Процедура : 2014/0160(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0031/2014

Внесени текстове :

A8-0031/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0015

ДОКЛАД     ***I
PDF 686kWORD 69k
14.11.2014
PE 539.668v02-00 A8-0031/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст)

(COM(2014)0308 – C8‑0011/2014 – 2014/0160(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Анджей Дуда

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст)

(COM(2014)0308 – C8‑0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0308),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0011/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0031/2014),

A.     като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.      приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

COM(2014) 308 окончателен от 27.5.2014 г. – 2014/0160(COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, проведе свое заседание на 14 юли 2014 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за кодифицирането на Регламент (ЕИО) № 2843/72 на Съвета от 19 декември 1972 година относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, Консултативната работна група заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                                Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

              Консултативната работна група работи въз основата на текста на английски език, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.5.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.9.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Дата на приемане

11.11.2014

 

 

 

Дата на внасяне

14.11.2014

Правна информация - Политика за поверителност