SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (tekst ujednolicony)

14.11.2014 - (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Andrzej Duda
(Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)


Procedura : 2014/0160(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0031/2014
Teksty złożone :
A8-0031/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (tekst ujednolicony)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0308),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C8-0011/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[1],

–       uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0031/2014),

A.     mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.      przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 17 września 2014 r.

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii

COM(2014)0308 final z 27.5.2014 – 2014/0160(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a w szczególności jego punkt 4, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 10 lipca 2014 r. między innymi w celu rozpatrzenia wspomnianego wniosku przedstawionego przez Komisję.

Podczas wspomnianego posiedzenia[1], w wyniku rozpatrzenia wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2843/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                             L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny  Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego  Wydziału Prawnego

  • [1]               Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją oryginalną omawianego tekstu.

PROCEDURA

Tytuł

Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

Data przedstawienia w PE

27.5.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

15.9.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Data przyjęcia

11.11.2014

 

 

 

Data złożenia

14.11.2014