Procedură : 2014/0160(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0031/2014

Texte depuse :

A8-0031/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0015

RAPORT     ***I
PDF 461kWORD 68k
14.11.2014
PE 539.668v02-00 A8-0031/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Andrzej Duda

(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0308),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0011/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind o metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–       având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0031/2014),

A.     întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.      adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1)

JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 17 septembrie 2014

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIUL

                                                              COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda

COM(2014)0308 din 27.5.2014 – 2014/0160 (CNS)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 10 iulie 2014 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de codificare a Regulamentului (CEE) nr. 2843/72 al Consiliului din 19 decembrie 1972 privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, Grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea reprezintă o codificare directă a textelor existente, fără nicio modificare de fond.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director general

(1)

             Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea originală a textului în discuție.


PROCEDURĂ

Titlu

Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat)

Referințe

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

Data prezentării la PE

27.5.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

15.9.2014

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Data adoptării

11.11.2014

 

 

 

Data depunerii

14.11.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate