RAPORT referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

  12.11.2014 - (10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS)) - *

  Comisia pentru afaceri economice și monetare
  Raportoare: Kay Swinburne


  Procedură : 2014/0807(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0028/2014

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

  (10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –       având în vedere Recomandarea Băncii Centrale Europene (10896/2014 –ECB/2014/19),

  –       având în vedere articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 5 alineatul (4) și articolul 41 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în temeiul cărora Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0090/2014),

  –       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  –       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0028/2014),

  1.      aprobă proiectul propus în cadrul recomandării Băncii Centrale Europene, astfel cum a fost modificat;

  2.      invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.      solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul propus în cadrul recomandării Băncii Centrale Europene;

  4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Băncii Centrale Europene și Comisiei poziția Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Proiect de regulament

  Considerentul 6

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

  (6) BCE ar trebui să publice deciziile de impunere a sancțiunilor administrative pecuniare pentru încălcări ale legislației Uniunii direct aplicabile și a sancțiunilor pentru încălcări ale regulamentelor sau deciziilor BCE, atât în domeniul supravegherii, cât și în domenii care nu țin de materia supravegherii, cu excepția cazului în care această publicare ar fi disproporționată, din perspectiva severității sancțiunii administrative pecuniare sau de alt tip impuse unei întreprinderi, sau ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare.

  (6) BCE ar trebui, ca regulă generală, să publice fără întârzieri nejustificate deciziile de impunere a sancțiunilor administrative pecuniare pentru încălcări ale legislației Uniunii direct aplicabile și a sancțiunilor pentru încălcări ale regulamentelor sau deciziilor BCE, atât în domeniul supravegherii, cât și în domenii care nu țin de materia supravegherii. În cazul în care BCE consideră că publicarea imediată a unei decizii ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau că ar fi disproporționată, din perspectiva severității sancțiunii administrative pecuniare sau de alt tip impuse unei întreprinderi, ar trebui să aibă prerogativele de a întârzia publicarea deciziei timp de trei ani de la data adoptării deciziei sau până la epuizarea tuturor căilor legale de atac. La cerere, BCE ar trebui să poarte discuții confidențiale pe cale verbală cu ușile închise cu președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European în legătură cu asemenea cazuri. BCE ar trebui să furnizeze o justificare a întârzierii într-o anexă la decizia publicată.

  Amendamentul  2

  Proiect de regulament

  Considerentul 6 a (nou)

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

   

  (6a) Articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stipulează că BCE ține seama pe deplin și în mod corespunzător de unitatea și integritatea pieței interne, pe baza tratamentului egal al instituțiilor de credit în vederea prevenirii arbitrajului de reglementare, și că nicio acțiune, propunere sau politică a BCE nu discriminează, direct sau indirect, vreun stat membru sau grup de state membre ca loc de prestare a serviciilor bancare sau financiare în orice monedă. În această privință, BCE ar trebui să acționeze în direcția prevenirii unui avantaj comparativ care promovează concurența neloială.

  Amendamentul  3

  Proiect de regulament

  Considerentul 9

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

  (9) Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stabilește principiul separării, prin care BCE îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Pentru a sprijini acest principiu al separării, a fost instituit un Consiliu de supraveghere în conformitate cu articolul 26 care, printre altele, este responsabil de pregătirea proiectelor de decizii ale Consiliului guvernatorilor BCE în domeniul supravegherii. În plus, deciziile luate de Consiliul guvernatorilor BCE, în condițiile prevăzute la articolul 24 din acest regulament, fac obiectul controlului efectuat de către comitetul administrativ de control. Ținând seama de principiul separării și de instituirea Consiliului de supraveghere și a comitetului administrativ de control, ar trebui aplicate două proceduri distincte: (a) atunci când BCE are în vedere impunerea de sancțiuni în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale acesteia, deciziile în acest sens sunt luate de Consiliul guvernatorilor BCE pe baza unui proiect complet de decizie al Consiliului de supraveghere și sub rezerva controlului efectuat de către comitetul administrativ de control; și (b) atunci când BCE are în vedere impunerea de sancțiuni în exercitarea atribuțiilor sale care nu țin de materia supravegherii, deciziile în acest sens sunt luate de Comitetul executiv al BCE și fac obiectul controlului efectuat de către Consiliul guvernatorilor BCE.

  (9) Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stabilește principiul separării, prin care BCE îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Pentru a se evita conflictele de interese, BCE trebuie să respecte pe deplin acest principiu cu prilejul tuturor sarcinilor sale. Pentru a sprijini acest principiu al separării, a fost instituit un Consiliu de supraveghere în conformitate cu articolul 26 care, printre altele, este responsabil de pregătirea proiectelor de decizii ale Consiliului guvernatorilor BCE în domeniul supravegherii. În plus, deciziile luate de Consiliul guvernatorilor BCE, în condițiile prevăzute la articolul 24 din acest regulament, fac obiectul controlului efectuat de către comitetul administrativ de control. Ținând seama de principiul separării și de instituirea Consiliului de supraveghere și a comitetului administrativ de control, ar trebui aplicate două proceduri distincte: (a) atunci când BCE are în vedere impunerea de sancțiuni în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale acesteia, deciziile în acest sens sunt luate de Consiliul guvernatorilor BCE pe baza unui proiect complet de decizie al Consiliului de supraveghere și sub rezerva controlului efectuat de către comitetul administrativ de control; și (b) atunci când BCE are în vedere impunerea de sancțiuni în exercitarea atribuțiilor sale care nu țin de materia supravegherii, deciziile în acest sens sunt luate de Comitetul executiv al BCE și fac obiectul controlului efectuat de către Consiliul guvernatorilor BCE.

  Amendamentul  4

  Proiect de regulament

  Considerentul 10 a (nou)

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

   

  (10a) Dată fiind globalizarea serviciilor bancare și importanța sporită a standardelor internaționale, BCE ar trebui ca, în asociere cu autoritățile competente ale statelor membre participante, să se angajeze într-un dialog sistematic cu organismele de supraveghere din afara Uniunii pentru a încuraja coordonarea internațională și pentru a conveni asupra unor principii comune privind impunerea și aplicarea de sancțiuni. Dialogul ar trebui să includă o înțelegere comună a implicațiilor pe care le au politicile divergente în materie de sancțiuni asupra accesului pe piață și asupra concurenței și ar trebui să vizeze îmbunătățirea pe plan internațional a condițiilor de concurență.

  Amendamentul  5

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 1 – punctul 6

   

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

  „«penalități cu titlu cominatoriu»: sumele pe care o întreprindere este obligată să le plătească cu titlu de sancțiune, în cazul unei încălcări continuate, sau în vederea obligării persoanelor în cauză să respecte regulamentele și deciziile BCE în materie de supraveghere. Penalitățile cu titlu cominatoriu se calculează pentru fiecare zi întreagă de încălcare continuată (a) după notificarea către întreprindere a unei decizii prin care se solicită încetarea respectivei încălcări, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf; sau (b) atunci când încălcarea continuată face obiectul articolului 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (*), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4b din prezentul regulament;

  „penalități cu titlu cominatoriu”: sumele pe care o întreprindere este obligată să le plătească cu titlu de sancțiune, în cazul unei încălcări continuate, sau în vederea obligării persoanelor în cauză să respecte regulamentele și deciziile BCE în materie de supraveghere. Penalitățile cu titlu cominatoriu se calculează pentru fiecare zi întreagă de încălcare continuată (a) după notificarea către întreprindere a unei decizii prin care se solicită încetarea respectivei încălcări, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf; sau (b) atunci când încălcarea continuată face obiectul articolului 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (*), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4b din prezentul regulament;

  ____________

  _____________

  (*) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

  (*) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

  Justificare

  Amendamentul clarifică faptul că plățile periodice cu titlu cominatoriu se calculează pentru fiecare zi întreagă (24 de ore) de încălcare continuă.

  Amendamentul  6

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 1 a – alineatul 3

   

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

  (3) BCE poate publica orice decizie de impunere asupra unei întreprinderi a unor sancțiuni administrative pecuniare pentru încălcări ale legislației Uniunii direct aplicabile și a unor sancțiuni pentru încălcări ale regulamentelor sau deciziilor BCE, atât în domeniul supravegherii, cât și în domenii care nu țin de materia supravegherii, indiferent dacă împotriva respectivei decizii a fost formulată o cale de atac. BCE efectuează această publicare în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, indiferent de orice act cu putere de lege sau normă administrativă din dreptul național și, atunci când legislația relevantă a Uniunii este compusă din directive, de orice legislație națională care transpune aceste directive.

  (3) După notificarea întreprinderii vizate, BCE publică, în conformitate cu o procedură și cu norme transparente pe care le face publice și în general fără întârzieri nejustificate, orice decizie de impunere asupra unei întreprinderi a unor sancțiuni administrative pecuniare pentru încălcări ale legislației Uniunii direct aplicabile și a unor sancțiuni pentru încălcări ale regulamentelor sau deciziilor BCE, atât în domeniul supravegherii, cât și în domenii care nu țin de materia supravegherii, cu condiția epuizării tuturor căilor legale de atac împotriva unei asemenea decizii. În cazul în care consideră că publicarea imediată a unei decizii ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau că ar fi disproporționată, din perspectiva severității sancțiunii administrative pecuniare sau de alt tip impuse unei întreprinderi, BCE are prerogativele de a întârzia publicarea deciziei timp de trei ani de la data adoptării deciziei. La cerere, BCE poartă discuții confidențiale pe cale verbală cu ușile închise cu președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European în legătură cu asemenea cazuri. BCE furnizează o justificare a întârzierii într-o anexă la decizia publicată. BCE efectuează această publicare în cazurile prevăzute de legislația relevantă a Uniunii și în conformitate cu condițiile prevăzute de aceasta, fără a ține cont de niciun act cu putere de lege sau normă administrativă din dreptul național și, atunci când legislația relevantă a Uniunii este compusă din directive, de nicio legislație națională care transpune aceste directive.

  Amendamentul  7

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 1 a – alineatul 3 a (nou)

   

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

   

  (3a) Fără a aduce atingere celorlalte competențe specifice ce derivă din legislația națională, autoritățile naționale competente rămân competente să impună sancțiuni administrative, însă pot impune aceste sancțiuni instituțiilor de credit supravegheate direct de BCE numai în cazul în care BCE le solicită inițierea de proceduri în acest scop.

  Justificare

  În trecut s-a văzut că problemele de supraveghere au avut adesea drept cauză lipsa de claritate în privința entității competente pentru a lua inițiative în caz de încălcare a obligațiilor. Acest amendament urmărește evitarea conflictelor între autorități, aspect deosebit de important.

  Amendamentul  8

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 4 – litera b

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 3 – paragraful 10

   

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

  În cazul în care încălcarea are ca obiect exclusiv o misiune încredințată SEBC sau BCE în temeiul Tratatului și Statutului SEBC, o procedură de constatare a încălcării poate fi inițiată numai pe baza prezentului regulament, indiferent de existența unui act cu putere de lege sau a unei norme administrative din dreptul național care să prevadă o procedură distinctă. Atunci când o încălcare are legătură și cu unul sau mai multe domenii care nu intră în competența SEBC sau BCE, dreptul de a începe o procedură de constatare a încălcării în temeiul prezentului regulament este independent de orice drept pe care l-ar avea o autoritate națională competentă de a iniția proceduri distincte în legătură cu aceste domenii care nu intră în competențele SEBC sau BCE. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării dreptului penal și legislației naționale privind competențele în materie de supraveghere prudențială în statele membre participante, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

  În cazul în care încălcarea are ca obiect exclusiv o misiune încredințată SEBC sau BCE în temeiul Tratatului și Statutului SEBC, o procedură de constatare a încălcării poate fi inițiată numai pe baza prezentului regulament, indiferent de existența unui act cu putere de lege sau a unei norme administrative din dreptul național care să prevadă o procedură distinctă. Atunci când o încălcare are legătură și cu unul sau mai multe domenii care nu intră în competența SEBC sau BCE, dreptul de a începe o procedură de constatare a încălcării în temeiul prezentului regulament este independent de orice drept pe care l-ar avea o autoritate națională competentă de a iniția proceduri distincte în legătură cu aceste domenii care nu intră în competențele SEBC sau BCE. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării dreptului penal și legislației naționale privind competențele în materie de supraveghere prudențială în statele membre participante, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. În plus, veniturile provenite din sancțiunile menționate la articolul 9 din prezentul regulament rămân la dispoziția BCE cu condiția ca ea să specifice o destinație a respectivelor venituri, alta decât finanțarea cheltuielilor curente și cu condiția să raporteze Parlamentului European și Curții de Conturi. cu privire la utilizarea respectivelor venituri

  Amendamentul  9

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 4 a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 4 – alineatul 1

   

  Textul în vigoare

  Amendamentul

   

  4a. La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

  (1) Dreptul de a lua decizia de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări, astfel cum este prevăzut de prezentul regulament, se stinge în termen de un an de la data la care BCE sau banca centrală națională a statului membru în cadrul jurisdicției căreia a fost săvârșită pretinsa încălcare a luat la cunoștință pentru prima dată de existența acestei pretinse încălcări și, în toate cazurile, în termen de cinci ani de la data săvârșirii încălcării sau, în cazul unei încălcări continui, în termen de cinci ani de la data încetării acesteia.

  (1) Dreptul de a lua decizia de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări, astfel cum este prevăzut de prezentul regulament, se stinge în termen de un an de la data la care BCE sau banca centrală națională a statului membru în cadrul jurisdicției căreia a fost săvârșită pretinsa încălcare a luat la cunoștință pentru prima dată de existența acestei pretinse încălcări și, în toate cazurile, în termen de trei ani de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări sau, în cazul unei încălcări continuate, în termen de trei ani de la data încetării acesteia.

  Justificare

  Potrivit formulării actuale, dreptul de a lua o decizie de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări expiră în orice caz la cinci ani după săvârșirea încălcării. Acest lucru poate crea probleme, întrucât în anumite cazuri complexe pot trece mai mulți ani până ca o încălcare să fie descoperită. Raportorul propune reducerea perioadei de la cinci la trei ani de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a încălcării, mai degrabă decât de la data săvârșirii.

  Amendamentul  10

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 5

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 4 c – alineatul 1

   

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

  (1) Prin derogare de la articolul 4, dreptul de a lua o decizie de impunere a unei sancțiuni administrative în legătură cu încălcările legate de actele de drept al Uniunii relevante și direct aplicabile, precum și deciziile și regulamentele adoptate de BCE în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale acesteia, expiră la cinci ani de la comiterea încălcării sau, în cazul unei încălcări continuate, la cinci ani de la încetarea acesteia.

  (1) Prin derogare de la articolul 4, dreptul de a lua o decizie de impunere a unei sancțiuni administrative în legătură cu încălcările legate de actele de drept al Uniunii relevante și direct aplicabile, precum și deciziile și regulamentele adoptate de BCE în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale acesteia, expiră la cinci ani de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări sau, în cazul unei încălcări continuate, la cinci ani de la încetarea acesteia.

  Amendamentul  11

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 5

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 4 c – alineatul 2

   

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

  (2) Orice măsură luată de BCE în scopul investigației sau al procedurilor referitoare la o încălcare determină întreruperea termenului prevăzut la alineatul (1). Curgerea termenului de prescripție se întrerupe cu efect de la data la care acțiunea este notificată entității supravegheate în cauză. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Cu toate acestea, termenul de prescripție nu depășește o perioadă de zece ani de la comiterea încălcării sau, în cazul unei încălcări continuate, zece ani de la încetarea acesteia.

  (2) Orice măsură luată de BCE în scopul investigației sau al procedurilor referitoare la o încălcare determină întreruperea termenului prevăzut la alineatul (1). Curgerea termenului de prescripție se întrerupe cu efect de la data la care acțiunea este notificată entității supravegheate în cauză. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Cu toate acestea, termenul de prescripție nu depășește o perioadă de șapte ani de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări sau, în cazul unei încălcări continuate, șapte ani de la încetarea acesteia.

  Justificare

  BCE recomandă ca termenul de prescripție să nu depășească o perioadă de zece ani de la data comiterii încălcării. Acest lucru poate crea probleme, întrucât în anumite cazuri complexe pot trece mai mulți ani până ca o încălcare să fie descoperită. Raportorul propune reducerea perioadei de la zece la șapte ani de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a încălcării, mai degrabă decât de la data săvârșirii.

  Amendamentul  12

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 5

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 4 c – alineatul 4 a (nou)

   

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

   

  (4a) Printre acțiunile care întrerup curgerea termenului de prescripție se numără, în special, următoarele:

   

  (a) o solicitare de informații în scris din partea BCE sau a autorității naționale competente a unui stat membru;

   

  (b) autorizări scrise de a derula inspecții eliberate funcționarilor de către BCE sau o autoritate națională competentă a unui stat membru;

   

  (c) inițierea procedurilor de constatare a unei încălcări de către autoritatea națională competentă a unui stat membru.

  Justificare

  Acest amendament urmărește să ofere orientări în privința acțiunilor care ar trebui să permită o întrerupere a termenului de prescripție. El se bazează în mare pe articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat.

  Amendamentul  13

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 5 a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 5

   

  Textul în vigoare

  Amendamentul

   

  (5a) Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

  Articolul 5

  „Articolul 5

  Controlul jurisdicțional

  Controlul jurisdicțional

  Curtea de Justiție a Comunităților Europene are plenitudine de competență în sensul articolului 172 din tratat în ceea ce privește controlul judiciar al deciziilor definitive prin care este impusă o sancțiune.

  Astfel cum se prevede la articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Justiție a Uniunii Europene are plenitudine de competență în ceea ce privește controlul judiciar al deciziilor definitive prin care este impusă o sancțiune.

  Justificare

  Versiunea actuală citează un număr caduc de articol din tratat. De asemenea, articolul 5 este formulat în așa fel încât dă impresia că controlul judiciar derivă din regulament, când, de fapt, derivă chiar din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  Amendamentul  14

  Proiect de regulament

  Articolul 1 – punctul 5 b (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 2532/98

  Articolul 6 a (nou)

   

  Proiectul Băncii Centrale Europene

  Amendamentul

   

  (5b) Se introduce următorul articol:

   

  „Articolul 6a

   

  Dialogul internațional

   

  În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE stabilește un dialog periodic cu autoritățile de supraveghere din afara Uniunii în vederea aplicării coerente a sancțiunilor și a mecanismelor de sancționare la nivel internațional.”

  EXPUNERE DE MOTIVE

  1. Context

  La 23 noiembrie 1998, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni[1]. După mai mulți ani de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 al Consiliului și ținând cont de faptul că sfera prerogativelor BCE a fost lărgită prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit[2], la 16 aprilie 2014 BCE a transmis Consiliului o recomandare de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 al Consiliului[3].

  Recomandarea BCE cuprinde amendamente la: definirea penalităților cu titlu cominatoriu (articolul 1), principiile generale și domeniul de aplicare (articolul 1a), sancțiunile în cazul neîndeplinirii unei obligații (articolul 2), normele de procedură cu privire la inițierea unei proceduri de constatare a unei încălcări și relația cu autoritatea națională competentă (articolul 3), normele specifice privind limitele superioare ale sancțiunilor impuse de BCE în exercitarea sarcinilor sale de supraveghere (articolul nou 4a), normele procedurale specifice privind impunerea unor astfel de sancțiuni, inclusiv procedura de control (articolul nou 4b) și termenele specifice pentru sancțiunile administrative propuse de BCE în exercitarea sarcinilor sale de supraveghere (articolul nou 4c).

  2. Procedura în cadrul Parlamentului European

  Parlamentul European este consultat de Consiliu în temeiul articolului 129 alineatul (4) din TFUE. Comisia ECON este competentă în fond pentru dosar.

  3. Observații generale

  Criza financiară a pus în lumină necesitatea de a reglementa și a supraveghea mai bine sectorul financiar în UE. Au fost adoptat noi norme pentru a garanta că toți actorii financiari și toate produsele și piețele sunt reglementate în mod corespunzător și supravegheate eficient. Aceste norme creează un cadru de bază pentru toate cele 28 de state membre ale UE și susțin funcționarea corespunzătoare a pieței unice a serviciilor financiare.

  Criza zonei euro care a urmat a adăugat o nouă dimensiune. Ea a scos în evidență potențialul cerc vicios al contagiunii riscului între bănci și state. văzut clar că supraviețuirea și succesul monedei unice pe termen lung presupun o mai bună guvernare și o uniune economică și monetară mai bine integrată. Pentru a sparge cercul vicios, un sistem financiar mai robust nu este de ajuns. Mai ales pentru țările care folosesc aceeași monedă, a existat un consens larg cu privire la necesitatea unei abordări mai temeinice și mai integrate – prin garantarea unei aplicări uniforme a normelor pentru toate cele 28 de state membre. De aceea, mai mulți șefi de stat și de guvern din UE s-au angajat în favoarea unei uniuni bancare în iunie 2012. Uniunea bancară este concepută în mod special pentru țările care folosesc moneda euro, deși este deschisă și statelor membre ale UE care nu au adoptat moneda euro dar doresc să participe (țări care au optat să participe).

  Regulamentul Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 ar trebui să constituie un pas înainte în direcția implementării unui cadru normativ mai coerent și mai integrat.

  3.1. Rolul BCE: supravegherea mai temeinică a sistemului financiar

  Pentru a fi pe deplin eficient, regulamentul trebuie însoțit de o supraveghere și un regim de sancțiuni temeinice. De aceea, scopul este de a optimiza supravegherea sectorului financiar la nivelul UE, asigurând o mai bună coordonare între autoritățile naționale de supraveghere, pe de o parte, și consolidând supravegherea la nivelul UE pentru a gestiona riscurile și aspectele cu efecte transfrontaliere, pe de altă parte, sub coordonarea supremă a BCE. Ambele niveluri de supraveghere sunt complementare și esențiale pentru menținerea stabilității financiare în Europa.

  La 4 noiembrie 2013, la circa un an după ce Comisia a propus să constituie un mecanism unic de supraveghere în zona euro, Mecanismul Unic de Supraveghere (MUS) a intrat în vigoare. Acest mecanism va fi complet operațional în noiembrie 2014.

  MUS conferă BCE noi competențe de supraveghere pentru băncile din zona euro, inclusiv în ceea ce privește autorizarea tuturor băncilor din UE și aplicarea coerentă și consecventă a cadrului de reglementare unic în zona euro, supravegherea directă a băncilor semnificative, inclusiv a tuturor băncilor cu active de peste 30 de miliarde € sau care reprezintă cel puțin 20% din PIB-ul țării de origine (circa 130 de bănci) și, în sfârșit, monitorizarea supravegherii exercitate de autoritățile naționale de supraveghere asupra băncilor mai puțin semnificative. BCE, ca autoritate de supraveghere supremă, poate hotărî în orice moment să supravegheze direct una sau mai multe instituții de credit pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere. BCE are sarcina de a asigura aplicarea coerentă și consecventă a cadrului de reglementare unic în zona euro.

  3.2. Sancțiuni în cadrul MUS

  Există un consens larg în legătură cu faptul că lipsa de credibilitate a reglementărilor a contribuit la criză, din moment ce implementarea lor a avut, se pare, multe deficiențe. În mod tradițional în chestiunile financiare există multă încredere în „disciplina pieței”, dar pentru a avea un sistem de monitorizare a pieței care să funcționeze bine, transparența este, de asemenea, foarte importantă. Aceasta înseamnă nu doar că informațiile necesare trebuie să fie disponibile, dar și că aceste informații ajung efectiv la cunoștința pieței și, mai mult, sunt interpretate în mod corespunzător de participanții la piață și utilizate în deciziile lor.

  Ca urmare, credibilitatea MUS depinde nu doar de transparența privind calitatea activelor băncilor. Piețele financiare și toți utilizatorii acestora trebuie să poată avea încredere că, în viitor, autoritatea de supraveghere „va ridica bâta sancțiunilor” asupra băncilor care nu se conformează normelor. Aceasta înseamnă că BCE trebuie să dispună în mod clar și fără echivoc, de autoritatea de a impune sancțiuni.

  4. Proiectul de raport: considerații specifice

  Ca o primă remarcă, raportorul constată absența unei evaluări calitative a impactului. El înțelege necesitatea de a modifica în regim de urgență Regulamentul (CE) nr. 2532/98 în vederea instituirii Mecanismului Unic de Supraveghere (MUS) în noiembrie 2014, dar consideră totuși că mai multe deficiențe ar fi putut fi evitate în mod eficient dacă s-ar fi folosit metoda evaluării impactului.

  Acestea fiind spuse, raportorul salută Recomandarea BCE și susține obiectivele acesteia. El sugerează îmbunătățirea unor elemente din recomandare prin următoarele modificări mai importante.

  4.1. Publicarea sancțiunilor administrative

  În concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului și îndeosebi cu articolul 18 alineatul (6) al acestuia, precum și ca urmare a apelurilor repetate făcute de Parlamentul European pentru a mări transparența procedurilor decizionale ale BCE, raportorul sugerează ca BCE să fie obligată, ca regulă generală, să își publice fără întârzieri nejustificate deciziile de a impune sancțiuni administrative pecuniare unei întreprinderi în cazul încălcării legislației Uniunii direct aplicabile și sancțiuni în cazul încălcării reglementărilor sau deciziilor BCE, atât în chestiuni de supraveghere, cât și în chestiuni care nu țin de supraveghere, indiferent dacă deciziile respective au fost contestate sau nu.

  Ar putea totuși exista situații în care publicarea imediată a deciziilor sa nu fie indicată, de exemplu, atunci când o decizie ar putea pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau ar fi disproporționată, din perspectiva severității sancțiunii administrative pecuniare sau de alt tip impuse unei întreprinderi. De aceea, raportorul este de acord să lase la latitudinea BCE amânarea publicării unor asemenea decizii. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului și, în special, cu articolul 20 alineatul (8) al acestuia, consideră totuși că președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita o discuție confidențială verbală cu BCE în legătură cu astfel de decizii. Pentru a crește la maximum transparența, raportorul sugerează o procedură de dezvăluire totală și deci de declasificare și publicare automată a informațiilor după o anumită perioadă, de exemplu, 3 ani, precum și o obligație ex post a BCE de a justifica orice abatere de la regula generală a publicării imediate.

  4.2. Separarea competențelor între BCE și autoritățile naționale competente

  În trecut s-a văzut că problemele de supraveghere au avut adesea drept cauză lipsa de claritate în privința entității competente pentru a lua inițiative în caz de încălcare a obligațiilor. De aceea, raportorul propune o modificare a noului articol 1a din Recomandarea BCE. În special, el recomandă să se adauge la acest articol, care stabilește principiile generale, o delimitare generală explicită a responsabilităților: fără a aduce atingere celorlalte competențe specifice ce derivă din legislația națională, autoritățile naționale competente rămân competente să impună sancțiuni administrative, însă pot impune aceste sancțiuni instituțiilor de credit supravegheate direct de BCE numai în cazul în care BCE le solicită inițierea de proceduri în acest scop.

  4.3 Termene pentru sancțiunile administrative

  În Recomandarea sa, BCE propune ca dreptul de a lua o decizie de a impune o sancțiune administrativă în cazul unei încălcări să expire la cinci ani de la comiterea încălcării. Acest lucru poate crea probleme, întrucât în anumite cazuri complexe pot trece mai mulți ani până ca o încălcare să fie descoperită. Din acest motiv, raportorul propune ca perioada de cinci ani să înceapă să curgă de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a încălcării, mai degrabă decât de la data săvârșirii acesteia.

  Pentru a contrabalansa termenele de facto (potențial mult) mai lungi dată fiind data de începere ulterioară, raportorul sugerează reducerea termenului de prescripție de la cinci la trei ani. În plus, el propune orientări în privința acțiunilor care ar trebui să permită o întrerupere a termenului de prescripție.

  • [1]  JO L 318, 27.11.98, p. 4.
  • [2]  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
  • [3]  BCE/2014/19.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

  Referințe

  10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS)

  Data consultării PE

  2.7.2014

   

   

   

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  ECON

  14.7.2014

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Kay Swinburne

  22.7.2014

   

   

   

  Examinare în comisie

  13.10.2014

  3.11.2014

   

   

  Data adoptării

  11.11.2014

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  32

  22

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

  Data depunerii

  12.11.2014