Процедура : 2014/0192(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2014

Внесени текстове :

A8-0029/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0116

ДОКЛАД     *
PDF 173kWORD 65k
14.11.2014
PE 539.792v02-00 A8-0029/2014

относно предложението за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (кодифициран текст)

(COM(2014)0377 – C8‑0139/2014 – 2014/0192(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Анджей Дуда

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (кодифициран текст)

(COM(2014)0377 – C8‑0139/2014 – 2014/0192(NLE))

(Специална законодателна процедура – консултация – кодифициран текст)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0377),

–       като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0139/2014),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0029/2014),

A.     като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.      одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ

COM(2014) 377 окончателен от 25.6.2014 г. - 2014/0192 (NLE)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 10 юли 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание(1), след като разгледа предложението за регламент на Съвета относно кодификацията на Регламент (ЕИО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ, Консултативната работна група заключи с единодушие, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                                Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

             Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.11.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Helga Stevens

Правна информация - Политика за поверителност