Betänkande - A8-0031/2014Betänkande
A8-0031/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering)

14.11.2014 - (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Andrzej Duda
(Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)


Förfarande : 2014/0160(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0031/2014
Ingivna texter :
A8-0031/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0308),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0011/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[1],

–       med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0031/2014).

A.     Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  • [1]  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 17 september 2014

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island

COM(2014)0308 av den 27 maj 2014 – 2014/0160(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 10 juli 2014 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till att kodifiera rådets förordning (EEG) nr 2843/72 av den 19 december 1972 om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island, och gruppen var enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare                    Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

  • [1]               Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, som var textens originalversion.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering)

Referensnummer

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

Framläggande för parlamentet

27.5.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

15.9.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Antagande

11.11.2014

 

 

 

Ingivande