POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo)

  14.11.2014 - (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)) - ***I

  Odbor za pravne zadeve
  Poročevalec: Andrzej Duda
  (Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)


  Postopek : 2014/0160(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0031/2014
  Predložena besedila :
  A8-0031/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo)

  (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

  (Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0308),

  –       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0011/2014),

  –       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[1],

  –       ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

  –       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0031/2014),

  A.     ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

  1.      kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

  2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.

  PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

   

   

   

   

  POSVETOVALNA SKUPINA

  PRAVNIH SLUŽB

  V Bruslju, 17. september 2014

  MNENJE

                                                          ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                                SVET

                                                                KOMISIJO

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta   o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo)

  COM(2014)0308 z dne 27.5.2014 – 2014/0160(COD)

  V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še posebej z njegovo 4. točko, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 10. julija 2014, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predstavila Komisija.

  Posvetovalna delovna skupina je na tem srečanju[1] preučila predlog Uredbe Sveta (EGS) št. 2843/72 z dne 19. decembra 1972 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo in v medsebojnem soglasju zaključila, da gre pri predlogu zgolj za kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

  F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  pravni svetovalec                    pravni svetovalec                    generalni direktor

  • [1]               Posvetovalna delovna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

  POSTOPEK

  Naslov

  Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo)

  Referenčni dokumenti

  COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

  Datum predložitve EP

  27.5.2014

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  JURI

  15.9.2014

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Andrzej Duda

  9.10.2014

   

   

   

  Datum sprejetja

  11.11.2014

   

   

   

  Datum predložitve

  14.11.2014