BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)

14.11.2014 - (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Andrzej Duda,
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 103)


Procedure : 2014/0160(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0031/2014
Indgivne tekster :
A8-0031/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (kodifikation)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0308),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0011/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0031/2014),

A.     der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 17. september 2014

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (kodifikation)

COM(2014)0308 af 27.5.2014 – 2014/0160(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 10. juli 2014 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets forordning (EØF) nr. 2843/72 af 19. december 1972 om de i overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger konstaterede en enig rådgivende gruppe, at forslaget udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver                     Juridisk rådgiver                                Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelsk originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE

Titel

De i overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)

Referencer

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

Dato for høring af EP

27.5.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

15.9.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.11.2014

 

 

 

Dato for indgivelse

14.11.2014