Pranešimas - A8-0031/2014Pranešimas
A8-0031/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime (kodifikuota redakcija)

14.11.2014 - (COM(2014) 0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Andrzej Duda
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnis)


Procedūra : 2014/0160(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0031/2014
Pateikti tekstai :
A8-0031/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime (kodifikuota redakcija)

(COM(2014) 0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0308),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0011/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0031/2014),

A.     kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.      priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.      paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2014 m. rugsėjo 17 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime

2014 m. gegužės 27 d. COM(2014) 0308 final – 2014/0160(COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2014 m. liepos 10 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Apsvarsčiusi[1] pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama kodifikuoti 1972 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2843/72 dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime, konsultacinė darbo grupė bendru susitarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas                        Juriskonsultas                        Generalinis direktorius

  • [1]               Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apsaugos priemonės, numatytos Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.5.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

15.9.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Priėmimo data

11.11.2014

 

 

 

Pateikimo data

14.11.2014