Ziņojums - A8-0031/2014Ziņojums
A8-0031/2014

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā (kodificēta redakcija)

14.11.2014 - (COM(2014)0308 – C8‑0011/2014 – 2014/0160(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Andrzej Duda
(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)


Procedūra : 2014/0160(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0031/2014
Iesniegtie teksti :
A8-0031/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0308 – C8‑0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0308),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8–0011/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[1],

–       ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0031/2014),

A.     tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību;

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2014. gada 17. septembrī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā

COM(2014)0308 final 27.5.2014 – 2014/0160(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2014. gada 10. jūlijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot minētajā sanāksmē šo priekšlikumu[1] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes 1972. gada 19. februāra direktīvu 2843/72/EEK par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

juriskonsults                           juriskonsults                           ģenerāldirektors

  • [1]  Konsultatīvā darba grupa strādāja, balstoties uz šā priekšlikuma angļu valodas versiju, kas ir izskatāmā teksta oriģinālvalodas versija.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā paredzētie aizsardzības pasākumi (kodificēta redakcija)

Atsauces

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.5.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.9.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.11.2014

 

 

 

Iesniegšanas datums

14.11.2014