtigheden i ECB's beslutningsprocedurer, foreslår ordføreren at forpligte ECB som hovedregel til ufortøvet at offentliggøre sine afgørelser om pålæggelse af administrative bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger eller ‐afgørelser, både inden for og uden for tilsynsområdet, og hvorvidt en sådan afgørelse er blevet påklaget eller ej.

Der kan dog være tilfælde, hvor øjeblikkelig offentliggørelse af afgørelser ikke er hensigtsmæssigt, f.eks. når en afgørelse vil udgøre en trussel mod de finansielle markeders stabilitet eller er uforholdsmæssig henset til alvorligheden af den pålagte administrative bøde eller sanktion. Ordføreren er derfor enig i at give ECB beføjelse til at udsætte offentliggørelsen af sådanne afgørelser. I overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, særlig artikel 20, stk. 8, mener han dog, at der bør være mulighed for, at formanden og næstformændene for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet kan anmode om en fortrolig mundtlig drøftelse med ECB om sådanne afgørelser. For at give størst mulig gennemsigtighed foreslår ordføreren en procedure for fuld åbenhed og dermed automatisk afklassificering og frigivelse af oplysninger efter en vis periode, f.eks. 3 år, samt en efterfølgende forpligtelse for ECB til at begrunde enhver afvigelse fra hovedreglen om øjeblikkelig offentliggørelse.

4.2. Kompetencefordelingen mellem ECB og de ​​nationale kompetente myndigheder

Fortiden har vist, at mangelfuldt tilsyn ofte opstod på grund af mangel på klarhed om, hvem der i sidste ende har kompetence til at tage initiativ til en overtrædelsesprocedure. Ordføreren foreslår derfor en ændring af den nye artikel 1a som anbefalet af ECB. Navnlig anbefaler han, at der til denne artikel, som fastsætter de generelle principper, tilføjes en udtrykkelig overordnet ansvarsfordeling: Uden at det berører deres andre specifikke kompetencer i medfør af national lovgivning, har de nationale kompetente myndigheder fortsat kompetence til at pålægge administrative sanktioner, men bør kun pålægge kreditinstitutter, der er under direkte tilsyn af ECB, sådanne sanktioner, hvis ECB kræver, at der indledes en procedure med henblik herpå.

Frister for administrative sanktioner

ECB anbefaler, at retten til at træffe en afgørelse om at indføre en administrativ sanktion udløber fem år efter, at overtrædelsen har fundet sted. Dette kan skabe problemer, da det i visse komplekse sager kan tage år, før der opstår kendskab til overtrædelsen. Ordføreren foreslår derfor, at den femårige periode begynder at løbe fra den dato, hvor der træffes afgørelse om at indlede overtrædelsesprocedurer, snarere end den dato, hvor overtrædelsen har fundet sted.

For at opveje de de facto (potentielt meget) længere frister som følge af det senere starttidspunkt foreslår ordføreren at reducere den femårige periode til en treårig periode. Desuden giver han retningslinjer for, hvilke typer af ECB-aktioner, der bør bevirke, at tidsfrister afbrydes.

  • [1]  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4.
  • [2]  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.
  • [3]  ECB/2014/19.

PROCEDURE

Titel

Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

Referencer

10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS)

Dato for høring af EP

2.7.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.7.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Kay Swinburne

22.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Dato for vedtagelse

11.11.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

22

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Dato for indgivelse

12.11.2014